И — МОРФЕМІКА

и — суфікс

Значення суфікса «и»

Дієприслівник.
вору́шачи, кричачи́, сто́ячи
Займенник.
ніскі́льки
Приклади слів із суфіксом «и»

Слово Морфемна структура
абсорбу́ючись аб/сорб/у́+j+уч+и+сь
агу́сеньки /агу́/с+еньк+и
агу́сіньки /агу́/с+іньк+и
апчхи́ а/пчх/и́
багряни́ти /багр/ян+и́+ти
багряни́тися /багр/ян+и́+ти+ся
бато́жити /бат/о́ж+и+ти
бо́рючись /бо́р/юч+и+сь
божестви́ти /бож/еств+и́+ти
броди́льня /брод/и́+льн*я
бродя́жити /брод/я́ж+и+ти
бува́ючи /бу/ва́+j+уч+и
буди́льник /буд/и́+льник
бурла́чити /бурл/а́ч+и+ти
в'язни́ти /в'яз/н+и́+ти
в'яли́тися /в'я/л+и́+ти+ся
вари́шка /вар/и́+шк*а
вбача́ючи в/бач/а́+j+уч+и
вболіва́ючи в/бол/і+ва́+j+уч+и
вборони́тися в/борон/и́+ти+ся
вдаючи́ в/даj/уч+и́
вдоскона́лити в/доскона́л/и+ти
взя́вшися /взя́/вш+и+ся
ви́батожити ви́/бат/ож+и+ти
ви́буравити ви́/бурав/и+ти
ви́вільнитися ви́/віль/н+и+ти+ся
ви́живичити ви́/жи/в+ич+и+ти
ви́ладнавшись ви́/лад/н+а+вш+и+сь
ви́проставшись ви́/прост/а+вш+и+сь
ви́струнчившись ви́/струн/ч+и+вш+и+сь
ви́товмачити ви́/тов/мач+и+ти
визволи́тель ви+з/вол/и́+тель
виключа́ючи ви/ключ/а́+j+уч+и
вимага́ючи ви/маг/а́+j+уч+и
винува́тити /вин/ува́т+и+ти
виокре́мити ви+о/кре́м/и+ти
виспі́вуючи ви+с/пі́/в+у+j+уч+и
возвели́чити воз/вел/и́ч+и+ти
возомни́ти возо/мн/и́+ти
вору́шачи во/ру́ш/ач+и
впоту́жнити в/поту́ж/н+и+ти
впізна́вши в+пі/зна́/вш+и
всадови́ти в/сад/ов+и́+ти
всве́рдлюючись в/све́рдл/ю+j+уч+и+сь
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
встано́влюючи в/стан/о́вл+ю+j+уч+и
втри́чі в/тр/и́+чі
вуди́лище /вуд/и́+лищ*е
вчи́телів /вч/и́+тел+ів
вчителюва́ння /вч/и+тел+юва́+нн*я
вчиття́ /вч/и+тт*я́
відбива́ючи від/би/ва́+j+уч+и
віддалеки́ від/дал/ек+и́
відокре́мити від+о/кре́м/и+ти
відомсти́ти відо/мст/и́+ти
відпа́роститися від+па́/рост/и+ти+ся
відпові́вши від+по/ві́/вш+и
відполови́нити від/пол/ови́н+и+ти
відшу́куючи від/шу́к/у+j+уч+и
відібра́вши віді/бр/а́+вш+и
віткну́вши ві/тк/ну́+вш+и
гальмону́вши /гальм/ону́+вш+и
ганьби́тель /гань/б+и́+тель
ганьби́телька /гань/б+и́+тель+к*а
гари́кало /гар/и́+к+а+л*о
гари́кання /гар/и́+к+а+нн*я
гари́кати /гар/и́+к+а+ти
гари́катися /гар/и́+к+а+ти+ся
гари́кливий /гар/и́+к+лив*ий
гари́кнути /гар/и́+к+ну+ти
ги́кнувши /ги́/к+ну+вш+и
глади́ло /глад/и́+л*о
глуми́льник /глум/и́+льник
глуши́тель /глуш/и́+тель
гноби́тельство /гноб/и́+тель+ств*о
го́рнучись /го́р/ну+ч+и+сь
горе́нити /гор/е́н+и+ти
господарю́ючи /господ/ар+ю́+j+уч+и
гостю́ючи /гост/ю́+j+уч+и
гра́ючи /гр/а́+j+уч+и
грани́чити /гран/и́ч+и+ти
грохоти́ти /грох/от+и́+ти
грубія́нити /груб/іj+а́н+и+ти
грі́ючись /грі́/j+уч+и+сь
гугня́вити /гугн/я́в+и+ти
гуци́каючи /гуц/и́к+а+j+уч+и
да́влячись /да́вл/яч+и+сь
дави́льця /дав/и́+ль+ц*я
далені́ючи /дал/ен+і́+j+уч+и
дебоши́рити /дебош/и́р+и+ти
десятери́ти /десят/ер+и́+ти
дити́нитися /дит/и́н+и+ти+ся
дия́вольськи /дия́воль/ськ+и
доба́вити до/ба́в/и+ти
добива́ючись до/би/ва́+j+уч+и+сь
довіри́тель до/вір/и́+тель
довіри́телька до/вір/и́+тель+к*а
дозво́лити до+з/во́л/и+ти
дозволя́ючи до+з/вол/я́+j+уч+и
донезмо́ги до+не+з/мо́г/и
доплуга́нитися до/плуг/а́н+и+ти+ся
допомага́ючи до+по/маг/а́+j+уч+и
досві́дчитися до/сві́д/ч+и+ти+ся
дотя́гши до/тя́г/ш+и
дрібні́ючи /дріб/н+і́+j+уч+и
дрібу́шити /дріб/у́ш+и+ти
дрібу́шки /дріб/у́шк+и
дуби́тель /дуб/и́+тель
дубі́ючи /дуб/і́+j+уч+и
дурма́нити /дур/ма́н+и+ти
дурма́нитися /дур/ма́н+и+ти+ся
діжда́вшись ді/жд/а́+вш+и+сь
жа́лобитися /жа́л/об+и+ти+ся
жали́ва /жал/и́+в*а
жебра́чити /жебр/а́+ч+и+ти
жестикулю́ючи /жест/икул+ю́+j+уч+и
живи́льний /жи/в+и́+льн*ий
живи́льність /жи/в+и́+льн+ість
живи́тель /жи/в+и́+тель
живи́ти /жи/в+и́+ти
живи́тися /жи/в+и́+ти+ся
живучи́ /жи/в+уч+и́
жовти́ло /жов/т+и́+л*о
за́вждишній /за́вжд/и+ш+н*ій
за́ськи /за́сь/к+и
заарештува́вши за/арешт/ува́+вш+и
забагряни́ти за/багр/ян+и́+ти
забагряни́тися за/багр/ян+и́+ти+ся
забенте́житися за/бенте́ж/и+ти+ся
забра́вши за/бр/а́+вш+и
завва́жити за+в/ва́ж/и+ти
завважа́ючи за+в/важ/а́+j+уч+и
завме́рши за+в/ме́р/ш+и
заворуши́ти за+во/руш/и́+ти
завітрю́жити за/вітр/ю́ж+и+ти
задовольни́ти за+до/воль/н+и́+ти
задовольни́тися за+до/воль/н+и́+ти+ся
задовольня́ючись за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь
задовольня́ючись за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь
закарлю́чити за/карл/ю́ч+и+ти
закарлю́читися за/карл/ю́ч+и+ти+ся
заклубо́читися за/клуб/о́ч+и+ти+ся
закругли́вши за/круг/л+и́+вш+и
закріпости́ти за/кріп/ост+и́+ти
закучеря́витися за/кучер/я́в+и+ти+ся
закучугу́рити за/куч/угу́р+и+ти
закіптю́житися за/кіпт/ю́ж+и+ти+ся
замазу́рити за/маз/у́р+и+ти
замазу́ритися за/маз/у́р+и+ти+ся
замете́литися за/мет/е́л+и+ти+ся
занапасти́ти за+на/паст/и́+ти
заокру́глити за+о/кру́г/л+и+ти
заокру́глитися за+о/кру́г/л+и+ти+ся
заохо́тки за+о/хо́т/к+и
запа́морочити за+па́/мороч/и+ти
запа́ринський за/па́р/и+н+ськ*ий
заправи́ла за/прав/и́+л*а
заприязни́тися за/прия/зн+и́+ти+ся
запропасти́тися за+про/паст/и́+ти+ся
запухи́ритися за/пух/и́р+и+ти+ся
запухна́титися за/пух/н+а́т+и+ти+ся
запідо́зрити за+підо́/зр/и+ти
зароже́вити за/рож/е́в+и+ти
засмія́вшись за/смі/j+а́+вш+и+сь
засоро́мившися за/соро́м/и+вш+и+ся
заспоко́юючи за+с/поко́j/у+j+уч+и
заспоко́юючися за+с/поко́j/у+j+уч+и+ся
заспоко́ївши за+с/поко́j/і+вш+и
заспоко́ївшись за+с/поко́j/і+вш+и+сь
заспіва́вши за+с/пі/ва́+вш+и
застанови́тися за/стан/ов+и́+ти+ся
засторчи́ти за+с/торч/и́+ти
засідла́вши за/сід/л+а́+вш+и
затя́гуючися за/тя́г/у+j+уч+и+ся
защети́нитися за/щет/и́н+и+ти+ся
збавля́ючи з/бавл/я́+j+уч+и
збезлю́дити з+без/лю́д/и+ти
збива́ючи з/би/ва́+j+уч+и
збі́льшуючи з/бі́ль/ш+у+j+уч+и
збідни́тися з/бід/н+и́+ти+ся
збільшови́чити з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти
збільшови́читися з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти+ся
звели́читися з/вел/и́ч+и+ти+ся
зво́дячи з/во́д/яч+и
зво́дячися з/во́д/яч+и+ся
зві́сивши з/ві́с/и+вш+и
звіддалеки́ з+від/дал/ек+и́
звідусю́ди з+від+у/сю́д/и
зганьби́ти з/гань/б+и́+ти
зганьби́тися з/гань/б+и́+ти+ся
згорба́титися з/горб/а́т+и+ти+ся
зготува́вши з/готу/ва́+вш+и
зда́леки з/да́л/ек+и
здоро́вкаючись /здоро́в/к+а+j+уч+и+сь
здійма́ючи з+ді/йм/а́+j+уч+и
злоби́тель /зл/об+и́+тель
злоби́тельство /зл/об+и́+тель+ств*о
злости́тися /зл/ост+и́+ти+ся
зми́лини з/ми́л/и+н*и
змилости́тися з/мил/ост+и́+ти+ся
змо́вницьки з/мо́в/ниць+к+и
змолоди́ти з/молод/и́+ти
знайо́мити /зна/й+о́м+и+ти
знайо́митися /зна/й+о́м+и+ти+ся
знайшо́вши з+на/й/ш+о́+вш+и
знайшовши з+на/й/ш+ов+ш+и
знахо́дячи з+на/хо́д/яч+и
знеба́рвитися зне/ба́рв/и+ти+ся
знеохо́титися зне+о/хо́т/и+ти+ся
знеси́лившись зне/си́л/и+вш+и+сь
знетерпели́витися з+не/терп/ели́в+и+ти+ся
зо́йкнувши з/о́й/к+ну+вш+и
зостанови́ти з+о/стан/ов+и́+ти
зостанови́тися з+о/стан/ов+и́+ти+ся
зра́дницьки /зра́д/ниць+к+и
зробітни́чити з/роб/іт+ни́ч+и+ти
зрозумі́вши з/розум/і́+вш+и
зсуту́лившись з+су/ту́л/и+вш+и+сь
зсуту́литися з+су/ту́л/и+ти+ся
зуби́льний /зуб/и́+ль+н*ий
зупини́вшись зу/пин/и́+вш+и+сь
зупини́тися зу/пин/и́+ти+ся
зупиня́ючи зу/пин/я́+j+уч+и
зустрі́вшися зу/стрі́/вш+и+ся
зустріча́ючи зу/стрі/ч+а́+j+уч+и
зустріча́ючись зу/стрі/ч+а́+j+уч+и+сь
зусю́ди з+у/сю́д/и
зчетвери́ти з/четв/ер+и́+ти
зібга́вши зі/бг/а́+вш+и
зізнаючи́сь зі/зна/j+уч+и́+сь
зійшо́вшися зі/й/ш+о́в+ш+и+ся
зіхо́дити зі/хо́д/и+ти
кади́льник /кад/и́+ль+ник
кади́льниця /кад/и́+ль+ниц*я
кам'яни́ти /кам'j/ан+и́+ти
каплу́нити /капл/у́н+и+ти
карлю́чити /карл/ю́ч+и+ти
карлю́читися /карл/ю́ч+и+ти+ся
кип'яти́лка /кип'j/ат+и́+лк*а
кип'яти́льний /кип'j/ат+и́+льн*ий
кип'яти́льник /кип'j/ат+и́+льн+ик
кип'яти́льня /кип'j/ат+и́+льн*я
кип'яти́ння /кип'j/ат+и́+нн*я
кип'яти́тися /кип'j/ат+и́+ти+ся
кля́узничити /кля́уз/н+ич+и+ти
козири́тися /козир/и́+ти+ся
козирну́вши /козир/ну́+вш+и
косма́тити /косм/а́т+и+ти
костри́читися /костр/и́ч+и+ти+ся
кпи́ни /кп/и́+н*и
краси́тель /крас/и́+тель
критику́ючи /крит/ик+у́+j+уч+и
кричачи́ /крич/ач+и́
кропи́льниця /кроп/и́+льниц*я
крути́лка /крут/и́+лк*а
кріпи́льник /кріп/и́+льн+ик
ку́поньки /ку́п/оньк+и
ку́пчити /ку́п/ч+и+ти
ку́чмити /ку́ч/м+и+ти
кубря́чити /кубр/я́ч+и+ти
кучеря́витися /кучер/я́в+и+ти+ся
кучугу́ритися /куч/угу́р+и+ти+ся
ледени́ти /лед/ен+и́+ти
ли́нучи /ли́/ну+ч+и
лиси́чити /лис/и́ч+и+ти
лисни́тися /лис/н+и́+ти+ся
люби́тельщина /люб/и́+тель+щин*а
люту́ючи /лют/у́+j+уч+и
лі́гши /лі́г/ш+и
лічи́лочка /ліч/и́+лоч+к*а
м'якши́льний /м'як/ш+и́+льн*ий
матюкну́вшись /мат/юк+ну́+вш+и+сь
мертви́ти /мер/т+в+и́+ти
метну́вшись /мет/ну́+вш+и+сь
мисте́цьки /мист/е́ць+к+и
млости́ти /мл/ост+и́+ти
моли́тва /мол/и́+т+в*а
моли́твеник /мол/и́+т+в+еник
моли́твениця /мол/и́+т+в+ениц*я
моли́товка /мол/и́+т+ов+к*а
молитвува́ти /мол/и+т+в+ува́+ти
молито́вний /мол/и+т+о́в+н*ий
молито́вник /мол/и+т+о́в+н+ик
молито́вничок /мол/и+т+о́в+н+ич+ок
молито́вно /мол/и+т+о́в+н+о
молито́вня /мол/и+т+о́в+н*я
мори́лка /мор/и́+лк*а
моро́зивник /моро́з/и+в+ник
моро́зивниця /моро́з/и+в+ниц*я
мости́льний /мост/и́+льн*ий
моча́лити /моч/а́+л+и+ти
мочи́ло /моч/и́+л*о
мру́жачись /мру́ж/ач+и+сь
музи́чити /муз/и́ч+и+ти
набли́зившись на/бли́з/и+вш+и+сь
навби́тки нав/би́/т+к+и
навза́води нав+за́/вод/и
наво́днюючи на/во́д/н+ю+j+уч+и
навчи́тель на/вч/и́+тель
наго́нич на/го́н/и+ч
нагрубія́нити на/груб/іj+а́н+и+ти
нагірчи́ти на/гір/ч+и́+ти
надба́вити над/ба́в/и+ти
надло́млюючись над/ло́мл/ю+j+уч+и+сь
надозо́лити надо/зо́л/и+ти
надуба́сити на/дуб/а́с+и+ти
наживи́ти на/жи/в+и́+ти
наза́вжди́ на/за́вжд/и́
назапа́сити на+за/па́с/и+ти
наздогна́вши на+з+до/гн/а́+вш+и
наказа́вши /наказ/а́+вш+и
накопи́чити на/коп/и́ч+и+ти
накі́льчитися на/кі́ль/ч+и+ти+ся
намалюва́вши на/мал/юва́+вш+и
намо́туючись на/мо́т/у+j+уч+и+сь
наміря́ючись на/мір/я́+j+уч+и+сь
нао́пашки на/о́паш/к+и
нападлю́чити на/пад/л+ю́ч+и+ти
напоу́мити на+по/у́м/и+ти
напри́щитись на/при́щ/и+ти+сь
наска́ржитись на/ска́рж/и+ти+сь
наскі́льки на+с/кі́льк/и
наспі́вуючи на+с/пі́/в+у+j+уч+и
насті́льки на+с/ті́льк/и
натягну́вши на/тяг/ну́+вш+и
науро́чити на+у/ро́ч/и+ти
невважа́ючи не+в/важ/а́+j+уч+и
нево́лити не/во́л/и+ти
негости́нний не/гост/и́+нн*ий
негости́нно не/гост/и́+нн+о
негости́нність не/гост/и́+нн+ість
недба́лити не/дб/а́+л+и+ти
недоноси́тельство не+до/нос/и́+тель+ств*о
недочува́ючи недо/чу/ва́+j+уч+и
незаба́вки не+за/ба́в/к+и
незважа́ючи не+з/важ/а́+j+уч+и
непоко́ячись не/поко́j/ач+и+сь
непра́вильний не/пра́в/и+ль+н*ий
непра́вильно не/пра́в/и+ль+н+о
непра́вильність не/пра́в/и+ль+н+ість
нерести́лище /нерест/и́+лищ*е
нестя́митися не+с/тя́м/и+ти+ся
нетерпели́витися не/терп/ели́в+и+ти+ся
нехотячи́ не/хот/яч+и́
носи́лки /нос/и́+лк*и
носи́лковий /нос/и́+лк+ов*ий
нудьгу́ючи /нудь/г+у́+j+уч+и
ня́ньчитися /ня́нь/ч+и+ти+ся
ні́відки ні́/від/к+и
ні́колитися ні́/кол/и+ти+ся
ніскі́лечки ні+с/кі́леч/к+и
ніскі́льки ні+с/кі́льк/и
ніякові́ючи ні/як/ов+і́+j+уч+и
обезба́рвити обез/ба́рв/и+ти
обезсме́ртити обез+с/ме́р/т+и+ти
обезсме́ртитися обез+с/ме́р/т+и+ти+ся
обнату́жити об+на/ту́ж/и+ти
оброди́нитися об/род/и́н+и+ти+ся
обсми́куючи об/сми́к/у+j+уч+и
обсімени́тися об/сім/ен+и́+ти+ся
обумо́вити об+у/мо́в/и+ти
обуржуа́зити о/буржу/а́з+и+ти
обуржуа́зитися о/буржу/а́з+и+ти+ся
обхо́дини об/хо́д/и+н*и
обійма́ючи обі/йм/а́+j+уч+и
обіпе́ршись обі/пе́р/ш+и+сь
одкрива́ючи од/кри/ва́+j+уч+и
одома́шнити о/дом/а́+ш+н+и+ти
одома́шнитися о/дом/а́+ш+н+и+ти+ся
одурма́нити о/дур/ма́н+и+ти
одурма́нитися о/дур/ма́н+и+ти+ся
одушеви́ти о/душ/ев+и́+ти
одушеви́тися о/душ/ев+и́+ти+ся
одяга́ючи о/дяг/а́+j+уч+и
одягну́вшись о/дяг/ну́+вш+и+сь
одірва́вшись оді/рв/а́+вш+и+сь
озагла́вити о+за/гла́в/и+ти
окру́глюючись о/кру́г/л+ю+j+уч+и+сь
оніме́читися о/нім/е́ч+и+ти+ся
оп'яни́ти о/п'j/ан+и́+ти
опоживи́ти о+по/жи/в+и́+ти
ополя́чити о/пол/я́ч+и+ти
ополя́читися о/пол/я́ч+и+ти+ся
опідзо́литися о+під/зо́л/и+ти+ся
оробітни́читися о/роб/іт+ни́ч+и+ти+ся
осві́дчини о/сві́д/ч+и+н*и
осві́тлюючи о/сві́т/л+ю+j+уч+и
оскверни́телька о/скверн/и́+тель+к*а
оскі́льки о+с/кі́льк/и
осуча́снити о+су/ча́с/н+и+ти
осуча́снитися о+су/ча́с/н+и+ти+ся
осімени́ти о/сім/ен+и́+ти
отаке́ньки о/так/е́ньк+и
оту́течки о/ту́т/ечк+и
офранцу́зити о/франц/у́з+и+ти
офранцу́зитися о/франц/у́з+и+ти+ся
охаю́чити о/хаj/у́ч+и+ти
оці́нюючи о/ці́н/ю+j+уч+и
ощасли́вити о/щас/ли́в+и+ти
ощасли́витися о/щас/ли́в+и+ти+ся
па́ливний /па́л/и+в+н*ий
па́рости́тися па́/рост/и́+ти+ся
павути́нитися /павут/и́н+и+ти+ся
падлю́чити /пад/л+ю́ч+и+ти
пали́льниця /пал/и́+льн+иц*я
паплю́житися /папл/ю́ж+и+ти+ся
парубо́чити /паруб/о́ч+и+ти
пасту́шити /пас/т+у́ш+и+ти
переворуши́ти пере+во/руш/и́+ти
передбача́ючи перед/бач/а́+j+уч+и
передові́рити пере+до/ві́р/и+ти
передсадивни́й перед/сад/и+в+н*и́й
пережовти́ти пере/жов/т+и́+ти
перезапили́ти пере+за/пил/и́+ти
перезволо́жити пере+з/воло́ж/и+ти
перезимо́вуючи пере/зим/о́в+у+j+уч+и
перезнайо́мити пере/зна/й+о́м+и+ти
перезнайо́митися пере/зна/й+о́м+и+ти+ся
переки́нувши пере/ки́/ну+вш+и
перекип'яти́ти пере/кип'j/ат+и́+ти
перенаванта́жити пере+на/ванта́ж/и+ти
перенавчи́тися пере+на/вч/и́+ти+ся
переобговори́ти пере+об/говор/и́+ти
перерозподіли́ти пере+роз+по/діл/и́+ти
пересмі́юючися пере/смі́/j+у+j+уч+и+ся
пересміши́ти пере/смі/ш+и́+ти
перестаючи́ пере/ста/j+уч+и́
переусвідо́мити пере+у+с/від/о́м+и+ти
переіна́кшити пере/ін/а́к+ш+и+ти
переіна́кшитися пере/ін/а́к+ш+и+ти+ся
переіна́чити пере/ін/а́ч+и+ти
пилюжи́ти /пил/юж+и́+ти
пиша́ючися /пиш/а́+j+уч+и+ся
плуга́нитися /плуг/а́н+и+ти+ся
плюга́вити /плюг/а́в+и+ти
по-азіа́тськи по-/азі/а́т+ськ+и
по-америка́нськи по-/америк/а́н+ськ+и
по-ба́б'ячи по-/ба́б'j/ач+и
по-ба́тьківськи по-/ба́ть/к+ів+ськ+и
по-брате́рськи по-/брат/е́р+ськ+и
по-більшови́цьки по-/біль/ш+ов+и́ць+к+и
по-гу́сячи по-/гу́с/яч+и
по-дагеста́нськи по-/дагеста́н/ськ+и
по-діді́вськи по-/дід/і́в+ськ+и
по-запорі́зьки по+-за/порі́зь/к+и
по-злидня́цьки по-/злид/н+я́ць+к+и
по-змо́вницьки по+-з/мо́в/ниць+к+и
по-команди́рськи по-/команд/и́р+ськ+и
по-круті́йськи по-/крут/і́й+ськ+и
по-ли́царськи по-/ли́ц/ар+ськ+и
по-лю́дськи по-/лю́д/ськ+и
по-маркси́стськи по-/маркс/и́ст+ськ+и
по-марі́йськи по-/марі́/й+ськ+и
по-матери́нськи по-/мат/ер+и́н+ськ+и
по-молоде́чи по-/молод/е́ч+и
по-мужи́цьки по-/муж/и́ць+к+и
по-німе́цьки по-/нім/е́ць+к+и
по-оборо́нськи по+-о/боро́н/ськ+и
по-осети́нськи по-/осет/и́н+ськ+и
по-парубо́цьки по-/паруб/о́ць+к+и
по-пи́сарськи по-/пи́с/а+р+ськ+и
по-пласту́нськи по-/пласт/у́н+ськ+и
по-прия́тельськи по-/прия́/тель+ськ+и
по-радя́нськи по-/рад/я́н+ськ+и
по-ремісни́цьки по-/реміс/н+и́ць+к+и
по-реформі́стськи по-/реформ/і́ст+ськ+и
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/н+иць+к+и
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/ниць+к+и
по-свинячи́ по-/свин/яч+и́
по-селя́нськи по-/сел/я́н+ськ+и
по-сусі́дськи по+-су/сі́д/ськ+и
по-францу́зьки по-/франц/у́зь+к+и
по-хлопча́чи по-/хлоп/ч+а́ч+и
по-холостя́цьки по-/холост/я́ць+к+и
по-христия́нськи по-/христ/иj+а́н+ськ+и
по-чино́вницьки по-/чин/о́вн+иць+к+и
по-чува́ськи по-/чува́сь/к+и
по-чудерна́цьки по-/чуд/ерн+а́ць+к+и
по-чудерна́цьки по-/чуд/ер+на́ць+к+и
по-шахра́йськи по-/шахр/а́й+ськ+и
по-школя́рськи по-/школ/я́р+ськ+и
по-юна́цьки по-/юн/а́ць+к+и
по-європе́йськи по-/європ/е́й+ськ+и
побродя́жити по/брод/я́ж+и+ти
поввіхо́дити по+вві/хо́д/и+ти
повиганя́вши по+ви/ган/я́+вш+и
повинува́тити по/вин/ува́т+и+ти
повкрива́вши по+в/кри/ва́+вш+и
пово́леньки по/во́л/еньк+и
поворухну́вшись по+во/рух/ну́+вш+и+сь
повсю́ди по+в/сю́д/и
повіднахо́дити по+від+на/хо́д/и+ти
повідо́мити по/від/о́м+и+ти
повідомля́ючи по/від/омл+я́+j+уч+и
погари́кати по/гар/и́+к+а+ти
погари́кувати по/гар/и́+к+ува+ти
пода́вши по/да́/вш+и
подесятери́тися по/десят/ер+и́+ти+ся
поднюва́лити по/дн/юва́+л+и+ти
подозво́лити по+до+з/во́л/и+ти
подіво́чити по/дів/о́ч+и+ти
подірча́вити по/дір/ч+а́в+и+ти
позакида́вши по+за/кид/а́+вш+и
позба́вити по+з/ба́в/и+ти
позбу́вшись по+з/бу́/вш+и+сь
познайо́мившись по/зна/й+о́м+и+вш+и+сь
познахо́дити по+з+на/хо́д/и+ти
позісхо́дитися по+зі+с/хо́д/и+ти+ся
покрива́витися по/крив/а́в+и+ти+ся
покриву́ли́ти по/крив/у́л+и́+ти
поле́гшитися по/ле́г/ш+и+ти+ся
полови́нити /пол/ови́н+и+ти
поля́чити /пол/я́ч+и+ти
поля́читися /пол/я́ч+и+ти+ся
поме́жи по/ме́ж/и
поме́ншавши по/ме́н/ш+а+вш+и
поназдиви́тися по+на+з/див/и́+ти+ся
поніме́чити по/нім/е́ч+и+ти
пооднахо́дити по+од+на/хо́д/и+ти
попа́морочитися по+па́/мороч/и+ти+ся
попа́хкуючи по/па́х/к+у+j+уч+и
попасту́шити по/пас/т+у́ш+и+ти
попереба́чити по+пере/ба́ч/и+ти
попружи́нити по/пруж/и́н+и+ти
попусто́шити по/пуст/о́ш+и+ти
порозбі́йницьки по+роз/бі́й/н+иць+к+и
пороззявля́вши по+роз/зявл/я́+вш+и
порозіхо́дитися по+розі/хо́д/и+ти+ся
порохна́вити /порох/н+а́в+и+ти
порохня́вити /порох/н+я́в+и+ти
поручи́тельство по/руч/и́+тель+ств*о
поручи́тельський по/руч/и́+тель+ськ*ий
порівня́вшись по/рівн/я́+вш+и+сь
посадови́вши по/сад/ов+и́+вш+и
посві́дчити по/сві́д/ч+и+ти
поскі́льки по+с/кі́льк/и
посміхну́вшись по/смі/х+ну́+вш+и+сь
посміюючись по/смі/j+у+j+уч+и+сь
поспереча́вшися по+с/переч/а́+вш+и+ся
поспіша́ючи по/спі/ш+а́+j+уч+и
посхиля́вшись по+с/хил/я́+вш+и+сь
посхо́плювавшись по+с/хо́пл/юва+вш+и+сь
поте́мрити по/те́м/р+и+ти
потемні́вши по/тем/н+і́+вш+и
потро́шечки по/тро́ш/еч+к+и
потурчи́нець по/турч/и́+н+ець
потьма́рити по/тьм/а́р+и+ти
потьма́ритися по/тьм/а́р+и+ти+ся
поча́тоньки по/ча́/т+оньк+и
почу́вши по/чу́/вш+и
почухма́рити по/чух/ма́р+и+ти
почухма́ритися по/чух/ма́р+и+ти+ся
пра́вильно /пра́в/и+ль+н+о
пра́вильність /пра́в/и+ль+н+ість
правто́рити /прав/т+о́р+и+ти
превосходи́тельство пре+вос/ход/и́+тель+ств*о
предводи́тель пред/вод/и́+тель
предоку́чити пре+до/ку́ч/и+ти
предста́вити пред/ста́в/и+ти
представля́ючи пред/ставл/я́+j+уч+и
преста́витися пре/ста́в/и+ти+ся
прибі́днюючись при/бі́д/н+ю+j+уч+и+сь
приготува́вшись при/готу/ва́+вш+и+сь
приживи́тися при/жи/в+и́+ти+ся
призвича́ївшись при+з/вич/а́j+і+вш+и+сь
прикрива́ючись при/кри/ва́+j+уч+и+сь
принево́лити при+не/во́л/и+ти
присади́бний при/сад/и́+б+н*ий
присви́стуючи при/сви́ст/у+j+уч+и
присмири́ти при+с/мир/и́+ти
присогласи́ти при+со/глас/и́+ти
пританцьо́вуючи при/тан/ць+о́в+у+j+уч+и
причаї́вшись при/чаj/і́+вш+и+сь
пров'яли́тися про/в'я/л+и́+ти+ся
прова́дячи про/ва́д/яч+и
проводи́р про/вод/и́+р
проводи́рка про/вод/и́+р+к*а
провчителюва́ти про/вч/и+тел+юва́+ти
прого́нич про/го́н/и+ч
прода́вши /прода́/вш+и
продемонструва́вши про/демонстр/ува́+вш+и
пройшо́вши про/й/ш+о́в+ш+и
пропахти́тися про/пах/т+и́+ти+ся
прориба́лити про/риб/а́л+и+ти
просвіти́тельний про/світ/и́+тель+н*ий
просвітли́ти про/світ/л+и́+ти
простяга́ючи про+с/тяг/а́+j+уч+и
простягну́вши про+с/тяг/ну́+вш+и
проти́витися /проти́/в+и+ти+ся
прочиня́вши про/чин/я́+вш+и
проща́ючись /прощ/а́+j+уч+и+сь
проіржа́вити про/ірж/а́в+и+ти
пружи́нити /пруж/и́н+и+ти
пусто́шити /пуст/о́ш+и+ти
пусто́шитися /пуст/о́ш+и+ти+ся
пустоши́тель /пуст/ош+и́+тель
пустоши́телька /пуст/ош+и́+тель+к*а
пухи́ритися /пух/и́р+и+ти+ся
підбадьо́рюючи під/бадьо́р/ю+j+уч+и
підво́дячись під/во́д/яч+и+сь
підвору́шити під+во/ру́ш/и+ти
підворуши́ти під+во/руш/и́+ти
підзапра́витися під+за/пра́в/и+ти+ся
підозріва́ючи підо/зр/і+ва́+j+уч+и
підохо́тити під+о/хо́т/и+ти
підрозділи́ти під+роз/діл/и́+ти
підспі́вуючи під+с/пі́/в+у+j+уч+и
підібра́вши піді/бр/а́+вш+и
пізнаючи́ пі/зна/j+уч+и́
ре́мствуючи /ре́м/ств+у+j+уч+и
риба́лити /риб/а́л+и+ти
риба́лчити /риб/а́л+ч+и+ти
ро́блячи /ро́бл/яч+и
ро́диво /ро́д/и+в*о
роби́тоньки /роб/и́+т+оньк+и
роди́телі /род/и́+тел*і
розбри́зкуючи роз/бри́зк/у+j+уч+и
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь
розворуши́ти роз+во/руш/и́+ти
розгари́катися роз/гар/и́+к+а+ти+ся
роздратува́вшись роз/драт/ува́+вш+и+сь
роздяга́ючись роз/дяг/а́+j+уч+и+сь
розжа́лобити роз/жа́л/об+и+ти
розжа́лобитися роз/жа́л/об+и+ти+ся
розкріпа́читися роз/кріп/а́ч+и+ти+ся
розледа́щитися роз/лед/а́щ+и+ти+ся
розмаї́тити роз/маj/і́т+и+ти
розосере́джуючись роз+о/сере́дж/у+j+уч+и+сь
розпано́шитися роз/пан/о́ш+и+ти+ся
розповсю́дити роз+по+в/сю́д/и+ти
розпові́вши роз+по/ві́/вш+и
розукрупни́ти роз+у/круп/н+и́+ти
розібра́вшись розі/бр/а́+вш+и+сь
руйну́ючи /руй/н+у́+j+уч+и
різьби́ти /різь/б+и́+ти
різьби́тися /різь/б+и́+ти+ся
сади́ба /сад/и́+б*а
сади́бка /сад/и́+б+к*а
сади́бний /сад/и́+б+н*ий
садо́влячи /сад/о́вл+яч+и
садівни́чити /сад/ів+ни́ч+и+ти
святи́тельський /свят/и́+тель+ськ*ий
сві́тич /сві́т/и+ч
світи́лка /світ/и́+л+к*а
світи́ло /світ/и́+л*о
світи́лонька /світ/и́+л+оньк*а
світи́лочка /світ/и́+л+оч+к*а
сели́тьба /сел/и́+ть+б*а
середи́ /серед/и́
сиді́вши /сид/і́+вш+и
скажені́ючи с/каж/ен+і́+j+уч+и
сказа́вши с/каз/а́+вш+и
скаламу́титися с/каламу́т/и+ти+ся
скверни́тель /сквер/н+и́+тель
склепи́вши /склеп/и́+вш+и
склепи́вшися /склеп/и́+вш+и+ся
скудря́вити с/кудр/я́в+и+ти
скі́лькись с/кі́льк/и+сь
служи́лий /служ/и́+л*ий
слідку́ючи /слід/к+у́+j+уч+и
смотри́тельський /смотр/и́+тель+ськ*ий
сни́тка /сн/и́+т+к*а
солонцю́ючи /сол/он+ц+ю́+j+уч+и
сотвори́тися со/твор/и́+ти+ся
сп'янчи́ти с/п'j/ан+ч+и́+ти
сп'янчи́тися с/п'j/ан+ч+и́+ти+ся
сп'яні́вши с/п'j/ан+і́+вш+и
спадлю́читися с/пад/л+ю́ч+и+ти+ся
спалені́вши с/пал/ен+і́+вш+и
спаси́боньки /спаси́б/оньк+и
спекуля́нчити /спекул/я́нч+и+ти
спеси́витися /спес/и́в+и+ти+ся
споважні́вши с+по/важ/н+і́+вш+и
спотика́ючись с+по/тик/а́+j+уч+и+сь
спохвати́тися с+по/хват/и́+ти+ся
спохмурні́вши с+по/хмур/н+і́+вш+и
спочува́ючи с+по/чу/ва́+j+уч+и
сприйма́ючи с+при/йм/а́+j+уч+и
спрова́дивши с+про/ва́д/и+вш+и
спромі́гшись с+про/мі́г/ш+и+сь
спроневі́ритися с+про+не/ві́р/и+ти+ся
співвідно́сити спів+від/но́с/и+ти
співчува́ючи спів/чу/ва́+j+уч+и
спійма́вши с+пі/йм/а́+вш+и
спіши́ти /спі/ш+и́+ти
спіши́тися /спі/ш+и́+ти+ся
ста́влячи /ста́вл/я+ч+и
ста́рчити /ста́р/ч+и+ти
станови́ти /стан/ов+и́+ти
станови́тися /стан/ов+и́+ти+ся
стлума́чити с/тлум/а́ч+и+ти
сто́гнучи /сто́гн/уч+и
сто́ячи /сто́j/ач+и
стовби́чити /стовб/и́ч+и+ти
стра́дницьки /стра́д/н+иць+к+и
стражда́льницьки /стражд/а́+льн+иць+к+и
страши́дло /страш/и́+дл*о
страши́ло /страш/и́+л*о
строю́дити с/тр/оj+у́д+и+ти
стрі́тити /стрі́/т+и+ти
стрі́титися /стрі́/т+и+ти+ся
суда́чити /суд/а́ч+и+ти
суди́лище /суд/и́+лищ*е
супрово́джуючи су+про/во́дж/у+j+уч+и
сурмо́нитися /сурм/о́н+и+ти+ся
суту́лячись су/ту́л/яч+и+сь
схамену́вшись /схамену́/вш+и+сь
сі́стоньки /сі́с/т+оньк+и
сімени́тися /сім/ен+и́+ти+ся
таки́ /так/и́
телемба́ситись /телемба́с/и+ти+сь
тепе́речки /тепе́р/еч+к+и
ти́цяючи /ти́ц/я+j+уч+и
тлума́читися /тлум/а́ч+и+ти+ся
то́сіньки /то́с/іньк+и
товкма́чити /товк/ма́ч+и+ти
три́чі /тр/и́+чі
тро́шки /тро́ш/к+и
тручи́сь /тр/уч+и́+сь
тріпо́чучи /тріп/о́ч+уч+и
ту́теньки /ту́т/еньк+и
ту́течки /ту́т/ечк+и
туди́ /туд/и́
тупцю́ючи /туп/ц+ю́+j+уч+и
тупцюючи /туп/ц+ю+j+уч+и
турли́ти /тур/л+и́+ти
тьма́рити /тьм/а́р+и+ти
тьма́ритися /тьм/а́р+и+ти+ся
тюпа́шити /тюп/а́ш+и+ти
тя́гнучися /тя́г/ну+ч+и+ся
тяготи́тися /тяг/от+и́+ти+ся
увира́знити у+ви/ра́з/н+и+ти
увійшо́вши уві/й/ш+о́в+ш+и
угамо́вуючи у/гам/о́в+у+j+уч+и
ударе́мнити у/дар/е́м+н+и+ти
удочери́ти у/доч/ер+и́+ти
узгля́дни́ти уз/гля́д/н+и́+ти
уквітча́вшися у/квіт/ч+а́+вш+и+ся
умертви́ти у/мер/т+в+и́+ти
умилости́вити у/мил/ост+и́в+и+ти
умилости́витися у/мил/ост+и́в+и+ти+ся
умісти́лище у/міст/и́+лищ*е
унао́чнити у+на/о́ч/н+и+ти
унеможли́вити у+не/мож/ли́в+и+ти
унеможли́витися у+не/мож/ли́в+и+ти+ся
уп'я́вшись у/п'я́/вш+и+сь
упові́льнюючи у+по/ві́ль/н+ю+j+уч+и
управи́тельша у/прав/и́+тель+ш*а
уприє́мнити у+при/є́м/н+и+ти
упідле́глити у+під/ле́г/л+и+ти
усамо́тнитися у/сам/о́т+н+и+ти+ся
усамі́тнитися у/сам/і́т+н+и+ти+ся
усвідо́мити у+с/від/о́м+и+ти
усинови́тель у/син/ов+и́+тель
усинови́телька у/син/ов+и́+тель+к*а
усмири́телька у+с/мир/и́+тель+к*а
усуспі́льнити у+су/спі́ль/н+и+ти
утаємни́чити у/таj/ем+н+и́ч+и+ти
учи́лище /уч/и́+лищ*е
учи́лищний /уч/и́+лищ+н*ий
учи́тельний /уч/и́+тель+н*ий
учи́тельський /уч/и́+тель+ськ*ий
учи́тельчин /уч/и́+тель+ч+ин
учи́тельша /уч/и́+тель+ш*а
учителюва́ти /уч/и+тел+юва́+ти
фальши́вити /фальш/и́в+и+ти
халту́рити /халт/у́р+и+ти
хвилю́ючись /хвил/ю́+j+уч+и+сь
хижа́чити /хиж/а́ч+и+ти
хизу́ючись /хиз/у́+j+уч+и+сь
хо́дики /хо́д/и+к*и
холоди́льничок /холод/и́+льн+ич+ок
холоди́льщик /холод/и́+льщик
холоди́льщиця /холод/и́+льщиц*я
храни́телька /хран/и́+тель+к*а
хрести́нний /хрест/и́+н+н*ий
хуртови́нити /хурт/ови́н+и+ти
цоко́тячи /цок/о́т+яч+и
ціди́лко /цід/и́+л+к*о
ціди́ло /цід/и́+л*о
ціди́лок /цід/и́+л+ок
ціди́льце /цід/и́+ль+ц*е
ціка́витися /цік/а́в+и+ти+ся
ціпи́льно /ціп/и́+льн*о
чинба́рити /чин/б+а́р+и+ти
чисти́льницький /чист/и́+льн+иць+к*ий
чо́хкаючи /чо́х/к+а+j+уч+и
чу́ючи /чу́/j+уч+и
чудерна́цьки /чуд/ерн+а́ць+к+и
чудерна́цьки /чуд/ер+на́ць+к+и
чухма́рити /чух/ма́р+и+ти
чухма́ритися /чух/ма́р+и+ти+ся
чіпля́ючись /чіпл/я́+j+уч+и+сь
широчи́тися /шир/оч+и́+ти+ся
шу́ги /шу́г/и
щасли́вити /щас/ли́в+и+ти
щасли́витися /щас/ли́в+и+ти+ся
ізві́дти із/ві́д/т+и
ґа́вити /ґа́в/и+ти
ґазди́нити /ґазд/и́н+и+ти

и — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «и»

Слово Морфемна структура
аглютині́ни /аглютин/і́н*и
алкоголя́ти /алкогол/я́т*и
алюміна́ти /алюмін/а́т*и
аміда́зи /амід/а́з*и
анесте́тики /анесте́т/ик*и
антигіперо́ни анти/гіпер/о́н*и
антиметаболі́ти анти+мета/бол/і́т*и
антиоксида́нти анти/окс/ид+а́нт*и
антипіре́ни анти/пір/е́н*и
антипіре́тики анти/пір/е́т+ик*и
аплодисме́нти /аплод/исме́нт*и
аспіра́ти а/спір/а́т*и
асфальте́ни /асфальт/е́н*и
бактеро́їди /бактер/о́їд*и
батьки́ /бать/к*и́
безсме́ртки без+с/ме́р/т+к*и
белемні́ти /белемн/і́т*и
бо́тики /бо́т/ик*и
бра́тки /бра́т/к*и
бронхіо́ли /бронх/іо́л*и
бігунки́ /біг/ун+к*и́
білки́ /біл/к*и́
верше́чки /верш/е́ч+к*и
вершки́ /верш/к*и́
ви́сівочки ви́/сі/в+оч+к*и
ви́хідчини ви́/хід/ч+ин*и
вихиля́си ви/хил/я́с*и
вкрива́ючи в/кри/ва́+j+уч*и
ві́ченьки /ві́ч/еньк*и
відві́йки від/ві́/й+к*и
відно́сини від/но́с/ин*и
галакта́ни /галакт/а́н*и
глюкози́ди /глюк/оз+и́д*и
гу́льки /гу́ль/к*и
дезаміна́зи дез/амін/а́з*и
до́світки до́/світ/к*и
дови́бори до+ви́/бор/*и
домініка́ни /домінік/а́н*и
донезмо́ги до+не+з/мо́г/*и
досере́дини до/сере́д/ин*и
древля́ни /древл/я́н*и
дриго́ти /дриг/о́т*и
дрижаки́ /дриж/а+к*и́
дрібняки́ /дріб/н+як*и́
дрібу́шечки /дріб/у́шеч+к*и
дурни́чки /дур/н+и́ч+к*и
ді́тки́ /ді́т/к*и́
ді́точки́ /ді́т/оч+к*и́
дітлахи́ /діт/лах*и́
еберти́сти /еберт/и́ст*и
екскреме́нти /екскреме́нт/*и
жарту́шки /жарт/у́шк*и
жда́ники /жд/а́+н+ик*и
жда́нки /жд/а́+н+к*и
за́морозки за́/мороз/к*и
задві́рки за/дві́р/к*и
закрута́си за/крут/а́с*и
залу́беньки за/лу́б/ень+к*и
запо́їни за/по́j/і+н*и
збо́їни з/бо́j/ін*и
зди́бочки з/ди́б/очк*и
зми́лини з/ми́л/и+н*и
знестя́ми з+не+с/тя́м/*и
каротино́їди /карот/ин+о́їд*и
ко́зли /ко́з/л*и
ко́злики /ко́з/л+ик*и
конверге́нти кон/верге́нт/*и
космаки́ /косм/ак*и́
кпи́ни /кп/и́+н*и
куса́чки /кус/а́+ч+к*и
кучеря́вчики /кучер/я́в+ч+ик*и
ла́доньки /ла́д/оньк*и
ла́хмани́ /ла́хм/ан*и́
лакто́ни /лакт/о́н*и
лашту́нки /лашт/у́нк*и
лейшманіо́зи /лейшман/і+о́з*и
лецитина́зи /лецит/ин+а́з*и
лю́дочки /лю́д/очк*и
ля́гови /ля́г/ов*и
майо́рчики /майо́р/ч+ик*и
мени́ни /м/ен+и́н*и
мерли́ни /мер/л+и́н*и
мерли́нки /мер/л+и́н+к*и
метаболі́ти мета/бол/і́т*и
мута́нти /мут/а́нт*и
мігмати́ти /мігмат/и́т*и
накара́чки на/кара́ч/к*и
налива́йки на/ли/ва́+й+к*и
но́гавки /но́г/авк*и
носи́лки /нос/и́+лк*и
нуклеоти́ди /нукле/от+и́д*и
обстри́жчини об/стри́ж/ч+ин*и
обхо́дини об/хо́д/и+н*и
одор́́анти /одор/́́ант*и
оксида́зи /окс/ид+а́з*и
окуля́ри /окул/я́р*и
осві́дчини о/сві́д/ч+и+н*и
оста́нки о/ста́/н+к*и
пачіски́ па/чіс/к*и́
пере́смішки пере́/смі/ш+к*и
переви́бори пере+ви́/бор/*и
перели́ви пере/ли́/в*и
пересипа́ючи пере/сип/а́+j+уч*и
плазуни́ /плаз/ун*и́
по́пряхи по́/пря/х*и
побіга́шки по/біг/а́+шк*и
пожда́ники по/жд/а́+н+ик*и
пожи́тки по/жи́/т+к*и
позіхо́ти по/зіх/о́т*и
покри́вники по/кри́в/ник*и
посиді́нки по/сид/і́+н+к*и
потяге́ньки по/тяг/е́ньк*и
при́сі́нечки при́/сі́н/еч+к*и
при́сі́нки при́/сі́н/к*и
приданки́ при/да/н+к*и́
продуце́нти /продуц/е́нт*и
променяки́ /промен/як*и́
протеїно́їди /протеj/ін+о́їд*и
пі́жмурки пі́/жмур/к*и
піддавки́ під/да/в+к*и́
підмо́стки під/мо́ст/к*и
підшта́ники під/шта́н/ик*и
підшта́нички під/шта́н/ич+к*и
ро́тики /ро́т/ик*и
рогу́леньки /рог/у́л+еньк*и
розмо́вини роз/мо́в/ин*и
рокови́ни /рок/ов+и́н*и
рю́мси /рю́м/с*и
сахари́ди /сахар/и́д*и
сва́танки /сва́т/а+н+к*и
симбіо́нти сим/біо́/нт*и
симпа́тини сим/па́т/ин*и
склереї́ди /склер/еї́д*и
сколо́тини с/коло́т/ин*и
скі́льки с/кі́льк/*и
скі́лькись с/кі́льк/*и$сь
слови́ни /слов/и́н*и
слові́ни /слов/і́н*и
смі́шечки /смі́/ш+еч+к*и
смі́шки /смі́/ш+к*и
снігу́рки /сніг/у́р+к*и
спиртуо́зи /спирт/уо́з*и
сполови́ни с/пол/ови́н*и
трансценденталі́сти /трансцендент/ал+і́ст*и
тремато́ди /тремат/о́д*и
трематодо́зи /трематод/о́з*и
трійчаки́ /тр/ій+ч+ак*и́
убікві́сти /убікв/і́ст*и
увосени́ ув/осен/*и́
ухі́дчини у/хі́д/чин*и
фосфата́зи /фосф/ат+а́з*и
філяріо́зи /філярі/о́з*и
ха́пки /ха́п/к*и
хихи́чки /хихи́/чк*и
хо́дики /хо́д/и+к*и
цефеї́ди /цефеj/і́д*и
четвере́ньки /четв/ер+е́ньк*и
шарова́рчики /шарова́р/чик*и
ши́тки /ши́/т+к*и
ши́тінки /ши́/т+ін+к*и
яфети́ди /яфет/и́д*и
інтерметалі́ди інтер/метал/і́д*и
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.