ІВН — МОРФЕМІКА

івн — суфікс

Значення суфікса «івн»

Ознака (якість, властивість).
Особа (істота) жіночої статі (моція).
Місце, приміщення.
Приклади слів із суфіксом «івн»

Слово Морфемна структура
вдові́вна /вдов/і́вн*а
духівни́к /дух/івн+и́к
духівни́цтво /дух/івн+и́ц+тв*о
зброї́вня /зброj/і́вн*я
князі́внин /княз/і́вн+ин
ковалі́вна /ков/ал+і́вн*а
крижі́вниц́я /криж/і́вн+иц́*я
крижівни́ця /криж/івн+и́ц*я
крижівниц́я /криж/івн+иц́*я
купці́вна /куп/ц+і́вн*а
лимарі́вна /лим/ар+і́вн*а
мірошникі́вна /мірош/ник+і́вн*а
неїстівни́й не/їс/т+івн*и́й
нищі́вно /нищ/і́вн+о
нищівни́й /нищ/івн*и́й
писарі́вна /пис/а+р+і́вн*а
полковникі́вна /полк/ов+ник+і́вн*а
прикажчикі́вна при/каж/чик+і́вн*а
сотникі́вна /сот/н+ик+і́вн*а
теслярі́вна /тес/л+яр+і́вн*а
ткачі́вна /тк/а+ч+і́вн*а
їсті́вність /їс/т+і́вн+ість
їстівни́й /їс/т+івн*и́й


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.