ЯР — МОРФЕМІКА

яр — суфікс

Значення суфікса «яр»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
неполя́рний, поля́рниця, поля́рність
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
окуля́р, окуля́рний
Предмет, об’єкт.
циркуля́р, циркуля́рно
Приклади слів із суфіксом «яр»

Слово Морфемна структура
вуглярчу́к /вугл/яр+чу́к
гусля́рний /гусл/я́р+н*ий
деполяриза́тор де/пол/яр+из+а́т+ор
деполяриза́ція де/пол/яр+из+а́ц+іj*а
каменя́р /кам/ен+я́р
каменя́рка /кам/ен+я́р+к*а
каменя́рня /кам/ен+я́р+н*я
каменя́рський /кам/ен+я́р+ськ*ий
ковзаня́р /ковз/а+н+я́р
ковзаня́рка /ковз/а+н+я́р+к*а
ковзаня́рський /ковз/а+н+я́р+ськ*ий
котя́ра /кот/я́р*а
лижвя́р /лиж/в+я́р
маля́рик /мал/я́р+ик
малярува́ти /мал/яр+ува́+ти
махля́рочка /махл/я́р+оч+к*а
мітля́р /міт/л+я́р
мітля́рка /міт/л+я́р+к*а
неполя́рний не/пол/я́р+н*ий
неполяризо́ваний не/пол/яр+из+о́ва+н*ий
окуля́р /окул/я́р
окуля́ри /окул/я́р*и
окуля́рний /окул/я́р+н*ий
по-школя́рськи по-/школ/я́р+ськ+и
по-школя́рському по-/школ/я́р+ськ+ому
повістя́р по/віст/я́р
поля́рник /пол/я́р+н+ик
поля́рниця /пол/я́р+н+иц*я
поля́рно /пол/я́р+н+о
поля́рність /пол/я́р+н+ість
поляриза́тор /пол/яр+из+а́т+ор
поляриза́ція /пол/яр+из+а́ц+іj*а
поляризаці́йний /пол/яр+из+ац+і́й+н*ий
поляризо́ваний /пол/яр+из+о́ва+н*ий
поляризува́ти /пол/яр+из+ува́+ти
поляризува́тися /пол/яр+из+ува́+ти+ся
поляро́н /пол/яр+о́н
поляро́їд /пол/яр+о́їд
порохня́р /порох/н+я́р
потеслярува́ти по/тесл/яр+ува́+ти
пся́рник /пс/я́р+ник
пісня́р /пі/сн+я́р
пісня́рка /пі/сн+я́р+к*а
пісня́рський /пі/сн+я́р+ськ*ий
різьбя́р /різь/б+я́р
різьбя́рство /різь/б+я́р+ств*о
різьбя́рський /різь/б+я́р+ськ*ий
сектя́рство /сект/я́р+ств*о
сигіля́рія /сигіл/я́р+іj*а
сигіля́рієві /сигіл/я́р+іj+ев*і
скляри́ха /скл/яр+и́х*а
смоля́рня /смол/я́р+н*я
соляриза́ція /сол/яр+иза́ціj*а
тесля́рний /тес/л+я́р+н*ий
тесля́рня /тес/л+я́р+н*я
тесля́рство /тес/л+я́р+ств*о
тесля́рський /тес/л+я́р+ськ*ий
теслярува́ти /тес/л+яр+ува́+ти
теслярі́вна /тес/л+яр+і́в+н*а
теслярі́вна /тес/л+яр+і́вн*а
фігля́ристий /фігл/я́р+ист*ий
фігля́рничання /фігл/я́р+нич+а+нн*я
фігля́рничати /фігл/я́р+нич+а+ти
фігля́рський /фігл/я́р+ськ*ий
фіглярува́ння /фігл/яр+ува́+нн*я
циркуля́р /циркул/я́р
циркуля́рно /циркул/я́р+н+о
школя́рка /школ/я́р+к*а
школя́рство /школ/я́р+ств*о
школярі́в /школ/яр+і́в
інтрамолекуля́рний інтра/молекул/я́р+н*ий

яр — корінь

Приклади слів із коренем «яр»

Слово Морфемна структура
переяровизува́ти пере/яр/ов+из+ува́+ти
прияру́жний при/яр/у́ж+н*ий
прояровизо́ваний про/яр/ов+из+о́ва+н*ий
я́росливо /я́р/ос+лив+о
я́росний /я́р/ос+н*ий
я́росно /я́р/ос+н+о
яровиза́тор /яр/ов+из+а́т+ор
яровиза́ція /яр/ов+из+а́ц+іj*а
яровизо́ваний /яр/ов+из+о́ва+н*ий
яровизува́ти /яр/ов+из+ува́+ти
яру́жний /яр/у́ж+н*ий
ярчу́к /яр/ч+у́к

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.