ІЗ — МОРФЕМІКА

із — суфікс

Значення суфікса «із»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «із»

Слово Морфемна структура
адвербіаліза́ція ад/верб/і+ал+із+а́ціj*а
адвербіалізо́ваний ад/верб/і+ал+із+о́ва+н*ий
адвербіалізува́тися ад/верб/і+ал+із+ува́+ти+ся
алкоголіза́ція /алкогол/із+а́ціj*а
американіза́ція /америк/ан+із+а́ціj*а
американізо́ваний /америк/ан+із+о́ва+н*ий
американізува́ти /америк/ан+із+ува́+ти
викристалізо́вуватися ви/кристал/із+о́в+ува+ти+ся
вокалі́з /вокал/і́з
воєніза́ція /воj/ен+із+а́ціj*а
воєнізо́ваний /воj/ен+із+о́ва+н*ий
воєнізува́ти /воj/ен+із+ува́+ти
воєнізува́тися /воj/ен+із+ува́+ти+ся
вулканіза́тор /вулкан/із+а́т+ор
вулканіза́торник /вулкан/із+а́т+ор+н+ик
відмобілізо́вувати від/мобіл/із+о́в+ува+ти
деколоніза́ція де/колон/із+а́ц+іj*а
демобіліза́ція де/мобіл/із+а́ціj*а
демобілізаці́йний де/мобіл/із+аці́й+н*ий
деморалізу́ючий де/морал/із+у́+j+уч*ий
денаціоналіза́ція де/наці/онал+із+а́ц+іj*а
денаціоналізо́ваний де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
десинхроніза́ція де+син/хрон/із+а́ц+іj*а
децентраліза́ція де/центр/ал+із+а́ціj*а
децентралізо́ваний де/центр/ал+із+о́ва+н*ий
децентралізо́вано де/центр/ал+із+о́ва+н+о
децентралізува́тися де/центр/ал+із+ува́+ти+ся
здеморалізо́ваний з+де/морал/із+о́ва+н*ий
здеморалізува́ти з+де/морал/із+ува́+ти
зденаціоналізо́ваний з+де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
зденаціоналізува́ти з+де/наці/онал+із+ува́+ти
злокалізува́ти з/локал/із+ува́+ти
зматеріалізува́ти з/матер/і+ал+із+ува́+ти
зматеріалізува́тися з/матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
змобілізо́ваність з/мобіл/із+о́ва+н+ість
карбоніза́ційний /карбон/із+а́цій+н*ий
каталогізо́ваний ката/лог/із+о́ва+н*ий
каталогізува́ти ката/лог/із+ува́+ти
колоніза́торство /колон/із+а́т+ор+ств*о
колонізо́вуваний /колон/із+о́в+ува+н*ий
кристаліза́ція /кристал/із+а́ц+іj*а
лексикаліза́ція /лекс/ик+ал+із+а́ціj*а
лексикалізо́ваний /лекс/ик+ал+із+о́ва+н*ий
матеріаліза́ція /матер/і+ал+із+а́ціj*а
матеріалізо́ваний /матер/і+ал+із+о́ва+н*ий
матеріалізува́ння /матер/і+ал+із+ува́+нн*я
матеріалізува́ти /матер/і+ал+із+ува́+ти
матеріалізува́тися /матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
мобілізо́вувати /мобіл/із+о́в+ува+ти
мобілізу́ючий /мобіл/із+у́+j+уч*ий
модернізува́ння /модерн/із+ува́+нн*я
націоналіза́тор /наці/онал+із+а́т+ор
націоналіза́ція /наці/онал+із+а́ц+іj*а
націоналізо́ваний /наці/онал+із+о́ва+н*ий
нормалізува́ння /норм/ал+із+ува́+нн*я
нормалізува́тися /норм/ал+із+ува́+ти+ся
об'єктивіза́ція /об'єкт/ив+із+а́ціj*а
оптимізаці́йний /оптим/із+ац+і́й+н*ий
організа́ція /орган/із+а́ц+іj*а
персоналізо́ваний /персон/ал+із+о́ва+н*ий
подемобілізо́вувати по+де/мобіл/із+о́в+ува+ти
полонізо́ваний /полон/із+о́ва+н*ий
професіоналіза́ція /професі/онал+із+а́ціj*а
професіоналізува́ти /професі/онал+із+ува́+ти
професіоналізува́тися /професі/онал+із+ува́+ти+ся
радяніза́ція /рад/ян+із+а́ц+іj*а
радянізо́ваний /рад/ян+із+о́ва+н*ий
радянізува́ти /рад/ян+із+ува́+ти
радянізува́тися /рад/ян+із+ува́+ти+ся
революціоніза́ція /революці/он+із+а́ціj*а
революціонізо́ваний /революці/он+із+о́ва+н*ий
революціонізу́ючий /революці/он+із+у́+j+уч*ий
революціонізува́ння /революці/он+із+ува́+нн*я
революціонізува́ти /революці/он+із+ува́+ти
революціонізува́тися /революці/он+із+ува́+ти+ся
рекристалізаці́йний ре/кристал/із+аці́й+н*ий
ренатуралізува́ти ре/натур/ал+із+ува́+ти
синхронізаці́йний син/хрон/із+ац+і́й+н*ий
синхронізо́ваний син/хрон/із+о́ва+н*ий
синхронізува́ти син/хрон/із+ува́+ти
синхронізува́тися син/хрон/із+ува́+ти+ся
сколективізо́ваний с/колектив/із+о́ва+н*ий
слов'янізува́тися /слов'j/ан+із+ува́+ти+ся
стабіліза́торний /стабіл/із+а́т+ор+н*ий
стиліза́торський /стил/із+а́т+ор+ськ*ий
стилізо́ваність /стил/із+о́ва+н+ість
театраліза́ція /театр/ал+із+а́ц+іj*а
типізува́тися /тип/із+ува́+ти+ся
тоталіза́тор /тотал/із+а́тор
формалізува́ти /форм/ал+із+ува́+ти
християніза́ція /христ/иj+ан+із+а́ціj*а
християнізо́ваний /христ/иj+ан+із+о́ва+н*ий
християнізува́ти /христ/иj+ан+із+ува́+ти
християнізува́тися /христ/иj+ан+із+ува́+ти+ся
централіза́ція /центр/ал+із+а́ціj*а
централізо́вано /центр/ал+із+о́ва+н+о
цивіліза́ція /цивіл/із+а́ц+іj*а
шаблонізува́ти /шаблон/із+ува́+ти
європеїза́ція /європ/еj+із+а́ціj*а
європеїзо́ваний /європ/еj+із+о́ва+н*ий
європеїзува́ння /європ/еj+із+ува́+нн*я
європеїзува́ти /європ/еj+із+ува́+ти
європеїзува́тися /європ/еj+із+ува́+ти+ся
іммобілізо́ваний ім/мобіл/із+о́ва+н*ий
індивідуаліза́ція /індивід/у+ал+із+а́ціj*а
індивідуалізо́ваний /індивід/у+ал+із+о́ва+н*ий
індивідуалізува́ти /індивід/у+ал+із+ува́+ти
інсценіза́тор ін/сцен/із+а́т+ор
інсценізо́ваний ін/сцен/із+о́ва+н*ий
інтернаціоналіза́ція інтер/наці/онал+із+а́ціj*а
інтернаціоналізо́ваний інтер/наці/онал+із+о́ва+н*ий
інтернаціоналізува́ння інтер/наці/онал+із+ува́+нн*я
інтернаціоналізува́ти інтер/наці/онал+із+ува́+ти
інтернаціоналізува́тися інтер/наці/онал+із+ува́+ти+ся

із — префікс

Приклади слів із префіксом «із»

Слово Морфемна структура
проізвести́ про+із/вес/ти́
ізбо́рник із/бо́р/ник
ізве́чора із/ве́чор/*а
ізвести́ із/вес/ти́
ізві́дти із/ві́д/т+и
ізда́лека із/да́л/ек+а
ізда́леку із/да́л/ек+у
ізжо́вклий із/жо́в/к+л*ий
ізжо́вкнути із/жо́в/к+ну+ти
ізнадво́ру із+на/дво́р/*у
ізнайти́ із+на/й/ти́
ізнемогти́ із+не/мог/ти́

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.