ЯЧ — МОРФЕМІКА

яч — суфікс

Значення суфікса «яч»

Аугментативність (збільшення), згрубілість.
конячи́на, конячи́нка, реміня́чка
Збірність.
вишнячо́к, кося́чний
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
світлячо́к
Місце, приміщення.
вишнячо́к
Природне явище (об’єкт).
Напій.
вишнячо́к
Приклади слів із суфіксом «яч»

Слово Морфемна структура
бо́ляче́ /бо́л/яч+е́
бо́лячіше /бо́л/яч+іш+е
боля́чка /бол/я́ч+к*а
босячня́ /бос/яч+н*я́
вишнячо́к /вишн/яч+о́к
вся́чина /вс/я́ч+ин*а
вуглячо́к /вугл/яч+о́к
вітрячо́к /вітр/яч+о́к
гі́ллячко /гі́лл/яч+к*о
да́влячись /да́вл/яч+и+сь
зво́дячи з/во́д/яч+и
зво́дячися з/во́д/яч+и+ся
звіря́чо /звір/я́ч+о
звіря́чість /звір/я́ч+ість
знахо́дячи з+на/хо́д/яч+и
кипля́чий /кипл/я́ч*ий
кози́нячий /коз/и́н+яч*ий
козля́чий /коз/л+я́ч*ий
конячи́на /кон/яч+и́н*а
конячи́нка /кон/яч+и́н+к*а
коршуня́чий /корш/ун+я́ч*ий
кося́чний /кос/я́ч+н*ий
круглячо́к /круг/л+яч+о́к
кубря́чити /кубр/я́ч+и+ти
лобуря́чка /лоб/ур+я́ч+к*а
мерзля́чка /мерз/л+я́ч+к*а
моря́чка /мор/я́ч+к*а
морячо́к /мор/яч+о́к
навси́дячки нав/си́д/яч+ки
недитя́чий не/дит/я́ч*ий
немовля́чий не/мовл/я́ч*ий
непосидя́чий не+по/сид/я́ч*ий
непосидя́чка не+по/сид/я́ч+к*а
непосидя́чість не+по/сид/я́ч+ість
нетерпля́че не/терпл/я́ч+е
нетерпля́чка не/терпл/я́ч+к*а
нетерпля́чість не/терпл/я́ч+ість
нехотячи́ не/хот/яч+и́
ополя́чений о/пол/я́ч+ен*ий
ополя́чити о/пол/я́ч+и+ти
ополя́читися о/пол/я́ч+и+ти+ся
ополя́чування о/пол/я́ч+ува+нн*я
ополя́чувати о/пол/я́ч+ува+ти
ополя́чуватися о/пол/я́ч+ува+ти+ся
павути́нячий /павут/и́н+яч*ий
плюско́тячий /плюск/о́т+яч*ий
по-гу́сячи по-/гу́с/яч+и
по-дити́нячому по-/дит/и́н+яч+ому
по-котя́чому по-/кот/я́ч+ому
по-свинячи́ по-/свин/яч+и́
поля́чити /пол/я́ч+и+ти
поля́читися /пол/я́ч+и+ти+ся
прова́дячи про/ва́д/яч+и
підво́дячись під/во́д/яч+и+сь
підсо́нячний під/со́н/яч+н*ий
реміня́чка /ремін/я́ч+к*а
ро́блячи /ро́бл/яч+и
садо́влячи /сад/о́вл+яч+и
світлячо́к /світ/л+яч+о́к
середня́чка /серед/н+я́ч+к*а
середнячо́к /серед/н+яч+о́к
си́дячки /си́д/яч+ки
ски́млячий /ски́м/л+яч*ий
скиндя́чка с/ки/н+д+я́ч+к*а
скоти́нячий /скот/и́н+яч*ий
со́нячний /со́н/яч+н*ий
со́нячно /со́н/яч+н+о
со́нячність /со́н/яч+н+ість
споля́чення с/пол/я́ч+енн*я
суту́лячись су/ту́л/яч+и+сь
сірячи́на /сір/яч+и́н*а
сірячи́нка /сір/яч+и́н+к*а
сірячи́нний /сір/яч+и́н+н*ий
сірячко́вий /сір/яч+к+о́в*ий
твари́нячий /твар/и́н+яч*ий
теля́чий /тел/я́ч*ий
тете́рячі /тете́р/яч*і
третячо́к /тр/ет+яч+о́к
хитрячо́к /хитр/яч+о́к
цоко́тячи /цок/о́т+яч+и
цуценя́чий /цуц/ен+я́ч*ий

яч — корінь

Приклади слів із коренем «яч»

Слово Морфемна структура
ячмі́нець /яч/мі́н+ець
ячмі́нка /яч/мі́н+к*а
ячмі́нний /яч/мі́н+н*ий
ячмі́нь /яч/мі́нь

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.