ЯВ — МОРФЕМІКА

яв — суфікс

Значення суфікса «яв»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
набубня́віння
Збірність.
ва́лява
Опредметнена дія.
гуркотня́ва
Ознака (якість, властивість).
кучеря́вість, некучеря́вий, пістря́віти, сли́нявка
Опредметнена ознака (якість, властивість).
поро́жнява, порохня́ва
Неповнота ознаки (якості, властивості).
біля́вка, руся́вий, руся́вість, руся́віти
Природне явище (об’єкт).
ляпотня́ва
Приклади слів із суфіксом «яв»

Слово Морфемна структура
біля́вка /біл/я́в+к*а
ва́лява /ва́л/яв*а
гугня́вити /гугн/я́в+и+ти
гугня́віше /гугн/я́в+іш+е
гуркотня́ва /гур/к+от+н+я́в*а
дупля́вина /дупл/я́в+ин*а
жовтя́вий /жов/т+я́в*ий
жовтя́вість /жов/т+я́в+ість
закучеря́витися за/кучер/я́в+и+ти+ся
закіптяві́лий за/кіпт/яв+і́+л*ий
кп́тява /кп́т/яв*а
кругля́вий /круг/л+я́в*ий
кругля́вка /круг/л+я́в+к*а
ку́рявний /ку́р/яв+н*ий
кудря́вчик /кудр/я́в+чик
кучеря́вець /кучер/я́в+ець
кучеря́витися /кучер/я́в+и+ти+ся
кучеря́вчик /кучер/я́в+ч+ик
кучеря́вчики /кучер/я́в+ч+ик*и
кучеря́вість /кучер/я́в+ість
ляпотня́ва /ляп/от+н+я́в*а
набубня́віння на/бубн/я́в+і+нн*я
некучеря́вий не/кучер/я́в*ий
пи́скнява /пи́ск/н+яв*а
плі́сня́вина /плі́сн/я́в+ин*а
плі́сня́віння /плі́сн/я́в+і+нн*я
плі́снявка /плі́сн/яв+к*а
попорохня́віти по/порох/н+я́в+і+ти
поро́жнява /поро́жн/яв*а
порохня́ва /порох/н+я́в*а
порохня́вий /порох/н+я́в*ий
порохня́вити /порох/н+я́в+и+ти
посмугля́вішати по/смуг/л+я́в+іш+а+ти
потрухля́віти по/трух/л+я́в+і+ти
проплісня́віти про/плісн/я́в+і+ти
пучня́віти /пуч/н+я́в+і+ти
пі́няво /пі́н/яв+о
пістря́віти /пістр/я́в+і+ти
руся́вий /рус/я́в*ий
руся́вість /рус/я́в+ість
руся́віти /рус/я́в+і+ти
скудря́вити с/кудр/я́в+и+ти
сли́нявка /сли́н/яв+к*а
смагля́вість /смаг/л+я́в+ість
смагля́віти /смаг/л+я́в+і+ти
смугля́венький /смуг/л+я́в+еньк*ий
смугля́во /смуг/л+я́в+о
смугля́вочка /смуг/л+я́в+оч+к*а
смугляві́шати /смуг/л+яв+і́ш+а+ти
струхля́вілий с/трух/л+я́в+і+л*ий
струхня́вілий с/трух/н+я́в+і+л*ий
суте́мрява су/те́м/р+яв*а
те́мрява /те́м/р+яв*а
те́мрявий /те́м/р+яв*ий
трухля́вина /трух/л+я́в+ин*а
хирля́вість /хир/л+я́в+ість
хрупо́тява /хруп/о́т+яв*а
чорня́венький /чорн/я́в+еньк*ий
чорня́вочка /чорн/я́в+оч+к*а

яв — корінь

Приклади слів із коренем «яв»

Слово Морфемна структура
я́вище /я́в/ищ*е
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.