ПЕРЕКОНАННЯ — СИНОНІМІЯ

перекона́ння наявність твердої певності щодо чого-небудь

ві́ра упевненість у чомусь, у здійсненні чого-небудь.
упе́вненість тверде переконання в чомусь, щодо чогось, віра в кого-, що-небудь.

перекона́ння сукупність, система суджень, думок про життя, природу, суспільство

по́гляди система переконань, уявлень; світогляд, світосприймання.
поня́ття сукупність поглядів на що-небудь, рівень розуміння чогось.
світо́гляд система поглядів на життя, природу і суспільство.
світорозумі́ння сукупність поглядів на світ; розуміння світу, дійсності.
світосприйма́ння сприймання людиною навколишнього світу, дійсності.
світосприйняття́ те саме, що світосприйма́ння.
філосо́фія переконання, що склалося з приводу чого-небудь; концепція.
ідеоло́гія сукупність філософських, політичних, правових, моральних, релігійних та мистецьких поглядів, що характеризують те або інше суспільство, клас, політичну партію, соціальну групу.

переконання

переконання тверде

переконання дія

переконання

доктрина

догма (див.)
переконання

думка

думки (мн.)
переконання

міркування наслідок дії

переконання

погляд

переконання
погляди (мн.)

принцип

догми (ц.)
переконання (ФР.)

світогляд

переконання
світ (митця п.)

взгляд

переконання

умогляд

переконання

Словник чужослів Павла Штепи (1977). Понад 16000 слів.