ЯН — МОРФЕМІКА

ян — суфікс

Значення суфікса «ян»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
біля́ночка, поморя́нка
Збірність.
Особа.
древля́ни
Приклади слів із суфіксом «ян»

Слово Морфемна структура
антирадя́нщина анти/рад/я́н+щин*а
аравітя́нин /арав/іт+я́н+ин
аравітя́нка /арав/іт+я́н+к*а
багря́нець /багр/я́н+ець
багряни́ти /багр/ян+и́+ти
багряни́тися /багр/ян+и́+ти+ся
багряни́ця /багр/ян+и́ц*я
бджоляни́к /бджол/ян+и́к
безві́тряність без/ві́тр/ян+ість
беззо́ряний без/зо́р/ян*ий
біли́зня́ний /біл/и́зн+я́н*ий
біля́на /біл/я́н*а
біля́ночка /біл/я́н+оч+к*а
варяни́ця /вар/ян+и́ц*я
весня́нка /весн/я́н+к*а
весня́ночка /весн/я́н+оч+к*а
веснянкува́тий /весн/ян+к+ува́т*ий
водя́нковий /вод/я́н+к+ов*ий
водя́нчик /вод/я́н+чик
водяни́к /вод/ян+и́к
вохря́нка /вохр/я́н+к*а
ві́тряно /ві́тр/ян+о
вівся́ниця /вівс/я́н+иц*я
вівся́нка /вівс/я́н+к*а
вівся́ночка /вівс/я́н+оч+к*а
вітря́нка /вітр/я́н+к*а
вітряни́ця /вітр/ян+и́ц*я
горо́хвяний /горо́х/в+ян*ий
горо́хвяник /горо́х/в+ян+ик
горішня́нин /гор/іш+н+я́н+ин
громадя́нськість /громад/я́н+ськ+ість
дворя́нство /двор/я́н+ств*о
древля́ни /древл/я́н*и
дротяни́к /дрот/ян+и́к
дуплиня́ний /дупл/ин+я́н*ий
духмя́ний /дух/м+я́н*ий
духмя́но /дух/м+я́н+о
духмя́ність /дух/м+я́н+ість
духмя́ніти /дух/м+я́н+і+ти
ерзя́нський /ерз/я́н+ськ*ий
жерстя́ницький /жерст/я́н+иць+к*ий
жовтяни́ця /жов/т+ян+и́ц*я
жовтяни́чний /жов/т+ян+и́ч+н*ий
забагряни́ти за/багр/ян+и́+ти
забагряни́тися за/багр/ян+и́+ти+ся
задухмяні́ти за/дух/м+ян+і́+ти
збагряні́лий з/багр/ян+і́+л*ий
збагряні́ти з/багр/ян+і́+ти
зоряни́стий /зор/ян+и́ст*ий
картопля́ник /картопл/я́н+ик
лижвяни́й /лиж/в+ян*и́й
листвяни́й /лист/в+ян*и́й
льодянико́вий /льод/ян+ик+о́в*ий
лю́дяніше /лю́д/ян+іш+е
лю́дяніший /лю́д/ян+іш*ий
лікарня́ний /лік/ар+н+я́н*ий
ма́сляниця /ма́сл/ян+иц*я
масляни́сто /масл/ян+и́ст+о
масляни́стість /масл/ян+и́ст+ість
медвя́но /мед/в+я́н+о
медя́ничо́к /мед/я́н+ич+о́к
мильня́нка /миль/н+я́н+к*а
моро́зяність /моро́з/ян+ість
мідяни́ця /мід/ян+и́ц*я
наддніпря́нщина над/дніпр/я́н+щин*а
наддністря́нський над/дністр/я́н+ськ*ий
наперстя́нка на/перст/я́н+к*а
неві́тряно не/ві́тр/ян+о
неслухня́нець не/слух/н+я́н+ець
неслухня́нка не/слух/н+я́н+к*а
неслухня́но не/слух/н+я́н+о
неслухня́ність не/слух/н+я́н+ість
панщизня́ний /пан/щ+изн+я́н*ий
паня́нство /пан/я́н+ств*о
по-весня́но́му по-/весн/я́н+о́му
по-радя́нськи по-/рад/я́н+ськ+и
по-селя́нськи по-/сел/я́н+ськ+и
по-селя́нському по-/сел/я́н+ськ+ому
подніпря́нець по/дніпр/я́н+ець
поморя́нка по/мор/я́н+к*а
понаддніпря́нський по+над/дніпр/я́н+ськ*ий
послухня́ний по/слух/н+я́н*ий
послухня́нство по/слух/н+я́н+ств*о
потьмяні́шати по/тьм/ян+і́ш+а+ти
провесня́ний про/весн/я́н*ий
просвітя́нство про/світ/я́н+ств*о
підгоря́нин під/гор/я́н+ин
підскля́нник під/скл/я́н+ник
радяніза́ція /рад/ян+із+а́ц+іj*а
радянізо́ваний /рад/ян+із+о́ва+н*ий
радянізува́ти /рад/ян+із+ува́+ти
радянізува́тися /рад/ян+із+ува́+ти+ся
розселя́нювання роз/сел/я́н+юва+нн*я
росянко́вий /рос/ян+к+о́в*ий
світляни́й /світ/л+ян*и́й
скля́ночка /скл/я́н+оч+к*а
склянко́вий /скл/ян+к+о́в*ий
скляні́ти /скл/ян+і́+ти
слухня́ненький /слух/н+я́н+еньк*ий
слухня́ненько /слух/н+я́н+еньк+о
слухня́ний /слух/н+я́н*ий
слухня́но /слух/н+я́н+о
слухня́ність /слух/н+я́н+ість
соборя́нин /собор/я́н+ин
троя́н /тро/я́н
тьмянува́тий /тьм/ян+ува́т*ий
тьмянува́тість /тьм/ян+ува́т+ість
тьмяні́шати /тьм/ян+і́ш+а+ти
хетея́нка /хет/е+я́н+к*а
хуторя́нщина /хутор/я́н+щин*а
хутряни́чка /хутр/ян+и́ч+к*а
шерстя́нка /шерст/я́н+к*а
шкуратя́ний /шкур/ат+я́н*ий
шкуратя́нка /шкур/ат+я́н+к*а
шкіряни́к /шкір/ян+и́к
ядря́ний /ядр/я́н*ий
ізраїльтя́нин /ізраїль/т+я́н+ин
ізраїльтя́нка /ізраїль/т+я́н+к*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.