ІНТРО — МОРФЕМІКА

інтро — префікс

Приклади слів із префіксом «інтро»

Слово Морфемна структура
інтродуко́ваний інтро/дук/о́ва+н*ий
інтродукува́ння інтро/дук/ува́+нн*я
інтродукува́ти інтро/дук/ува́+ти
інтродукці́йний інтро/дук/ці́й+н*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.