ІСТЬ — МОРФЕМІКА

ість — суфікс

Значення суфікса «ість»

Опредметнена ознака (якість, властивість).
знайо́мість, незнайо́мість, несвідо́мість, рухо́мість, свідо́мість
Предмет, об’єкт.
ві́домість
Приклади слів із суфіксом «ість»

Слово Морфемна структура
автоматизо́ваність /автомат/из+о́ва+н+ість
аглютинати́вність /аглютин/ат+и́вн+ість
агітаці́йність /агіт/ац+і́й+н+ість
адсорбці́йність ад/сорб/ці́й+н+ість
альтернати́вність /альтерн/ат+и́в+н+ість
анархі́чність ан/арх/і́чн+ість
апати́чність а/пат/и́чн+ість
асексуа́льність а/секс/уа́ль+н+ість
асиметри́чність а+си/метр/и́чн+ість
асортиме́нтність а/сорт/име́нт+н+ість
асоціати́вність а/соці/ат+и́вн+ість
атона́льність а/тон/а́льн+ість
безапеляці́йність без/апел/яці́й+н+ість
безба́рвність без/ба́рв/н+ість
безбо́лісність без/бо́л/іс+н+ість
безбо́язність без/бо́j/а+з+н+ість
безбуржуа́зність без/буржу/а́з+н+ість
безви́гля́дність без+ви́/гля́д/н+ість
безві́тряність без/ві́тр/ян+ість
безвідка́зність без+від/ка́з/н+ість
безвідповіда́льність без+від+по/від/а́+льн+ість
безвідра́дісність без+від/ра́д/іс+н+ість
безгоспода́рність без/господ/а́р+н+ість
безгроше́вість без/грош/е́в+ість
безди́мність без/ди́м/н+ість
бездо́ві́дність без+до́/ві́д/н+ість
беззастере́жність без+за/стере́ж/н+ість
беззбитко́вість без+з/би/т+к+о́в+ість
беззмісто́вність без/зміст/о́вн+ість
безневи́нність без+не/ви́н/н+ість
безоборо́нність без+о/боро́н/н+ість
безодмо́вність без+од/мо́в/н+ість
безперебі́йність без+пере/бі́й/н+ість
безповоро́тність без+по/воро́т/н+ість
безприбутко́вість без+при/бу/т+к+о́в+ість
безпідста́вність без+під/ста́в/н+ість
безрозді́льність без+роз/ді́ль/н+ість
безсерде́чність без/серд/е́ч+н+ість
безслове́сність без/слов/е́с+н+ість
безсумні́вність без+су/мн/і́+в+н+ість
безсумні́вність без+су/мн/і́в+н+ість
безумо́вність без+у/мо́в/н+ість
безхребе́тність без/хреб/е́т+н+ість
безініціати́вність без/ініціат/и́вн+ість
битли́вість /би/т+ли́в+ість
блискави́чність /блиск/а+в+и́ч+н+ість
бо́язкість /бо́j/а+з+к+ість
боже́ственність /бож/е́ств+енн+ість
боягу́зливість /боj/а+гу́з+лив+ість
бу́дучність /бу́д/уч+н+ість
бу́тність /бу́/т+н+ість
буркотли́вість /бур/к+от+ли́в+ість
буркітли́вість /бур/к+іт+ли́в+ість
бі́льшість /бі́ль/ш+ість
біля́стість /біл/я́ст+ість
біснува́тість /біс/н+ува́т+ість
варіа́нтність /варі/а́нт+н+ість
вві́гнутість вві́/г/ну+т+ість
вели́кість /вел/и́к+ість
велича́вість /вел/ич+а́в+ість
величе́зність /вел/ич+е́зн+ість
вертля́вість /верт/ля́в+ість
взірце́вість /взір/ц+е́в+ість
вибірко́вість ви/бір/к+о́в+ість
виліко́вність ви/лік/о́в+н+ість
випло́джуваність ви/пло́дж/ува+н+ість
виріша́льність ви/ріш/а́+льн+ість
витіюва́тість ви/ті/j+ува́т+ість
вольго́тність во/льг/о́т+н+ість
впливо́вість в/пли/в+о́в+ість
врожа́йність в/рож/а́й+н+ість
вугла́стість /вугл/а́ст+ість
ві́домчість /ві́д/ом+ч+ість
ві́домість /ві́д/ом+ість
відда́леність від/да́л/ен+ість
відле́глість від/ле́г/л+ість
відокре́мленість від+о/кре́мл/ен+ість
відповіда́льність від+по/від/а́+льн+ість
вітри́льність /вітр/и́ль+н+ість
глибо́кість /глиб/о́к+ість
гни́льність /гни́/ль+н+ість
гну́чкість /г/ну́+ч+к+ість
говорю́чість /говор/ю́ч+ість
гордівли́вість /горд/ів+ли́в+ість
господа́рність /господ/а́р+н+ість
гости́нність /гост/и́нн+ість
громадя́нськість /громад/я́н+ськ+ість
гіперсинхро́нність гіпер+син/хро́н/н+ість
гіпотети́чність /гіпотет/и́чн+ість
гіркува́тість /гір/к+ува́т+ість
дале́кість /дал/е́к+ість
дба́йність /дб/а́+й+н+ість
дбайли́вість /дб/а+й+ли́в+ість
двої́стість /дв/оj+і́ст+ість
дегенерати́вність де/ген/ер+ат+и́вн+ість
дерев'яни́стість /дерев'j/ан+и́ст+ість
дерзнове́нність /дерз/н+ове́нн+ість
дипло́їдність /дипл/о́їд+н+ість
дипло́їдність ди/пл/о́їд+н+ість
дипломати́чність /дипломат/и́ч+н+ість
добро́тність /добр/о́тн+ість
довжеле́зність /довж/ел+е́зн+ість
досві́дченість до/сві́д/ч+ен+ість
драмати́чність /драм/ат+и́чн+ість
драпі́жність /драп/і́ж+н+ість
дріб'язко́вість /дріб'j/аз+к+о́в+ість
духмя́ність /дух/м+я́н+ість
ді́йшлість ді́/й/ш+л+ість
егоїсти́чність /его/j+іст+и́чн+ість
економі́чність /економ/і́ч+н+ість
екстраордина́рність екстра/ордина́р/н+ість
еліпти́чність /еліпт/и́чн+ість
емоціона́льність /емоці/он+а́льн+ість
енергі́йність /енерг/і́й+н+ість
жа́ді́бність /жа́д/і́б+н+ість
жа́лісливість /жа́л/іс+лив+ість
жи́вність /жи́/в+н+ість
жи́вість /жи́/в+ість
живи́льність /жи/в+и́+льн+ість
живлю́чість /жи/вл+ю́ч+ість
живу́чість /жи/в+у́ч+ість
жовта́вість /жов/т+а́в+ість
жовтува́тість /жов/т+ува́т+ість
жовтя́вість /жов/т+я́в+ість
жіно́чість /жін/о́ч+ість
забу́тість /забу́/т+ість
забія́куватість за/біj/а́к+уват+ість
завоши́вленість за/вош/и́вл+ен+ість
завча́сність за+в/ча́с/н+ість
задава́куватість /зада/ва́+к+уват+ість
задерев'яні́лість за/дерев'j/ан+і́+л+ість
зади́рикуватість за/ди́р/ик+уват+ість
задуше́вність за/душ/е́вн+ість
закам'яні́лість за/кам'j/ан+і́+л+ість
закосні́лість за/косн/і́+л+ість
закру́гленість за/кру́г/л+ен+ість
зане́дбаність за+не́/дб/а+н+ість
заокру́гленість за+о/кру́г/л+ен+ість
запа́морочливість за+па́/мороч/лив+ість
зато́мість за/то́м/ість
зату́рканість за/ту́р/к+а+н+ість
заціка́вленість за/цік/а́вл+ен+ість
збі́льшеність з/бі́ль/ш+ен+ість
зва́рюваність з/ва́р/юва+н+ість
зви́вистість з/ви́/в+ист+ість
зви́нність з/ви́/н+н+ість
звиродні́лість з+ви/род/н+і́+л+ість
звичає́вість з/вич/аj+е́в+ість
звіря́чість /звір/я́ч+ість
згра́йність з/гр/а́+й+н+ість
згі́рклість з/гі́р/к+л+ість
здича́вілість з/дич/а́в+і+л+ість
здрібні́лість з/дріб/н+і́+л+ість
зи́чність /зи́ч/н+ість
зли́тість з/ли́/т+ість
злиде́нність /злид/е́н+н+ість
зло́бність /зл/о́б+н+ість
злосли́вість /зл/ос+ли́в+ість
злости́вість /зл/ост+и́в+ість
змо́ршкуватість з/мо́рш/к+уват+ість
змобілізо́ваність з/мобіл/із+о́ва+н+ість
знайо́мість /зна/й+о́м+ість
знамени́тість /знамен/и́т+ість
значу́щість /знач/у́щ+ість
знерво́ваність з/нерв/о́ва+н+ість
зніякові́лість з+ні/як/ов+і́+л+ість
зондува́льність /зонд/ува́+льн+ість
зопсо́ваність зо/псо́в/а+н+ість
зосере́дженість з+о/сере́дж/ен+ість
зрепети́руваність з/репет/и́р+ува+н+ість
зрогові́лість з/рог/ов+і́+л+ість
зруйно́ваність з/руй/н+о́ва+н+ість
зруйно́вність з/руй/н+о́в+н+ість
зрівня́льність з/рівн/я́+льн+ість
зумо́вленість з+у/мо́вл/ен+ість
зі́мкнутість зі́/мк/ну+т+ість
зіпсо́ваність зі/псо́в/а+н+ість
ка́рликовість /ка́рл/ик+ов+ість
казуїсти́чність /казу/j+іст+и́ч+н+ість
камени́стість /кам/ен+и́ст+ість
каменя́стість /кам/ен+я́ст+ість
карта́тість /карт/а́т+ість
квітча́стість /квіт/ч+а́ст+ість
керо́ваність /кер/о́ва+н+ість
кисло́тність /кис/л+о́т+н+ість
ко́нусність /ко́н/ус+н+ість
колегіа́льність /колегі/а́льн+ість
колори́тність /колор/и́т+н+ість
колоїда́льність /кол/оїд+а́льн+ість
компіляти́вність /компіл/ят+и́вн+ість
конфу́зливість /конфу́з/лив+ість
корпорати́вність /корпор/ат+и́в+н+ість
краси́вість /крас/и́в+ість
криміна́льність /кримін/а́ль+н+ість
купе́йність /купе́/й+н+ість
кучеря́вість /кучер/я́в+ість
ла́маність /ла́м/а+н+ість
леда́чість /лед/а́ч+ість
ли́пкість /ли́п/к+ість
лисню́чість /лис/н+ю́ч+ість
лука́вість /лук/а́в+ість
люб'я́зність /люб'j/а́зн+ість
мальовни́чість /маль/ов+ни́ч+ість
мане́вреність /мане́вр/ен+ість
масляни́стість /масл/ян+и́ст+ість
матеріа́льність /матер/і+а́ль+н+ість
матеріалісти́чність /матер/і+ал+іст+и́чн+ість
ме́ртве́нність /ме́р/т+в+е́нн+ість
ме́ртвість /ме́р/т+в+ість
мерзлува́тість /мерз/л+ува́т+ість
мерзлякува́тість /мерз/л+як+ува́т+ість
мертво́тність /мер/т+в+о́т+н+ість
мерто́вність /мер/т+о́в+н+ість
метонімі́чність мет/онім/і́чн+ість
механісти́чність /механ/іст+и́чн+ість
ми́сли́мість /ми́сл/и́м+ість
мину́вшість /ми/ну́+вш+ість
мину́лість /ми/ну́+л+ість
мло́сність /мл/о́с+н+ість
мо́крість /мо́к/р+ість
мовча́зність /мовч/а́+з+н+ість
мовчазли́вість /мовч/а+з+ли́в+ість
молоде́цькість /молод/е́ць+к+ість
молодцюва́тість /молод/ц+юва́т+ість
монструо́зність /монстр/уо́зн+ість
моро́зяність /моро́з/ян+ість
мохна́тість /мох/н+а́т+ість
мужикува́тість /муж/ик+ува́т+ість
музика́льність /муз/ик+а́льн+ість
мучни́стість /муч/н+и́ст+ість
навми́сність на+в/ми́с/н+ість
наві́юваність на/ві́/j+ува+н+ість
надзвича́йність над+з/вич/а́й+н+ість
наді́рваність наді́/рв/а+н+ість
наполе́гливість на+по/ле́г/лив+ість
наслі́дувальність на/слі́д/ува+льн+ість
насмі́шкуватість на/смі́/ш+к+уват+ість
натрено́ваність на/трен/о́ва+н+ість
натхне́нність на/тх/н+е́нн+ість
націона́льність /наці/она́ль+н+ість
неавторите́тність не/авторите́т/н+ість
небезнаді́йність не+без/наді́й/н+ість
небезпідста́вність не+без+під/ста́в/н+ість
небува́лість не/бу/ва́+л+ість
нев'я́нучість не/в'я́/ну+ч+ість
нев'я́нущість не/в'я́/ну+щ+ість
невблага́нність не+в/благ/а́+нн+ість
неви́вченість не+ви́/вч/ен+ість
неви́світленість не+ви́/світ/л+ен+ість
невиба́гливість не+ви/ба́г/лив+ість
невинува́тість не/вин/ува́т+ість
невирази́стість не+ви/раз/и́ст+ість
невпоря́дженість не+в+по/ря́дж/ен+ість
невпорядко́ваність не+в+по/ряд/к+о́ва+н+ість
невпізна́нність не+в+пі/зна́/нн+ість
невсипу́щість не+в/сип/у́щ+ість
невсити́мість не+в/сит/и́м+ість
невтоле́нність не/втол/е́нн+ість
невідпові́дність не+від+по/ві́д/н+ість
негну́чкість не/г/ну́+ч+к+ість
него́жість не/го́ж/ість
негові́ркість не/гові́р/к+ість
негости́нність не/гост/и́+нн+ість
недале́кість не/дал/е́к+ість
недба́лість не/дб/а́+л+ість
недбайли́вість не/дб/а+й+ли́в+ість
недозволе́нність не+до+з/вол/е́нн+ість
недорозви́неність недо+роз/ви́/н+ен+ість
недосві́дченість не+до/сві́д/ч+ен+ість
недоторка́нність недо/торк/а́+нн+ість
нежиттє́вість не/жи/тт+є́в+ість
незабезпе́ченість не+за/безпе́ч/ен+ість
незаціка́вленість не+за/цік/а́вл+ен+ість
незбагне́нність не+з/баг/н+е́нн+ість
незви́клість не+з/ви́к/л+ість
незвича́йність не+з/вич/а́й+н+ість
незвору́шність не+з+во/ру́ш/н+ість
незда́тність не+з/да́/т+н+ість
нездога́дливість не+з+до/га́д/лив+ість
незло́бність не/зл/о́б+н+ість
незлоби́вість не/зл/об+и́в+ість
незлости́вість не/зл/ост+и́в+ість
незнайо́мість не/зна/й+о́м+ість
незрозумі́лість не+з/розум/і́+л+ість
незруйно́ваність не+з/руй/н+о́ва+н+ість
незрівня́нність не+з/рівн/я́+нн+ість
нелука́вість не/лук/а́в+ість
нелю́дськість не/лю́д/ськ+ість
нелюб'я́зність не/люб'j/а́зн+ість
нематеріа́льність не/матер/і+а́ль+н+ість
неме́ткість не/ме́т/к+ість
ненавми́сність не+на/вми́с/н+ість
ненауко́вість не+на/ук/о́в+ість
необа́чливість не+о/ба́ч/лив+ість
необжи́тість не+об/жи́/т+ість
необі́знаність не+обі́/зна/н+ість
необґрунто́ваність не+об/ґрунт/о́ва+н+ість
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
неоргані́чність не/орган/і́ч+н+ість
неперебі́рливість не+пере/бі́р/лив+ість
непереда́ваність не+пере/да́/ва+н+ість
непередба́чливість не+перед/ба́ч/лив+ість
неписьме́нність не/пись/м+е́нн+ість
непобо́рність не+по/бо́р/н+ість
неповоро́ткість не+по/воро́т/к+ість
непосидю́чість не+по/сид/ю́ч+ість
непосидя́чість не+по/сид/я́ч+ість
непослідо́вність не+по/слід/о́вн+ість
непоспі́шливість не+по/спі́/ш+лив+ість
непоспі́шність не+по/спі́/ш+н+ість
непото́плюваність не+по/то́пл/юва+н+ість
непоінформо́ваність не+по/інформ/о́ва+н+ість
непра́вильність не/пра́в/и+ль+н+ість
непракти́чність не/практ/и́ч+н+ість
непрезента́бельність не/презент/а́бель+н+ість
непри́язність не/при́я/зн+ість
неприбо́рканість не+при/бо́рк/а+н+ість
неприбутко́вість не+при/бу/т+к+о́в+ість
непримхли́вість не/примх/ли́в+ість
неприпуще́нність не+при/пущ/е́нн+ість
непроби́вність не+про/би́/в+н+ість
непрозо́рість не+про/зо́р/ість
непромока́льність не+про/мок/а́+льн+ість
непідгото́вленість не+під/гото́вл/ен+ість
непідда́тливість не+під/да́/т+лив+ість
непізна́ваність не+пі/зна́/ва+н+ість
непізнава́нність не+пі/зна/ва́+нн+ість
нерво́зність /нерв/о́з+н+ість
нерегуля́рність не/регул/я́рн+ість
неродю́чість не/род/ю́ч+ість
нерозви́неність не+роз/ви́/н+ен+ість
нерозга́даність не+роз/га́д/а+н+ість
нерозпоря́дливість не+роз+по/ря́д/лив+ість
неруши́мість не/руш/и́м+ість
нерішу́чість не/ріш/у́ч+ість
несамови́тість не/сам/ови́т+ість
несвідо́мість не+с/від/о́м+ість
несиметри́чність не+си/метр/и́чн+ість
неслухня́ність не/слух/н+я́н+ість
несполу́чність не+с+по/лу́ч/н+ість
неспорі́дненість не+с+по/рі́д/н+ен+ість
несприйня́тливість не+с+при/йня́/т+лив+ість
несприя́тливість не+с/приj/а́+т+лив+ість
неспросто́вність не+с/прост/о́в+н+ість
нестате́чність не/стат/е́чн+ість
нестерпу́чість не+с/терп/у́ч+ість
несумі́рність не+су/мі́р/н+ість
нетерпели́вість не/терп/ели́в+ість
нетерпля́чість не/терпл/я́ч+ість
нетлі́нність не/тл/і́+нн+ість
нетяму́щість не/тям/у́щ+ість
неудоскона́леність не+у/доскона́л/ен+ість
неузго́дженість не+у+з/го́дж/ен+ість
неуси́пність не+у/си́п/н+ість
нехазяйнови́тість не/хазяй/н+ови́т+ість
нецензу́рність не/ценз/у́р+н+ість
нечу́йність не/чу́/й+н+ість
нечу́ткість не/чу́/т+к+ість
нешанобли́вість не/шан/об+ли́в+ість
ни́жчість /ни́ж/ч+ість
нормати́вність /норм/ати́в+н+ість
ніздрюва́тість /ніздр/юва́т+ість
об'єкти́вність /об'єкт/и́в+н+ість
оберта́льність /оберт/а́+льн+ість
обича́йність /обич/а́й+н+ість
обли́ствленість об/ли́ст/вл+ен+ість
обумо́вленість об+у/мо́вл/ен+ість
одна́ковість /одн/а́к+ов+ість
оду́тлість о/ду́/т+л+ість
озло́бленість о/зл/о́бл+ен+ість
окамені́лість о/кам/ен+і́+л+ість
окре́мішність о/кре́м/іш+н+ість
окульту́реність о/культ/у́р+ен+ість
олі́їстість /олі́j/іст+ість
омертві́лість о/мер/т+в+і́+л+ість
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
опідзо́леність о+під/зо́л/ен+ість
осві́тлюваність о/сві́т/л+юва+н+ість
парадокса́льність пара/докс/а́ль+н+ість
парціа́льність /парц/іа́льн+ість
патріоти́чність /патрі/от+и́чн+ість
пе́вність /пе́вн/ість
пе́рві́сність /пе́рв/і́сн+ість
перери́вчатість пере/ри́в/чат+ість
перерозви́неність пере+роз/ви́/н+ен+ість
письме́нність /пись/м+е́нн+ість
плакси́вість /плак/с+и́в+ість
пласти́нчастість /пласт/и́н+ч+аст+ість
пласти́нчатість /пласт/и́н+ч+ат+ість
плаче́вність /плач/е́вн+ість
пли́нність /пли́/н+н+ість
пло́йчатість /пло́й/ч+ат+ість
пло́тськість /пло́т/ськ+ість
подві́йність по/дв/і́й+н+ість
поді́льчивість по/ді́ль/чив+ість
пожи́точність по/жи́/т+оч+н+ість
позапла́новість поза/пла́н/ов+ість
полови́нчастість /пол/ови́н+ч+аст+ість
полови́нчатість /пол/ови́н+ч+ат+ість
полум'я́ність /полум'j/а́н+ість
поля́рність /пол/я́р+н+ість
помпе́зність /помп/е́зн+ість
поодино́кість по/один/о́к+ість
порину́лість по/ри/ну́+л+ість
порціо́нність /порці/о́н+н+ість
порівня́нність по/рівн/я́+нн+ість
посидю́щість по/сид/ю́щ+ість
поспі́шливість по/спі́/ш+лив+ість
потає́мність по/таj/е́м+н+ість
початко́вість по/ча/т+к+о́в+ість
почутли́вість по/чу/т+ли́в+ість
пошти́вість по/шт/и́в+ість
пра́вильність /пра́в/и+ль+н+ість
превеле́бність пре/веле́б/н+ість
при́язність /при́я/зн+ість
прижи́влюваність при/жи́/вл+юва+н+ість
прийде́шність при/йд/е́ш+н+ість
принале́жність при+на/ле́ж/н+ість
принципо́вість /принцип/о́в+ість
приро́дженість при/ро́дж/ен+ість
пристосо́вуваність при/стос/о́в+ува+н+ість
прода́жність /прода́/ж+н+ість
прозаї́чність /проз/аj+і́ч+н+ість
простакува́тість /прост/ак+ува́т+ість
пружи́нистість /пруж/и́н+ист+ість
пряди́льність /пряд/и́льн+ість
публіцисти́чність /публіц/ист+и́ч+н+ість
пусте́льність /пуст/е́ль+н+ість
пустотли́вість /пуст/от+ли́в+ість
пухна́вість /пух/н+а́в+ість
пухна́стість /пух/н+а́ст+ість
пухна́тість /пух/н+а́т+ість
підві́домчість під/ві́д/ом+ч+ість
підна́глядність під+на́/гляд/н+ість
підневі́льність під+не/ві́ль/н+ість
підозрі́ливість підо/зр/і́+лив+ість
підсвідо́мість під+с/від/о́м+ість
піді́браність піді́/бр/а+н+ість
пізна́ваність пі/зна́/ва+н+ість
пізнава́нність пі/зна/ва́+нн+ість
пісе́нність /пі/се́н+н+ість
рахіти́чність /рах/іт+и́ч+н+ість
рву́чкість /рв/у́ч+к+ість
регуля́рність /регул/я́рн+ість
результати́вність /результат/и́вн+ість
респекта́бельність /респект/а́бель+н+ість
речови́нність /реч/ови́н+н+ість
ригористи́чність /ригор/ист+и́чн+ість
ритмі́чність /ритм/і́ч+н+ість
роботя́щість /роб/от+я́щ+ість
родю́чість /род/ю́ч+ість
роздво́єність роз/дв/о́j+ен+ість
роздрі́бненість роз/дрі́б/н+ен+ість
роздрі́бнюваність роз/дрі́б/н+юва+н+ість
розе́тковість /розе́т/к+ов+ість
розла́днаність роз/ла́д/н+а+н+ість
розмаї́тість роз/маj/і́т+ість
розосере́дженість роз+о/сере́дж/ен+ість
розпли́вчастість роз/пли́/в+част+ість
розпли́вчатість роз/пли́/в+чат+ість
розсі́яність роз/сі́/j+а+н+ість
росли́нність /рос/л+и́н+н+ість
рости́нність /рос/т+и́н+н+ість
руйнува́льність /руй/н+ува́+льн+ість
руйні́вність /руй/н+і́в+н+ість
руся́вість /рус/я́в+ість
рухо́мість /рух/о́м+ість
руївни́чість /руj/івни́ч+ість
рятівни́чість /рят/ів+н+и́ч+ість
само́тність /сам/о́т+н+ість
самоти́нність /сам/от+и́н+н+ість
самі́тність /сам/і́т+н+ість
саркасти́чність /сарк/аст+и́чн+ість
свято́чність /свят/о́ч+н+ість
святобли́вість /свят/об+ли́в+ість
сві́тлість /сві́т/л+ість
сві́тськість /сві́т/ськ+ість
свідо́мість с/від/о́м+ість
сексуа́льність /секс/уа́ль+н+ість
сентенціо́зність /сентенці/о́зн+ість
серде́чність /серд/е́ч+н+ість
си́луваність /си́л/ува+н+ість
си́плість /си́п/л+ість
симетри́чність си/метр/и́чн+ість
симптомати́чність /симптом/ат+и́ч+н+ість
синхроні́чність син/хрон/і́чн+ість
синю́шність /син/ю́ш+н+ість
синюва́тість /син/юва́т+ість
складча́стість с/клад/ч+а́ст+ість
славе́тність /слав/е́т+н+ість
сланцюва́тість /сл/а+н+ц+юва́т+ість
слухня́ність /слух/н+я́н+ість
смаглюва́тість /смаг/л+юва́т+ість
смагля́вість /смаг/л+я́в+ість
сме́ртність с/ме́р/т+н+ість
смерте́льність с/мер/т+е́льн+ість
смугля́стість /смуг/л+я́ст+ість
смі́шність /смі́/ш+н+ість
сміхови́нність /смі/х+ов+и́н+н+ість
сміхотли́вість /смі/х+от+ли́в+ість
смішли́вість /смі/ш+ли́в+ість
со́нячність /со́н/яч+н+ість
соло́ність /сол/о́н+ість
солонкува́тість /сол/он+к+ува́т+ість
солонува́тість /сол/он+ува́т+ість
солонцюва́тість /сол/он+ц+юва́т+ість
сором'я́зність /сором'j/а́з+н+ість
сором'язли́вість /сором'j/аз+ли́в+ість
сполу́чуваність с+по/лу́ч/ува+н+ість
спри́йманість с+при́/йм/а+н+ість
сприя́тливість с/приj/а́+т+лив+ість
спусто́шеність с/пуст/о́ш+ен+ість
спусто́шливість с/пуст/о́ш+лив+ість
спі́вність с/пі́/в+н+ість
співвідне́сеність спів+від/не́с/ен+ість
співу́чість с/пі/в+у́ч+ість
стале́вість /стал/е́в+ість
стара́нність /стар/а́+нн+ість
старе́чість /стар/е́ч+ість
стате́чність /стат/е́чн+ість
стилізо́ваність /стил/із+о́ва+н+ість
стої́чність /сто/j+і́ч+н+ість
страхітли́вість /страх/іт+ли́в+ість
ступне́вість /ступ/н+е́в+ість
ступі́нчастість /ступ/і́н+част+ість
ступі́нчатість /ступ/і́н+чат+ість
сумні́вність су/мн/і́+в+н+ість
супідря́дність су+під/ря́д/н+ість
суту́луватість су/ту́л/уват+ість
сірчи́стість /сір/ч+и́ст+ість
танцюва́льність /тан/ц+юва́+льн+ість
тає́мність /таj/е́м+н+ість
таємни́чість /таj/ем+н+и́ч+ість
текстуа́льність /текст/уа́льн+ість
теорети́чність /теор/ет+и́ч+н+ість
тепе́рішність /тепе́р/іш+н+ість
терпели́вість /терп/ели́в+ість
типа́жність /тип/а́ж+н+ість
тлі́нність /тл/і́+н+н+ість
трива́лість /трив/а́+л+ість
тріщинува́тість /тріщ/ин+ува́т+ість
тьмянува́тість /тьм/ян+ува́т+ість
уби́вчість у/би́/в+ч+ість
убі́йчість у/бі́й/ч+ість
уда́чливість у/да́/ч+лив+ість
ультрапо́ристість ультра/по́р/ист+ість
ультрасуча́сність ультра+су/ча́с/н+ість
упорядко́ваність у+по/ряд/к+о́ва+н+ість
урочи́стість /уроч/и́ст+ість
успі́шність у/спі́/ш+н+ість
усту́пчастість у/сту́п/част+ість
утопі́чність /утоп/і́чн+ість
уче́ність /уч/е́н+ість
факту́рність /факт/у́р+н+ість
фальшо́ваність /фальш/о́ва+н+ість
формалісти́чність /форм/ал+іст+и́чн+ість
фрагмента́рність /фрагмент/а́рн+ість
хазяйнови́тість /хазяй/н+ови́т+ість
характеристи́чність /характер/исти́ч+н+ість
хвале́бність /хвал/е́б+н+ість
хвалькови́тість /хваль/к+ови́т+ість
хвалькува́тість /хваль/к+ува́т+ість
хвастови́тість /хваст/ови́т+ість
хвиля́стість /хвил/я́ст+ість
хирля́вість /хир/л+я́в+ість
хитрува́тість /хитр/ува́т+ість
ходу́льність /ход/у́ль+н+ість
холоднува́тість /холод/н+ува́т+ість
хриплува́тість /хрип/л+ува́т+ість
хроніка́льність /хрон/ік+а́льн+ість
худорля́вість /худ/ор+ля́в+ість
ца́рственість /ца́р/ств+ен+ість
цілю́щість /ціл/ю́щ+ість
чарі́вність /чар/і́в+н+ість
чирякува́тість /чир/як+ува́т+ість
числе́нність /числ/е́нн+ість
чита́бельність /чит/а́+бель+н+ість
чу́йність /чу́/й+н+ість
чу́ткість /чу́/т+к+ість
чуде́сність /чуд/е́с+н+ість
чуттє́вість /чу/тт+є́в+ість
шахраюва́тість /шахр/аj+ува́т+ість
шипу́чість /шип/у́ч+ість
шовкови́стість /шовк/ов+и́ст+ість
щіли́нність /щіл/и́н+н+ість
я́кісність /я́к/іс+н+ість
яду́шливість /яд/у́ш+лив+ість
є́мкісність /є́м/к+іс+н+ість
ілюзо́рність /ілюз/о́рн+ість
імени́тість /ім/ен+и́т+ість
інваріа́нтність ін/варі/а́нт+н+ість
індивідуалісти́чність /індивід/у+ал+іст+и́чн+ість
інтернаціона́льність інтер/наці/она́ль+н+ість
інтерсуб'єкти́вність інтер/суб'єкт/и́в+н+ість
інтонаці́йність /інтон/аці́й+н+ість
їсті́вність /їс/т+і́вн+ість
ґрунто́вність /ґрунт/о́вн+ість


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.