ІЙ — МОРФЕМІКА

ій — суфікс

Значення суфікса «ій»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
заальпі́йський, награвійо́ваний
Прислівник.
хирі́й
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
гармо́нійка, руші́й, руші́йний
Опредметнена ознака (якість, властивість).
гармоні́йний, потенційо́ваний
Особа (істота) жіночої статі (моція).
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
бактері́йний
Стан (психічний або фізичний).
ностальгі́йний
Абстрактне поняття, наукові терміни.
апоселе́ній, апперцепці́йний, подві́йно, істо́рійка
Речовина, мінерал.
герма́ній, енергі́йність
Напій.
ко́фій
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
епіка́рдій
Установа, державна структура, форма управління.
поліці́йний, прето́рій
Приклади слів із суфіксом «ій»

Слово Морфемна структура
авіаці́йний /авіа/ц+і́й+н*ий
авіаці́йник /авіа/ц+і́й+н+ик
агітаці́йність /агіт/ац+і́й+н+ість
акліматизаці́йний а/клімат/из+ац+і́й+н*ий
апоселе́ній апо/селе́н/ій
апперцепці́йний ап/перцепц/і́й+н*ий
бактері́йний /бактер/і́й+н*ий
візанті́йство /візант/і́й+ств*о
гармо́нійка /гармо́н/ій+к*а
гармоні́йний /гармон/і́й+н*ий
герма́ній /герма́н/ій
губрі́й /губ/р+і́й
гібридизаці́йний /гібрид/из+ац+і́й+н*ий
дві́йко /дв/і́й+к*о
двійни́к /дв/ій+н+и́к
двійня́ /дв/ій+н*я́
двійня́та /дв/ій+н+я́т*а
двійня́тко /дв/ій+н+я́т+к*о
двійча́тий /дв/ій+ч+а́т*ий
двійча́тка /дв/ій+ч+а́т+к*а
дегазаці́йний де/газ/ац+і́й+н*ий
дезинсекці́йний дез/инсекц/і́й+н*ий
дереві́й /дерев/і́й
дизентері́йний /дизентер/і́й+н*ий
дисгармоні́йний дис/гармон/і́й+н*ий
дисгармоні́йно дис/гармон/і́й+н+о
дифракці́йний /дифракц/і́й+н*ий
експлантаці́йний екс/плантац/і́й+н*ий
експлуатаці́йник /експлуат/ац+і́й+н+ик
енгармоні́йний ен/гармон/і́й+н*ий
енергі́йність /енерг/і́й+н+ість
епіка́рдій епі/ка́рд/ій
житі́йний /жи/т+і́й+н*ий
заальпі́йський за/альп/і́й+ськ*ий
заводі́йка за/вод/і́й+к*а
золі́йник /зол/і́й+ник
кавалері́йський /кавалер/і́й+ськ*ий
каналізаці́йний /каналіз/ац+і́й+н*ий
клімакте́рій /клімакт/е́р+ій
ко́фій /ко́ф/ій
колоді́й /колод/і́й
кореспонденці́йний /кореспонд/енц+і́й+н*ий
круті́йство /крут/і́й+ств*о
круті́йський /крут/і́й+ськ*ий
крутійкува́тий /крут/ій+к+ува́т*ий
лекто́рій /лект/о́р+ій
ліцензі́йний /ліценз/і́й+н*ий
метчі́й /мет/ч+і́й
награвійо́ваний на/грав/ій+о́ва+н*ий
ностальгі́йний /ностальг/і́й+н*ий
оптимізаці́йний /оптим/із+ац+і́й+н*ий
організаці́йно /організ/ац+і́й+н+о
пародійо́ваний /парод/ій+о́ва+н*ий
патримо́ній /патр/имо́н+ій
плаксі́й /плак/с+і́й
плаксі́йка /плак/с+і́й+к*а
по-круті́йськи по-/крут/і́й+ськ+и
по-росі́йському по-/рос/і́й+ськ+ому
подві́йник по/дв/і́й+н+ик
подві́йно по/дв/і́й+н+о
подві́йність по/дв/і́й+н+ість
поляризаці́йний /пол/яр+из+ац+і́й+н*ий
поліці́йний /поліц/і́й+н*ий
потенційо́ваний /потенц/ій+о́ва+н*ий
прето́рій /прето́р/ій
прибалті́йський при/балт/і́й+ськ*ий
підпонома́рій під/поном/а́р+ій
реакці́йно /реакц/і́й+н+о
реанімаці́йний ре/анім/ац+і́й+н*ий
регенераці́йний ре/ген/ер+ац+і́й+н*ий
редакці́йний /редакц/і́й+н*ий
реорганізаці́йний ре/організ/ац+і́й+н*ий
репетиці́йний /репет/иц+і́й+н*ий
ретрансляці́йний ре/трансл/яц+і́й+н*ий
реце́нзійка /реце́нз/ій+к*а
рецензі́йний /реценз/і́й+н*ий
рецензійка /реценз/ій+к*а
рижі́йний /риж/і́й+н*ий
руші́й /руш/і́й
руші́йний /руш/і́й+н*ий
синхронізаці́йний син/хрон/із+ац+і́й+н*ий
смаглі́й /смаг/л+і́й
сцена́рій /сцен/а́р+ій
те́чійка /те́ч/ій+к*а
торохті́й /торох/т+і́й
торохті́йка /торох/т+і́й+к*а
трансальпі́йський транс/альп/і́й+ськ*ий
трі́йка /тр/і́й+к*а
трі́йко /тр/і́й+к*о
трі́йця /тр/і́й+ц*я
трійка́р /тр/ій+к+а́р
трійнико́вий /тр/ій+н+ик+о́в*ий
трійча́стий /тр/ій+ч+а́ст*ий
трійча́та /тр/ій+ч+а́т*а
трійчаки́ /тр/ій+ч+ак*и́
удві́йзі у/дв/і́й+зі
удві́йку у/дв/і́й+к*у
удві́йці у/дв/і́й+ці
утрі́йку у/тр/і́й+к*у
фамі́лійка /фамі́л/ій+к*а
фамілі́йний /фаміл/і́й+н*ий
філармоні́йний /філармон/і́й+н*ий
хирі́й /хир/і́й
хлопі́йко /хлоп/і́й+к*о
шепті́й /шепт/і́й
шкапійчи́на /шкап/ій+ч+и́н*а
ізоляці́йний /ізол/яц+і́й+н*ий
інгалято́рій /інгал/ят+о́р+ій
інкубато́рій /інкуб/ат+о́р+ій
інформаці́йний /інформ/ац+і́й+н*ий
істо́рійка /істо́р/ій+к*а
італі́йка /італ/і́й+к*а

ій — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ій»

Слово Морфемна структура
безма́терній без/ма́т/ер+н*ій
безо́дній безо́/дн/*ій
брате́рній /брат/е́р+н*ій
вра́нішній в/ра́н/іш+н*ій
до́лішній /до́л/і+ш+н*ій
довко́лишній до+в/ко́л/иш+н*ій
дома́шній /дом/а́+ш+н*ій
дочі́рній /доч/і́р+н*ій
за́вждишній /за́вжд/и+ш+н*ій
за́дній /за́д/н*ій
забу́тній /забу́/т+н*ій
кромі́шній /кром/і́ш+н*ій
маню́ній /ман/ю́н*ій
навко́лишній нав/ко́л/иш+н*ій
незабу́тній не/забу́/т+н*ій
незбу́тній не+з/бу́/т+н*ій
непозбу́тній не+по+з/бу́/т+н*ій
непрису́тній не+при/су́т/н*ій
нові́тній /нов/і́т+н*ій
нікуди́шній ні/куди́/ш+н*ій
оста́нній о/ста́/нн*ій
па́далишній /па́д/а+л+иш+н*ій
переддосві́тній перед+до/сві́т/н*ій
передоста́нній перед+о/ста́/нн*ій
по-лати́нській по-/лати́н/ськ*ій
повздо́вжній по+вз/до́вж/н*ій
поза́втрашній по/за́втр/а+ш+н*ій
позада́вній по+за/да́вн/*ій
пройде́шній про/йд/е́ш+н*ій
підгоро́дній під/горо́д/н*ій
само́тній /сам/о́т+н*ій
сино́вній /син/о́вн*ій
славу́тній /слав/у́т+н*ій
спозаколи́шній с+поза/коли́/ш+н*ій
спра́вдішній с/пра́вд/і+ш+н*ій
та́мошній /та́м/ош+н*ій
тамте́шній /там/те́ш+н*ій
тепе́рішній /тепе́р/іш+н*ій
тоді́шній /тоді́/ш+н*ій
тре́тій /тр/е́т*ій
туте́шній /тут/е́ш+н*ій
удо́світній у+до́/світ/н*ій
ї́хній /ї́х/н*ій

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.