ІСТ — МОРФЕМІКА

іст — суфікс

Значення суфікса «іст»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
пе́рвістка
Ознака (якість, властивість).
Опредметнена ознака (якість, властивість).
Приклади слів із суфіксом «іст»

Слово Морфемна структура
абстракціоні́стка /абстракц/і+он+і́ст+к*а
акмеї́ст /акме/j+і́ст
акмеї́стка /акме/j+і́ст+к*а
акмеїсти́чний /акме/j+іст+и́чн*ий
алгебраї́ст /алгебр/аj+і́ст
альпіні́ст /альп/ін+і́ст
альпіні́стка /альп/ін+і́ст+к*а
альпіні́стський /альп/ін+і́ст+ськ*ий
американі́ст /америк/ан+і́ст
американі́стика /америк/ан+і́ст+ик*а
анархі́стський ан/арх/і́ст+ськ*ий
анархісти́чний ан/арх/іст+и́чн*ий
анексіоні́ст /анекс/і+он+і́ст
антагоністи́чний ант/агон/іст+и́чн*ий
антиімперіалісти́чний анти/імпер/і+ал+іст+и́чн*ий
африкані́ст /афр/ик+ан+і́ст
африкані́стика /афр/ик+ан+і́ст+ик*а
вибо́їстий ви/бо́j/іст*ий
візантині́ст /візант/ин+і́ст
візантині́стка /візант/ин+і́ст+к*а
двої́сто /дв/оj+і́ст+о
двої́стість /дв/оj+і́ст+ість
еволюціоні́ст /еволюці/он+і́ст
еволюціоні́стка /еволюці/он+і́ст+к*а
еволюціоні́стський /еволюці/он+і́ст+ськ*ий
еволюціоністи́чний /еволюці/он+іст+и́чн*ий
егоїсти́чно /его/j+іст+и́чн+о
егоїсти́чність /его/j+іст+и́чн+ість
егоїсти́чніший /его/j+іст+и́чн+іш*ий
експресіоні́ст екс/прес/і+он+і́ст
експресіоні́стка екс/прес/і+он+і́ст+к*а
експресіоні́стський екс/прес/і+он+і́ст+ськ*ий
експресіоністи́чний екс/прес/і+он+іст+и́чн*ий
епіграфі́стка епі/граф/і́ст+к*а
забо́їсто за/бо́j/іст+о
змії́сто /зміj/і́ст+о
казуї́стика /казу/j+і́ст+ик*а
казуїсти́чний /казу/j+іст+и́ч+н*ий
казуїсти́чність /казу/j+іст+и́ч+н+ість
китаї́ст /китаj/і́ст
кокаїні́ст /кок/аj+ін+і́ст
кокаїні́стка /кок/аj+ін+і́ст+к*а
колективі́стка /колектив/і́ст+к*а
колоніалі́ст /колон/і+ал+і́ст
конструктиві́стка /конструкт/ив+і́ст+к*а
криміналі́стика /кримін/ал+і́ст+ик*а
криміналісти́чний /кримін/ал+іст+и́ч+н*ий
кучкі́ст /куч/к+і́ст
маздаї́стський /маздаj/і́ст+ськ*ий
мандоліні́ст /мандол/ін+і́ст
матеріалі́стка /матер/і+ал+і́ст+к*а
матеріалісти́чний /матер/і+ал+іст+и́чн*ий
матеріалісти́чно /матер/і+ал+іст+и́чн+о
матеріалісти́чність /матер/і+ал+іст+и́чн+ість
машині́стів /машин/і́ст+ів
механісти́чно /механ/іст+и́чн+о
механісти́чність /механ/іст+и́чн+ість
монументалі́ст /монумент/ал+і́ст
натуралі́стка /натур/ал+і́ст+к*а
натуралісти́чно /натур/ал+іст+и́чн+о
націоналі́стка /наці/онал+і́ст+к*а
націоналі́стський /наці/онал+і́ст+ськ*ий
націоналісти́чно /наці/онал+іст+и́чн+о
неантагоністи́чний не+ант/агон/іст+и́чн*ий
несоціалісти́чний не/соціал/іст+и́чн*ий
новелі́стика /новел/і́ст+ик*а
нігілі́стський /нігіл/і́ст+ськ*ий
нігілісти́чний /нігіл/іст+и́чн*ий
об'єктивісти́чний /об'єкт/ив+іст+и́чн*ий
одзові́стський од/зов/і́ст+ськ*ий
олі́їстий /олі́j/іст*ий
олі́їстість /олі́j/іст+ість
операціоні́ст /опер/ац+і+он+і́ст
орієнталі́стика /орієнтал/і́ст+ик*а
парадоксалі́ст пара/докс/ал+і́ст
пасеї́стський /пасе/j+і́ст+ськ*ий
пе́рві́сточка /пе́рв/і́ст+оч+к*а
пе́рві́сточок /пе́рв/і́ст+оч+ок
пе́рвістка /пе́рв/іст+к*а
пе́рвісток /пе́рв/іст+ок
по-реформі́стськи по-/реформ/і́ст+ськ+и
по-реформі́стському по-/реформ/і́ст+ськ+ому
по-шовіністи́чному по-/шовін/іст+и́чн+ому
по́вністю /по́вн/іст*ю
преформі́ст пре/форм/і́ст
пір'ї́стий /пір/'j+і́ст*ий
рожаї́стий /рож/а+j+і́ст*ий
спіритуалі́ст /спір/ит+уал+і́ст
спіритуалі́стка /спір/ит+уал+і́ст+к*а
спіритуалісти́чний /спір/ит+уал+іст+и́чн*ий
станкові́ст /стан/к+ов+і́ст
структуралі́ст /структ/ур+ал+і́ст
структуралі́стський /структ/ур+ал+і́ст+ськ*ий
суб'єктиві́стський /суб'єкт/ив+і́ст+ськ*ий
сюрреалісти́чний сюр/реал/іст+и́чн*ий
термі́стор /терм/і́ст+ор
традиціоналі́ст /традиці/онал+і́ст
традиціоналісти́чний /традиці/онал+іст+и́чн*ий
трансценденталі́сти /трансцендент/ал+і́ст*и
трої́стий /тр/оj+і́ст*ий
убікві́сти /убікв/і́ст*и
фауністи́чний /фаун/іст+и́ч+н*ий
федералі́стський /федер/ал+і́ст+ськ*ий
формалісти́чність /форм/ал+іст+и́чн+ість
централісти́чний /центр/ал+іст+и́чн*ий
шашкі́ст /шаш/к+і́ст
шашкі́стка /шаш/к+і́ст+к*а
ізоляціоні́стський /ізол/яц+і+он+і́ст+ськ*ий
ілюзіоністи́чний /ілюз/і+он+іст+и́чн*ий
імперіалі́стський /імпер/і+ал+і́ст+ськ*ий
імпресіоні́ст ім/пресі/он+і́ст
імпресіоні́стка ім/пресі/он+і́ст+к*а
імпресіоні́стський ім/пресі/он+і́ст+ськ*ий
імпресіоністи́чний ім/пресі/он+іст+и́чн*ий
індивідуалі́ст /індивід/у+ал+і́ст
індивідуалі́стка /індивід/у+ал+і́ст+к*а
індивідуалісти́чний /індивід/у+ал+іст+и́чн*ий
індивідуалісти́чно /індивід/у+ал+іст+и́чн+о
індивідуалісти́чність /індивід/у+ал+іст+и́чн+ість
індіані́ст /інд/і+ан+і́ст
індіані́стика /інд/і+ан+і́ст+ик*а
індіані́стка /інд/і+ан+і́ст+к*а
інтелектуалі́ст /інтелект/уал+і́ст
інтервенціоні́стський /інтервенц/і+он+і́ст+ськ*ий
інтерлінгві́стика інтер/лінгв/і́ст+ик*а
інтернаціоналі́ст інтер/наці/онал+і́ст
інтернаціоналі́стка інтер/наці/онал+і́ст+к*а
інтернаціоналі́стський інтер/наці/онал+і́ст+ськ*ий
інтернаціоналісти́чний інтер/наці/онал+іст+и́чн*ий
інтуїтиві́ст /інтуїт/ив+і́ст


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.