ЯК — МОРФЕМІКА

як — суфікс

Значення суфікса «як»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
верзя́кання, верзя́кати
Займенник.
вся́к, вся́к
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
зарізя́ка
Збірність.
вишня́к, порожня́к
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
вітря́к
Ознака (якість, властивість).
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
біля́к, світля́к, сліпня́к
Місце, приміщення.
вишня́к, мокля́к
Рослина.
проскурня́к
Напій.
вишня́к
Приклади слів із суфіксом «як»

Слово Морфемна структура
брехуня́ка /брех/ун+я́к*а
бідня́ка /бід/н+я́к*а
біля́к /біл/я́к
вапня́к /вапн/я́к
вапняко́вий /вапн/як+о́в*ий
верзя́кання /верз/я́к+а+нн*я
верзя́кати /верз/я́к+а+ти
вишня́к /вишн/я́к
волиня́к /волин/я́к
вся́к /вс/я́к
вітря́к /вітр/я́к
глевтя́к /глев/т+я́к
глевтякува́тий /глев/т+як+ува́т*ий
горяка́ /гор/як+а́
гуля́ка /гул/я́к*а
драбиня́к /драб/ин+я́к
дрібняки́ /дріб/н+як*и́
жовтя́к /жов/т+я́к
залізня́к /заліз/н+я́к
зарізя́ка за/різ/я́к*а
здохля́ка з/дох/л+я́к*а
кисля́к /кис/л+я́к
кругля́к /круг/л+я́к
лобуря́ка /лоб/ур+я́к*а
лозиня́ка /лоз/ин+я́к*а
мерзлякува́тий /мерз/л+як+ува́т*ий
мерзлякува́то /мерз/л+як+ува́т+о
мерзлякува́тість /мерз/л+як+ува́т+ість
мертвя́к /мер/т+в+я́к
мокля́к /мок/л+я́к
мокря́к /мок/р+я́к
мідя́к /мід/я́к
навкосяка́ нав/кос/як+а́
навскосяка́ нав+с/кос/як+а́
пенякува́тий /пен/як+ува́т*ий
по-вся́кому по-/вс/я́к+ому
половня́к /пол/овн+я́к
порожня́к /порожн/я́к
порожняко́м /порожн/як*о́м
променяки́ /промен/як*и́
проскурня́к /проскур/н+я́к
рухляко́вий /рух/л+як+о́в*ий
світля́к /світ/л+я́к
сибірякі́в /сибір/як+і́в
скотиня́ка /скот/ин+я́к*а
скупердя́ка /скуп/ерд+я́к*а
сліпня́к /сліп/н+я́к
сподаря́ка /спод/ар+я́к*а
спідня́к с/під/н+я́к
східня́к /схід/н+я́к
сіряко́вий /сір/як+о́в*ий
третя́к /тр/ет+я́к
уся́кий /ус/я́к*ий
уся́ко /ус/я́к+о
усіля́кий /ус/іл+я́к*ий
усіля́ко /ус/іл+я́к+о
хирля́к /хир/л+я́к
холостякува́ти /холост/як+ува́+ти
чирякува́тий /чир/як+ува́т*ий
чирякува́тість /чир/як+ува́т+ість
шматуря́ка /шмат/ур+я́к*а

як — корінь

Приклади слів із коренем «як»

Слово Морфемна структура
зніякові́лий з+ні/як/ов+і́+л*ий
зніякові́ло з+ні/як/ов+і́+л+о
зніякові́лість з+ні/як/ов+і́+л+ість
зніякові́ння з+ні/як/ов+і́+нн*я
зніякові́ти з+ні/як/ов+і́+ти
ніякові́ти ні/як/ов+і́+ти
ніякові́ючи ні/як/ов+і́+j+уч+и
ніякогі́сінький ні/як/*ог$і́сіньк*ий
по-яко́мусь по-/як/*о́му$сь
позая́к поза/я́к/
я́ко́сь /я́к/о́сь
я́кісність /я́к/іс+н+ість
яково́сь /як/ов+о́сь


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.