І — МОРФЕМІКА

і — суфікс

Значення суфікса «і»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Прислівник.
Місце, приміщення.
Абстрактне поняття, наукові терміни.
експресіоні́зм, експресіоні́стка, експресіоністи́чний, ілюзіо́н
Установа, державна структура, форма управління.
Приклади слів із суфіксом «і»

Слово Морфемна структура
абстракціоні́стка /абстракц/і+он+і́ст+к*а
агу́сі /агу́/с+і
адвербіа́льний ад/верб/і+а́ль+н*ий
адвербіаліза́ція ад/верб/і+ал+із+а́ціj*а
адвербіалізо́ваний ад/верб/і+ал+із+о́ва+н*ий
адвербіалізува́тися ад/верб/і+ал+із+ува́+ти+ся
амбіціо́зний /амбіц/і+о́зн*ий
анексіоні́ст /анекс/і+он+і́ст
антибактеріа́льний анти/бактер/і+а́льн*ий
антиколоніа́льний анти/колон/і+а́льн*ий
антиімперіалісти́чний анти/імпер/і+ал+іст+и́чн*ий
безглу́здіти без/глу́зд/і+ти
безсумні́вний без+су/мн/і́+в+н*ий
безсумні́вно без+су/мн/і́+в+н+о
безсумні́вність без+су/мн/і́+в+н+ість
болі́льник /бол/і́+льник
болі́льниця /бол/і́+льниц*я
бренькоті́ти /брень/к+от+і́+ти
бубоні́ння /буб/он+і́+нн*я
бузко́віти /буз/к+о́в+і+ти
буяні́ти /буj/ан+і́+ти
бідні́ння /бід/н+і́+нн*я
вболіва́ючи в/бол/і+ва́+j+уч+и
вдві́чі в/дв/і́+чі
вдосто́їти в+до/сто́j/і+ти
володі́лець /волод/і́+л+ець
володі́льницький /волод/і́+льниць+к*ий
вопію́щий /воп/і+j+у́щ*ий
воши́віти /вош/и́в+і+ти
вспоко́їти в+с/поко́j/і+ти
відзвича́їти від+з/вич/а́j+і+ти
відпої́тися від/поj/і́+ти+ся
вікаріа́т /вікар/і+а́т
галайкоті́ти /гала/й+к+от+і́+ти
глибочі́ти /глиб/оч+і́+ти
далені́ти /дал/ен+і́+ти
далені́ючи /дал/ен+і́+j+уч+и
двої́ння /дв/оj+і́+нн*я
двої́ти /дв/оj+і́+ти
двої́тися /дв/оj+і́+ти+ся
дві́чі /дв/і́+чі
делювіа́льний /делюв/і+а́льн*ий
джерготі́ння /джер/г+от+і́+нн*я
джерготі́ти /джер/г+от+і́+ти
дисбактеріо́з дис/бактер/і+о́з
дити́ніти /дит/и́н+і+ти
до́лішній /до́л/і+ш+н*ій
дряхлі́ючий /дрях/л+і́+j+уч*ий
дрібні́ючи /дріб/н+і́+j+уч+и
дубі́ючи /дуб/і́+j+уч+и
духмя́ніти /дух/м+я́н+і+ти
дірча́віти /дір/ч+а́в+і+ти
експансіоні́зм /експанс/і+он+і́зм
експресіоні́зм екс/прес/і+он+і́зм
експресіоні́ст екс/прес/і+он+і́ст
експресіоні́стка екс/прес/і+он+і́ст+к*а
експресіоні́стський екс/прес/і+он+і́ст+ськ*ий
експресіоністи́чний екс/прес/і+он+іст+и́чн*ий
жалісні́ти /жал/іс+н+і́+ти
жвяхті́ти /жвях/т+і́+ти
жовті́тися /жов/т+і́+ти+ся
жовті́ючий /жов/т+і́+j+уч*ий
задерев'яні́лість за/дерев'j/ан+і́+л+ість
заджерготі́ти за/джер/г+от+і́+ти
задухмяні́ти за/дух/м+ян+і́+ти
зажовті́тися за/жов/т+і́+ти+ся
закам'яні́ло за/кам'j/ан+і́+л+о
закам'яні́лість за/кам'j/ан+і́+л+ість
закам'яні́ння за/кам'j/ан+і́+нн*я
закамені́лий за/кам/ен+і́+л*ий
закопті́ти за/копт/і́+ти
закосні́лість за/косн/і́+л+ість
закостені́ння за/кост/ен+і́+нн*я
закіптяві́лий за/кіпт/яв+і́+л*ий
залисні́тися за/лис/н+і́+ти+ся
залускоті́ти за/луск/от+і́+ти
заматері́лий за/мат/ер+і́+л*ий
заматері́ти за/мат/ер+і́+ти
заневи́днітися за+не/ви́д/н+і+ти+ся
занепоко́їти за+не/поко́j/і+ти
запалені́тися за/пал/ен+і́+ти+ся
запарши́вілий за/парш/и́в+і+л*ий
запо́їни за/по́j/і+н*и
заржаві́лий за/рж/ав+і́+л*ий
зарожеві́тися за/рож/ев+і́+ти+ся
зарозумі́лець за/розум/і́+л+ець
зарозумі́лий за/розум/і́+л*ий
заспоко́ївши за+с/поко́j/і+вш+и
заспоко́ївшись за+с/поко́j/і+вш+и+сь
заспоко́їтися за+с/поко́j/і+ти+ся
засумніва́тися за+су/мн/і+ва́+ти+ся
зате́мрітися за/те́м/р+і+ти+ся
затемні́тися за/тем/н+і́+ти+ся
затуркоті́ти за/тур/к+от+і́+ти
захрупості́ти за/хруп/ост+і́+ти
збагряні́лий з/багр/ян+і́+л*ий
збагряні́ти з/багр/ян+і́+ти
збезлю́дніти з+без/лю́д/н+і+ти
збезси́лілий з+без/си́л/і+л*ий
збезси́ліло з+без/си́л/і+л+о
звиродні́лий з+ви/род/н+і́+л*ий
звиродні́лість з+ви/род/н+і́+л+ість
звиродні́ння з+ви/род/н+і́+нн*я
звиродні́ти з+ви/род/н+і́+ти
зго́їна з/го́j/і+н*а
здво́їти з/дв/о́j+і+ти
здво́їтися з/дв/о́j+і+ти+ся
здерев'яні́лий з/дерев'j/ан+і́+л*ий
здешеві́ти з/дешев/і́+ти
здити́нілий з/дит/и́н+і+л*ий
здити́ніти з/дит/и́н+і+ти
здича́віло з/дич/а́в+і+л+о
здича́вілість з/дич/а́в+і+л+ість
здича́віння з/дич/а́в+і+нн*я
здрібні́лість з/дріб/н+і́+л+ість
здрібні́ння з/дріб/н+і́+нн*я
зжовті́лий з/жов/т+і́+л*ий
зледачі́лий з/лед/ач+і́+л*ий
зледащі́лий з/лед/ащ+і́+л*ий
зматеріалізува́ти з/матер/і+ал+із+ува́+ти
зматеріалізува́тися з/матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
змертві́лий з/мер/т+в+і́+л*ий
змертві́ти з/мер/т+в+і́+ти
знахабні́ло з/нахаб/н+і́+л*о
знемощі́лий з+не/мощ/і́+л*ий
знемощі́ти з+не/мощ/і́+ти
знеприто́мніння з+не/прито́м/н+і+нн*я
знерухо́мілий з+не/рух/о́м+і+л*ий
знерухо́міти з+не/рух/о́м+і+ти
знесамови́тілий з+не/сам/ови́т+і+л*ий
знесамови́тіти з+не/сам/ови́т+і+ти
знімчі́лий з/нім/ч+і́+л*ий
знімчі́ти з/нім/ч+і́+ти
зніякові́лий з+ні/як/ов+і́+л*ий
зніякові́ло з+ні/як/ов+і́+л+о
зніякові́лість з+ні/як/ов+і́+л+ість
зніякові́ння з+ні/як/ов+і́+нн*я
зніякові́ти з+ні/як/ов+і́+ти
зрогові́лість з/рог/ов+і́+л+ість
зрогові́ння з/рог/ов+і́+нн*я
зрозумі́вши з/розум/і́+вш+и
кардіо́їда /кард/і+о́їд*а
клеї́льний /клеj/і́+льн*ий
клеї́льник /клеj/і́+льн+ик
клеї́льниця /клеj/і́+льн+иц*я
клеї́льня /клеj/і́+льн*я
клубочі́ти /клуб/оч+і́+ти
кокцидіо́з /кокц/ид+і+о́з
колегіа́льний /колег/і+а́льн*ий
колекціоне́рство /колекц/і+он+е́р+ств*о
колекціоне́рський /колекц/і+он+е́р+ськ*ий
колекціоно́ваний /колекц/і+он+о́ва+н*ий
колекціонува́ння /колекц/і+он+ува́+нн*я
колекціонува́ти /колекц/і+он+ува́+ти
колекціонува́тися /колекц/і+он+ува́+ти+ся
колоніа́льний /колон/і+а́ль+н*ий
колоніалі́зм /колон/і+ал+і́зм
колоніалі́ст /колон/і+ал+і́ст
кро́їтися /кро́j/і+ти+ся
круглі́тися /круг/л+і́+ти+ся
крупні́ти /круп/н+і́+ти
кульга́віти /кульг/а́в+і+ти
ледачі́ти /лед/ач+і́+ти
ледащі́ти /лед/ащ+і́+ти
лейшманіо́зи /лейшман/і+о́з*и
лелі́тка /лел/і́+т+к*а
лелі́точка /лел/і́+т+оч+к*а
лисні́ючий /лис/н+і́+j+уч*ий
лілові́ти /ліл/ов+і́+ти
мареві́ти /мар/ев+і́+ти
матері́ти /мат/ер+і́+ти
матеріа́л /матер/і+а́л
матеріа́лець /матер/і+а́л+ець
матеріа́льно /матер/і+а́ль+н+о
матеріа́льність /матер/і+а́ль+н+ість
матеріа́льчик /матер/і+а́ль+ч+ик
матеріалі́стка /матер/і+ал+і́ст+к*а
матеріаліза́ція /матер/і+ал+із+а́ціj*а
матеріалізо́ваний /матер/і+ал+із+о́ва+н*ий
матеріалізува́ння /матер/і+ал+із+ува́+нн*я
матеріалізува́ти /матер/і+ал+із+ува́+ти
матеріалізува́тися /матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
матеріалісти́чний /матер/і+ал+іст+и́чн*ий
матеріалісти́чно /матер/і+ал+іст+и́чн+о
матеріалісти́чність /матер/і+ал+іст+и́чн+ість
маячі́ння /маj/ач+і́+нн*я
маячі́ти /маj/ач+і́+ти
межи́очі межи́/оч/і
мерехкоті́ння /мерех/к+от+і́+нн*я
мертві́ти /мер/т+в+і́+ти
млої́ти /мл/оj+і́+ти
мокрі́ти /мок/р+і́+ти
мохна́тіти /мох/н+а́т+і+ти
мутаціоні́зм /мут/ац+і+он+і́зм
на́зирці на́/зир/ц+і
набубня́віння на/бубн/я́в+і+нн*я
напогото́ві на+по/гото́в/і
наприкінці́ на+при/кінц/і́
натупоті́тися на/туп/от+і́+ти+ся
невзаба́рі не+в+за/ба́р/і
незрозумі́ло не+з/розум/і́+л+о
незрозумі́лість не+з/розум/і́+л+ість
нематеріа́льний не/матер/і+а́ль+н*ий
нематеріа́льність не/матер/і+а́ль+н+ість
непорозумі́ло не+по/розум/і́+л+о
непорозумі́ння не+по/розум/і́+нн*я
нержаві́ючий не/рж/ав+і́+j+уч*ий
нерозумі́юче не/розум/і́+j+уч+е
нерухо́міти не/рух/о́м+і+ти
нестарі́ючий не/стар/і́+j+уч*ий
нетлі́нно не/тл/і́+нн+о
нетлі́нність не/тл/і́+нн+ість
ніякові́ти ні/як/ов+і́+ти
ніякові́ючи ні/як/ов+і́+j+уч+и
обважні́лий об/важ/н+і́+л*ий
обважні́ло об/важ/н+і́+л+о
обшахра́їти об/шахр/а́j+і+ти
одича́віти о/дич/а́в+і+ти
озвича́їтися о+з/вич/а́j+і+ти+ся
окамені́лість о/кам/ен+і́+л+ість
омертві́лість о/мер/т+в+і́+л+ість
омертві́ти о/мер/т+в+і́+ти
онемощі́лий о+не/мощ/і́+л*ий
онемощі́ти о+не/мощ/і́+ти
операціоні́ст /опер/ац+і+он+і́ст
оперна́тіти о/пер/н+а́т+і+ти
осамоті́лий о/сам/от+і́+л*ий
оскажені́лий о+с/каж/ен+і́+л*ий
оскажені́ння о+с/каж/ен+і́+нн*я
оскажені́ти о+с/каж/ен+і́+ти
отупі́ння о/туп/і́+нн*я
очумані́ти о/чум/а+н+і́+ти
оєвропе́їти о/європ/е́j+і+ти
оєвропе́їтися о/європ/е́j+і+ти+ся
пахті́ння /пах/т+і́+нн*я
пахті́ти /пах/т+і́+ти
перескажені́ти пере+с/каж/ен+і́+ти
переіржа́віти пере/ірж/а́в+і+ти
перикардіа́льний пери/кард/і+а́льн*ий
пишні́тися /пиш/н+і́+ти+ся
пломені́ючий /пломен/і́+j+уч*ий
плюскоті́тися /плюск/от+і́+ти+ся
плі́сня́віння /плі́сн/я́в+і+нн*я
по-індіа́нському по-/інд/і+а́н+ськ+ому
побагрові́лий по/багр/ов+і́+л*ий
погорба́тілий по/горб/а́т+і+л*ий
погорба́тіти по/горб/а́т+і+ти
погорі́лець по/гор/і́+л+ець
подорослі́ти по+до/рос/л+і́+ти
подірча́віти по/дір/ч+а́в+і+ти
пожалісні́ти по/жал/іс+н+і́+ти
пожовті́ння по/жов/т+і́+нн*я
пози́рці по/зи́р/ц+і
покрасиві́лий по/крас/ив+і́+л*ий
покруглі́ти по/круг/л+і́+ти
поледащі́ти по/лед/ащ+і́+ти
полум'яні́ти /полум'j/ан+і́+ти
полум'яні́ючий /полум'j/ан+і́+j+уч*ий
поліціа́нт /поліц/і+а́нт
помая́чі́ти по/маj/а́ч+і́+ти
помертві́ння по/мер/т+в+і́+нн*я
помокрі́лий по/мок/р+і́+л*ий
помокрі́ти по/мок/р+і́+ти
поперетліва́ти по+пере/тл/і+ва́+ти
попорохня́віти по/порох/н+я́в+і+ти
порожеві́лий по/рож/ев+і́+л*ий
порожеві́ти по/рож/ев+і́+ти
посвітлі́ння по/світ/л+і́+нн*я
поси́ві́ння по/си́в/і́+нн*я
посиві́лий по/сив/і́+л*ий
посиді́льниця по/сид/і́+льниц*я
посиді́нки по/сид/і́+н+к*и
посиді́ннячко по/сид/і́+нн+ячк*о
посолоні́ти по/сол/он+і́+ти
постатечні́ти по/стат/ечн+і́+ти
постужа́віти по+с/туж/а́в+і+ти
потає́мці по/таj/е́м+ц+і
потемні́вши по/тем/н+і́+вш+и
потрухля́віти по/трух/л+я́в+і+ти
поцукрова́тіти по/цукр/ов+а́т+і+ти
почерви́віти по/черв/и́в+і+ти
поштивні́ти по/шт/ив+н+і́+ти
пощасли́віти по/щас/ли́в+і+ти
пресвітеріа́нин /пресвітер/і+а́н+ин
пресвітеріа́нство /пресвітер/і+а́н+ств*о
пресвітеріа́нський /пресвітер/і+а́н+ськ*ий
призвича́ївшись при+з/вич/а́j+і+вш+и+сь
призвича́їти при+з/вич/а́j+і+ти
призвича́їтися при+з/вич/а́j+і+ти+ся
примарні́лий при/мар/н+і́+л*ий
прирозумі́лий при/розум/і́+л*ий
прирозумі́ти при/розум/і́+ти
причаї́вшись при/чаj/і́+вш+и+сь
проплісня́віти про/плісн/я́в+і+ти
просвітлі́лий про/світ/л+і́+л*ий
прохрумті́ти про/хрум/т+і́+ти
пучня́віти /пуч/н+я́в+і+ти
підозрі́ливий підо/зр/і́+лив*ий
підозрі́ливо підо/зр/і́+лив+о
підозрі́ливість підо/зр/і́+лив+ість
підозріва́ти підо/зр/і+ва́+ти
підозріва́тися підо/зр/і+ва́+ти+ся
підозріва́ючи підо/зр/і+ва́+j+уч+и
підозріва́ючий підо/зр/і+ва́+j+уч*ий
пістря́віти /пістр/я́в+і+ти
реакціоне́р /реакц/і+он+е́р
реакціоне́рка /реакц/і+он+е́р+к*а
ржаві́ння /рж/ав+і́+нн*я
рикетсіо́з /рикетс/і+о́з
рожеві́ти /рож/ев+і́+ти
рожеві́ючий /рож/ев+і́+j+уч*ий
розбуркоті́тися роз/бур/к+от+і́+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/т+я́j+і+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/тя́j+і+ти+ся
розгуркоті́тися роз/гур/к+от+і́+ти+ся
розпалахкоті́лий роз/палах/к+от+і́+л*ий
розскавулі́тися роз/скаву/л+і́+ти+ся
розтлі́нний роз/тл/і́+нн*ий
розтліва́ння роз/тл/і+ва́+нн*я
розумі́ння /розум/і́+нн*я
розумі́юче /розум/і́+j+уч+е
розшалені́ти роз/шал/ен+і́+ти
руся́віти /рус/я́в+і+ти
самоті́ти /сам/от+і́+ти
свербі́ж /сверб/і́+ж
свисті́лка /свист/і́+лк*а
свисті́лочка /свист/і́+лоч+к*а
сиді́вши /сид/і́+вш+и
сиді́лець /сид/і́+л+ець
сиді́ннячко /сид/і́+нн+ячк*о
сині́ючий /син/і́+j+уч*ий
скавулі́ння /скаву/л+і́+нн*я
скажені́ючи с/каж/ен+і́+j+уч+и
скаламутні́ти с/каламут/н+і́+ти
скам'яні́ти с/кам'j/ан+і́+ти
скамені́ло с/кам/ен+і́+л+о
скляні́ти /скл/ян+і́+ти
скугоні́ти /скуг/он+і́+ти
смагля́віти /смаг/л+я́в+і+ти
сп'яні́вши с/п'j/ан+і́+вш+и
спалені́вши с/пал/ен+і́+вш+и
спані́лий с/пан/і́+л*ий
спаси́бі /спаси́б/і
спату́ні /сп/а+т+у́н+і
спату́сі /сп/а+т+у́с+і
споважні́вши с+по/важ/н+і́+вш+и
споважні́ло с+по/важ/н+і́+л+о
спохмурні́вши с+по/хмур/н+і́+вш+и
спохмурні́лий с+по/хмур/н+і́+л*ий
спра́вдішній с/пра́вд/і+ш+н*ій
співволоді́ти спів/волод/і́+ти
стате́чніти /стат/е́чн+і+ти
сторопі́ло с/тороп/і́+л+о
стрекоті́ти /стрек/от+і́+ти
строка́тіти /строк/а́т+і+ти
струмені́тися /струм/ен+і́+ти+ся
струпіші́ти /струп/іш+і́+ти
струхля́вілий с/трух/л+я́в+і+л*ий
струхня́вілий с/трух/н+я́в+і+л*ий
стугоні́ти /стугон/і́+ти
су́мнів су́/мн/і+в
сумні́вний су/мн/і́+в+н*ий
сумні́вно су/мн/і́+в+н+о
сумні́вність су/мн/і́+в+н+ість
сутені́ти су/тен/і́+ти
та́їнство /та́j/і+н+ств*о
тарахкоті́лка /тарах/к+от+і́+лк*а
тлі́лий /тл/і́+л*ий
тлі́н /тл/і́+н
тлі́нний /тл/і́+н+н*ий
тлі́нність /тл/і́+н+н+ість
тлі́нь /тл/і́+нь
торохті́лка /торох/т+і́+лк*а
трухлі́ти /трух/л+і́+ти
тужі́льниця /туж/і́+льн+иц*я
уболіва́льник у/бол/і+ва́+льник
уболіва́льниця у/бол/і+ва́+льниц*я
удосто́їти у+до/сто́j/і+ти
узвича́їти у+з/вич/а́j+і+ти
упо́вні у/по́вн/і
хи́льці /хи́ль/ц+і
хрипі́ння /хрип/і́+нн*я
хрупості́ння /хруп/ост+і́+нн*я
хрупості́ти /хруп/ост+і́+ти
хіміка́т /хім/і+к+а́т
церемоніа́л /церемон/і+а́л
церемоніа́льний /церемон/і+а́ль+н*ий
цукрува́тіти /цукр/ува́т+і+ти
шалені́ння /шал/ен+і́+нн*я
шалені́ти /шал/ен+і́+ти
шалені́ючий /шал/ен+і́+j+уч*ий
шварготі́ння /шварг/от+і́+нн*я
ізоляціоні́зм /ізол/яц+і+он+і́зм
ізоляціоні́стський /ізол/яц+і+он+і́ст+ськ*ий
ілюзіо́н /ілюз/і+о́н
ілюзіоністи́чний /ілюз/і+он+іст+и́чн*ий
імматеріа́льний ім/матер/і+а́ль+н*ий
імматеріалі́зм ім/матер/і+ал+і́зм
імперіалі́стський /імпер/і+ал+і́ст+ськ*ий
індіа́нець /інд/і+а́н+ець
індіа́нка /інд/і+а́н+к*а
індіані́ст /інд/і+ан+і́ст
індіані́стика /інд/і+ан+і́ст+ик*а
індіані́стка /інд/і+ан+і́ст+к*а
інституціоналі́зм /інституц/і+онал+і́зм
інтервенціоні́стський /інтервенц/і+он+і́ст+ськ*ий

і — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «і»

Слово Морфемна структура
аплацента́рні а/плацент/а́рн*і
бо́лещі /бо́л/ещ*і
бігунці́ /біг/ун+ц*і́
ва́льці́ /ва́ль/ц*і́
ва́лянці /ва́л/я+н+ц*і
вдоли́ні в/дол/и́н*і
верса́льці /верса́ль/ц*і
вечорни́ці /вечор/н+и́ц*і
во́льності /во́ль/н+ост*і
відо́мості /від/о́м+ост*і
відра́дощі від/ра́д/ощ*і
гу́льбощі /гу́ль/б+ощ*і
да́ні /да́/н*і
дайха́рдівці /дайха́рд/ів+ц*і
жовтце́ві /жов/т+ц+е́в*і
за́рослі за́/рос/л*і
залу́бниці за/лу́б/н+иц*і
зо́нтичні /зо́нт/ич+н*і
копче́ності /копч/е́н+ост*і
крашени́ці /краш/ен+и́ц*і
крикли́виці /крик/ли́в+иц*і
ла́стівкові /ла́стів/к+ов*і
ладу́сі /лад/у́с*і
леванти́нці /левант/и́н+ц*і
ледери́нові /ледер/и́н+ов*і
м'ясни́ці /м'яс/н+и́ц*і
миши́ні /миш/и́н*і
навколі́нці нав/колі́н/ц*і
напро́весні на+про́/весн/*і
насере́дині на/сере́д/ин*і
насі́ннячкові /насі́нн/ячк+ов*і
олене́ві /олен/е́в*і
оповесні́ о+по/весн/*і́
очи́ці /оч/и́ц*і
п'я́льці /п'я́/льц*і
п'ядиче́ві /п'яд/ич+е́в*і
па́хощі /па́х/ощ*і
подоро́жникові по/доро́ж/ник+ов*і
понево́лі по+не/во́л/*і
пополови́ні по/пол/ови́н*і
потягу́сі по/тяг/у́с*і
при́сі́нці при́/сі́н/ц*і
пухи́рнико́ві /пух/и́р+ник+о́в*і
пі́вникові /пі́вн/ик+ов*і
ро́дичі /ро́д/ич*і
ро́звальні ро́з/валь/н*і
роди́телі /род/и́+тел*і
сату́рнії /сату́рн/іj*і
сатурна́лії /сатурн/а́л+іj*і
сигіля́рієві /сигіл/я́р+іj+ев*і
синюхо́ві /син/юх+о́в*і
ситнико́ві /ситн/ик+о́в*і
слові́нці /слов/і́н+ц*і
со́няшниці /со́н/яш+н+иц*і
ста́рощі /ста́р/ощ*і
схі́дці с/хі́д/ц*і
сцифо́їдні /сциф/о́їд+н*і
сі́вці /сі́/в+ц*і
сі́йці /сі́/й+ц*і
тамари́ксові /тамари́кс/ов*і
тете́рячі /тете́р/яч*і
тетеруко́ві /тетер/ук+о́в*і
то́нкощі /то́н/к+ощ*і
тру́днощі /тру́д/н+ощ*і
трутовико́ві /трут/ов+ик+о́в*і
удалечині́ у/дал/еч+ин*і́
удалині́ у/дал/ин*і́
узаперті́ у+за/перт/*і́
узаперті́ у+за/пер/т*і́
уку́почці у/ку́п/оч+ц*і
хорда́льні /хорд/а́льн*і
хі́длі /хі́д/л*і
шнурови́ці /шнур/ов+и́ц*і
єлісе́йські /єлісе́й/ськ*і

і — корінь

Приклади слів із коренем «і»

Слово Морфемна структура
піти́ п/і/ти́

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.