ІЗМ — МОРФЕМІКА

ізм — суфікс

Значення суфікса «ізм»

Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
механі́зм
Опредметнена ознака (якість, властивість).
егої́зм, прозаї́зм, формалі́зм, індивідуалі́зм
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
дальтоні́зм, кокаїні́зм
Різновид слів або висловів.
росіяні́зм, тюркі́зм
Приклади слів із суфіксом «ізм»

Слово Морфемна структура
алексикалі́зм а/лекс/ик+ал+і́зм
альпіні́зм /альп/ін+і́зм
анархі́зм ан/арх/і́зм
антагоні́зм ант/агон/і́зм
антиінтелектуалі́зм анти/інтелект/уал+і́зм
вішнуї́зм /вішну/j+і́зм
дальтоні́зм /дальтон/і́зм
егої́зм /его/j+і́зм
експансіоні́зм /експанс/і+он+і́зм
експресіоні́зм екс/прес/і+он+і́зм
енгармоні́зм ен/гармон/і́зм
епікуреї́зм /епікур/еj+і́зм
епіфеноменалі́зм епі/феномен/ал+і́зм
катаболі́зм ката/бол/і́зм
кокаїні́зм /кок/аj+ін+і́зм
колоніалі́зм /колон/і+ал+і́зм
кондиціоналі́зм /кондиці/он+ал+і́зм
концептуа́лізм /концепт/уа́л+ізм
корпоративі́зм /корпор/ат+ив+і́зм
кучкі́зм /куч/к+і́зм
медіумі́зм /меді/ум+і́зм
механі́зм /механ/і́зм
мутаціоні́зм /мут/ац+і+он+і́зм
міністеріалі́зм /міністер/іал+і́зм
нормативі́зм /норм/атив+і́зм
обструкціоні́зм /обструкці/он+і́зм
параморфі́зм пара/морф/і́зм
патерналі́зм /патер/нал+і́зм
постімпресіоні́зм пост+ім/пресі/он+і́зм
приятелі́зм /прия/тел+і́зм
прозаї́зм /проз/аj+і́зм
професіоналі́зм /професі/онал+і́зм
республікані́зм /республік/ан+і́зм
росіяні́зм /рос/іj+ан+і́зм
спіритуалі́зм /спір/ит+уал+і́зм
структуралі́зм /структ/ур+ал+і́зм
суб'єктиві́зм /суб'єкт/ив+і́зм
сюрреалі́зм сюр/реал/і́зм
традиціоналі́зм /традиці/онал+і́зм
тюркі́зм /тюрк/і́зм
ультраметаморфі́зм ультра+мета/морф/і́зм
формалі́зм /форм/ал+і́зм
фізикалі́зм /фіз/ик+ал+і́зм
якобіні́зм /якоб/ін+і́зм
ізоляціоні́зм /ізол/яц+і+он+і́зм
імматеріалі́зм ім/матер/і+ал+і́зм
імпресіоні́зм ім/пресі/он+і́зм
індивідуалі́зм /індивід/у+ал+і́зм
індуктиві́зм ін/дукт/ив+і́зм
інституціоналі́зм /інституц/і+онал+і́зм
інтернаціоналі́зм інтер/наці/онал+і́зм
інфантилі́зм /інфант/ил+і́зм
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.