ІВ — МОРФЕМІКА

ів — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ів»

Слово Морфемна структура
акаде́міків /акаде́м/ік+ів
арха́рівський /арха́р/ів+ськ*ий
ба́тьківський /ба́ть/к+ів+ськ*ий
ба́тьківщи́на /ба́ть/к+ів+щи́н*а
багатії́в /багат/іj+і́в
баришівни́цтво /бариш/ів+ни́ц+тв*о
батькі́вство /бать/к+і́в+ств*о
безгроші́в'я без/грош/і́в+'j*а
бездощі́в'я без/дощ/і́в+'j*а
безпопі́вство без/поп/і́в+ств*о
безпопі́вщина без/поп/і́в+щин*а
безсумні́вний без+су/мн/і́в+н*ий
безсумні́вно без+су/мн/і́в+н+о
безсумні́вність без+су/мн/і́в+н+ість
борщівни́к /борщ/ів+ни́к
будіве́льний /буд/ів+е́ль+н*ий
будіве́льник /буд/ів+е́ль+н+ик
будіве́льницький /буд/ів+е́ль+н+иць+к*ий
будіве́льниця /буд/ів+е́ль+н+иц*я
будівни́к /буд/ів+н+и́к
бунтівни́че /бунт/ів+н+и́ч+е
в'я́знів /в'я́з/н+ів
в'язні́вський /в'яз/н+і́в+ськ*ий
варфоломі́ївська /варфоломі́j/ів+ськ*а
ве́рхівень /ве́рх/ів+ень
верхі́в'я /верх/і́в+'j*а
верхі́вка /верх/і́в+к*а
верхі́вковий /верх/і́в+к+ов*ий
вишні́вочка /вишн/і́в+оч+к*а
вказівни́й в/каз/ів+н*и́й
вогні́вка /вогн/і́в+к*а
впере́дівець в/пере́д/ів+ець
вчи́телів /вч/и́+тел+ів
вітчи́мів /вітч/и́м+ів
гальмівни́й /гальм/ів+н*и́й
гвинті́вочка /гвинт/і́в+оч+к*а
гвинті́вочний /гвинт/і́в+оч+н*ий
голосі́вка /голос/і́в+к*а
гордівли́вість /горд/ів+ли́в+ість
гурткі́вець /гурт/к+і́в+ець
гуртівни́к /гурт/ів+ни́к
дайха́рдівці /дайха́рд/ів+ц*і
домі́в /дом/і́в
дратівли́віший /драт/ів+ли́в+іш*ий
дубі́вка /дуб/і́в+к*а
дя́дьків /дя́дь/к+ів
ді́дів /ді́д/ів
діді́вський /дід/і́в+ськ*ий
жартівли́во /жарт/ів+ли́в+о
жартівни́ця /жарт/ів+н+и́ц*я
женихі́в /жен/их+і́в
женихі́вство /жен/их+і́в+ств*о
женихі́вський /жен/их+і́в+ськ*ий
за́йці́в /за́й/ц+і́в
закупіве́льний за/куп/ів+е́ль+н*ий
зв'язкі́вець з/в'яз/к+і́в+ець
зв'язкі́вка з/в'яз/к+і́в+к*а
зимівни́к /зим/ів+ни́к
канті́вка /кант/і́в+к*а
карбівни́чий /карб/ів+ни́ч*ий
кедрівни́к /кедр/ів+ни́к
керівни́цтво /кер/ів+н+и́ц+тв*о
керівни́цький /кер/ів+н+и́ць+к*ий
керівни́чий /кер/ів+н+и́ч*ий
керівни́чка /кер/ів+н+и́ч+к*а
кленівча́нський /клен/ів+ч+а́н+ськ*ий
клопі́вня /клоп/і́в+н*я
ковале́нків /ков/ал+е́нк+ів
ковальчукі́в /ков/аль+чук+і́в
ковалі́в /ков/ал+і́в
ковалі́вський /ков/ал+і́в+ськ*ий
козаче́нків /козач/е́нк+ів
колії́вський /кол/іj+і́в+ськ*ий
колії́вщина /кол/іj+і́в+щин*а
команди́рів /команд/и́р+ів
крижі́вни́ця /криж/і́в+ни́ц*я
купіве́льний /куп/ів+е́ль+н*ий
курсі́вковий /курс/і́в+к+ов*ий
кі́бчиків /кі́бч/ик+ів
кінці́вочка /кінц/і́в+оч+к*а
личакі́вець /лич/ак+і́в+ець
личакі́вка /лич/ак+і́в+к*а
лотрі́вство /лотр/і́в+ств*о
лугі́вка /луг/і́в+к*а
лісовикі́в /ліс/ов+ик+і́в
лісівни́чий /ліс/ів+ни́ч*ий
ма́ківко́вий /ма́к/ів+к+о́в*ий
ма́ківковий /ма́к/ів+к+ов*ий
маківничо́к /мак/ів+нич+о́к
мали́нівка /мал/и́н+ів+к*а
малині́вка /мал/ин+і́в+к*а
мандрі́вка /мандр/і́в+к*а
мандрі́вочка /мандр/і́в+оч+к*а
машині́стів /машин/і́ст+ів
ме́льників /ме́ль/ник+ів
метрі́вка /метр/і́в+к*а
міжву́зівський між/ву́з/ів+ськ*ий
міжз'ї́здівський між+з'/ї́зд/ів+ськ*ий
міжпарі́в'я між/пар/і́в+'j*а
мільярде́рівський /мільярд/е́р+ів+ськ*ий
міро́шників /міро́ш/ник+ів
наймиті́вський на/йм/ит+і́в+ськ*ий
налива́йківець на/ли/ва́+й+к+ів+ець
налива́йківство на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о
нача́льників /нача́ль/н+ик+ів
небудіве́льний не/буд/ів+е́ль+н*ий
негрито́сів /негр/ито́с+ів
негі́дників не/гі́д/н+ик+ів
ножі́вковий /нож/і́в+к+ов*ий
нулі́вка /нул/і́в+к*а
облямі́вочка об/лям/і́в+оч+к*а
обмурі́вка об/мур/і́в+к*а
па́синків па́/син/к+ів
па́стівень /па́с/т+ів+ень
пастівни́й /пас/т+ів+н*и́й
пастівни́к /пас/т+ів+н+и́к
перлі́вниця /перл/і́в+ниц*я
пи́сарів /пи́с/а+р+ів
пластіве́нь /пласт/ів+е́нь
пластіве́ць /пласт/ів+е́ць
пластівча́стий /пласт/ів+ч+а́ст*ий
плодівни́цтво /плод/ів+ни́ц+тв*о
по-ба́тьківськи по-/ба́ть/к+ів+ськ+и
по-ба́тьківському по-/ба́ть/к+ів+ськ+ому
по-діді́вськи по-/дід/і́в+ськ+и
по-ковалі́вському по-/ков/ал+і́в+ськ+ому
по-родичі́вському по-/род/ич+і́в+ськ+ому
по-сині́вському по-/син/і́в+ськ+ому
по-старці́вському по-/стар/ц+і́в+ськ+ому
полко́вників /полк/о́в+ник+ів
пору́чників по/ру́ч/ник+ів
порятівни́к по/рят/ів+ни́к
порятівни́ця по/рят/ів+ни́ц*я
порічкі́вка /поріч/к+і́в+к*а
початкі́вець по/ча/т+к+і́в+ець
пошані́вок по/шан/і́в+ок
пра́дідівський пра́/дід/ів+ськ*ий
праба́тьківський пра/ба́ть/к+ів+ськ*ий
праба́тьківщина пра/ба́ть/к+ів+щин*а
прапра́дідівський пра+пра́/дід/ів+ськ*ий
при́ятелів /при́я/тел+ів
прика́жчиків при/ка́ж/чик+ів
путі́вець /пут/і́в+ець
путівни́к /пут/ів+ни́к
підмурі́вка під/мур/і́в+к*а
підмурі́вок під/мур/і́в+ок
підночі́вля під/ноч/і́в+л*я
рахівни́чий /рах/ів+ни́ч*ий
ро́дичів /ро́д/ич+ів
рогі́вка /рог/і́в+к*а
родичі́вство /род/ич+і́в+ств*о
родичі́вський /род/ич+і́в+ськ*ий
руйні́вно /руй/н+і́в+н+о
руйні́вність /руй/н+і́в+н+ість
руйнівни́й /руй/н+ів+н*и́й
руйнівни́ця /руй/н+ів+н+и́ц*я
рятівни́чість /рят/ів+н+и́ч+ість
садівни́чити /сад/ів+ни́ч+и+ти
садівникува́ти /сад/ів+ник+ува́+ти
свекрі́вонька /свекр/і́в+оньк*а
своякі́в /своj/ак+і́в
свяще́ників /свящ/е́ник+ів
сердюкі́вський /серд/юк+і́в+ськ*ий
сечівни́к /сеч/ів+ни́к
сибірякі́в /сибір/як+і́в
сиріве́ць /сир/ів+е́ць
сирівце́вий /сир/ів+ц+е́в*ий
скарбівни́ця /скарб/ів+ни́ц*я
солове́йків /солов/е́й+к+ів
сорокі́вець /сорок/і́в+ець
сотникі́вство /сот/н+ик+і́в+ств*о
спасівча́ний /спас/ів+ч+а́н*ий
співці́в с/пі/в+ц+і́в
старці́вство /стар/ц+і́в+ств*о
старці́вський /стар/ц+і́в+ськ*ий
стебні́вка /стеб/н+і́в+к*а
субо́тнівський /субо́т/н+ів+ськ*ий
судівни́цтво /суд/ів+ни́цтв*о
сурмачі́в /сурм/ач+і́в
сусі́дів су/сі́д/ів
сіткі́вка /сіт/к+і́в+к*а
такі́вський /так/і́в+ськ*ий
танцівни́к /тан/ц+ів+ни́к
танцівни́ця /тан/ц+ів+ни́ц*я
тату́сів /тат/у́с+ів
творці́в /твор/ц+і́в
теслярі́вна /тес/л+яр+і́в+н*а
тесті́вщина /тест/і́в+щ+ин*а
тесті́вщина /тест/і́в+щин*а
ти́тарів /ти́т/ар+ів
торгі́вець /торг/і́в+ець
торгі́вля /торг/і́в+л*я
тру́тнів /тру́т/н+ів
ту́рчинів /ту́рч/ин+ів
учні́вство /уч/н+і́в+ств*о
фабрика́нтів /фабрик/а́нт+ів
фавори́тів /фавор/и́т+ів
фахіве́ць /фах/ів+е́ць
фаши́стівський /фаш/и́ст+ів+ськ*ий
хлисті́вщина /хлист/і́в+щин*а
хло́пчиків /хло́п/ч+ик+ів
цвіркуні́в /цвір/к+ун+і́в
чарі́вно /чар/і́в+н+о
чарі́вність /чар/і́в+н+ість
чарі́вніший /чар/і́в+н+іш*ий
чарівли́вий /чар/ів+ли́в*ий
чарівни́ченька /чар/ів+н+и́ч+еньк*а
чарівни́ченько /чар/ів+н+и́ч+еньк*о
чаївни́цький /чаj/ів+ни́ць+к*ий
числі́вник /числ/і́в+ник
числівнико́вий /числ/ів+ник+о́в*ий
шатківни́ця /шатк/ів+ни́ц*я
шахівни́ця /шах/ів+ни́ц*я
шишкарі́в /шиш/к+ар+і́в
школярі́в /школ/яр+і́в
штормі́вка /шторм/і́в+к*а
ялівни́к /ял/ів+ни́к
ялівці́вка /ялів/ц+і́в+к*а
ялівчи́на /ял/ів+ч+и́н*а
інсцені́вка ін/сцен/і́в+к*а

ів — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ів»

Слово Морфемна структура
хазя́їнів /хазя́j/ін*ів
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.