ІМ — МОРФЕМІКА

ім — префікс

Приклади слів із префіксом «ім»

Слово Морфемна структура
постімпресіоні́зм пост+ім/пресі/он+і́зм
реі́мпорт ре+і́м/порт/
імматеріа́льний ім/матер/і+а́ль+н*ий
імматеріалі́зм ім/матер/і+ал+і́зм
іммобілізо́ваний ім/мобіл/із+о́ва+н*ий
іммігра́нтський ім/мігр/а́нт+ськ*ий
імміграці́йний ім/мігр/аці́й+н*ий
іммігрува́ти ім/мігр/ува́+ти
імперфектива́ція ім/перфект/ив+а́ціj*а
імперфективо́ваний ім/перфект/ив+о́ва+н*ий
імперфективува́ти ім/перфект/ив+ува́+ти
імпресіоні́зм ім/пресі/он+і́зм
імпресіоні́ст ім/пресі/он+і́ст
імпресіоні́стка ім/пресі/он+і́ст+к*а
імпресіоні́стський ім/пресі/он+і́ст+ськ*ий
імпресіоністи́чний ім/пресі/он+іст+и́чн*ий

ім — корінь

Приклади слів із коренем «ім»

Слово Морфемна структура
відіменнико́вий від/ім/ен+ник+о́в*ий
неіму́щий не/ім/у́щ*ий
і́менно /і́м/ен+н+о
іме́нник /ім/е́н+ник
іме́ннячко /ім/е́нн+ячк*о
імени́нний /ім/ен+и́н+н*ий
імени́нник /ім/ен+и́н+н+ик
імени́нниця /ім/ен+и́н+н+иц*я
імени́тий /ім/ен+и́т*ий
імени́тість /ім/ен+и́т+ість
іменнико́вий /ім/ен+ник+о́в*ий
імено́ваний /ім/ен+о́ва+н*ий
іменува́ти /ім/ен+ува́+ти
іменува́тися /ім/ен+ува́+ти+ся

ім — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ім»

Слово Морфемна структура
вт́ім в/т/*́ім
назо́всім на+зо́/вс/*ім
ніпочі́м ні+по/ч/*і́м
передовсі́м передо/вс/*і́м
прит́ім при/т/*́ім


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.