ІШ — МОРФЕМІКА

іш — суфікс

Значення суфікса «іш»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
горішня́нин, тепе́рішність
Підсилення ознаки (якості, властивості).
вра́нішній, кромі́шній, окре́мішність
Приклади слів із суфіксом «іш»

Слово Морфемна структура
беручкі́ший /бер/уч+к+і́ш*ий
бо́лячіше /бо́л/яч+іш+е
бо́лісніший /бо́л/іс+н+іш*ий
болю́чіше /бол/ю́ч+іш+е
болю́чіший /бол/ю́ч+іш*ий
ва́ртіший /ва́рт/іш*ий
важливі́ше /важ/лив+і́ш+е
вели́чніше /вел/и́ч+н+іш+е
видатні́ший /вида/т+н+і́ш*ий
винува́тіший /вин/ува́т+іш*ий
впе́вненіший в/пе́вн/ен+іш*ий
вра́нішній в/ра́н/іш+н*ій
відве́ртіше /відве́рт/іш+е
відповіда́льніший від+по/від/а́+льн+іш*ий
відчу́тніше від/чу́/т+н+іш+е
вільго́тніше ві/льг/о́т+н+іш+е
горішня́нин /гор/іш+н+я́н+ин
гугня́віше /гугн/я́в+іш+е
дові́рливіше до/ві́р/лив+іш+е
доро́сліший до/ро́с/л+іш*ий
досві́дченіший до/сві́д/ч+ен+іш*ий
дохі́дливіший до/хі́д/лив+іш*ий
дражли́віший /драж/ли́в+іш*ий
дратівли́віший /драт/ів+ли́в+іш*ий
егоїсти́чніший /его/j+іст+и́чн+іш*ий
жваві́ший /жв/ав+і́ш*ий
живі́шати /жи/в+і́ш+а+ти
жовті́шати /жов/т+і́ш+а+ти
здорові́шати /здоров/і́ш+а+ти
кромі́шній /кром/і́ш+н*ій
крупні́шати /круп/н+і́ш+а+ти
крупні́ше /круп/н+і́ш+е
лю́дяніше /лю́д/ян+іш+е
лю́дяніший /лю́д/ян+іш*ий
меткі́ший /мет/к+і́ш*ий
мовчазні́ший /мовч/а+з+н+і́ш*ий
могу́тніший /могу́т/н+іш*ий
мокрі́шати /мок/р+і́ш+а+ти
міцні́шати /міц/н+і́ш+а+ти
міцнішати /міц/н+іш+а+ти
найбасови́тіший най/бас/ови́т+іш*ий
найбезсо́вісніший най+без/со́віс/н+іш*ий
найблиску́чіший най/блиск/у́ч+іш*ий
найбойові́ший най/бой/ов+і́ш*ий
найвига́дливіший най+ви/га́д/лив+іш*ий
найвлу́чніший най+в/лу́ч/н+іш*ий
найвродли́віший най+в/род/ли́в+іш*ий
найві́дданіший най+ві́д/да/н+іш*ий
найвідо́міший най/від/о́м+іш*ий
найголовні́ший най/голов/н+і́ш*ий
найгости́нніший най/гост/и́нн+іш*ий
найдокла́дніший най+до/кла́д/н+іш*ий
найдошку́льніше най+до/шку́ль/н+іш+е
найжорсто́кіший най/жорсто́к/іш*ий
найжіно́чніший най/жін/о́ч+н+іш*ий
найкори́сніше най/кори́с/н+іш+е
наймонумента́льніший най/монумент/а́ль+н+іш*ий
найнапру́женіший най+на/пру́ж/ен+іш*ий
найнеобхі́дніший най+не+об/хі́д/н+іш*ий
найпотає́мніший най+по/таj/е́м+н+іш*ий
найпрудкі́ший най/пруд/к+і́ш*ий
найра́дісніший най/ра́д/іс+н+іш*ий
найрані́ше най/ран/і́ш+е
найсуттє́віший най/сутт/є́в+іш*ий
напру́женіше на/пру́ж/ен+іш+е
окре́мішньо о/кре́м/іш+нь+о
окре́мішність о/кре́м/іш+н+ість
п'яні́шати /п'j/ан+і́ш+а+ти
передні́ш /перед/н+і́ш
по-ра́нішньому по-/ра́н/іш+нь+ому
поголосні́шати по/голос/н+і́ш+а+ти
подорослі́шати по+до/рос/л+і́ш+а+ти
поживі́шати по/жи/в+і́ш+а+ти
позвичайні́шати по+з/вич/ай+н+і́ш+а+ти
покульту́рнішати по/культ/у́р+н+іш+а+ти
поласкаві́шати по/ласк/ав+і́ш+а+ти
поправі́шати по/прав/і́ш+а+ти
посмирні́шати по+с/мир/н+і́ш+а+ти
посмугля́вішати по/смуг/л+я́в+іш+а+ти
посмуглі́шати по/смуг/л+і́ш+а+ти
посміливі́шати по/сміл/ив+і́ш+а+ти
постатечні́шати по/стат/ечн+і́ш+а+ти
потьмяні́шати по/тьм/ян+і́ш+а+ти
почасті́шання по/част/і́ш+а+нн*я
почіткі́шати по/чіт/к+і́ш+а+ти
пухкі́шати /пух/к+і́ш+а+ти
рішу́чіше /ріш/у́ч+іш+е
світлі́шати /світ/л+і́ш+а+ти
скорі́ш /скор/і́ш
слабі́шання /слаб/і́ш+а+нн*я
смаглі́шати /смаг/л+і́ш+а+ти
смугляві́шати /смуг/л+яв+і́ш+а+ти
сміли́віший /сміл/и́в+іш*ий
сміливі́шати /сміл/ив+і́ш+а+ти
стри́маніше с/три́м/а+н+іш+е
стри́маніший с/три́м/а+н+іш*ий
струпіші́ти /струп/іш+і́+ти
тепе́рішній /тепе́р/іш+н*ій
тепе́рішність /тепе́р/іш+н+ість
тьмяні́шати /тьм/ян+і́ш+а+ти
улю́беніший у/лю́б/ен+іш*ий
чарі́вніший /чар/і́в+н+іш*ий
чіпкі́ше /чіп/к+і́ш+е
щирі́ший /щир/і́ш*ий
яскра́віше /яскр/а́в+іш+е
яскраві́шати /яскр/ав+і́ш+а+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.