ІН — МОРФЕМІКА

ін — суфікс

Значення суфікса «ін»

Демінутивність (зменшення), пестливість.
віолі́на, мандоліні́ст
Одиничність, однократність.
хвої́на, хвої́нка
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
турбі́на, турбі́нник
Наслідок (продукт, результат) дії.
руї́нницький, руї́нниця
Ознака (якість, властивість).
досто́їнство
Присвійність.
Особа (істота) жіночої статі (моція).
Природне явище (об’єкт).
струмі́нчик, струміне́ць
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
безступі́нчастий
Частина будівлі, природного об’єкта.
склепі́нний, склепі́нчастий
Установа, державна структура, форма управління.
правлі́нець, управлі́нський
Приклади слів із суфіксом «ін»

Слово Морфемна структура
аглютині́ни /аглютин/і́н*и
альпіна́рій /альп/ін+а́рій
альпіні́зм /альп/ін+і́зм
альпіні́ст /альп/ін+і́ст
альпіні́стка /альп/ін+і́ст+к*а
альпіні́стський /альп/ін+і́ст+ськ*ий
альпініа́да /альп/ін+іа́д*а
аспарагі́нова /аспараг/і́н+ов*а
бальзамі́н /бальзам/і́н
бальзамі́нний /бальзам/і́н+н*ий
бальзамі́новий /бальзам/і́н+ов*ий
безплемі́нний без/плем/і́н+н*ий
безступі́нчастий без/ступ/і́н+част*ий
безступі́нчатий без/ступ/і́н+чат*ий
вибо́їнка ви/бо́j/ін+к*а
во́їн /во́j/ін
во́їнство /во́j/ін+ств*о
во́їнський /во́j/ін+ськ*ий
волюміно́зний /волюм/ін+о́зн*ий
віолі́на /віол/і́н*а
герої́ня /героj/і́н*я
гумі́новий /гум/і́н+ов*ий
двоїна́ /дв/оj+ін*а́
досто́їнство до/сто́j/ін+ств*о
збо́їни з/бо́j/ін*и
змії́ний /зміj/і́н*ий
камі́нка /кам/і́н+к*а
камі́нний /кам/і́н+н*ий
камі́нчастий /кам/і́н+ч+аст*ий
каміне́ць /кам/ін+е́ць
каміню́ччя /кам/ін+ю́чч*я
каміня́ччя /кам/ін+я́чч*я
кокаї́н /кок/аj+і́н
кокаї́новий /кок/аj+і́н+ов*ий
кокаїні́зм /кок/аj+ін+і́зм
кокаїні́ст /кок/аj+ін+і́ст
кокаїні́стка /кок/аj+ін+і́ст+к*а
кофеї́н /кофе/j+і́н
кофеї́новий /кофе/j+і́н+ов*ий
кремі́нчик /крем/і́н+ч+ик
мандоліні́ст /мандол/ін+і́ст
мієлініза́ція /мієл/ін+іза́ціj*а
нафталі́н /нафт/ал+і́н
нафталі́нний /нафт/ал+і́н+н*ий
нафталі́новий /нафт/ал+і́н+ов*ий
окра́їнний о/кра́j/ін+н*ий
пластилі́новий /пластил/і́н+ов*ий
по-змії́ному по-/зміj/і́н+ому
похазяїнува́ти по/хазяj/ін+ува́+ти
правлі́нець /правл/і́н+ець
прогно́їна про/гно́j/ін*а
протеїно́їди /протеj/ін+о́їд*и
протромбі́н про/тромб/і́н
пір'ї́на /пір/'j+і́н*а
пір'ї́нка /пір/'j+і́н+к*а
пір'ї́ночка /пір/'j+і́н+оч+к*а
рицині́н /риц/ин+і́н
руї́нник /руj/і́н+н+ик
руї́нницький /руj/і́н+н+иць+к*ий
руї́нниця /руj/і́н+н+иц*я
сестрі́ниця /сестр/і́н+иц*я
сильвіні́т /сильв/ін+і́т
сильвіні́товий /сильв/ін+і́т+ов*ий
склепі́нний /склеп/і́н+н*ий
склепі́нчастий /склеп/і́н+част*ий
слові́нець /слов/і́н+ець
слові́ни /слов/і́н*и
слові́нка /слов/і́н+к*а
слові́нський /слов/і́н+ськ*ий
слові́нці /слов/і́н+ц*і
солов'ї́ний /солов'/j+і́н*ий
солов'ї́но /солов'/j+і́н+о
солов'ї́но /солов/'j+і́н+о
стремі́нце́ /стрем/і́н+ц*е́
струмі́нчик /струм/і́н+ч+ик
струміне́ць /струм/ін+е́ць
ступі́нчастість /ступ/і́н+част+ість
ступі́нчатий /ступ/і́н+чат*ий
ступі́нчатість /ступ/і́н+чат+ість
турбі́на /турб/і́н*а
турбі́нник /турб/і́н+н+ик
тю́бінник /тю́б/ін+ник
управлі́нський у/правл/і́н+ськ*ий
хазя́їнів /хазя́j/ін*ів
хазяїнови́тий /хазяj/ін+ови́т*ий
хазяїнови́то /хазяj/ін+ови́т+о
хазяїнува́ти /хазяj/ін+ува́+ти
хазяїнува́тий /хазяj/ін+ува́т*ий
хвої́на /хвоj/і́н*а
хвої́нка /хвоj/і́н+к*а
цистеї́н /цист/еj+і́н
чаї́нка /чаj/і́н+к*а
чуга́їна /чуг/а́j+ін*а
чуга́їнка /чуг/а́j+ін+к*а
шестері́нка /шест/ер+і́н+к*а
шестері́нчастий /шест/ер+і́н+ч+аст*ий
ши́тінки /ши́/т+ін+к*и
якобіні́зм /якоб/ін+і́зм
інсуліна́за /інсул/ін+а́з*а

ін — префікс

Приклади слів із префіксом «ін»

Слово Морфемна структура
інадапта́ція ін/адапт/а́ціj*а
інваріа́нтний ін/варі/а́нт+н*ий
інваріа́нтність ін/варі/а́нт+н+ість
інве́ртор ін/ве́рт/ор
інверсува́ти ін/верс/ува́+ти
індифере́нтно ін/дифере́нт/н+о
інду́кторний ін/ду́кт/ор+н*ий
індуктиві́зм ін/дукт/ив+і́зм
інсценува́льник ін/сцен/ува́+льник
інсцені́вка ін/сцен/і́в+к*а
інсценіза́тор ін/сцен/із+а́т+ор
інсценізо́ваний ін/сцен/із+о́ва+н*ий
інтоксика́ція ін/токс/ик+а́ціj*а
інтоксикаці́йний ін/токс/ик+аці́й+н*ий

ін — корінь

Приклади слів із коренем «ін»

Слово Морфемна структура
переіна́кшений пере/ін/а́к+ш+ен*ий
переіна́кшення пере/ін/а́к+ш+енн*я
переіна́кшити пере/ін/а́к+ш+и+ти
переіна́кшитися пере/ін/а́к+ш+и+ти+ся
переіна́кшування пере/ін/а́к+ш+ува+нн*я
переіна́кшувати пере/ін/а́к+ш+ува+ти
переіна́кшуватися пере/ін/а́к+ш+ува+ти+ся
переіна́чений пере/ін/а́ч+ен*ий
переіна́чення пере/ін/а́ч+енн*я
переіна́чити пере/ін/а́ч+и+ти
по-і́ншому по-/і́н/ш+ому
по-іна́кшому по-/ін/а́к+ш+ому
попереіна́кшувати по+пере/ін/а́к+ш+ува+ти
попереіна́чувати по+пере/ін/а́ч+ува+ти
поіна́кшати по/ін/а́к+ш+а+ти
і́нший /і́н/ш*ий
іна́к /ін/а́к
іна́кше /ін/а́к+ш+е
іна́кший /ін/а́к+ш*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.