К — МОРФЕМІКА

к — суфікс

Значення суфікса «к»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
агу́кання, ау́кати, бри́нькнути, бря́зк, бря́зкальний, бря́зкальце, бу́льк, булька́тий, буркотли́вість, буркоту́н, відхакну́тися, гала́йкання, гала́йкати, ги́кнувши, гримкотли́вий, гуркотли́во, де́йко, дерка́ч, дерка́чик, дзеленькота́ти, доустатко́вування, жо́вклий, за́ськи, заба́мкати, зади́ркувато, задряпакува́ти, зату́рканість, затуркоті́ти, захе́кано, здоро́вкаючись, здоро́вкнутися, зо́йкнувши, ла́гідко́м, личкува́льний, личкува́льниця, мерехкоті́ння, наздоро́вкатися, напідпи́тку, нео́гля́дком, ню́нькатися, нюшку́ючий, обличкува́льний, опосередко́вано, опосередко́вуючий, опосередкува́ти, оста́ркуватий, по́зирк, побря́зкач, поги́куватися, поде́йкувано, попа́хкуючи, порозтри́нькати, потайко́м, почоло́мкати, почоло́мкатися, при́темком, прислідкува́ти, пробре́ньканий, ри́каючий, розгуркоті́тися, розпалахкоті́лий, розтри́нькання, розтри́нькувач, розтри́нькувачка, розшуга́кати, святкува́ння, слідку́ючи, спону́ка́ч, спону́ка́чка, спону́каний, спону́куваний, спонука́льний, спонука́ння, спонука́тися, спонукну́ти, тайкома́, устатко́вання, устатко́вування, ха́пки, харкоти́на, харкоти́нний, чо́хкаючи, чоло́мкання, чоло́мкати, чоло́мкатися
Числівник.
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
жа́тка, канті́вка, коткува́тися, крильча́тка, ножі́вковий, сопілка́р, теса́к, шва́йка
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
водя́нковий, вітря́нка, сухо́тка, сухі́тка
Абстрактне поняття, наукові терміни.
ді́дько, звича́йка, метрі́вка
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
започатко́ваний, п'яті́рка, початко́вість, початку́ючий, споча́тку, трі́йка, чве́ртковий
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
білки́, кліткови́на, кліткови́нний, ма́ківковий, рогі́вка, шишкарі́в
Частина будівлі, природного об’єкта.
при́сі́нки, підмурі́вка
Установа, державна структура, форма управління.
контрро́звідка
Різновид звуків.
голосі́вка
Приклади слів із суфіксом «к»

Слово Морфемна структура
абстракціоні́стка /абстракц/і+он+і́ст+к*а
агу́кання /агу́/к+а+нн*я
агу́ськати /агу́/сь+к+а+ти
акмеї́стка /акме/j+і́ст+к*а
акомпаніа́торка /акомпан/іа́тор+к*а
алкоголі́чка /алкогол/і́ч+к*а
альбіно́ска /альбін/о́с+к*а
альпіні́стка /альп/ін+і́ст+к*а
аноні́мка ан/оні́м/к*а
антикріпосни́цький анти/кріп/ос+н+и́ць+к*ий
аравітя́нка /арав/іт+я́н+к*а
арешта́нтка /арешт/а́нт+к*а
артрити́чка /артр/ит+и́ч+к*а
асисте́нтка /асист/е́нт+к*а
ау́кати /ау́/к+а+ти
африка́нка /афр/ик+а́н+к*а
ба́тьківський /ба́ть/к+ів+ськ*ий
ба́тьківщи́на /ба́ть/к+ів+щи́н*а
багати́рка /багат/и́р+к*а
баде́йковий /бад/е́й+к+ов*ий
байка́рський /бай/к+а́р+ськ*ий
бандажи́стка /банд/аж+и́ст+к*а
батьки́ /бать/к*и́
батькі́вство /бать/к+і́в+ств*о
беззбитко́вий без+з/би/т+к+о́в*ий
беззбитко́во без+з/би/т+к+о́в+о
беззбитко́вість без+з/би/т+к+о́в+ість
безоско́лковий без+о+с/ко́л/к+ов*ий
безпереста́нку без+пере/ста́/н+к*у
безпри́данка без+при́/да/н+к*а
безприбутко́вий без+при/бу/т+к+о́в*ий
безприбутко́вість без+при/бу/т+к+о́в+ість
безрука́вка без/рук/а́в+к*а
безсме́ртка без+с/ме́р/т+к*а
безсме́ртки без+с/ме́р/т+к*и
безтала́нночка без/тала́н/н+оч+к*а
бенефіціа́нтка /бенефіц/іа́нт+к*а
беручкі́ший /бер/уч+к+і́ш*ий
бистря́ночка /бистр/я́ноч+к*а
битко́м /би/т+к+о́м
бли́зько /бли́зь/к+о
близню́чка /близ/н+ю́ч+к*а
близня́тко /близ/н+я́т+к*о
близня́точко /близ/н+я́т+оч+к*о
блискавко́вий /блиск/а+в+к+о́в*ий
блука́цький /блук/а́+ць+к*ий
бляша́нка /бляш/а́н+к*а
бляша́нковий /бляш/а́н+к+ов*ий
бо́язко /бо́j/а+з+к+о
бо́язкість /бо́j/а+з+к+ість
боля́чка /бол/я́ч+к*а
бося́цький /бос/я́ць+к*ий
ботанізи́рка /ботан/ізи́р+к*а
боягу́зка /боj/а+гу́з+к*а
боязки́й /боj/а+з+к*и́й
боязкува́тий /боj/а+з+к+ува́т*ий
бра́тки /бра́т/к*и
бренькоті́ти /брень/к+от+і́+ти
брехе́нька /брех/е́нь+к*а
бри́нькнути /бри́нь/к+ну+ти
бродя́жка /брод/я́ж+к*а
бродя́жницький /брод/я́ж+н+иць+к*ий
бря́зк /бря́з/к
бря́зкальний /бря́з/к+а+льн*ий
бря́зкальце /бря́з/к+а+ль+ц*е
бря́зкітка /бря́з/к+іт+к*а
брязкоте́льце /бряз/к+от+е́ль+ц*е
бу́льбашка /бу́льб/аш+к*а
бу́льк /бу́ль/к
будіве́льницький /буд/ів+е́ль+н+иць+к*ий
бузко́віти /буз/к+о́в+і+ти
булька́тий /буль/к+а́т*ий
буржу́йка /бурж/у́й+к*а
буркотли́вість /бур/к+от+ли́в+ість
буркоту́н /бур/к+от+у́н
бурку́н /бур/к+у́н
буркітли́вість /бур/к+іт+ли́в+ість
бурча́к /бур/ч+а́+к
буряківни́цький /буряк/івни́ць+к*ий
бі́женка /бі́ж/ен+к*а
бігу́нка /біг/у́н+к*а
бігунки́ /біг/ун+к*и́
бідкува́ти /бід/к+ува́+ти
бідкува́тися /бід/к+ува́+ти+ся
бідня́жечка /бід/н+я́ж+еч+к*а
бідня́цький /бід/н+я́ць+к*ий
бідола́шечка /бід/ол+а́ш+еч+к*а
бідола́шка /бід/ол+а́ш+к*а
білки́ /біл/к*и́
більшови́цький /біль/ш+ов+и́ць+к*ий
більшови́чка /біль/ш+ов+и́ч+к*а
біля́вка /біл/я́в+к*а
біля́ночка /біл/я́н+оч+к*а
важке́нько /важ/к+е́ньк+о
валки́й /вал/к*и́й
ваше́ський /ваш/е́сь+к*ий
вда́чка в/да́/ч+к*а
вдру́зк в/дру́з/к
ведмежа́тко /ведмеж/а́т+к*о
верби́чка /верб/и́ч+к*а
верста́тка /верст/а́+т+к*а
верхови́нка /верх/ов+и́н+к*а
верхі́вка /верх/і́в+к*а
верхі́вковий /верх/і́в+к+ов*ий
верше́чки /верш/е́ч+к*и
вершки́ /верш/к*и́
весе́лочка /весе́л/оч+к*а
весня́нка /весн/я́н+к*а
весня́ночка /весн/я́н+оч+к*а
веснянкува́тий /весн/ян+к+ува́т*ий
вечори́нка /вечор/и́н+к*а
взуттьови́чка в/зу/тть+ов+и́ч+к*а
ви́грашка ви́/гр/а+ш+к*а
ви́нничка /ви́н/н+ич+к*а
ви́сівочки ви́/сі/в+оч+к*и
ви́цяткуваний ви́/цят/к+ува+н*ий
вибо́їнка ви/бо́j/ін+к*а
вибірко́вість ви/бір/к+о́в+ість
вига́дько ви/га́дь/к*о
видавни́цький ви/да/в+ни́ць+к*ий
виніже́ночка ви/ніж/е́н+оч+к*а
виправля́чка ви/правл/я́+ч+к*а
висо́тка /вис/о́т+к*а
висува́нка ви/су/ва́+н+к*а
витріща́ка ви/тріщ/а́+к*а
вихваля́ка ви/хвал/я́+к*а
вишні́вочка /вишн/і́в+оч+к*а
влі́течку в/лі́т/еч+к*у
влі́течку в/лі́т/еч+к+у
вм'я́тинка в/м'я́/т+ин+к*а
вогні́вка /вогн/і́в+к*а
водя́нковий /вод/я́н+к+ов*ий
володі́льницький /волод/і́+льниць+к*ий
вольтер'я́нка /вольтер/'j+а́н+к*а
воню́чка /вон/ю́ч+к*а
ворожби́тка /ворож/б+и́т+к*а
ворухки́й во/рух/к*и́й
ворушки́й во/руш/к*и́й
вохря́нка /вохр/я́н+к*а
воща́нка /вощ/а́н+к*а
впа́м'ятку в/па́м'ят/к*у
впа́м'ятку в/па́м'ят/к+у
вперебі́жку в+пере/бі́ж/к*у
впоря́дницький в+по/ря́д/н+иць+к*ий
впорядко́вання в+по/ряд/к+о́ва+нн*я
вприку́ску в+при/ку́с/к+у
вприку́ску в+при/ку́с/к*у
врозби́вку в+роз/би́/в+к*у
ву́дочка /ву́д/оч+к*а
ву́стілка ву́/стіл/к*а
ві́ялка /ві́/j+а+л+к*а
вівся́нка /вівс/я́н+к*а
вівся́ночка /вівс/я́н+оч+к*а
відві́дувацький від/ві́д/ува+ць+к*ий
відві́йки від/ві́/й+к*и
віде́рко /віде́р/к*о
відкри́тка від/кри́/т+к*а
відпочинко́вий від/почи/н+к+о́в*ий
відробітко́вий від/роб/іт+к+о́в*ий
відхакну́тися від/ха/к+ну́+ти+ся
візантині́стка /візант/ин+і́ст+к*а
візити́рка /візит/и́р+к*а
вільшя́нка /вільшj/а́н+к*а
вітря́нка /вітр/я́н+к*а
віша́к /віш/а́+к
гадкува́ти /гад/к+ува́+ти
гадю́чка /гад/ю́ч+к*а
гала́йкання /гала́/й+к+а+нн*я
гала́йкати /гала́/й+к+а+ти
галайкота́ти /гала/й+к+от+а́+ти
галайкоті́ти /гала/й+к+от+і́+ти
ганьби́телька /гань/б+и́+тель+к*а
гари́кало /гар/и́+к+а+л*о
гари́кання /гар/и́+к+а+нн*я
гари́кати /гар/и́+к+а+ти
гари́катися /гар/и́+к+а+ти+ся
гари́кливий /гар/и́+к+лив*ий
гари́кнути /гар/и́+к+ну+ти
гарку́н /гар/к+у́н
гарку́ша /гар/к+у́ш*а
гармо́нійка /гармо́н/ій+к*а
гарячкови́тий /гаряч/к+ови́т*ий
гарячкува́тий /гаряч/к+ува́т*ий
гачкува́тий /гач/к+ува́т*ий
гвинті́вочка /гвинт/і́в+оч+к*а
ги́кнувши /ги́/к+ну+вш+и
глади́шка /глад/и́ш+к*а
глиби́нка /глиб/и́н+к*а
гнилю́чка /гни/л+ю́ч+к*а
гноячко́вий /гноj/ач+к+о́в*ий
гну́чко /г/ну́+ч+к+о
гну́чкість /г/ну́+ч+к+ість
гнучки́й /г/ну+ч+к*и́й
гнідко́ /гнід/к*о́
го́пкаль /го́п/к+аль
годо́ваночка /годо́в/а+н+оч+к*а
голенде́рка /голенд/е́р+к*а
голосі́вка /голос/і́в+к*а
горще́чковий /горщ/е́ч+к+ов*ий
готува́чка /готу/ва́+ч+к*а
грабі́жницький /граб/і́ж+н+иць+к*ий
гравіро́вка /грав/ір+о́в+к*а
гречкі́вка /греч/к+і́вк*а
гримкотли́вий /грим/к+от+ли́в*ий
громо́хкий /гром/о́х+к*ий
громо́хко /гром/о́х+к+о
грубія́нка /груб/іj+а́н+к*а
груди́нка /груд/и́н+к*а
грудочкува́тий /груд/оч+к+ува́т*ий
грузи́нка /груз/и́н+к*а
гу́льки /гу́ль/к*и
гу́ля́нка /гу́л/я́+н+к*а
гуко́ну́ти /гу/к+о́ну́+ти
гукону́ти /гу/к+ону́+ти
гуркотли́во /гур/к+от+ли́в+о
гуркотне́ча /гур/к+от+н+е́ч*а
гуркотня́ва /гур/к+от+н+я́в*а
гуркітли́во /гур/к+іт+ли́в+о
гурткі́вець /гурт/к+і́в+ець
гі́ллячко /гі́лл/яч+к*о
гі́рклий /гі́р/к+л*ий
гімнази́сточка /гімназ/и́ст+оч+к*а
гіпнотизе́рка /гіпн/от+из+е́р+к*а
гірко́та́ /гір/к+о́т*а́
гірко́тний /гір/к+о́т+н*ий
гірко́тно /гір/к+о́т+н+о
гіркува́тість /гір/к+ува́т+ість
гіркі́сінький /гір/к+і́сіньк*ий
да́ванка /да́/ва+н+к*а
да́нницький /да́/н+ниць+к*ий
да́чка /да́/ч+к*а
давкотня́ /дав/к+от+н*я́
дво́єчко /дв/о́j+еч+к+о
двойко́ /дв/ой+к+о́
дві́йко /дв/і́й+к*о
двійня́тко /дв/ій+н+я́т+к*о
двійча́тка /дв/ій+ч+а́т+к*а
двірни́цька /двір/ни́ць+к*а
де́йко /де́й/к+о
де́ржалко /де́рж/а+л+к*о
дегенера́тка де/генер/а́т+к*а
дегенера́тка де/ген/ер+а́т+к*а
делега́тка /делег/а́т+к*а
денщи́цький /ден/щи́ць+к*ий
депози́тка /депоз/и́т+к*а
дереньку́чий /дерень/к+у́ч*ий
дерка́ч /дер/к+а́+ч
дерка́чик /дер/к+а́+ч+ик
джеркоту́ха /джер/к+от+у́х*а
дзеленькота́ти /дзелень/к+от+а́+ти
дико́винка /дик/о́вин+к*а
дити́ночка /дит/и́н+оч+к*а
дитинча́тко /дит/ин+ч+а́т+к*о
дитиня́тко /дит/ин+я́т+к*о
до́світки до́/світ/к*и
доба́вка до/ба́в/к*а
довбе́нька /довб/е́нь+к*а
довбе́шка /довб/е́ш+к*а
довіри́телька до/вір/и́+тель+к*а
догляда́цький до/гляд/а́+ць+к*ий
доустатко́вування до+у/стат/к+о́в+ува+нн*я
драби́ночка /драб/и́н+оч+к*а
дранкува́ння /др/а+н+к+ува́+нн*я
дранкува́ти /др/а+н+к+ува́+ти
драпі́жка /драп/і́ж+к*а
дресиро́вка /дрес/ир+о́в+к*а
дрижаки́ /дриж/а+к*и́
дрі́бку /дрі́б/к*у
дріб'язко́вий /дріб'j/аз+к+о́в*ий
дріб'язко́во /дріб'j/аз+к+о́в+о
дріб'язко́вість /дріб'j/аз+к+о́в+ість
дрібничко́вий /дріб/н+ич+к+о́в*ий
дрібу́шечка /дріб/у́шеч+к*а
дрібу́шечки /дріб/у́шеч+к*и
дубі́вка /дуб/і́в+к*а
дурни́чки /дур/н+и́ч+к*и
дя́дечка /дя́д/еч+к*а
дя́динка /дя́д/ин+к*а
дя́дьків /дя́дь/к+ів
ді́вчинка /ді́в/ч+ин+к*а
ді́дько /ді́дь/к*о
ді́тки́ /ді́т/к*и́
ді́точки́ /ді́т/оч+к*и́
дівча́тко /дів/ч+а́т+к*о
діжкови́й /діж/к+ов*и́й
діля́ночка /діл/я́ноч+к*а
еволюціоні́стка /еволюці/он+і́ст+к*а
експресіоні́стка екс/прес/і+он+і́ст+к*а
емігра́нтка е/мігр/а́нт+к*а
ентузіа́стка /ентузі/а́ст+к*а
епіграмати́стка епі/грам/ат+и́ст+к*а
епіграфі́стка епі/граф/і́ст+к*а
жа́тка /жа́/т+к*а
жаді́бка /жад/і́б+к*а
жатка́р /жа/т+к+а́р
жда́нки /жд/а́+н+к*и
же́ртвувателька /же́ртв/ува+тель+к*а
жебра́чка /жебр/а́+ч+к*а
жебракува́ти /жебр/а+к+ува́+ти
жеребкува́льник /жереб/к+ува́+льн+ик
жерстя́ницький /жерст/я́н+иць+к*ий
жнива́рка /жн/ив+а́р+к*а
жо́вклий /жо́в/к+л*ий
жовти́нка /жов/т+и́н+к*а
жовтко́вий /жов/т+к+о́в*ий
журавленя́тко /журав/л+ен+я́т+к*о
жі́ночка /жі́н/оч+к*а
за́морозки за́/мороз/к*и
за́ськи /за́сь/к+и
заба́мкати за/ба́м/к+а+ти
забасто́вка за/баст/о́в+к*а
забу́зький за/бу́зь/к*ий
забулькота́ти за/буль/к+от+а́+ти
забія́чка за/біj/а́ч+к*а
завдатко́вий зав/да/т+к+о́в*ий
зави́дка за/ви́д/к*а
заводі́йка за/вод/і́й+к*а
завойо́вницький за/вой/о́в+ниць+к*ий
заві́дувачка за/ві́д/ува+ч+к*а
загадко́во за/гад/к+о́в+о
задава́ка /зада/ва́+к*а
задава́куватий /зада/ва́+к+уват*ий
задава́кувато /зада/ва́+к+уват+о
задава́куватість /зада/ва́+к+уват+ість
задві́рки за/дві́р/к*и
зади́ркувато за/ди́р/к+уват+о
задряпако́ваний за/дряп/а+к+о́ва+н*ий
задряпакува́ти за/дряп/а+к+ува́+ти
зазнайкува́тий за/зна/й+к+ува́т*ий
зазнайкува́то за/зна/й+к+ува́т+о
зайченя́тко /зай/ч+ен+я́т+к*о
закарлю́чка за/карл/ю́ч+к*а
заклина́телька за/клин/а́+тель+к*а
залу́беньки за/лу́б/ень+к*и
залялько́вуватися за/ляль/к+о́в+ува+ти+ся
замі́точка за/мі́т/оч+к*а
занаві́ска за+на/ві́с/к*а
занепа́дницький за+не/па́д/ниць+к*ий
заохо́тки за+о/хо́т/к+и
запальни́чка за/паль/ни́ч+к*а
започатко́ваний за+по/ча/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́ваний за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприбуткува́ти за+при/бу/т+к+ува́+ти
заробітча́нка за/роб/іт+ч+а́н+к*а
заспі́вувачка за+с/пі́/в+ува+ч+к*а
зату́рканість за/ту́р/к+а+н+ість
затуркоті́ти за/тур/к+от+і́+ти
захе́кано за/хе́/к+а+н+о
зачі́плювачка за/чі́пл/юва+ч+к*а
збиткува́тися з/би/т+к+ува́+ти+ся
зв'я́зкови́й з/в'я́з/к+ов*и́й
зв'язкова́ з/в'яз/к+ов*а́
зв'язкови́й з/в'яз/к+ов*и́й
зв'язкі́вець з/в'яз/к+і́в+ець
зв'язкі́вка з/в'яз/к+і́в+к*а
звалко́ваний з/вал/к+о́ва+н*ий
зверше́чка з/верш/е́ч+к*а
зверше́чку з/верш/е́ч+к*у
звича́йка з/вич/а́й+к*а
згі́рклість з/гі́р/к+л+ість
згі́ркнення з/гі́р/к+н+енн*я
згі́ркнути з/гі́р/к+ну+ти
здава́чка з/да/ва́+ч+к*а
здоро́вкаючись /здоро́в/к+а+j+уч+и+сь
здоро́вкнутися /здоро́в/к+ну+ти+ся
зе́рнятковий /зе́рн/ят+к+ов*ий
зле́гка з/ле́г/к+а
змо́вницьки з/мо́в/ниць+к+и
змо́ршкуватість з/мо́рш/к+уват+ість
зна́йко /зна́/й+к*о
зна́хідка з+на́/хід/к*а
знаве́цький /зна/в+е́ць+к*ий
значки́ст /знач/к+и́ст
значки́стка /знач/к+и́ст+к*а
знео́бачка зне+о́/бач/к+а
зо́йкнувши з/о́й/к+ну+вш+и
зо́йкіт з/о́й/к+іт
зра́дницьки /зра́д/ниць+к+и
зра́ночку з/ра́н/оч+к*у
зрівня́лівка з/рівн/я́+лів+к*а
зіва́ка /зів/а́+к*а
зірка́тий /зір/к+а́т*ий
зірни́чка /зір/ни́ч+к*а
ка́м'янка /ка́м'j/ан+к*а
ка́чечка /ка́ч/еч+к*а
кабарди́нка /кабард/и́н+к*а
казко́во /каз/к+о́в+о
калга́нівочка /калга́н/івоч+к*а
кали́ночка /кал/и́н+оч+к*а
каменя́рка /кам/ен+я́р+к*а
камі́нка /кам/і́н+к*а
канаре́йка /канар/е́й+к*а
канті́вка /кант/і́в+к*а
кара́телька /кар/а́+тель+к*а
карлючкува́тий /карл/юч+к+ува́т*ий
кача́лочка /кач/а́+лоч+к*а
кача́точко /кач/а́т+оч+к*о
качківни́цтво /кач/к+івни́цтв*о
квітка́р /квіт/к+а́р
квітника́рка /квіт/ник+а́р+к*а
кедри́ночка /кедр/и́н+оч+к*а
керівни́цький /кер/ів+н+и́ць+к*ий
керівни́чка /кер/ів+н+и́ч+к*а
кидко́м /кид/к*о́м
кип'ятко́вий /кип'j/ат+к+о́в*ий
кисли́чка /кис/л+и́ч+к*а
кицю́нька /киц/ю́нь+к*а
клейкови́на /клей/к+ови́н*а
клинкува́тий /клин/к+ува́т*ий
клоки́чка /кло/к+и́чк*а
клюва́к /клю/ва́+к
кліткови́на /кліт/к+ов+и́н*а
кліткови́нний /кліт/к+ов+и́н+н*ий
княги́нечка /княг/и́н+еч+к*а
ко́панка /ко́п/а+н+к*а
кова́де́лко /ков/а́+де́л+к*о
ковганка /ковг/а+н+к*а
ковзаня́рка /ковз/а+н+я́р+к*а
кожуша́нка /кож/уш+а́н+к*а
кожуша́ночка /кож/уш+а́н+оч+к*а
кожуши́нка /кож/уш+и́н+к*а
кокаїні́стка /кок/аj+ін+і́ст+к*а
колективі́стка /колектив/і́ст+к*а
колиско́ва /колис/к+о́в*а
колоту́шка /колот/у́ш+к*а
колю́чка /кол/ю́ч+к*а
колю́чковий /кол/ю́ч+к+ов*ий
компаньйо́нка /компаньй/о́н+к*а
компатріо́тка ком/патрі/о́т+к*а
конголе́зка /конго/ле́з+к*а
конголе́зький /конго/ле́зь+к*ий
коновка́р /конов/к+а́р
конспіра́торка /конспір/а́т+ор+к*а
конструктиві́стка /конструкт/ив+і́ст+к*а
контрреволюціоне́рка контр/революці/он+е́р+к*а
контрро́звідка контр+ро́з/від/к*а
конячи́нка /кон/яч+и́н+к*а
копани́чка /коп/а+ни́ч+к*а
космети́чка /космет/и́ч+к*а
костюме́рка /костюм/е́р+к*а
коткува́тися /кот/к+ува́+ти+ся
кра́пелька /кра́п/ель+к*а
крапели́нка /крап/ел+и́н+к*а
крапели́ночка /крап/ел+и́н+оч+к*а
крапли́ночка /крап/л+и́н+оч+к*а
красу́нечка /крас/у́н+еч+к*а
красу́нька /крас/у́нь+к*а
кри́хітка /кри́х/іт+к*а
кри́хітку /кри́х/іт+к*у
кривулькува́тий /крив/уль+к+ува́т*ий
крикли́вицький /крик/ли́в+иць+к*ий
крильча́тка /криль/ч+а́т+к*а
криля́тко /крил/я́т+к*о
кримча́нка /крим/ча́н+к*а
кримча́чка /крим/ча́ч+к*а
криса́нечка /крис/а́н+еч+к*а
криса́нька /крис/а́нь+к*а
критика́нка /крит/ик+а́н+к*а
криткома́ /кри/т+к+ома́
крихі́точка /крих/і́т+оч+к*а
крихі́точку /крих/і́т+оч+к*у
кришеня́точко /криш/ен+я́т+оч+к*о
кропи́в'яночка /кропи́в'j/ан+оч+к*а
кругля́вка /круг/л+я́в+к*а
кружа́лечко /круж/а́л+еч+к*о
кружа́лко /круж/а́л+к*о
крутійкува́тий /крут/ій+к+ува́т*ий
кряку́н /кря/к+у́н
кряку́ха /кря/к+у́х*а
крі́слечко /крі́сл/еч+к*о
кріпосни́цький /кріп/ос+н+и́ць+к*ий
ку́зенька /ку́/зень+к*а
ку́хонька /ку́х/онь+к*а
куби́нка /куб/и́н+к*а
культу́рницький /культ/у́р+н+иць+к*ий
купа́ленька /куп/а́+лень+к*а
купе́цький /куп/е́ць+к*ий
курсі́вковий /курс/і́в+к+ов*ий
курча́тко /кур/ч+а́т+к*о
курча́точко /кур/ч+а́т+оч+к*о
куса́чки /кус/а́+ч+к*и
кучкі́зм /куч/к+і́зм
кучкі́ст /куч/к+і́ст
кінці́вочка /кінц/і́в+оч+к*а
кіпріо́тка /кіпр/іо́т+к*а
кісточко́вий /кіст/оч+к+о́в*ий
ла́гідко́м /ла́гід/к+о́м
ла́стівкові /ла́стів/к+ов*і
ладко́м /лад/к*о́м
лакі́рка /лак/і́р+к*а
лампа́дка /ламп/а́д+к*а
лампа́дочка /ламп/а́д+оч+к*а
ластовеня́тко /ластов/ен+я́т+к*о
легкови́к /лег/к+ов+и́к
легковичо́к /лег/к+ов+ич+о́к
ледаркува́тий /лед/ар+к+ува́т*ий
ледачкува́тий /лед/ач+к+ува́т*ий
лелі́тка /лел/і́+т+к*а
лелі́точка /лел/і́+т+оч+к*а
ли́пкість /ли́п/к+ість
липу́чка /лип/у́ч+к*а
лиха́цький /лих/а́ць+к*ий
личакі́вка /лич/ак+і́в+к*а
личкува́льний /лич/к+ува́+льн*ий
личкува́льниця /лич/к+ува́+льн+иц*я
лобуря́цький /лоб/ур+я́ць+к*ий
лобуря́чка /лоб/ур+я́ч+к*а
лугі́вка /луг/і́в+к*а
луна́тичка /лун/а́т+ич+к*а
лушпа́йка /лушп/а́й+к*а
лушпа́єчка /лушп/а́j+еч+к*а
льо́тчицький /льо́т/чиць+к*ий
люба́ска /люб/а́с+к*а
люби́мочка /люб/и́м+оч+к*а
лялька́рство /ляль/к+а́р+ств*о
лі́жко /лі́ж/к*о
лі́карка /лі́к/ар+к*а
ліка́ренька /лік/а́р+ень+к*а
літу́чка /літ/у́ч+к*а
лічи́лочка /ліч/и́+лоч+к*а
м'я́лка /м'я́/л+к*а
м'яку́шка /м'як/у́ш+к*а
ма́ківко́вий /ма́к/ів+к+о́в*ий
ма́ківковий /ма́к/ів+к+ов*ий
ма́сничка /ма́с/нич+к*а
ма́тіночка /ма́т/іноч+к*а
ма́тірка /ма́т/ір+к*а
маврита́нка /мавр/ита́н+к*а
мали́нівка /мал/и́н+ів+к*а
малині́вка /мал/ин+і́в+к*а
мальо́ванка /маль/о́ва+н+к*а
мандрі́вка /мандр/і́в+к*а
мандрі́вочка /мандр/і́в+оч+к*а
маню́нький /ман/ю́нь+к*ий
марсіа́нка /марс/іа́н+к*а
марі́йка /марі́/й+к*а
масли́нковий /масл/и́н+к+ов*ий
матери́нка /мат/ер+и́н+к*а
матеріалі́стка /матер/і+ал+і́ст+к*а
матиро́вка /мат/ир+о́в+к*а
матіркува́ти /мат/ір+к+ува́+ти
махля́рочка /махл/я́р+оч+к*а
медальє́рка /медаль/j+е́р+к*а
мерехкоті́ння /мерех/к+от+і́+нн*я
мерзля́чка /мерз/л+я́ч+к*а
мерли́нки /мер/л+и́н+к*и
мертве́цька /мер/т+в+е́ць+к*а
мертве́цький /мер/т+в+е́ць+к*ий
меткі́ший /мет/к+і́ш*ий
метрі́вка /метр/і́в+к*а
ми́ршавка /ми́рш/ав+к*а
мильня́нка /миль/н+я́н+к*а
мисте́цьки /мист/е́ць+к+и
млина́рка /мл/ин+а́р+к*а
млинко́ваний /мл/ин+к+о́ва+н*ий
млинкува́ти /мл/ин+к+ува́+ти
моли́товка /мол/и́+т+ов+к*а
молоде́цькість /молод/е́ць+к+ість
монголо́їдка /монгол/о́їд+к*а
моря́чка /мор/я́ч+к*а
мохна́тка /мох/н+а́т+к*а
моча́лковий /моч/а́+л+к+ов*ий
мошкара́ /мош/к+ар*а́
му́ченицький /му́ч/ен+иць+к*ий
мі́сницький /мі́с/ниць+к*ий
мілкота́ /міл/к+от*а́
міте́лка /міт/е́л+к*а
міте́лковий /міт/е́л+к+ов*ий
міте́лочка /міт/е́л+оч+к*а
мітли́чка /міт/л+и́ч+к*а
мітля́рка /міт/л+я́р+к*а
мішкува́то /міш/к+ува́т+о
міща́ночка /міщ/а́н+оч+к*а
на́ський /на́сь/к*ий
навби́тки нав/би́/т+к+и
навшпи́ньках нав/шпи́нь/к*ах
надба́вка над/ба́в/к*а
надкле́пка над/кле́п/к*а
надлопа́тковий над/лопа́т/к+ов*ий
нажи́вка на/жи́/в+к*а
назбиткува́тися на+з/би/т+к+ува́+ти+ся
наздоро́вкатися на/здоро́в/к+а+ти+ся
наймичкува́ти на/йм/ич+к+ува́+ти
найпрудкі́ший най/пруд/к+і́ш*ий
накара́чки на/кара́ч/к*и
нали́вковий на/ли́/в+к+ов*ий
налива́йки на/ли/ва́+й+к*и
налива́йківець на/ли/ва́+й+к+ів+ець
налива́йківство на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о
нао́пашки на/о́паш/к+и
напа́дницький на/па́д/ниць+к*ий
наперстя́нка на/перст/я́н+к*а
напідпи́тку на+під/пи́/т+к+у
насмі́шкувато на/смі́/ш+к+уват+о
насмі́шкуватість на/смі́/ш+к+уват+ість
насто́янковий на/сто́j/а+н+к+ов*ий
насто́яночка на/сто́j/а+н+оч+к*а
насто́єчка на/сто́j/еч+к*а
натуралі́стка /натур/ал+і́ст+к*а
націоналі́стка /наці/онал+і́ст+к*а
нашвидку́ на/швид/к*у́
неаполіта́нка /неапол/іта́н+к*а
небо́язко не/бо́j/а+з+к+о
небоязки́й не/боj/а+з+к*и́й
небільшови́цький не/біль/ш+ов+и́ць+к*ий
невели́чкий не/вел/и́ч+к*ий
невиди́мка не/вид/и́м+к*а
невилива́йка не+ви/ли/ва́+й+к*а
невитки́й не/ви/т+к*и́й
неворухки́й не+во/рух/к*и́й
невпорядко́ваний не+в+по/ряд/к+о́ва+н*ий
невпорядко́ваність не+в+по/ряд/к+о́ва+н+ість
неві́янка не/ві́/j+а+н+к*а
негну́чкість не/г/ну́+ч+к+ість
негнучки́й не/г/ну+ч+к*и́й
негові́ркість не/гові́р/к+ість
негрито́ска /негр/ито́с+к*а
негритя́нка /негр/итя́н+к*а
недале́чкий не/дал/е́ч+к*ий
недале́чко не/дал/е́ч+к+о
недооці́нка недо+о/ці́н/к*а
незаба́вки не+за/ба́в/к+и
незабу́дька не/забу́/дь+к*а
незамо́жницький не+за/мо́ж/н+иць+к*ий
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
незна́йко не/зна́/й+к*о
незнайо́мка не/зна/й+о́м+к*а
нелюди́мка не/люд/и́м+к*а
неме́ткість не/ме́т/к+ість
немовля́тко не/мовл/я́т+к*о
немовля́точко не/мовл/я́т+оч+к*о
нео́гля́дком не+о́/гля́д/к+ом
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
непове́рненка не+по/ве́р/н+ен+к*а
неповоро́ткість не+по/воро́т/к+ість
неподале́чку не+по/дал/е́ч+к+у
неподатко́вий не+по/да/т+к+о́в*ий
непоси́дько не+по/си́дь/к*о
непосидя́чка не+по/сид/я́ч+к*а
непри́я́телька не/при́я́/тель+к*а
неприбутко́вість не+при/бу/т+к+о́в+ість
непромока́йка не+про/мок/а́+й+к*а
неслухня́нка не/слух/н+я́н+к*а
несогла́ска не+со/гла́с/к*а
несу́чка /нес/у́ч+к*а
нетерпля́чка не/терпл/я́ч+к*а
неумива́ка не+у/ми/ва́+к*а
нецілкови́тий не/ціл/к+ови́т*ий
нечу́тко не/чу́/т+к+о
нечу́ткість не/чу́/т+к+ість
ни́щечком /ни́щ/еч+к+ом
низи́нка /низ/и́н+к*а
ножі́вковий /нож/і́в+к+ов*ий
носа́тка /нос/а́т+к*а
нулі́вка /нул/і́в+к*а
ню́нькатися /ню́нь/к+а+ти+ся
нюшку́ючий /нюш/к+у́+j+уч*ий
нявку́чий /няв/к+у́ч*ий
нянькува́ти /нянь/к+ува́+ти
ні́відки ні́/від/к+и
німке́ня /нім/к+е́н*я
ніскі́лечки ні+с/кі́леч/к+и
обива́телька /обива́/тель+к*а
обличкува́льний об/лич/к+ува́+льн*ий
обличкува́ння об/лич/к+ува́+нн*я
облямі́вочка об/лям/і́в+оч+к*а
обмурі́вка об/мур/і́в+к*а
обпасинкува́ти об+па/син/к+ува́+ти
обру́чечка об/ру́ч/еч+к*а
обслі́дницький об/слі́д/ниць+к*ий
обстано́вочка об/стан/о́в+оч+к*а
обцяцько́вувати об/цяць/к+о́в+ува+ти
огоро́дничка /огоро́д/нич+к*а
одини́чка /один/и́ч+к*а
одяга́нка о/дяг/а́+н+к*а
око́личка о/ко́л/ич+к*а
онучка́рський /онуч/к+а́р+ськ*ий
операти́вка /опер/ат+и́в+к*а
оподатко́ваний о+по/да/т+к+о́ва+н*ий
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
опосередко́вано о+по/серед/к+о́ва+н+о
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
опосередкува́ти о+по/серед/к+ува́+ти
оприбутко́ваний о+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
опіку́нка о/пік/у́н+к*а
оси́чка /ос/и́ч+к*а
оскверни́телька о/скверн/и́+тель+к*а
оско́лковий о+с/ко́л/к+ов*ий
оста́нки о/ста́/н+к*и
оста́ркуватий о/ста́р/к+уват*ий
оченя́тка /оч/ен+я́т+к*а
очка́стий /оч/к+а́ст*ий
п'я́нко /п'j/а́н+к+о
п'яни́цький /п'j/ан+и́ць+к*ий
п'яни́чка /п'j/ан+и́ч+к*а
п'янки́й /п'j/ан+к*и́й
п'яню́жка /п'j/ан+ю́ж+к*а
п'ятачко́вий /п'ят/ач+к+о́в*ий
п'яті́рка /п'ят/і́р+к*а
п'яті́рко /п'ят/і́р+к+о
па́даличка /па́д/а+л+ич+к*а
па́далочка /па́д/а+л+оч+к*а
па́дко /па́д/к+о
па́личка /па́л/ич+к*а
па́ростко́вий па́/рост/к+о́в*ий
па́синків па́/син/к+ів
пагорбкува́тий па/горб/к+ува́т*ий
палке́нький /пал/к+е́ньк*ий
пам'ятко́ве /пам'ят/к+о́в*е
пампу́шечка /пампу́ш/еч+к*а
парубо́цький /паруб/о́ць+к*ий
парши́вка /парш/и́в+к*а
пасинкува́ння па/син/к+ува́+нн*я
паспорти́стка /паспорт/и́ст+к*а
пасту́шка /пас/т+у́ш+к*а
пачіски́ па/чіс/к*и́
пе́рві́сточка /пе́рв/і́ст+оч+к*а
пе́рвістка /пе́рв/іст+к*а
пелюстка́стий /пелюст/к+а́ст*ий
перва́чечка /перв/а́ч+еч+к*а
пере́смішки пере́/смі/ш+к*и
переби́вка пере/би́/в+к*а
перегляда́чка пере/гляд/а́+ч+к*а
передміща́нка перед/міщ/а́н+к*а
передпоса́дковий перед+по/са́д/к+ов*ий
передсвіта́нковий перед/світ/а́+н+к+ов*ий
перепеля́тинка /перепел/я́тин+к*а
перепі́лочка /перепі́л/оч+к*а
перепідгото́вка пере+під/гото́в/к*а
перепіча́йка пере/піч/а́й+к*а
переро́дженка пере/ро́дж/ен+к*а
переупако́вка пере+у/пак/о́в+к*а
перешушу́кнутися пере/шушу́/к+ну+ти+ся
персія́нка /перс/іj+а́н+к*а
петрі́вочка /петр/і́воч+к*а
пи́санковий /пи́с/а+н+к+ов*ий
пи́сарка /пи́с/а+р+к*а
пивни́чка /пи/в+н+и́ч+к*а
писанка́р /пис/а+н+к+а́р
писанка́рка /пис/а+н+к+а́р+к*а
пискля́тко /писк/л+я́т+к*о
пису́лечка /пис/у́леч+к*а
письма́цький /пись/м+а́ць+к*ий
письме́нницький /пись/м+е́нн+иць+к*ий
плаксі́йка /плак/с+і́й+к*а
платі́вочка /плат/і́воч+к*а
пливки́й /пли/в+к*и́й
плоху́тка /плох/у́т+к*а
плугата́рка /плуг/ат+а́р+к*а
плі́снявка /плі́сн/яв+к*а
плітка́р /пліт/к+а́р
по-ба́тьківськи по-/ба́ть/к+ів+ськ+и
по-ба́тьківському по-/ба́ть/к+ів+ськ+ому
по-більшови́цьки по-/біль/ш+ов+и́ць+к+и
по-більшови́цькому по-/біль/ш+ов+и́ць+к+ому
по-запорі́зьки по+-за/порі́зь/к+и
по-злидня́цьки по-/злид/н+я́ць+к+и
по-злидня́цькому по-/злид/н+я́ць+к+ому
по-змо́вницьки по+-з/мо́в/ниць+к+и
по-казко́вому по-/каз/к+о́в+ому
по-ліва́цькому по-/лів/а́ць+к+ому
по-молоде́цькому по-/молод/е́ць+к+ому
по-мужи́цьки по-/муж/и́ць+к+и
по-мужи́цькому по-/муж/и́ць+к+ому
по-наси́льницькому по+-на/си́ль/ниць+к+ому
по-німе́цьки по-/нім/е́ць+к+и
по-парубо́цьки по-/паруб/о́ць+к+и
по-парубо́цькому по-/паруб/о́ць+к+ому
по-полі́ському по+-по/лі́сь/к+ому
по-ремісни́цьки по-/реміс/н+и́ць+к+и
по-ремісни́цькому по-/реміс/н+и́ць+к+ому
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/ниць+к+и
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/н+иць+к+и
по-розбі́йницькому по+-роз/бі́й/н+иць+к+ому
по-стра́дницькому по-/стра́д/ниць+к+ому
по-товари́ському по-/товари́сь/к+ому
по-францу́зьки по-/франц/у́зь+к+и
по-францу́зькому по-/франц/у́зь+к+ому
по-холостя́цьки по-/холост/я́ць+к+и
по-холостя́цькому по-/холост/я́ць+к+ому
по-чино́вницьки по-/чин/о́вн+иць+к+и
по-чува́ськи по-/чува́сь/к+и
по-чудерна́цьки по-/чуд/ерн+а́ць+к+и
по-чудерна́цьки по-/чуд/ер+на́ць+к+и
по-чудерна́цькому по-/чуд/ер+на́ць+к+ому
по-шви́дкісному по-/шви́д/к+іс+н+ому
по-юна́цьки по-/юн/а́ць+к+и
по́зирк по́/зир/к
по́кришечка по́/кри/ш+еч+к*а
по́кришковий по́/кри/ш+к+ов*ий
по́лечка /по́л/еч+к*а
по́смішечка по́/смі/ш+еч+к*а
по́солодко по́/солод/к+о
поба́тькові по/ба́ть/к*ові
побрехе́нька по/брех/е́нь+к*а
побря́зкач по/бря́з/к+а+ч
побіга́йка по/біг/а́+й+к*а
повзунко́вий /повз/ун+к+о́в*ий
повода́тарка по/вод/а́т+ар+к*а
погари́кати по/гар/и́+к+а+ти
погари́кувати по/гар/и́+к+ува+ти
поги́куватися по/ги́/к+ува+ти+ся
погу́ркування по/гу́р/к+ува+нн*я
погу́тькало по/гу́ть/к+а+л*о
погуля́нка по/гул/я́+н+к*а
поде́йкувано по/де́й/к+ува+н+о
подоста́тком по+до/ста́т/к*ом
подранкува́ти по/др/а+н+к+ува́+ти
подря́пинка по/дря́п/ин+к*а
пожи́тки по/жи́/т+к*и
пожили́чка по/жи/л+и́ч+к*а
пожиткува́ння по/жи/т+к+ува́+нн*я
позба́вленка по+з/ба́вл/ен+к*а
покри́шка по/кри́/ш+к*а
покі́йницька /покі́й/н+иць+к*а
поли́вочка по/ли́/в+оч+к*а
полива́льничка по/ли/ва́+льн+ич+к*а
полко́вницький /полк/о́в+ниць+к*ий
полови́нка /пол/ови́н+к*а
поліщу́цький по/ліщ/у́ць+к*ий
поліщу́чка по/ліщ/у́ч+к*а
поморя́нка по/мор/я́н+к*а
помі́щицький /помі́щ/иць+к*ий
понево́лювачка по+не/во́л/юва+ч+к*а
поневі́рка по+не/ві́р/к*а
попа́дька /поп/а́дь+к*а
попа́хкуючи по/па́х/к+у+j+уч+и
попечи́телька по/печ/и́тель+к*а
порозбі́йницьки по+роз/бі́й/н+иць+к+и
порозтри́нькати по+роз/три́нь/к+а+ти
порскли́вий /порс/к+ли́в*ий
порядко́вий по/ряд/к+о́в*ий
порі́чечка /порі́ч/еч+к*а
порічкі́вка /поріч/к+і́в+к*а
посві́дчувачка по/сві́д/ч+ува+ч+к*а
посиді́нки по/сид/і́+н+к*и
посла́нницький по/сл/а́+н+ниць+к*ий
посмі́тюшка по/смі́т/юш+к*а
посмі́шечка по/смі́/ш+еч+к*а
посмі́шкувати по/смі́/ш+к+ува+ти
посмішко́вувати по/смі/ш+к+о́в+ува+ти
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
посмішкува́тися по/смі/ш+к+ува́+ти+ся
постача́льницький по/стач/а́+льн+иць+к*ий
посіпа́цький по/сіп/а́ць+к*ий
потайко́м по/тай/к+о́м
потро́шечки по/тро́ш/еч+к+и
поуспадко́вувати по+у+с/пад/к+о́в+ува+ти
поцілу́йко по/ціл/у́й+к*о
початко́вість по/ча/т+к+о́в+ість
початку́ючий по/ча/т+к+у́+j+уч*ий
початкі́вець по/ча/т+к+і́в+ець
почоло́мкати по/чол/о́м+к+а+ти
почоло́мкатися по/чол/о́м+к+а+ти+ся
почіткі́шати по/чіт/к+і́ш+а+ти
праба́тьківський пра/ба́ть/к+ів+ськ*ий
праба́тьківщина пра/ба́ть/к+ів+щин*а
практика́нтка /практ/ик+а́нт+к*а
престидижита́торка /престидижит/а́тор+к*а
при́гравка при́/гр/а+в+к*а
при́співка при́+с/пі/в+к*а
при́сі́нечки при́/сі́н/еч+к*и
при́сі́нки при́/сі́н/к*и
при́темком при́/тем/к*ом
прибутко́во при/бу/т+к+о́в+о
прибуткува́ти при/бу/т+к+ува́+ти
прида́нка при/да́/н+к*а
приданки́ при/да/н+к*и́
прижо́вкти при/жо́в/к+ти
призби́рувачка при+з/би́р/ува+ч+к*а
прийма́к при/йм/а́+к
прика́жчицький при/ка́ж/чиць+к*ий
припові́дка при+по/ві́д/к*а
припові́стка при+по/ві́с/т+к*а
прислідкува́ти при/слід/к+ува́+ти
пристосо́ванка при/стос/о́ва+н+к*а
пристосува́нка при/стос/ува́+н+к*а
пробо́вкатися про/бо́в/к+а+ти+ся
пробре́ньканий про/бре́нь/к+а+н*ий
пробі́рка /проб/і́р+к*а
пробі́рковий /проб/і́р+к+ов*ий
проводи́рка про/вод/и́+р+к*а
провінціа́лка /провінці/а́л+к*а
прогреси́вка про/грес/и́в+к*а
прогреси́стка про/грес/и́ст+к*а
прогу́лянковий про/гу́л/я+н+к+ов*ий
прогу́ляночка про/гу́л/я+н+оч+к*а
прогі́рклий про/гі́р/к+л*ий
прогі́ркло про/гі́р/к+л+о
пропаганди́стка /пропаг/анд+и́ст+к*а
пропасинкува́ти про+па/син/к+ува́+ти
пропові́дницький про+по/ві́д/ниць+к*ий
просмі́шка про/смі́/ш+к*а
проста́цько /прост/а́ць+к+о
професіона́лка /професі/она́л+к*а
пружи́нка /пруж/и́н+к*а
пта́шечка /пт/а́ш+еч+к*а
пта́шка /пт/а́ш+к*а
птахівни́цький /пт/ах+івни́ць+к*ий
пташа́тко /пт/аш+а́т+к*о
пташеня́тко /пт/аш+ен+я́т+к*о
пташи́нка /пт/аш+и́н+к*а
пташи́ночка /пт/аш+и́н+оч+к*а
пти́чка /пт/и́ч+к*а
пусте́льницький /пуст/е́ль+н+иць+к*ий
пусти́нницький /пуст/и́н+н+иць+к*ий
пустоши́телька /пуст/ош+и́+тель+к*а
пухирча́тка /пух/ир+ча́т+к*а
пухирча́тка /пух/ир+ч+а́т+к*а
пухке́ник /пух/к+е́ник
пухкі́шати /пух/к+і́ш+а+ти
пі́жмурки пі́/жмур/к*и
пі́сенька /пі́/сень+к*а
піддавки́ під/да/в+к*и́
підмо́стки під/мо́ст/к*и
підмурі́вка під/мур/і́в+к*а
підна́питком під+на́/пи/т+к+ом
підна́питком під+на́/пи/т+к*ом
підполко́вницький під/полк/о́в+ниць+к*ий
підпорядко́ваний під+по/ряд/к+о́ва+н*ий
підпорядкува́тися під+по/ряд/к+ува́+ти+ся
підтя́жечка під/тя́ж/еч+к*а
підшта́нички під/шта́н/ич+к*и
пір'ї́нка /пір/'j+і́н+к*а
пір'ї́ночка /пір/'j+і́н+оч+к*а
пісня́рка /пі/сн+я́р+к*а
пічку́р /піч/к+у́р
пічку́рик /піч/к+у́р+ик
ра́ковинка /ра́к/ов+ин+к*а
ра́нком /ра́н/к*ом
ра́тичка /ра́т/ич+к*а
ра́хкавка /ра́х/к+а+вк*а
ранкува́ти /ран/к+ува́+ти
рапа́вка /рап/а́в+к*а
рахіти́чка /рах/іт+и́ч+к*а
рачку́ючий /рач/к+у́+j+уч*ий
рва́чко /рв/а́+ч+к+о
рвачки́й /рв/а+ч+к*и́й
рву́чко /рв/у́ч+к+о
рву́чкість /рв/у́ч+к+ість
рвучки́й /рв/уч+к*и́й
реакціоне́рка /реакц/і+он+е́р+к*а
регулюва́льницький /регул/юва́+льн+иць+к*ий
реда́кторка /реда́кт/ор+к*а
реміня́чка /ремін/я́ч+к*а
репети́торка /репет/и́т+ор+к*а
реце́нзійка /реце́нз/ій+к*а
рецензійка /реценз/ій+к*а
ри́каючий /ри́/к+а+j+уч*ий
риба́лка /риб/а́л+к*а
риба́лочка /риб/а́л+оч+к*а
рибчи́нка /риб/ч+и́н+к*а
ро́димка /ро́д/им+к*а
робі́тка /роб/і́т+к*а
робітни́цький /роб/іт+ни́ць+к*ий
рога́чка /рог/а́ч+к*а
рогі́вка /рог/і́в+к*а
розбо́вканий роз/бо́в/к+а+н*ий
розбуркоті́тися роз/бур/к+от+і́+ти+ся
розгари́катися роз/гар/и́+к+а+ти+ся
розгуркота́тися роз/гур/к+от+а́+ти+ся
розгуркоті́тися роз/гур/к+от+і́+ти+ся
роздрі́бнювачка роз/дрі́б/н+юва+ч+к*а
розе́тковість /розе́т/к+ов+ість
розліта́йка роз/літ/а́+й+к*а
рознаря́дка роз+на/ря́д/к*а
розпалахкоті́лий роз/палах/к+от+і́+л*ий
розповсю́джувачка роз+по+в/сю́дж/ува+ч+к*а
розрахо́вувачка роз/рах/о́в+ува+ч+к*а
розтри́нькання роз/три́нь/к+а+нн*я
розтри́нькувач роз/три́нь/к+ува+ч
розтри́нькувачка роз/три́нь/к+ува+ч+к*а
розшуга́кати роз/шуг/а́+к+а+ти
роси́чковий /рос/и́ч+к+ов*ий
росли́нницький /рос/л+и́н+н+иць+к*ий
росянко́вий /рос/ян+к+о́в*ий
росія́ночка /рос/іj+а́н+оч+к*а
руйна́цький /руй/н+а́ць+к*ий
рукави́чка /рук/ав+и́ч+к*а
русна́чка /рус/н+а́ч+к*а
рушни́чка /руш/н+и́ч+к*а
руї́нницький /руj/і́н+н+иць+к*ий
ряботи́нка /ряб/от+и́н+к*а
рябу́шечка /ряб/у́ш+еч+к*а
рядни́нка /ряд/н+и́н+к*а
рядни́ночка /ряд/н+и́н+оч+к*а
рядо́чком /ряд/о́ч+к*ом
рядю́жка /ряд/ю́ж+к*а
рі́дкісно /рі́д/к+іс+н+о
рі́зальницький /рі́з/а+льн+иць+к*ий
рі́чечка /рі́ч/еч+к*а
сабота́жницький /сабот/а́ж+ниць+к*ий
сади́бка /сад/и́+б+к*а
само́тницький /сам/о́т+н+иць+к*ий
самі́тницький /сам/і́т+н+иць+к*ий
саніта́рка /сан/іта́р+к*а
саніта́рочка /сан/іта́р+оч+к*а
сва́танки /сва́т/а+н+к*и
сва́шечка /сва́/ш+еч+к*а
сва́шка /сва́/ш+к*а
свашкува́ння /сва/ш+к+ува́+нн*я
свашкува́ти /сва/ш+к+ува́+ти
свини́нка /свин/и́н+к*а
свисті́лочка /свист/і́+лоч+к*а
святе́нницький /свят/е́нн+иць+к*ий
святкува́ння /свят/к+ува́+нн*я
свяще́ницький /свящ/е́ниць+к*ий
світа́нко́вий /світ/а́+н+к+о́в*ий
світе́лка /світ/е́л+к*а
світе́лко /світ/е́л+к*о
світи́лка /світ/и́+л+к*а
світи́лочка /світ/и́+л+оч+к*а
світли́чка /світ/л+и́ч+к*а
свічка́рня /свіч/к+а́р+н*я
се́мерко /се́м/ер+к+о
селені́тка /селен/і́т+к*а
селю́цький /сел/ю́ць+к*ий
селю́чка /сел/ю́ч+к*а
серде́чко /серд/е́ч+к*о
середня́чка /серед/н+я́ч+к*а
серцеви́нка /сер/ц+ев+и́н+к*а
сигаре́тка /сигар/е́т+к*а
симуля́нтка /симул/я́нт+к*а
сина́шко /син/а́ш+к*о
сингале́зка /сингал/е́з+к*а
сингале́зький /сингал/е́зь+к*ий
скаженкува́тий с/каж/ен+к+ува́т*ий
скарбни́чка /скарб/ни́ч+к*а
скарбо́нка /скарб/о́н+к*а
скиндя́чка с/ки/н+д+я́ч+к*а
склада́ночка с/клад/а́+н+оч+к*а
склероти́чка /склер/от+и́ч+к*а
скло́чницький /скл/о́ч+н+иць+к*ий
скля́ночка /скл/я́н+оч+к*а
склянко́вий /скл/ян+к+о́в*ий
скоти́нка /скот/и́н+к*а
скрекоту́шка /скрек/от+у́ш+к*а
скульпту́рка /скульпт/у́р+к*а
скупердя́йка /скуп/ерд+я́й+к*а
сланки́й /сл/а+н+к*и́й
сли́нявка /сли́н/яв+к*а
слив'я́ночка /слив'j/а́ноч+к*а
слизькува́тий /слизь/к+ува́т*ий
слинтя́йка /слин/тя́й+к*а
слові́нка /слов/і́н+к*а
службо́вка /служ/б+о́в+к*а
служе́бка /служ/е́б+к*а
слідку́ючи /слід/к+у́+j+уч+и
сме́ртницький с/ме́р/т+н+иць+к*ий
сметанка́р /сметан/к+а́р
смугля́вочка /смуг/л+я́в+оч+к*а
смугля́ночка /смуг/л+я́ноч+к*а
смі́шечки /смі́/ш+еч+к*и
смі́шки /смі́/ш+к*и
сміхови́нка /смі/х+ов+и́н+к*а
сміху́нка /смі/х+у́н+к*а
смішко́ /смі/ш+к*о́
смішко́м /смі/ш+к*о́м
смішкува́тий /смі/ш+к+ува́т*ий
смію́нка /смі/j+у́н+к*а
сни́тка /сн/и́+т+к*а
снігу́рки /сніг/у́р+к*и
снігу́рочка /сніг/у́р+оч+к*а
со́тенька /со́т/ень+к*а
содомі́тка /содом/і́т+к*а
соки́рницький /соки́р/н+иць+к*ий
солов'я́тко /солов'/j+а́т+к*о
солов'я́тко /солов/'j+а́т+к*о
солове́йко /солов/е́й+к*о
солове́йків /солов/е́й+к+ів
солове́єчко /солов/е́j+еч+к*о
солодка́вий /солод/к+а́в*ий
солодка́во /солод/к+а́в+о
солони́нка /сол/он+и́н+к*а
солонкува́тий /сол/он+к+ува́т*ий
солонкува́тість /сол/он+к+ува́т+ість
сопілка́р /сопіл/к+а́р
сороко́вка /сорок/о́в+к*а
соромі́цький /сором/і́ць+к*ий
сотня́жка /сот/н+я́ж+к*а
спа́дком с/па́д/к*ом
спанько́ /сп/а+нь+к*о́
спаси́телька /спас/и́тель+к*а
сплю́шка /спл/ю́ш+к*а
спога́данка с+по/га́д/а+н+к*а
спога́дочка с+по/га́д/оч+к*а
спогляда́чка с+по/гляд/а́+ч+к*а
спожива́цький с+по/жи/ва́+ць+к*ий
спожива́чка с+по/жи/ва́+ч+к*а
спону́ка с+по/ну́/к*а
спону́ка́ч с+по/ну́/к+а́+ч
спону́ка́чка с+по/ну́/к+а́+ч+к*а
спону́каний с+по/ну́/к+а+н*ий
спону́кливий с+по/ну́/к+лив*ий
спону́куваний с+по/ну́/к+ува+н*ий
спонука́льний с+по/ну/к+а́+льн*ий
спонука́ння с+по/ну/к+а́+нн*я
спонука́тися с+по/ну/к+а́+ти+ся
спонукну́ти с+по/ну/к+ну́+ти
споча́тку с+по/ча́/т+к*у
спросо́нку с+про/со́н/к+у
спусто́шувачка с/пуст/о́ш+ува+ч+к*а
спі́шка /спі́/ш+к*а
співа́к с/пі/ва́+к
співа́ка с/пі/ва́+к*а
співа́ночка с/пі/ва́+н+оч+к*а
співа́цький с/пі/ва́+ць+к*ий
співанко́вий с/пі/ва+н+к+о́в*ий
співвідповіда́чка спів+від+по/від/а́+ч+к*а
співе́цький с/пі/в+е́ць+к*ий
співробі́тницький спів/роб/і́т+ниць+к*ий
співу́нка с/пі/в+у́н+к*а
співу́шечка с/пі/в+у́ш+еч+к*а
спідничи́нка с/під/нич+и́н+к*а
спіритуалі́стка /спір/ит+уал+і́ст+к*а
ста́єнка /ста́j/ен+к*а
станка́ч /стан/к+а́ч
станкові́ст /стан/к+ов+і́ст
стебні́вка /стеб/н+і́в+к*а
стоя́чка /стоj/а́ч+к*а
стра́дницьки /стра́д/н+иць+к+и
стражда́льницьки /стражд/а́+льн+иць+к+и
стрекоту́шка /стрек/от+у́ш+к*а
струга́чка /струг/а́+ч+к*а
струми́нка /струм/и́н+к*а
сукува́тка /сук/ува́т+к*а
сумі́сницький су/мі́с/н+иць+к*ий
супершви́дкісний супер/шви́д/к+іс+н*ий
сутінко́вий су/тін/к+о́в*ий
сухо́тка /сух/о́т+к*а
сухо́тковий /сух/о́т+к+ов*ий
сухі́тка /сух/і́т+к*а
сучко́ватий /суч/к+о́ват*ий
схизма́тицький /схизм/а́т+иць+к*ий
схизма́тичка /схизм/а́т+ич+к*а
сценари́стка /сцен/ар+и́ст+к*а
сі́рка /сі́р/к*а
сі́янка /сі́/j+а+н+к*а
сіва́цький /сі/в+а́ць+к*ий
сіва́чка /сі/в+а́ч+к*а
сіде́лечко /сід/е́л+еч+к*о
сідни́чка /сід/ни́ч+к*а
сіка́чка /сік/а́ч+к*а
сім'яни́нка /сім'j/ани́н+к*а
сіркува́тистий /сір/к+ува́т+ист*ий
сірничко́вий /сір/нич+к+о́в*ий
сірча́нка /сір/ч+а́н+к*а
сірячи́нка /сір/яч+и́н+к*а
сірячко́вий /сір/яч+к+о́в*ий
сіткі́вка /сіт/к+і́в+к*а
січка́рня /січ/к+а́рн*я
сія́чка /сі/j+а́+ч+к*а
табаке́рочка /табак/е́роч+к*а
таврича́нка /тавр/ич+а́н+к*а
тайкома́ /тай/к+ом+а́
талови́нка /та/л+ови́н+к*а
танцюри́стка /тан/ц+юр+и́ст+к*а
тара́хкіт /тара́х/к+іт
тарахкота́ння /тарах/к+от+а́+нн*я
тарахкоті́лка /тарах/к+от+і́+лк*а
таточко /тат/оч+к*о
твари́нка /твар/и́н+к*а
те́рличка /те́р/лич+к*а
те́чійка /те́ч/ій+к*а
тепе́речка /тепе́р/еч+к+а
тепе́речки /тепе́р/еч+к+и
тепе́рка /тепе́р/к+а
теса́к /тес/а́+к
ти́сяцький /ти́сяць/к*ий
ткани́нка /тк/а+ни́н+к*а
ткани́ночка /тк/а+ни́н+оч+к*а
ткани́чка /тк/а+н+и́ч+к*а
то́нкощі /то́н/к+ощ*і
то́чечка /то́ч/еч+к*а
товсту́шка /товст/у́ш+к*а
торбинкува́тий /торб/ин+к+ува́т*ий
торо́хкало /торо́х/к+а+л*о
торохкітли́вий /торох/к+іт+ли́в*ий
торохті́йка /торох/т+і́й+к*а
тро́йка /тр/о́й+к*а
тро́шки /тро́ш/к+и
троя́чка /тр/оj+а́ч+к*а
тряси́лка /тряс/и́л+к*а
трясу́чка /тряс/у́ч+к*а
трі́йка /тр/і́й+к*а
трі́йко /тр/і́й+к*о
трі́єчка /тр/і́j+еч+к*а
трійка́р /тр/ій+к+а́р
ту́ркут /ту́р/к+ут
тягу́чка /тяг/у́ч+к*а
удві́йку у/дв/і́й+к*у
украї́нка /украї́н/к*а
уло́го́винка у/ло́г/о́вин+к*а
унакла́дку у+на/кла́д/к*у
упа́м'ятку у/па́м'ят/к*у
уперебі́жку у+пере/бі́ж/к*у
упоря́дницький у+по/ря́д/ниць+к*ий
упорядко́ваність у+по/ряд/к+о́ва+н+ість
упорядко́вувати у+по/ряд/к+о́в+ува+ти
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся
уприку́ску у+при/ку́с/к+у
уприку́ску у+при/ку́с/к*у
ури́вками у/ри́в/к*ами
урозби́вку у+роз/би́/в+к*у
усинови́телька у/син/ов+и́+тель+к*а
усмири́телька у+с/мир/и́+тель+к*а
усмі́шкуватий у/смі́/ш+к+уват*ий
успадко́ваний у+с/пад/к+о́ва+н*ий
успадко́вування у+с/пад/к+о́в+ува+нн*я
успадко́вувати у+с/пад/к+о́в+ува+ти
успадкува́ння у+с/пад/к+ува́+нн*я
устатко́вання у/стат/к+о́ва+нн*я
устатко́вування у/стат/к+о́в+ува+нн*я
утрі́йку у/тр/і́й+к*у
фа́бричка /фа́бр/ич+к*а
фавори́тка /фавор/и́т+к*а
фальши́вка /фальш/и́в+к*а
фамі́лійка /фамі́л/ій+к*а
фо́рменка /фо́рм/ен+к*а
фонети́стка /фон/ет+и́ст+к*а
фракціоне́рка /фракці/он+е́р+к*а
францу́зка /франц/у́з+к*а
францу́зький /франц/у́зь+к*ий
фронтови́чка /фронт/ов+и́ч+к*а
функціона́лка /функці/она́л+к*а
ха́пки /ха́п/к*и
хазя́єчка /хазя́j/еч+к*а
хапкома́ /хап/к+ома́
хапту́рка /хап/т+у́р+к*а
харкоти́на /хар/к+от+и́н*а
харкоти́нний /хар/к+от+и́н+н*ий
харкоти́ння /хар/к+от+и́нн*я
хати́ночка /хат/и́н+оч+к*а
хвалькови́то /хваль/к+ови́т+о
хвалькови́тість /хваль/к+ови́т+ість
хвалькува́тість /хваль/к+ува́т+ість
хвили́нка /хвил/и́н+к*а
хвили́ночка /хвил/и́н+оч+к*а
хвої́нка /хвоj/і́н+к*а
хетея́нка /хет/е+я́н+к*а
хижа́цький /хиж/а́ць+к*ий
хижа́чка /хиж/а́ч+к*а
хлопі́йко /хлоп/і́й+к*о
хо́дики /хо́д/и+к*и
ходача́тка /ход/ач+а́т+к*а
ходачко́вий /ход/ач+к+о́в*ий
храни́телька /хран/и́+тель+к*а
христия́нка /христ/иj+а́н+к*а
хроніке́рка /хрон/ік+е́р+к*а
хутряни́чка /хутр/ян+и́ч+к*а
хіміка́т /хім/і+к+а́т
цаху́рка /цах/у́р+к*а
цвірку́н /цвір/к+у́н
цвірку́нчик /цвір/к+у́н+ч+ик
цвіркуне́ць /цвір/к+ун+е́ць
цвіркуні́в /цвір/к+ун+і́в
цибу́лька /циб/у́ль+к*а
цибули́нка /циб/ул+и́н+к*а
цита́тка /цит/а́т+к*а
цоркота́ло /цор/к+от+а́+л*о
цяти́ночка /цят/и́ноч+к*а
цятко́ваний /цят/к+о́ва+н*ий
ціди́лко /цід/и́+л+к*о
цілко́вий /ціл/к+о́в*ий
цілкови́тий /ціл/к+ови́т*ий
чаї́нка /чаj/і́н+к*а
чаївни́цький /чаj/ів+ни́ць+к*ий
чве́ртка /чв/е́р+т+к*а
чве́ртковий /чв/е́р+т+к+ов*ий
чве́рточка /чв/е́р+т+оч+к*а
червча́точка /червч/а́т+оч+к*а
черезсіде́лковий через/сід/е́л+к+ов*ий
черпако́вий /черп/а+к+о́в*ий
черпакува́тий /черп/а+к+ува́т*ий
четверти́нка /четв/ер+т+и́н+к*а
четверту́шечка /четв/ер+т+у́шеч+к*а
чино́вницький /чин/о́вн+иць+к*ий
чисти́льницький /чист/и́+льн+иць+к*ий
чита́ка /чит/а́+к*а
чо́хкаючи /чо́х/к+а+j+уч+и
човника́рка /човн/ик+а́р+к*а
чоло́мкання /чол/о́м+к+а+нн*я
чоло́мкати /чол/о́м+к+а+ти
чоло́мкатися /чол/о́м+к+а+ти+ся
чоло́мкнути /чол/о́м+к+ну+ти
чорня́вочка /чорн/я́в+оч+к*а
чортя́точко /чорт/я́т+оч+к*о
чу́тка /чу́/т+к*а
чу́тко /чу́/т+к+о
чу́ткість /чу́/т+к+ість
чу́точка /чу́/т+оч+к*а
чуба́йка /чуб/а́й+к*а
чуба́єчка /чуб/а́j+еч+к*а
чуга́їнка /чуг/а́j+ін+к*а
чудерна́цьки /чуд/ерн+а́ць+к+и
чудерна́цьки /чуд/ер+на́ць+к+и
чудерна́цький /чуд/ерн+а́ць+к*ий
чудерна́цький /чуд/ер+на́ць+к*ий
чудерна́цько /чуд/ер+на́ць+к+о
чужине́цький /чуж/ин+е́ць+к*ий
чупри́ночка /чупр/и́н+оч+к*а
чутки́й /чу/т+к*и́й
чіпкі́ше /чіп/к+і́ш+е
шапка́рка /шап/к+а́р+к*а
шапчи́ночка /шап/ч+и́н+оч+к*а
шахра́йка /шахр/а́й+к*а
шашкі́ст /шаш/к+і́ст
шашкі́стка /шаш/к+і́ст+к*а
шва́йка /шв/а́й+к*а
шва́чка /шв/а́ч+к*а
шви́дкісник /шви́д/к+іс+н+ик
швидкісни́ця /швид/к+іс+н+и́ц*я
шерстя́нка /шерст/я́н+к*а
шестері́нка /шест/ер+і́н+к*а
ши́беничка /ши́б/енич+к*а
ши́тки /ши́/т+к*и
ши́тінки /ши́/т+ін+к*и
шинка́рочка /шинк/а́р+оч+к*а
шипу́чка /шип/у́ч+к*а
шишка́р /шиш/к+а́р
шишкари́ха /шиш/к+ар+и́х*а
шишкарі́в /шиш/к+ар+і́в
школя́рка /школ/я́р+к*а
шкуратя́нка /шкур/ат+я́н+к*а
шкури́ночка /шкур/и́н+оч+к*а
шо́рстко /шо́рст/к+о
шовко́винка /шовк/о́в+ин+к*а
шосе́йка /шосе́/й+к*а
шпару́нка /шпар/у́н+к*а
штормі́вка /шторм/і́в+к*а
штрихо́вка /штрих/о́в+к*а
штуко́винка /штук/о́вин+к*а
шумили́ночка /шум/ил+и́н+оч+к*а
щети́нка /щет/и́н+к*а
ювіля́тка /ювіл/я́т+к*а
юна́цький /юн/а́ць+к*ий
я́блунька /я́бл/унь+к*а
я́блучко /я́бл/уч+к*о
ява́нка /ява́/н+к*а
яли́нковий /ял/и́н+к+ов*ий
ялівці́вка /ялів/ц+і́в+к*а
яструб'я́тко /яструб'j/а́т+к*о
ячмі́нка /яч/мі́н+к*а
є́мкісний /є́м/к+іс+н*ий
є́мкісність /є́м/к+іс+н+ість
європео́їдка /європ/е+о́їд+к*а
і́гра́шечка /і́гр/а́+ш+еч+к*а
і́грашка /і́гр/а+ш+к*а
іграшка́р /ігр/а+ш+к+а́р
іграшка́рка /ігр/а+ш+к+а́р+к*а
іграшко́вий /ігр/а+ш+к+о́в*ий
ізжо́вклий із/жо́в/к+л*ий
ізжо́вкнути із/жо́в/к+ну+ти
ізраїльтя́нка /ізраїль/т+я́н+к*а
ікри́нка /ікр/и́н+к*а
імпресіоні́стка ім/пресі/он+і́ст+к*а
індивідуалі́стка /індивід/у+ал+і́ст+к*а
індіа́нка /інд/і+а́н+к*а
індіані́стка /інд/і+ан+і́ст+к*а
інсцені́вка ін/сцен/і́в+к*а
інтернаціоналі́стка інтер/наці/онал+і́ст+к*а
істо́рійка /істо́р/ій+к*а
італі́йка /італ/і́й+к*а
іуде́йка /іуд/е́й+к*а
їдкува́то /їд/к+ува́т+о
ґазди́нька /ґазд/и́нь+к*а

к — корінь

Приклади слів із коренем «к»

Слово Морфемна структура
відкі́льсь від/к/і́ль+сь
відкіля́ від/к/іля́
відкіля́сь від/к/іля́+сь
звідкіля́сь з+від/к/іля́+сь
ніки́м ні/к/*и́м
нікогі́сінько ні/к/*ог$і́сіньк+о

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.