ИР — МОРФЕМІКА

ир — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ир»

Слово Морфемна структура
архіпа́стир архі/па́с/т+ир
архіпа́стирський архі/па́с/т+ир+ськ*ий
багати́рка /багат/и́р+к*а
багатире́ва /багат/ир+е́в*а
багатирня́ /багат/ир+н*я́
безбаланси́рний без/баланс/и́р+н*ий
букси́р /букс/и́р
ви́буксирувати ви́/букс/ир+ува+ти
відбуксиро́вувати від/букс/ир+о́в+ува+ти
відбуксиро́вуватися від/букс/ир+о́в+ува+ти+ся
відбуксирува́ння від/букс/ир+ува́+нн*я
відбуксирува́тися від/букс/ир+ува́+ти+ся
візити́рка /візит/и́р+к*а
гради́рня́ /град/и́р+н*я́
дебоши́рити /дебош/и́р+и+ти
дресиро́ваний /дрес/ир+о́ва+н*ий
дресиро́вка /дрес/ир+о́в+к*а
дресирува́ння /дрес/ир+ува́+нн*я
експеди́руватися /експед/и́р+ува+ти+ся
запухи́ритися за/пух/и́р+и+ти+ся
зрепети́руваний з/репет/и́р+ува+н*ий
зрепети́руваність з/репет/и́р+ува+н+ість
команди́р /команд/и́р
команди́риха /команд/и́р+их*а
команди́рський /команд/и́р+ськ*ий
команди́рша /команд/и́р+ш*а
команди́рів /команд/и́р+ів
ліди́руючий /лід/и́р+у+j+уч*ий
марширува́льний /марш/ир+ува́+льн*ий
матиро́вка /мат/ир+о́в+к*а
нафарширо́ваний на/фарш/ир+о́ва+н*ий
па́стир /па́с/т+ир
па́стирство /па́с/т+ир+ств*о
па́стирський /па́с/т+ир+ськ*ий
плугати́р /плуг/ат+и́р
по-команди́рськи по-/команд/и́р+ськ+и
по-команди́рському по-/команд/и́р+ськ+ому
пусти́р /пуст/и́р
пустири́ще /пуст/ир+и́щ*е
пухи́р /пух/и́р
пухи́рик /пух/и́р+ик
пухи́ритися /пух/и́р+и+ти+ся
пухи́рник /пух/и́р+ник
пухи́рнико́ві /пух/и́р+ник+о́в*і
пухи́рчастий /пух/и́р+ч+аст*ий
пухи́рчатий /пух/и́р+ч+ат*ий
пухи́рчик /пух/и́р+ч+ик
пухире́ць /пух/ир+е́ць
пухири́стий /пух/ир+и́ст*ий
пухирча́тка /пух/ир+ч+а́т+к*а
пухирча́тка /пух/ир+ча́т+к*а
репети́руваний /репет/и́р+ува+н*ий
сніги́р /сніг/и́р
транспорти́рний /транспорт/и́р+н*ий
фарширо́ваний /фарш/ир+о́ва+н*ий
фарширува́ти /фарш/ир+ува́+ти
фунди́рування /фунд/и́р+ува+нн*я
фуражи́рство /фураж/и́р+ств*о
юстирува́льник /юст/ир+ува́+льн+ик
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.