НИК — МОРФЕМІКА

ник — суфікс

Значення суфікса «ник»

Опредметнена дія.
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
копи́чник, уто́рник
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
зозу́льник, п'яву́шник, стерв'я́тник, ялівни́к
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
відни́к
Абстрактне поняття, наукові терміни.
безсполучнико́вий, займе́нник, підголо́сник, числі́вник
Речовина, мінерал.
загу́сник
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
нави́льник
Напій.
травни́к
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
кише́чник, сечівни́к, сіменни́к, яє́чнико́вий
Установа, державна структура, форма управління.
розплі́дник
Приклади слів із суфіксом «ник»

Слово Морфемна структура
безприйменнико́вий без+при/йм/ен+ник+о́в*ий
безсполучнико́вий без+с+по/луч/ник+о́в*ий
борщівни́к /борщ/ів+ни́к
бубле́йник /бубл/е́й+ник
ва́точник /ва́т/оч+ник
вагоне́тник /вагон/е́т+ник
вепри́нник /вепр/и́н+ник
видавни́к ви/да/в+ни́к
виробни́чник ви/роб/н+и́ч+ник
відни́к /від/ни́к
відіменнико́вий від/ім/ен+ник+о́в*ий
візни́ка /віз/ни́к*а
візникува́ння /віз/ник+ува́+нн*я
гадю́чник /гад/ю́ч+ник
горобе́йник /гороб/е́й+ник
грохо́тник /грох/о́т+ник
гуртівни́к /гурт/ів+ни́к
гуся́тник /гус/я́т+ник
да́нник /да́/н+ник
дво́єчник /дв/о́j+еч+ник
денатура́тник де/натур/а́т+ник
дубни́к /дуб/ни́к
жабни́к /жаб/ни́к
загу́сник за/гу́с/ник
зада́чник за/да́/ч+ник
займе́нник за/йм/е́н+ник
збите́нник з/би/т+е́н+ник
збіржани́к з/бірж/а+ни́к
звели́чник з/вел/и́ч+ник
здоби́чник з+до/би́/ч+ник
зимівни́к /зим/ів+ни́к
зозу́льник /зозу́ль/ник
золі́йник /зол/і́й+ник
кав'я́рник /кав'j/а́р+ник
кади́льник /кад/и́+ль+ник
кача́тник /кач/а́т+ник
квітника́рка /квіт/ник+а́р+к*а
квітника́рство /квіт/ник+а́р+ств*о
квітника́рський /квіт/ник+а́р+ськ*ий
квіто́чник /квіт/о́ч+ник
кедрівни́к /кедр/ів+ни́к
кише́чник /кише́ч/ник
кожу́шник /кож/у́ш+ник
козля́тник /коз/л+я́т+ник
копи́чник /коп/и́ч+ник
крива́вник /крив/а́в+ник
курча́тник /кур/ч+а́т+ник
ливни́к /ли/в+ни́к
лучи́нник /луч/и́н+ник
ма́чушник /ма́ч/уш+ник
малахі́тник /малах/і́т+ник
ме́льників /ме́ль/ник+ів
молодни́к /молод/ни́к
моро́зивник /моро́з/и+в+ник
мотови́льник /мот/ови́ль+ник
мура́шник /мура́ш/ник
мура́шниковий /мура́ш/ник+ов*ий
міро́шників /міро́ш/ник+ів
мірошникі́вна /мірош/ник+і́вн*а
міху́рник /міх/у́р+ник
нави́льник на/ви́ль/ник
оси́чник /ос/и́ч+ник
отру́тник о/тру́/т+ник
п'яву́шник /п'яв/у́ш+ник
пиріже́чник /пиріж/е́ч+ник
пито́мник /пит/о́м+ник
плавнико́вий /плав/ник+о́в*ий
пневма́тник /пневм/а́т+ник
подоро́жникові по/доро́ж/ник+ов*і
покри́вники по/кри́в/ник*и
пола́вочник по/ла́в/оч+ник
полко́вників /полк/о́в+ник+ів
полковникува́ти /полк/ов+ник+ува́+ти
полковникі́вна /полк/ов+ник+і́вн*а
пору́чників по/ру́ч/ник+ів
порятівни́к по/рят/ів+ни́к
порі́чечник /порі́ч/еч+ник
посла́нник по/сл/а́+н+ник
почередникува́ти по/черед/ник+ува́+ти
приспі́шник при/спі́/ш+ник
пся́рник /пс/я́р+ник
пта́шни́к /пт/а́ш+ни́к
пти́чник /пт/и́ч+ник
путівни́к /пут/ів+ни́к
пухи́рник /пух/и́р+ник
пухи́рнико́ві /пух/и́р+ник+о́в*і
підголо́сник під/голо́с/ник
підскля́нник під/скл/я́н+ник
пісе́льник /пі/се́ль+ник
рекупера́торник /рекупер/а́т+ор+ник
розплі́дник роз/плі́д/ник
розповсю́дник роз+по+в/сю́д/ник
розсійни́к роз/сі/й+ни́к
ріпникува́ти /ріп/ник+ува́+ти
са́говни́к /са́г/ов+ни́к
са́говнико́вий /са́г/ов+ник+о́в*ий
сабота́жник /сабот/а́ж+ник
садівникува́ти /сад/ів+ник+ува́+ти
сарпи́ночник /сарп/и́н+оч+ник
свіча́рник /свіч/а́р+ник
сечівни́к /сеч/ів+ни́к
сири́чник /сир/и́ч+ник
скота́рник /скот/а́р+ник
словника́р /слов/ник+а́р
словнико́вий /слов/ник+о́в*ий
слоно́вник /слон/о́в+ник
со́яшниковий /со́j/аш+ник+ов*ий
солоне́чник /сол/он+е́ч+ник
споку́сник с+по/ку́с/ник
співробі́тник спів/роб/і́т+ник
стерв'я́тник /стерв'j/а́т+ник
стропа́льник /строп/а́ль+ник
суни́чник /сун/и́ч+ник
сі́йник /сі́/й+ник
сіде́льник /сід/е́ль+ник
сіменни́к /сім/ен+ни́к
танцівни́к /тан/ц+ів+ни́к
торбе́шник /торб/е́ш+ник
травни́к /трав/ни́к
тре́тник /тр/е́т+ник
трембіта́нник /трембіт/а́н+ник
трудовни́к /труд/ов+ни́к
трі́єчник /тр/і́j+еч+ник
тю́бінник /тю́б/ін+ник
тюря́жник /тюр/я́ж+ник
устано́вник у/стан/о́в+ник
уто́рник /уто́р/ник
форсу́нник /форс/у́н+ник
хапту́рник /хап/т+у́р+ник
ходу́личник /ход/у́л+ич+ник
цари́нник /цар/и́н+ник
цю́пасник /цю́п/ас+ник
чагарнико́вий /чагар/ник+о́в*ий
черезсіде́льник через/сід/е́ль+ник
четві́рочник /четв/і́р+оч+ник
числі́вник /числ/і́в+ник
числівнико́вий /числ/ів+ник+о́в*ий
шолуди́вник /шолуд/и́в+ник
яли́нник /ял/и́н+ник
ялівни́к /ял/ів+ни́к
яє́чнико́вий /яє́ч/ник+о́в*ий
ізбо́рник із/бо́р/ник
іме́нник /ім/е́н+ник
іменнико́вий /ім/ен+ник+о́в*ий

ник — корінь

Приклади слів із коренем «ник»

Слово Морфемна структура
проника́ючий про/ник/а́+j+уч*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.