J — МОРФЕМІКА

j — суфікс

Значення суфікса «j»

Наслідок (продукт, результат) дії.
пові́р'я, поспі́в'я
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
солов'я́, солов'ї́ний, солов'ї́но
Стан (психічний або фізичний).
безголо́в'ячко, безгроші́в'я, безду́м'я, безкульту́р'я
Речовина, мінерал.
підшкі́р'я
Частина будівлі, природного об’єкта.
підму́р'я
Предмет, об’єкт.
підголі́в'я
Приклади слів із суфіксом «j»

Слово Морфемна структура
абсорбу́ючись аб/сорб/у́+j+уч+и+сь
акмеї́ст /акме/j+і́ст
акмеї́стка /акме/j+і́ст+к*а
акмеїсти́чний /акме/j+іст+и́чн*ий
безголо́в'ячко без/голо́в/'j+ачк*о
безгроші́в'я без/грош/і́в+'j*а
бездощі́в'я без/дощ/і́в+'j*а
безду́м'я без/ду́м/'j*а
безкульту́р'я без/культ/у́р+'j*а
бия́к /би/j+а́к
бува́ючи /бу/ва́+j+уч+и
бува́є /бу/ва́+j*е
вбача́ючи в/бач/а́+j+уч+и
вболіва́ючи в/бол/і+ва́+j+уч+и
ве́рб'я /ве́рб/'j*а
верхі́в'я /верх/і́в+'j*а
взгі́р'я вз/гі́р/'j*а
вигоря́ючий ви/гор/я́+j+уч*ий
виключа́ючи ви/ключ/а́+j+уч+и
вимага́ючи ви/маг/а́+j+уч+и
випромі́нюючий ви/промі́н/ю+j+уч*ий
виспі́вуючи ви+с/пі́/в+у+j+уч+и
витіюва́тий ви/ті/j+ува́т*ий
витіюва́то ви/ті/j+ува́т+о
витіюва́тість ви/ті/j+ува́т+ість
вкрива́ючи в/кри/ва́+j+уч*и
вольтер'я́нець /вольтер/'j+а́н+ець
вольтер'я́нка /вольтер/'j+а́н+к*а
вольтер'я́нство /вольтер/'j+а́н+ств*о
вопію́щий /воп/і+j+у́щ*ий
всве́рдлюючись в/све́рдл/ю+j+уч+и+сь
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
встано́влюючи в/стан/о́вл+ю+j+уч+и
ві́ялка /ві́/j+а+л+к*а
ві́яло /ві́/j+а+л*о
ві́яловий /ві́/j+а+л+ов*ий
ві́яльний /ві́/j+а+льн*ий
ві́яльник /ві́/j+а+льн+ик
ві́яльниця /ві́/j+а+льн+иц*я
ві́яльце /ві́/j+а+ль+ц*е
відбива́ючи від/би/ва́+j+уч+и
відпочива́ючий від/почи/ва́+j+уч*ий
відшу́куючи від/шу́к/у+j+уч+и
вішнуї́зм /вішну/j+і́зм
господарю́ючи /господ/ар+ю́+j+уч+и
гостю́ючи /гост/ю́+j+уч+и
гра́ючи /гр/а́+j+уч+и
грі́ючись /грі́/j+уч+и+сь
гуци́каючи /гуц/и́к+а+j+уч+и
далені́ючи /дал/ен+і́+j+уч+и
декаде́нтствуючий /декад/е́нт+ств+у+j+уч*ий
деморалізу́ючий де/морал/із+у́+j+уч*ий
добива́ючись до/би/ва́+j+уч+и+сь
дозволя́ючи до+з/вол/я́+j+уч+и
допомага́ючи до+по/маг/а́+j+уч+и
дряхлі́ючий /дрях/л+і́+j+уч*ий
дрібні́ючи /дріб/н+і́+j+уч+и
дубі́ючи /дуб/і́+j+уч+и
ді́ючий /ді́/j+уч*ий
евфуїсти́чний /евфу/j+істи́ч+н*ий
егої́зм /его/j+і́зм
егоїсти́чно /его/j+іст+и́чн+о
егоїсти́чність /его/j+іст+и́чн+ість
егоїсти́чніший /его/j+іст+и́чн+іш*ий
жада́ючий /жад/а́+j+уч*ий
жестикулю́ючи /жест/икул+ю́+j+уч+и
жовті́ючий /жов/т+і́+j+уч*ий
завважа́ючи за+в/важ/а́+j+уч+и
заві́дуючий за/ві́д/у+j+уч*ий
задовольня́ючись за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь
задовольня́ючись за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь
засмія́вшись за/смі/j+а́+вш+и+сь
заспоко́ююче за+с/поко́j/у+j+уч+е
заспоко́юючи за+с/поко́j/у+j+уч+и
заспоко́юючий за+с/поко́j/у+j+уч*ий
заспоко́юючися за+с/поко́j/у+j+уч+и+ся
затя́гуючися за/тя́г/у+j+уч+и+ся
збавля́ючи з/бавл/я́+j+уч+и
збезво́днюючий з+без/во́д/н+ю+j+уч*ий
збива́ючи з/би/ва́+j+уч+и
збли́жуючий з/бли́ж/у+j+уч*ий
збі́льшуючи з/бі́ль/ш+у+j+уч+и
здоро́вкаючись /здоро́в/к+а+j+уч+и+сь
здійма́ючи з+ді/йм/а́+j+уч+и
зм'я́кшуючий з/м'я́к/ш+у+j+уч*ий
зніче́в'я з+ні/ч/е́в+'j*а
зупиня́ючи зу/пин/я́+j+уч+и
зустріча́ючи зу/стрі/ч+а́+j+уч+и
зустріча́ючий зу/стрі/ч+а́+j+уч*ий
зустріча́ючись зу/стрі/ч+а́+j+уч+и+сь
зя́яння /зя́/j+а+нн*я
зізнаючи́сь зі/зна/j+уч+и́+сь
казуї́стика /казу/j+і́ст+ик*а
казуїсти́чний /казу/j+іст+и́ч+н*ий
казуїсти́чність /казу/j+іст+и́ч+н+ість
квартир'є́рський /квартир'/j+е́р+ськ*ий
кома́ндуючий /кома́нд/у+j+уч*ий
королев'я́ /корол/ев+'j*а́
кофеї́н /кофе/j+і́н
кофеї́новий /кофе/j+і́н+ов*ий
критику́ючи /крит/ик+у́+j+уч+и
крокіюва́ння /крокі/j+ува́+нн*я
крокіюва́ти /крокі/j+ува́+ти
куп'яни́стий /куп'/j+ан+и́ст*ий
лассалья́нець /лассаль/j+а́н+ець
лассалья́нство /лассаль/j+а́н+ств*о
лассалья́нський /лассаль/j+а́н+ськ*ий
лисні́ючий /лис/н+і́+j+уч*ий
люту́ючи /лют/у́+j+уч+и
лібера́льствуючий /лібера́ль/ств+у+j+уч*ий
ліди́руючий /лід/и́р+у+j+уч*ий
ма́ючий /ма́/j+уч*ий
марсельє́за /марсель/j+е́з*а
марі́єць /марі́/j+ець
медальє́р /медаль/j+е́р
медальє́рка /медаль/j+е́р+к*а
медальє́рний /медаль/j+е́р+н*ий
мобілізу́ючий /мобіл/із+у́+j+уч*ий
міжбрі́в'я між/брі́в/'j*а
міжпарі́в'я між/пар/і́в+'j*а
наво́днюючи на/во́д/н+ю+j+уч+и
наві́юваний на/ві́/j+ува+н*ий
наві́юваність на/ві́/j+ува+н+ість
надло́млюючись над/ло́мл/ю+j+уч+и+сь
намо́туючись на/мо́т/у+j+уч+и+сь
наміря́ючись на/мір/я́+j+уч+и+сь
наспі́вуючи на+с/пі́/в+у+j+уч+и
невважа́ючи не+в/важ/а́+j+уч+и
неві́руючий не/ві́р/у+j+уч*ий
неві́янка не/ві́/j+а+н+к*а
недосі́яний не+до/сі́/j+а+н*ий
недочува́ючи недо/чу/ва́+j+уч+и
незважа́ючи не+з/важ/а́+j+уч+и
незгаса́ючий не+з/гас/а́+j+уч*ий
незна́ючий не/зна́/j+уч*ий
незна́ємий не/зна́/j+ем*ий
нержаві́ючий не/рж/ав+і́+j+уч*ий
нерозумі́юче не/розум/і́+j+уч+е
нестарі́ючий не/стар/і́+j+уч*ий
низо́в'я /низ/о́в+'j*а
нудьгу́ючи /нудь/г+у́+j+уч+и
нудьгу́ючий /нудь/г+у́+j+уч*ий
нюшку́ючий /нюш/к+у́+j+уч*ий
ніякові́ючи ні/як/ов+і́+j+уч+и
обсми́куючи об/сми́к/у+j+уч+и
обсі́ювання об/сі́/j+ува+нн*я
обу́в'я об/у́/в+'j*а
обійма́ючи обі/йм/а́+j+уч+и
одкрива́ючи од/кри/ва́+j+уч+и
одурма́нюючий о/дур/ма́н+ю+j+уч*ий
одяга́ючи о/дяг/а́+j+уч+и
оживля́ючий о/жи/вл+я́+j+уч*ий
окру́глюючись о/кру́г/л+ю+j+уч+и+сь
оп'яня́ючий о/п'j/ан+я́+j+уч*ий
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
організо́вуючий /організ/о́в+у+j+уч*ий
осві́тлюючи о/сві́т/л+ю+j+уч+и
осмі́яний о/смі́/j+а+н*ий
осмія́ння о/смі/j+а́+нн*я
оці́нюючи о/ці́н/ю+j+уч+и
паралізу́юче /параліз/у́+j+уч+е
пасеї́стський /пасе/j+і́ст+ськ*ий
передбача́ючи перед/бач/а́+j+уч+и
переджни́в'я перед/жн/и́в+'j*а
перезимо́вуючи пере/зим/о́в+у+j+уч+и
переко́нуюче пере/ко́н/у+j+уч+е
пересипа́ючи пере/сип/а́+j+уч*и
пересмі́юючися пере/смі́/j+у+j+уч+и+ся
перестаючи́ пере/ста/j+уч+и́
пересі́ювати пере/сі́/j+ува+ти
пересі́юватися пере/сі́/j+ува+ти+ся
пиша́ючися /пиш/а́+j+уч+и+ся
пломені́ючий /пломен/і́+j+уч*ий
побуту́ючий по/бу/т+у́+j+уч*ий
пові́р'я по/ві́р/'j*а
повідомля́ючи по/від/омл+я́+j+уч+и
подая́ння по/да/j+а́нн*я
подая́ніє по/да/j+а́ніj*е
подві́р'ячко по/дві́р/'j+ачк*о
подра́знюючий по/дра́з/н+ю+j+уч*ий
позасі́юваний по+за/сі́/j+ува+н*ий
поли́в'яний по/ли́/в+'j+ан*ий
полум'яні́ючий /полум'j/ан+і́+j+уч*ий
понизо́в'я по/низ/о́в+'j*а
попа́хкуючи по/па́х/к+у+j+уч+и
попересі́ювати по+пере/сі́/j+ува+ти
попосмія́тися по+по/смі/j+а́+ти+ся
попідгі́р'ю по+під/гі́р/'j*у
порозсі́юватися по+роз/сі́/j+ува+ти+ся
посміюючись по/смі/j+у+j+уч+и+сь
поспі́в'я по+с/пі́/в+'j*а
поспіша́ючи по/спі/ш+а́+j+уч+и
початку́ючий по/ча/т+к+у́+j+уч*ий
практику́ючий /практ/ик+у́+j+уч*ий
представля́ючи пред/ставл/я́+j+уч+и
прибі́днюючись при/бі́д/н+ю+j+уч+и+сь
пригно́блююче при/гно́бл/ю+j+уч+е
прикрива́ючись при/кри/ва́+j+уч+и+сь
примиря́ючо при/мир/я́+j+уч+о
присви́стуючи при/сви́ст/у+j+уч+и
пританцьо́вуючи при/тан/ць+о́в+у+j+уч+и
пройма́юче про/йм/а́+j+уч+е
проника́ючий про/ник/а́+j+уч*ий
простяга́ючи про+с/тяг/а́+j+уч+и
просі́ятися про/сі́/j+а+ти+ся
проща́ючись /прощ/а́+j+уч+и+сь
прядив'я́ний /пряд/ив+'j+а́н*ий
прядивя́ний /пряд/ив+j+а́н*ий
пі́р'ячко /пі́р/'j+ачк*о
пі́яти /пі́/j+а+ти
підбадьо́рюючи під/бадьо́р/ю+j+уч+и
підвечі́р'я під/вечі́р/'j*а
підголі́в'я під/голі́в/'j*а
підде́ржуючий під/де́рж/у+j+уч*ий
підму́р'я під/му́р/'j*а
підозріва́ючи підо/зр/і+ва́+j+уч+и
підозріва́ючий підо/зр/і+ва́+j+уч*ий
підспі́вуючи під+с/пі́/в+у+j+уч+и
підшкі́р'я під/шкі́р/'j*а
пізнаючи́ пі/зна/j+уч+и́
пікі́руючий /пік/і́р+у+j+уч*ий
пір'я́стий /пір/'j+а́ст*ий
пір'яни́й /пір/'j+ан*и́й
пір'ї́на /пір/'j+і́н*а
пір'ї́нка /пір/'j+і́н+к*а
пір'ї́ночка /пір/'j+і́н+оч+к*а
пір'ї́стий /пір/'j+і́ст*ий
рачку́ючий /рач/к+у́+j+уч*ий
ре́мствуючи /ре́м/ств+у+j+уч+и
революціонізу́ючий /революці/он+із+у́+j+уч*ий
резоне́рствуючий /резон/е́р+ств+у+j+уч*ий
ренега́тствуючий /ренег/а́т+ств+у+j+уч*ий
ри́каючий /ри́/к+а+j+уч*ий
рожаї́стий /рож/а+j+і́ст*ий
рожеві́ючий /рож/ев+і́+j+уч*ий
розбри́зкуючи роз/бри́зк/у+j+уч+и
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь
роздяга́ючись роз/дяг/а́+j+уч+и+сь
розосере́джуючись роз+о/сере́дж/у+j+уч+и+сь
розсі́яно роз/сі́/j+а+н+о
розсі́яність роз/сі́/j+а+н+ість
розумі́юче /розум/і́+j+уч+е
руйну́ючи /руй/н+у́+j+уч+и
руйну́ючий /руй/н+у́+j+уч*ий
сині́ючий /син/і́+j+уч*ий
скажені́ючи с/каж/ен+і́+j+уч+и
слідку́ючи /слід/к+у́+j+уч+и
смію́н /смі/j+у́н
смію́нка /смі/j+у́н+к*а
смію́ха /смі/j+у́х*а
солов'я́ /солов/'j*а́
солов'я́тко /солов/'j+а́т+к*о
солов'я́тко /солов'/j+а́т+к*о
солов'я́чий /солов/'j+а́ч*ий
солов'я́чий /солов'/j+а́ч*ий
солов'ї́ний /солов'/j+і́н*ий
солов'ї́но /солов'/j+і́н+о
солов'ї́но /солов/'j+і́н+о
солов'ї́ха /солов/'j+і́х*а
солонцю́ючи /сол/он+ц+ю́+j+уч+и
спотика́ючись с+по/тик/а́+j+уч+и+сь
спочува́ючи с+по/чу/ва́+j+уч+и
сприйма́ючи с+при/йм/а́+j+уч+и
спрямо́вуючий с/прям/о́в+у+j+уч*ий
спусто́шуючий с/пуст/о́ш+у+j+уч*ий
співчува́ючи спів/чу/ва́+j+уч+и
співісну́ючий спів/існ/у́+j+уч*ий
спідло́б'я спід/ло́б/'j+а
ста́яти с/та́/j+а+ти
сто́їк /сто́/j+ік
стої́чний /сто/j+і́ч+н*ий
стої́чно /сто/j+і́ч+н+о
стої́чність /сто/j+і́ч+н+ість
стоїци́зм /сто/j+іц+и́зм
страйку́ючий /страйк/у́+j+уч*ий
стріля́ючий /стріл/я́+j+уч*ий
супрово́джуючи су+про/во́дж/у+j+уч+и
сі́ялка /сі́/j+а+лк*а
сі́ялковий /сі́/j+а+лк+ов*ий
сі́яльник /сі́/j+а+льник
сі́яльниця /сі́/j+а+льниц*я
сі́янець /сі́/j+а+н+ець
сі́яний /сі́/j+а+н*ий
сі́янка /сі́/j+а+н+к*а
сі́янцевий /сі́/j+а+н+ц+ев*ий
сі́ятися /сі́/j+а+ти+ся
сія́ч /сі/j+а́+ч
сія́чка /сі/j+а́+ч+к*а
танцю́ючий /тан/ц+ю́+j+уч*ий
ти́цяючи /ти́ц/я+j+уч+и
тупцю́ючи /туп/ц+ю́+j+уч+и
тупцюючи /туп/ц+ю+j+уч+и
угамо́вуючи у/гам/о́в+у+j+уч+и
узгі́р'я уз/гі́р/'j*а
упові́льнюючи у+по/ві́ль/н+ю+j+уч+и
флюоресцію́ючий /флюор/есціj+у́+j+уч*ий
функціону́ючий /функці/он+у́+j+уч*ий
хвилю́юче /хвил/ю́+j+уч+е
хвилю́ючись /хвил/ю́+j+уч+и+сь
хизу́ючись /хиз/у́+j+уч+и+сь
христия́нствуючий /христ/иj+а́н+ств+у+j+уч*ий
ца́рствуючий /ца́р/ств+у+j+уч*ий
циркулю́ючий /циркул/ю́+j+уч*ий
чо́хкаючи /чо́х/к+а+j+уч+и
чу́ючи /чу́/j+уч+и
чіпля́ючись /чіпл/я́+j+уч+и+сь
шалені́ючий /шал/ен+і́+j+уч*ий
шмату́р'я /шмат/у́р+'j*а
єзуї́т /єзу/j+і́т
єзуї́тство /єзу/j+і́т+ств*о
єзуї́тствувати /єзу/j+і́т+ств+ува+ти
єзуї́тський /єзу/j+і́т+ськ*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.