ПРОТИ — ЕТИМОЛОГІЯ

про́ти́

псл. protivъ, прикметникове утворення від proti, спорідненого з лтс. pretī, pretiem «назустріч, навпроти», pret «проти, перед, до, порівняно з», pretĩba «опір, відсіч; проти-лежність», дінд. práti «проти», гр. προτί «навпроти», πρός «тс.», лат. pretium «вартість; ціна»;
р. про́тив «проти», [проти́в] «назустріч», [про́ти́] «проти», бр. [про́ці], [про́ціў] «тс.», др. противъ «проти; назустріч», противо, противу «тс.», п. przeciw «проти», przeciwko, [prociw, proci], ч. proti, ст. protiv, слц. proti, вл. přećiwo, нл. pśeśiwo, болг. проти́в, м. против, схв. про̏тӣв «тс.», слн. próti «назустріч», proti «у напрямі до», [protivo] «проти», стсл. противъ «проти», противѫ «тс.»;
Фонетичні та словотвірні варіанти

навпро́ти́
напро́ти́
напро́тив
напроти́вний «розташований навпроти; який контрастує»
непротивле́нець
непротивле́нство
опроти́віти
попро́тив «проти»
проти-
про́ти́в
противе́нство «суперечність»
проти́витися «чинити опір; [ображатися; гидувати Ме]»
проти́вливий «який легко ображається»
проти́вний «протилежний; відразливий»
проти́вник
противни́цтво «супротивники; ворожнеча»
про́тів «проти; напроти» (Ме)
спро́тив «заперечення, опір»
спроти́вити «зробити гидким; настроїти проти»
спроти́витися «стати гидким; учинити опір»
спроти́віти «стати гидким»
су́про́ти́
су́проти́в «супроти»
супроти́вець «супротивник»
супроти́витися «чинити опір»
супроти́вка «опір»
супроти́вний
супроти́вник
супроти́вня (у виразі: в супроти́вню кому́сь ста́ти «учинити комусь опір»)
супроти́вство «опір»
су́проть «тс.»
Етимологічні відповідники

Слово Мова
про́ці білоруська
про́ціў «тс.» білоруська
проти́в болгарська
přećiwo верхньолужицька
προτί «навпроти» грецька
πρός «тс.» грецька
práti «проти» давньоіндійська
противъ «проти; назустріч» давньоруська
противо давньоруська
противу «тс.» давньоруська
pretium «вартість; ціна» латинська
pretī латиська
pretiem «назустріч, навпроти» латиська
pret «проти, перед, до, порівняно з» латиська
pretĩba «опір, відсіч; проти-лежність» латиська
против македонська
pśeśiwo нижньолужицька
przeciw «проти» польська
przeciwko «проти» польська
prociw польська
proci польська
protivъ праслов’янська
про́тив «проти» російська
проти́в «назустріч» російська
про́ти́ «проти» російська
про̏тӣв «тс.» сербохорватська
proti словацька
próti «назустріч»«у напрямі до» словенська
proti «назустріч»«у напрямі до» словенська
protivo «проти» словенська
противъ «проти» старослов’янська
противѫ «тс.» старослов’янська
proti чеська

па́ра «двоє»

запозичено з німецької мови, очевидно, за польським посередництвом;
нвн. Paar «пара» (двн. свн. pā˘r «тс.») походить від лат. pār «рівний, однаковий, парний; пара», спорідненого з ав. pairyante «порівнюються, зіставляються», гр. πέρνημι «продаю, торгую» (власне, «даю за рівну вартість»), дінд. práti «проти», псл. protivъ «тс.», укр. про́ти;
р. бр. па́ра, п. para, ч. слц. pár, м. пар, схв. пȃр, слн. pár;
Фонетичні та словотвірні варіанти

напа́рник
непарни́стий «непарний»
пари́стий «парний, спарений»
па́рка «пара; час токування у птахів»
парма́ «парою»
па́рний
парови́й «парний»
парови́ця «парні воли, запряжені разом; спарований одяг, одягнений разом»
паро́к «снопи житньої соломи для покрівлі, які в’яжуться по два разом»
парома́ «тс.»
парува́льний
попа́рно «по двоє»
ро́зпари «непарні воли»
ро́зпарки «не парні» (про чоботи, рукавиці)
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pairyante «порівнюються, зіставляються» авестійська
па́ра білоруська
πέρνημι «продаю, торгую» (власне, «даю за рівну вартість») грецька
pā˘r давньоверхньонімецька
práti «проти» давньоіндійська
pār «рівний, однаковий, парний; пара» латинська
пар македонська
Paar «пара» (двн. свн. pā˘r «тс.») нововерхньонімецька
para польська
protivъ «тс.» праслов’янська
па́ра російська
пȃр сербохорватська
pā˘r середньоверхньнімецька
pár словацька
pár словенська
про́ти українська
pár чеська

інтерпретува́ти

запозичення з західноєвропейських мов;
нім. interpretíeren «тлумачити», Interpretatión «тлумачення», фр. interpréter «перекладати, тлумачити, виконувати», interprétation, interprétateur, англ. interpret, interpretation походять від лат. interpretāri «тлумачити, пояснювати», interpretātio, -ōnis «пояснення», пов’язаних з іменником interpres, -tis «посередник, коментатор, тлумач», утвореним з прийменника inter «між, серед» і основи іменника pretium «ціна, вартість, плата», спорідненого з псл. ргоtіѵъ, укр. про́ти. п. przeciw;
р. интерпрети́ровать, бр. інтэрпрэтава́ць, п. вл. interpretować, ч. interpretovati, слц. interpretovať, болг. интерпрети́рам, м. интерпрети́ра, схв. интерпрети́рати, слн. interpretírati;
Фонетичні та словотвірні варіанти

інтерпрета́тор
інтерпрета́ція
Етимологічні відповідники

Слово Мова
interpret англійська
інтэрпрэтава́ць білоруська
интерпрети́рам болгарська
interpretować верхньолужицька
interpretāri «тлумачити, пояснювати» латинська
interpretātio латинська
-ōnis «пояснення» латинська
-tis «посередник, коментатор, тлумач» латинська
inter «між, серед» латинська
pretium «ціна, вартість, плата» латинська
interpres латинська
интерпрети́ра македонська
interpretíeren «тлумачити» німецька
Interpretatión «тлумачення» німецька
przeciw польська
interpretować польська
ргоtіѵъ праслов’янська
интерпрети́рати сербохорватська
interpretovať словацька
interpretírati словенська
про́ти українська
interpréter «перекладати, тлумачити, виконувати» французька
interprétation французька
interprétateur французька
interpretovati чеська
интерпрети́ровать ?

прейскура́нт «офіційний довідник цін»

запозичення з німецької мови;
нім. Préiskurant (Preiscourant) є напівкалькою фр. prix courant «прейскурант», букв. «ціна поточна», яке складається з іменника prix «ціна», що зводиться, як і перший компонент у нім. Preiskurant, до лат. pretium «тс.», спорідненого з дінд. (a)-pratā «без плати (винагороди), даремно», ав. pǝrǝskā «ціна», лтс. pret «проти», pretinieks «супротивник», псл. proti «проти», укр. про́ти, і прикметника courant «поточний, біжучий»;
р. прейскура́нт, бр. прэйскура́нт, п. заст. prejskurant;
Етимологічні відповідники

Слово Мова
pǝrǝskā «ціна» авестійська
прэйскура́нт білоруська
(a)-pratā давньоіндійська
pretium «тс.» латинська
pret «проти» латиська
pretinieks «супротивник» латиська
Préiskurant німецька
Preiskurant німецька
proti «проти» праслов’янська
прейскура́нт російська
про́ти українська
prix courant «прейскурант» французька
prix «ціна» французька
courant «поточний, біжучий» французька

проте́з «штучний орган»

запозичено з французької мови, очевидно, через посередництво російської й польської;
фр. prothèse «протез» являє собою видозміну гр. πρόσϑεσις «приставлення; додавання, приєднання», похідного від дієслова προστίϑημι «приставляю, прикладаю, додаю», утвореного за допомогою префікса προσ- із значенням додавання, спорідненого з псл. protivъ, укр. про́ти, від дієслова τίϑημι «ставлю, кладу», спорідненого з псл. děti, укр. (по)ді́ти;
р. проте́з, заст. проте́за, бр. пратэ́з, п. proteza, ч. слц. слн. protéza, болг. м. схв. проте́за;
Фонетичні та словотвірні варіанти

проте́за «тс.»
протеза́рня «фабрика, де виготовляють протези»
протези́ст
протезува́ти
Етимологічні відповідники

Слово Мова
пратэ́з білоруська
проте́за болгарська
πρόσϑεσις «приставлення; додавання, приєднання» грецька
προστίϑημι «приставляю, прикладаю, додаю» грецька
τίϑημι «ставлю, кладу» грецька
проте́за македонська
proteza польська
protivъ праслов’янська
děti праслов’янська
проте́з російська
проте́за сербохорватська
protéza словацька
protéza словенська
про́ти українська
prothèse «протез» французька
protéza чеська
Етимологічний словник української мови Інституту мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України