ОМУ — МОРФЕМІКА

ому — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ому»

Слово Морфемна структура
по-азіа́тському по-/азі/а́т+ськ+ому
по-африка́нському по-/афр/ик+а́н+ськ+ому
по-ба́тьківському по-/ба́ть/к+ів+ськ+ому
по-бо́жеському по-/бо́ж/еськ+ому
по-бо́жому по-/бо́ж/ому
по-брате́рському по-/брат/е́р+ськ+ому
по-більшови́цькому по-/біль/ш+ов+и́ць+к+ому
по-весня́но́му по-/весн/я́н+о́му
по-войовни́чому по-/вой/ов+ни́ч+ому
по-воє́нному по-/воj/е́н+н+ому
по-вся́кому по-/вс/я́к+ому
по-ву́личному по-/ву́л/ич+н+ому
по-вче́ному по-/вч/е́н+ому
по-військо́вому по-/вій/ськ+о́в+ому
по-грузи́нському по-/груз/и́н+ськ+ому
по-дити́нячому по-/дит/и́н+яч+ому
по-дома́шньому по-/дом/а́+ш+нь+ому
по-доро́слому по+-до/ро́с/л+ому
по-завсі́дньому по+-за+в/сі́д/нь+ому
по-злидня́цькому по-/злид/н+я́ць+к+ому
по-змії́ному по-/зміj/і́н+ому
по-казко́вому по-/каз/к+о́в+ому
по-ковалі́вському по-/ков/ал+і́в+ськ+ому
по-команди́рському по-/команд/и́р+ськ+ому
по-котя́чому по-/кот/я́ч+ому
по-культу́рному по-/культ/у́р+н+ому
по-куста́рному по-/куст/а́р+н+ому
по-леда́чому по-/лед/а́ч+ому
по-лиси́чому по-/лис/и́ч+ому
по-лі́карському по-/лі́к/ар+ськ+ому
по-ліва́цькому по-/лів/а́ць+к+ому
по-ма́терньому по-/ма́т/ер+нь+ому
по-маркси́стському по-/маркс/и́ст+ськ+ому
по-марі́йському по-/марі́/й+ськ+ому
по-матери́нському по-/мат/ер+и́н+ськ+ому
по-молоде́цькому по-/молод/е́ць+к+ому
по-мужи́цькому по-/муж/и́ць+к+ому
по-місце́вому по-/місц/е́в+ому
по-міща́нському по-/міщ/а́н+ськ+ому
по-нале́жному по+-на/ле́ж/н+ому
по-наси́льницькому по+-на/си́ль/ниць+к+ому
по-науко́вому по+-на/ук/о́в+ому
по-ни́нішньому по-/ни́ні/ш+нь+ому
по-оборо́нському по+-о/боро́н/ськ+ому
по-орли́ному по-/орл/и́н+ому
по-особи́стому по-/особ/и́ст+ому
по-особли́вому по-/особ/ли́в+ому
по-п'я́ному по-/п'j/а́н+ому
по-парубо́цькому по-/паруб/о́ць+к+ому
по-парубо́чому по-/паруб/о́ч+ому
по-письме́нному по-/пись/м+е́нн+ому
по-пласту́нському по-/пласт/у́н+ськ+ому
по-по́льському по-/по́ль/ськ+ому
по-полі́ському по+-по/лі́сь/к+ому
по-похі́дному по+-по/хі́д/н+ому
по-празнико́вому по-/празн/ик+о́в+ому
по-прия́тельському по-/прия́/тель+ськ+ому
по-провінціа́льному по-/провінці/а́ль+н+ому
по-пташи́ному по-/пт/аш+и́н+ому
по-пти́чому по-/пт/и́ч+ому
по-ра́нішньому по-/ра́н/іш+нь+ому
по-ремісни́цькому по-/реміс/н+и́ць+к+ому
по-реформі́стському по-/реформ/і́ст+ськ+ому
по-робітни́чому по-/роб/іт+ни́ч+ому
по-родичі́вському по-/род/ич+і́в+ськ+ому
по-розбі́йницькому по+-роз/бі́й/н+иць+к+ому
по-росі́йському по-/рос/і́й+ськ+ому
по-свя́то́чному по-/свя́т/о́ч+н+ому
по-селя́нському по-/сел/я́н+ськ+ому
по-серде́чному по-/серд/е́ч+н+ому
по-сино́вньому по-/син/о́внь+ому
по-сині́вському по-/син/і́в+ськ+ому
по-спра́вжньому по+-с/пра́вж/нь+ому
по-справедли́вому по+-с/правед/ли́в+ому
по-стара́тельському по-/стар/а́+тель+ськ+ому
по-старе́чому по-/стар/е́ч+ому
по-старови́нному по-/стар/ови́н+н+ому
по-старці́вському по-/стар/ц+і́в+ськ+ому
по-старча́чому по-/стар/ч+а́ч+ому
по-степово́му по-/степ/ов+о́му
по-стра́дницькому по-/стра́д/ниць+к+ому
по-твари́нному по-/твар/и́н+н+ому
по-театра́льному по-/театр/а́ль+н+ому
по-товари́ському по-/товари́сь/к+ому
по-туте́шньому по-/тут/е́ш+нь+ому
по-францу́зькому по-/франц/у́зь+к+ому
по-холостя́цькому по-/холост/я́ць+к+ому
по-циві́льному по-/циві́ль/н+ому
по-чудерна́цькому по-/чуд/ер+на́ць+к+ому
по-шахра́йському по-/шахр/а́й+ськ+ому
по-шви́дкісному по-/шви́д/к+іс+н+ому
по-школя́рському по-/школ/я́р+ськ+ому
по-шовіністи́чному по-/шовін/іст+и́чн+ому
по-європе́йському по-/європ/е́й+ськ+ому
по-і́ншому по-/і́н/ш+ому
по-іна́кшому по-/ін/а́к+ш+ому
по-індіа́нському по-/інд/і+а́н+ськ+ому
по-ї́хньому по-/ї́х/нь+ому

ому — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ому»

Слово Морфемна структура
по-яко́мусь по-/як/*о́му$сь
чому́сь /ч/*ому́$сь
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.