ІJ — МОРФЕМІКА

іj — суфікс

Значення суфікса «іj»

Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
гармо́нія
Об’єкт дії.
Опредметнена ознака (якість, властивість).
асиметрі́я, гармоніюва́ти, преподо́біє
Особа.
Особа (істота) жіночої статі (моція).
бабе́рія, па́нія
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
репти́лія
Стан (психічний або фізичний).
печія́
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
гіпотоні́я
Абстрактне поняття, наукові терміни.
антонома́зія, цивіліза́ція
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
передсе́рдієвий, фізіоно́мія
Установа, державна структура, форма управління.
ме́рія, поліція́н
Приклади слів із суфіксом «іj»

Слово Морфемна структура
авіа́ція /авіа́/ц+іj*а
акліматиза́ція а/клімат/из+а́ц+іj*а
антонома́зія ант/оном/а́з+іj*а
апперце́пція ап/перце́пц/іj*а
асиметрі́я а+си/метр/і́j*а
асиміля́ція а/симіл/я́ц+іj*а
аудито́рія /аудито́р/іj*а
бабе́рія /баб/е́р+іj*а
багатії́в /багат/іj+і́в
буржуазі́я /буржу/аз+і́j*а
вакхана́лія /вакх/ана́л+іj*а
велінгто́нія /велінгто́н/іj*а
вентиля́ція /вентил/я́ц+іj*а
ви́гравіюваний ви́/грав/іj+ува+н*ий
гармо́нія /гармо́н/іj*а
гармоніюва́ти /гармон/іj+ува́+ти
генера́ція /ген/ер+а́ц+іj*а
гравіюва́льний /грав/іj+ува́+льн*ий
гравіюва́льник /грав/іj+ува́+льн+ик
гравіюва́льниця /грав/іj+ува́+льн+иц*я
грубія́нити /груб/іj+а́н+и+ти
грубія́нка /груб/іj+а́н+к*а
грубія́нство /груб/іj+а́н+ств*о
грубія́нський /груб/іj+а́н+ськ*ий
гіпокіне́зія гіпо/кін/е́з+іj*а
гіпотоні́я гіпо/тон/і́j*а
дві́єчниця /дв/і́j+еч+ниц*я
дегенера́ція де/ген/ер+а́ц+іj*а
деколоніза́ція де/колон/із+а́ц+іj*а
делега́ція /делег/а́ц+іj*а
денаціоналіза́ція де/наці/онал+із+а́ц+іj*а
деполяриза́ція де/пол/яр+из+а́ц+іj*а
десинхроніза́ція де+син/хрон/із+а́ц+іj*а
диз'ю́нкція диз'/ю́нкц/іj*а
дисгармоніюва́ти дис/гармон/іj+ува́+ти
експеди́ція /експед/и́ц+іj*а
ензоо́тія ен/зоо́/т+іj*а
житіє́ /жи/т+іj*е́
заводія́ка за/вод/іj+а́к*а
колії́вський /кол/іj+і́в+ськ*ий
колії́вщина /кол/іj+і́в+щин*а
компліка́ція /комплік/а́ц+іj*а
координа́ція ко/ордин/а́ц+іj*а
кореспонде́нція /кореспонд/е́нц+іj*а
кристаліза́ція /кристал/із+а́ц+іj*а
курато́рія /кур/ато́р+іj*а
ламіна́рія /ламін/а́р+іj*а
лесбія́нка /лесб/іj+а́нк*а
люмінесце́нція /люмін/есце́нц+іj*а
магне́зія /магне́з/іj*а
марсія́нин /марс/іj+а́н+ин
ме́рія /ме́р/іj*а
моле́бствіє /мол/е́б+ств+іj*е
мізе́рія /мізе́р/іj*а
нагрубія́нити на/груб/іj+а́н+и+ти
націоналіза́ція /наці/онал+із+а́ц+іj*а
обсервато́рія /обсерв/ат+о́р+іj*а
організа́ція /орган/із+а́ц+іj*а
па́нія /па́н/іj*а
пародіюва́ти /парод/іj+ува́+ти
партикуляриза́ція /партикуляр/иза́ц+іj*а
парфюме́рія /парфюм/е́р+іj*а
передислока́ція пере+дис/лок/а́ц+іj*а
передсе́рдієвий перед/се́рд/іj+ев*ий
персона́лія /персон/а́л+іj*а
персія́нка /перс/іj+а́н+к*а
персія́нський /перс/іj+а́н+ськ*ий
печія́ /печ/іj*а́
пластика́ція /пласт/ик+а́ц+іj*а
поляриза́ція /пол/яр+из+а́ц+іj*а
поліція́н /поліц/іj+а́н
поліція́нт /поліц/іj+а́нт
постпози́ція пост/пози́ц/іj*а
преподо́біє пре/подо́б/іj*е
прису́тствіє при/су́т/ств+іj*е
програвіюва́ти про/грав/іj+ува́+ти
проду́кція /проду́кц/іj*а
піфагорі́єць /піфагор/і́j+ець
ра́дієвий /ра́д/іj+ев*ий
радяніза́ція /рад/ян+із+а́ц+іj*а
реакліматиза́ція ре+а/клімат/из+а́ц+іj*а
резиде́нція /резиде́нц/іj*а
реконве́рсія ре+кон/ве́рс/іj*а
репти́лія /репти́л/іj*а
рефере́нція /рефер/е́нц+іj*а
реце́пція /реце́пц/іj*а
реципіє́нт /рецип/іj+е́нт
рижіє́вий /риж/іj+е́в*ий
росія́ночка /рос/іj+а́н+оч+к*а
росіяні́зм /рос/іj+ан+і́зм
руйна́ція /руй/н+а́ц+іj*а
санда́лія /санда́л/іj*а
санітарі́я /сан/ітар+і́j*а
сату́рнії /сату́рн/іj*і
сатурна́лії /сатурн/а́л+іj*і
сигіля́рія /сигіл/я́р+іj*а
сигіля́рієві /сигіл/я́р+іj+ев*і
силіціюва́ння /силіц/іj+ува́+нн*я
синдактилі́я син/дактил/і́j*а
сині́ючий /син/і́j+уч*ий
субсидіюва́ти /субсид/іj+ува́+ти
субсидіюва́тися /субсид/іj+ува́+ти+ся
театраліза́ція /театр/ал+із+а́ц+іj*а
техніза́ція /техн/іза́ц+іj*а
травматиза́ція /травм/ат+из+а́ц+іj*а
трансгре́сія транс/гре́с/іj*а
трі́єчка /тр/і́j+еч+к*а
трі́єчник /тр/і́j+еч+ник
тюхтіюва́тий /тюхт/іj+ува́т*ий
факто́рія /факт/о́р+іj*а
фізіоно́мія /фізіоно́м/іj*а
ца́рствіє /ца́р/ств+іj*е
цивіліза́ція /цивіл/із+а́ц+іj*а
цинера́рія /цинер/а́р+іj*а
яровиза́ція /яр/ов+из+а́ц+іj*а
єва́нгеліє /єва́нгел/іj*е
ібері́єць /ібер/і́j+ець
інвентариза́ція /інвентар/из+а́ц+іj*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.