ЕЧ — МОРФЕМІКА

еч — суфікс

Значення суфікса «еч»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
влі́течку, ни́щечком, стри́єчний
Демінутивність (зменшення), пестливість.
зверше́чку, пиріже́чник, роє́чок
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
силе́ча
Опредметнена дія.
по́лечка, тане́чний, тріскотне́ча
Наслідок (продукт, результат) дії.
посмі́шечка
Ознака (якість, властивість).
вда́леч, да́леч, недале́чкий, неподале́чку
Опредметнена ознака (якість, властивість).
порожне́ча
Особа.
дя́дечка
Особа (істота) жіночої статі (моція).
сва́шечка, хазя́єчка
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
ка́чечка
Місце, приміщення.
Абстрактне поняття, наукові терміни.
безкіне́чний, то́чечка
Природне явище (об’єкт).
рі́чечка, хурте́ча
Речовина, мінерал.
ба́єчний
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
Напій.
насто́єчка
Приклади слів із суфіксом «еч»

Слово Морфемна структура
ба́єчний /ба́j/еч+н*ий
безкіне́чний без/кін/е́ч+н*ий
безсерде́чний без/серд/е́ч+н*ий
безсерде́чно без/серд/е́ч+н+о
безсерде́чність без/серд/е́ч+н+ість
бідня́жечка /бід/н+я́ж+еч+к*а
бідола́шечка /бід/ол+а́ш+еч+к*а
вда́леч в/да́л/еч
верше́чки /верш/е́ч+к*и
влі́течку в/лі́т/еч+к*у
влі́течку в/лі́т/еч+к+у
ворожне́ча /ворож/н+е́ч*а
голоте́ча /гол/от+е́ч*а
горще́чковий /горщ/е́ч+к+ов*ий
гуркотне́ча /гур/к+от+н+е́ч*а
да́леч /да́л/еч
далече́зний /дал/еч+е́зн*ий
далече́нний /дал/еч+е́нн*ий
далече́нький /дал/еч+е́ньк*ий
далече́нько /дал/еч+е́ньк+о
далечина́ /дал/еч+ин*а́
далечі́нь /дал/еч+і́нь
дво́єчко /дв/о́j+еч+к+о
дво́єчник /дв/о́j+еч+ник
дво́єчниця /дв/о́j+еч+ниц*я
дві́єчниця /дв/і́j+еч+ниц*я
дя́дечка /дя́д/еч+к*а
зверше́чка з/верш/е́ч+к*а
зверше́чку з/верш/е́ч+к*у
ка́чечка /ка́ч/еч+к*а
клопотне́ча /клопот/н+е́ч*а
княги́нечка /княг/и́н+еч+к*а
красу́нечка /крас/у́н+еч+к*а
криса́нечка /крис/а́н+еч+к*а
кружа́лечко /круж/а́л+еч+к*о
крі́слечко /крі́сл/еч+к*о
лушпа́єчка /лушп/а́j+еч+к*а
ма́леч /ма́л/еч
мале́ча /мал/е́ч*а
мертвечи́на /мер/т+в+еч+и́н*а
мокре́ча /мок/р+е́ч*а
молодне́ча /молод/н+е́ч*а
молодне́чий /молод/н+е́ч*ий
міше́чник /міш/е́ч+н+ик
міше́чництво /міш/е́ч+н+иц+тв*о
міше́чниця /міш/е́ч+н+иц*я
міше́чок /міш/е́ч+ок
насто́єчка на/сто́j/еч+к*а
недале́чкий не/дал/е́ч+к*ий
недале́чко не/дал/е́ч+к+о
неподале́чку не+по/дал/е́ч+к+у
ни́щечком /ни́щ/еч+к+ом
обру́чечка об/ру́ч/еч+к*а
оніме́читися о/нім/е́ч+и+ти+ся
оніме́чування о/нім/е́ч+ува+нн*я
оніме́чувати о/нім/е́ч+ува+ти
оніме́чуватися о/нім/е́ч+ува+ти+ся
ота́мечки о/та́м/еч+ки
пампу́шечка /пампу́ш/еч+к*а
перва́чечка /перв/а́ч+еч+к*а
передстаре́чий перед/стар/е́ч*ий
пиріже́чник /пиріж/е́ч+ник
по-молоде́чи по-/молод/е́ч+и
по-серде́чному по-/серд/е́ч+н+ому
по-старе́чому по-/стар/е́ч+ому
по́кришечка по́/кри/ш+еч+к*а
по́лечка /по́л/еч+к*а
по́смішечка по́/смі/ш+еч+к*а
покри́шечний по/кри́/ш+еч+н*ий
поніме́чений по/нім/е́ч+ен*ий
поніме́чення по/нім/е́ч+енн*я
поніме́чити по/нім/е́ч+и+ти
порожне́ча /порожн/е́ч*а
порі́чечка /порі́ч/еч+к*а
порі́чечник /порі́ч/еч+ник
посмі́шечка по/смі́/ш+еч+к*а
потро́шечки по/тро́ш/еч+к+и
при́сі́нечки при́/сі́н/еч+к*и
пта́шечка /пт/а́ш+еч+к*а
підтя́жечка під/тя́ж/еч+к*а
роє́чок /роj/е́ч+ок
рябу́шечка /ряб/у́ш+еч+к*а
рі́чечка /рі́ч/еч+к*а
сва́шечка /сва́/ш+еч+к*а
серде́чко /серд/е́ч+к*о
серде́чно /серд/е́ч+н+о
серде́чність /серд/е́ч+н+ість
силе́ча /сил/е́ч*а
смі́шечки /смі́/ш+еч+к*и
солове́єчко /солов/е́j+еч+к*о
солоне́чник /сол/он+е́ч+ник
солоне́чник /сол/он+е́ч+н+ик
спату́нечки /сп/а+т+у́н+еч+ки
співу́шечка с/пі/в+у́ш+еч+к*а
старе́че /стар/е́ч+е
старе́чо /стар/е́ч+о
старе́чість /стар/е́ч+ість
стри́єчний /стри́j/еч+н*ий
струче́чок /струч/е́ч+ок
сіде́лечко /сід/е́л+еч+к*о
тане́чний /тан/е́ч+н*ий
тепе́речка /тепе́р/еч+к+а
тепе́речки /тепе́р/еч+к+и
то́чечка /то́ч/еч+к*а
тро́шечки /тро́ш/еч+ки
трі́єчка /тр/і́j+еч+к*а
трі́єчник /тр/і́j+еч+ник
тріскотне́ча /тріск/от+н+е́ч*а
удалечині́ у/дал/еч+ин*і́
удалечі́нь у/дал/еч+і́нь
хазя́єчка /хазя́j/еч+к*а
хурте́ча /хурт/е́ч*а
черне́чий /черн/е́ч*ий
черне́чик /черн/е́ч+ик
чуба́єчка /чуб/а́j+еч+к*а
ша́шечниця /ша́ш/еч+ниц*я
і́гра́шечка /і́гр/а́+ш+еч+к*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.