Р — МОРФЕМІКА

р — суфікс

Значення суфікса «р»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
зате́мрітися
Ознака (якість, властивість).
мокрі́ти, помокрі́лий, помокрі́ти
Особа.
Приклади слів із суфіксом «р»

Слово Морфемна структура
га́врик /га́в/р+ик
га́вря /га́в/р*я
губрі́й /губ/р+і́й
зате́мрітися за/те́м/р+і+ти+ся
лектри́са /лект/р+и́с*а
мо́крий /мо́к/р*ий
мо́кро /мо́к/р+о
мо́крість /мо́к/р+ість
мокра́вина /мок/р+а́вин*а
мокре́нький /мок/р+е́ньк*ий
мокре́нько /мок/р+е́ньк+о
мокре́ць /мок/р+е́ць
мокре́ча /мок/р+е́ч*а
мокри́ця /мок/р+и́ц*я
мокро́та /мок/р+о́т*а
мокроти́нний /мок/р+от+и́н+н*ий
мокроти́ння /мок/р+от+и́нн*я
мокру́ха /мок/р+у́х*а
мокрува́тий /мок/р+ува́т*ий
мокрува́то /мок/р+ува́т+о
мокрю́щий /мок/р+ю́щ*ий
мокря́к /мок/р+я́к
мокря́ччя /мок/р+я́чч*я
мокрі́нь /мок/р+і́нь
мокрі́сінький /мок/р+і́сіньк*ий
мокрі́ти /мок/р+і́+ти
мокрі́шати /мок/р+і́ш+а+ти
па́харський /па́х/а+р+ськ*ий
пи́сар /пи́с/а+р
пи́сарка /пи́с/а+р+к*а
пи́сарство /пи́с/а+р+ств*о
пи́сарша /пи́с/а+р+ш*а
пи́саршин /пи́с/а+р+ш+ин
пи́сарів /пи́с/а+р+ів
писаре́нко /пис/а+р+е́нк*о
писаре́ць /пис/а+р+е́ць
писари́на /пис/а+р+и́н*а
писари́ха /пис/а+р+и́х*а
писарча́ /пис/а+р+ч*а́
писарчу́к /пис/а+р+чу́к
писарюва́ння /пис/а+р+юва́+нн*я
писарюва́ти /пис/а+р+юва́+ти
писарі́вна /пис/а+р+і́вн*а
по-пи́сарськи по-/пи́с/а+р+ськ+и
помокрі́лий по/мок/р+і́+л*ий
помокрі́ти по/мок/р+і́+ти
поте́мрений по/те́м/р+ен*ий
поте́мрити по/те́м/р+и+ти
проводи́р про/вод/и́+р
проводи́рка про/вод/и́+р+к*а
підпи́сар під/пи́с/а+р
суте́мрява су/те́м/р+яв*а
те́мрява /те́м/р+яв*а
те́мрявий /те́м/р+яв*ий
чубро́вка /чуб/р+о́вк*а

р — корінь

Приклади слів із коренем «р»

Слово Морфемна структура
підпірну́ти під+пі/р/ну́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.