ОД — МОРФЕМІКА

од — суфікс

Приклади слів із суфіксом «од»

Слово Морфемна структура
немато́да /немат/о́д*а
тремато́ди /тремат/о́д*и

од — префікс

Приклади слів із префіксом «од»

Слово Морфемна структура
безодмо́вний без+од/мо́в/н*ий
безодмо́вно без+од/мо́в/н+о
безодмо́вність без+од/мо́в/н+ість
зоддалі́к з+од/дал/і́к
нао́дмаш на+о́д/маш/
неодра́дний не+од/ра́д/н*ий
неодри́вно не+од/ри́в/н+о
о́дповідь о́д+по/відь/
одзволя́ти од+з/вол/я́+ти
одзе́мок од/зе́м/ок
одзива́тися од/зив/а́+ти+ся
одзові́стський од/зов/і́ст+ськ*ий
одки́нутий од/ки́/ну+т*ий
одкрива́ючи од/кри/ва́+j+уч+и
одни́зу од/ни́з/*у
одповіда́ти од+по/від/а́+ти
одспіва́ти од+с/пі/ва́+ти
поодбива́ти по+од/би/ва́+ти
пооднахо́дити по+од+на/хо́д/и+ти

од — корінь

Приклади слів із коренем «од»

Слово Морфемна структура
ано́дний ан/о́д/н*ий
анодо́ваний ан/од/о́ва+н*ий
анодува́ння ан/од/ува́+нн*я
антикато́д анти+кат/о́д/
като́д кат/о́д/
катодний кат/од/н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.