Етимологічний словник складається з 26 тис. словникових статей.

Етимологічний словник української мови — словник, що розкриває етимологію (походження) та історію семантики (значень) слів української мови.

Псевдоросіянізми

Етимологічний словник дозволяє визначити походження українських слів, що помилково вважаються росіянізмами.

  1. Слова загальносхіднослов'янського походження: бистрий, блюдо, буква, видіти, вилка, вугол, угол, гвіздок, гвіздь, гвоздь, глиба, глупий, голубий, го́род, двигати, держати, дім, ждати, жона, звізда, кожа, колодязь, котел, много, мовня, мошонка, муж, строїти, оружжя, первий, рихлий, спасибі, тиква, цвіток, цеп, чашка, щитати, янтар.
  2. Церковнослов'янізми: воздух, воїн, враг, врата, врем'я, звізда, мир (у значенні світ), празник, пустиня, спасіння, страж.
  3. Полонізми: бутель, поєдинок, пушка, рисунок, ціль, фільонка, штик.
  4. Слова запизечені з тюркських мов (тюркізми): аїр, баддя, ізюм, кочерга, мішень, сарай.
  5. Слова грецького походження (грецизми): алфавіт, кукла.
  6. Слова німецького походження: галстук.
  7. Слова італійського походження: бумага.

Умовні скорочення

Скорочення ремарок
акт.активний
анат.анатомічне
арг.архітектурне
безос.безособове
бот.ботанічне
букв.буквально
бухг.бухгалтерське
в.відмінок
в т.ч.в тому числі
вет.ветеринарне
виг.вигук
вим.вимовляється
військ.військове
вульг.вульгарне
геол.геологічне
гірн.гірниче
глузл.глузливе
дав.давальний
дв.двоїна
див.дивись
дит.дитяче
діал.діалектне
дієприкм.дієприкметник
енкл.енклітика
ент.ентомологічне
жарт.жартівливе
жін. р.жіночий рід
зам.замість
заст.застаріле
зах.західне
зб.збірна назва
згруб.згрубіле
зменш.зменшувальна форма
зн.знахідний
знев.зневажливе
зоол.зоологічне
ірон.іронічне
іст.історичне
іхт.іхтіологічне
клас.класичне
кн.книжне
кул.кулінарія
лайл.лайливе
літ.літературне
мат.математичне
мед.медичне
мин. ч.минулий час
мін.мінералогічне
місц.місцевий
мн.множина
муз.музичне
невідм.невідмінюване
обл.обласне
одн.однина
орн.орнітологічне
орудн.орудний
ос.особа
пас.пасивний
пд.південне
перен.переносне
пн.північне
поет.поетичне
полігр.поліграфічне
політ.політичне
пор.порівняй
присл.прислівник
рідк.рідко вживане
род.родовий
розм.розмовне
с.-г.сільськогосподарське
спец.спеціальне
спол.сполучник
с. р.середній рід
ст.старе
ст.-кн.старокнижне
суч.сучасне
сх.східне
текст.термін текстильної промисловості
теп. ч.теперішній час
тех.технічне
тжтам же
тк.ткацька справа
тс.те саме
усн.з усних джерел
фарм.фармацевтичне
фольк.фольклорне
церк.церковне
чол. р.чоловічий рід
юр.юридичне
Скорочення назв мов, наріч і діалектів
ав.авестійська
австрал.австралійська
аз.азербайджанська
айн.айну
ак.аккадська
ак-ног.ак-ногайська
алб.албанська
алем.алеманська
алт.алтайська
англ.англійська
ар.арабська
арам.арамейська
аром.аромунський
ассір.ассирійська
атт.аттичний
афг.афганська (пушту)
бав.баварський
балкар.балкарська
балт.балтійські
балтосл.балто-слов'янська
башк.башкирська
бенг.бенгалі
болг.болгарська
бр.білоруська
брет.бретонська
булг.булгарська
бур.бурятська
вал.валлійська
вепс.вепська
віз.-гр.візантійсько-грецька
вірм.вірменська
вл.верхньолужицька
вн.верхньонімецька
гаг.гагаузька
гал.галльська
гебр.гебрайська
герм.германські
гол.голландська
гомер.гомерівське
гот.готська
гр.грецька
груз.грузинська
дангл.давньоанглійська (англосаксонська)
дат.датська
дбрет.давньобретонська
двн.давньоверхньонімецька
дінд.давньоіндійська
дірл.давньоірландська
дісл.давньоісландська
дкімр.давньокімрська
дкорн.давньокорнська
дмакед.давньомакедонська
днн.давньонижньонімецька (давньосаксонська)
дор.дорійська
дперс.давньоперська
др.давньоруська
дтюрк.давньотюркська
дфриз.давньофризька
дшв.давньошведська
ерз.ерзянська
ест.естонська
еф.ефіопська
єг.єгипетська
єніс.-орх.пам'ятки єнісейсько-орхонської писемності
жем.жемайтське
ід.їдиш
іє.індоєвропейська
іллір.іллірійська
іон.іонійський
ір.іранські
ірл.ірландська
ісл.ісландська
ісп.іспанська
іт.італійська
каз.казахська
калм.калмицька
камас.камасинська
кар.караїмська
карач.карачаївська
карел.карельська
каріб.карибські
каш.кашубський
кельт.кельтські
кеч.кечуа
кипч.кипчацька
кирг.киргизька
кит.китайська
кімр.кімрська
ккалп.каракалпакська
копт.коптська
корн.корнська
крим.тат.кримськотатарська
кумик.кумикська
курд.курдська
лат.латинська
лит.литовська
лів.лівська
лтс.латиська
лув.лувійська
м.македонська
мал.малайська
малаял.малаялам
манс.мансійська
маньчж.маньчжурська
мар.марійська
мегр.мегрельська
мокш.мокшанська
молд.молдавська
монг.монгольська
мор.моравське
морд.мордовська
н.німецька
нім.німецька
нар.-арнародноарабська
нар.-лат.народнолатинська
нвн.нововерхньонімецька
нгр.новогрецька
нл.нижньолужицька
нлат.новолатинська
нн.нижньонімецька
ног.ногайська
норв.норвезька
огуз.огузька
ойр.ойротська
ос.осетинська
оск.оскська
п.польська
пгерм.прагерманська
пеласг.пеласгійська
перс.перська
пехл.пехлевійська
пізньолат.пізньолатинська
пкельт.пракельтська
полаб.полабська
полов.половецька
порт.португальська
прибалт.прибалтійські
пров.провансальська
прус.прусська
псем.прасемітська
псл.праслов'янська
р.російська
рос.російська
рум.румунська
р-цсл.русько-церковнослов'янська
саам.саамська
сангл.середньоанглійська
сболг.середньоболгарська
сван.сванська
свн.середньоверхньонімецька
сгр.середньогрецька
сем.семітські
сір.сирійська
сірл.середньоірландська
сканд.скандинавські
скімр.середньокімрська
сл.слов'янські
слат.середньолатинська
слн.словенська
слнц.словінцький
слц.словацька
смол.смоленський
снідерл.середньонідерландська
снн.середньонижньонімецька
сперс.середньоперська
стсл.старослов'янська
сфлам.середньофламандська
схв.сербохорватська
с.-псл.сербо-церковнослов'янська
там.тамільська
тат.татарська
телеут.телеутський
тох.тохарська
тув.тувинська
тунг.тунгуська
тур.турецька
туркм.туркменська
тюрк.тюркські
уг.угорська
удм.удмуртська
узб.узбецька
уйг.уйгурська
укр.українська
умбр.умбрська
фін.фінська
фр.французька
фрак.фракійська
франк.франкська
фриз.фризька
фріг.фрігійська
фріул.фріульська
хак.хакаська
хам.хамітські
хант.хантийська
хет.хетська
хорв.хорватська
циг.циганська
цсл.церковнослов'янська
ч.чеська
чаг.чагатайська
чан.чанська
чув.чуваська
шв.шведська
швейц.-нім.швейцарсько-німецьке
шор.шорська
шотл.шотландська
шумер.шумерська
як.якутська
яп.японська