Я — МОРФЕМІКА

я — суфікс

Значення суфікса «я»

Суфіксальна зв’язка — форматив.
Прислівник.
Приклади слів із суфіксом «я»

Слово Морфемна структура
ва́лянець /ва́л/я+н+ець
ва́ляний /ва́л/я+н*ий
ва́лянок /ва́л/я+н+ок
ва́ляночок /ва́л/я+н+оч+ок
ва́лянці /ва́л/я+н+ц*і
валя́льний /вал/я́+льн*ий
валя́льниця /вал/я́+льн+иц*я
валя́льня /вал/я́+льн*я
вибавля́тися ви/бавл/я́+ти+ся
вивільня́ти ви/віль/н+я́+ти
вивільня́тися ви/віль/н+я́+ти+ся
вигоря́ючий ви/гор/я́+j+уч*ий
виправля́ч ви/правл/я́+ч
виправля́чка ви/правл/я́+ч+к*а
випрямля́ч ви/прямл/я́+ч
вихваля́ка ви/хвал/я́+к*а
встановля́тися в/стан/овл+я́+ти+ся
відкашляну́ти від/кашл/я+ну́+ти
відкашляну́тися від/кашл/я+ну́+ти+ся
відне́хотя від+не́/хот/я
вілля́ти ві/лл/я́+ти
гу́ля́нка /гу́л/я́+н+к*а
гуля́ннячко /гул/я́+нн+ячк*о
гуля́тика /гул/я́+т+ик*а
дибуля́ти /диб/ул+я́+ти
дозволя́ючи до+з/вол/я́+j+уч+и
задовольня́ння за+до/воль/н+я́+нн*я
задовольня́ючись за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь
задовольня́ючись за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь
залиця́льник за/лиц/я́+льник
залиця́льниця за/лиц/я́+льниц*я
залиця́ння за/лиц/я́+нн*я
збавля́ючи з/бавл/я́+j+уч+и
звільня́ння з/віль/н+я́+нн*я
злиня́лий з/лин/я́+л*ий
зрівня́льність з/рівн/я́+льн+ість
зрівня́лівка з/рівн/я́+лів+к*а
зрівня́лівський з/рівн/я́+лів+ськ*ий
зупиня́ючи зу/пин/я́+j+уч+и
кашляну́ти /кашл/я+ну́+ти
кружеля́ти /круж/ел+я́+ти
круженя́ти /круж/ен+я́+ти
кружля́ння /круж/л+я́+нн*я
линя́лий /лин/я́+л*ий
лля́тий /лл/я́+т*ий
мовля́в /мовл/я́+в
міня́йло /мін/я́+й+л*о
міня́тися /мін/я́+ти+ся
навмання́ нав/манн/я́
наміря́ючись на/мір/я́+j+уч+и+сь
напоневіря́тися на+по+не/вір/я́+ти+ся
настрі́ляний на/стрі́л/я+н*ий
нахваля́ти на/хвал/я́+ти
неви́линялий не+ви́/лин/я+л*ий
незмі́ряно не+з/мі́р/я+н+о
незрівня́нно не+з/рівн/я́+нн+о
незрівня́нність не+з/рівн/я́+нн+ість
необстрі́ляний не+об/стрі́л/я+н*ий
неполюбля́ти не+по/любл/я́+ти
непорівня́нний не+по/рівн/я́+нн*ий
обсіменя́тися об/сім/ен+я́+ти+ся
обілля́тий обі/лл/я́+т*ий
обіця́льник /обіц/я́+льник
одзволя́ти од+з/вол/я́+ти
одушевля́ння о/душ/евл+я́+нн*я
одушевля́ти о/душ/евл+я́+ти
одушевля́тися о/душ/евл+я́+ти+ся
оживля́ючий о/жи/вл+я́+j+уч*ий
озлобля́ти о/зл/обл+я́+ти
озлобля́тися о/зл/обл+я́+ти+ся
округля́тися о/круг/л+я́+ти+ся
омертвля́ння о/мер/т+вл+я́+нн*я
омертвля́тися о/мер/т+вл+я́+ти+ся
оп'яня́ти о/п'j/ан+я́+ти
оп'яня́ючий о/п'j/ан+я́+j+уч*ий
опоживля́ти о+по/жи/вл+я́+ти
осіменя́ти о/сім/ен+я́+ти
папляни́на /папл/я+ни́н*а
перева́льця пере/ва́ль/ц+я
перевіря́льник пере/вір/я́+льн+ик
перевіря́льниця пере/вір/я́+льн+иц*я
переоформля́ти пере+о/формл/я́+ти
перепідготовля́ти пере+під/готовл/я́+ти
повиганя́вши по+ви/ган/я́+вш+и
повідомля́ти по/від/омл+я́+ти
повідомля́тися по/від/омл+я́+ти+ся
повідомля́ючи по/від/омл+я́+j+уч+и
погуля́нка по/гул/я́+н+к*а
подесятеря́ти по/десят/ер+я́+ти
подесятеря́тися по/десят/ер+я́+ти+ся
поживля́ти по/жи/вл+я́+ти
позабавля́ти по+за/бавл/я́+ти
позадовольня́ти по+за+до/воль/н+я́+ти
позоставля́ти по+з+о/ставл/я́+ти
позупиня́тися по+зу/пин/я́+ти+ся
покривуля́ти по/крив/ул+я́+ти
поназдоганя́ти по+на+з+до/ган/я́+ти
понастановля́ти по+на/стан/овл+я́+ти
поневіря́ння по+не/вір/я́+нн*я
попоневіря́тися по+по+не/вір/я́+ти+ся
попритуля́тися по+при/тул/я́+ти+ся
пороззявля́вши по+роз/зявл/я́+вш+и
порі́вняно по/рі́вн/я+н+о
порівня́вшись по/рівн/я́+вш+и+сь
порівня́льний по/рівн/я́+льн*ий
порівня́нний по/рівн/я́+нн*ий
порівня́нність по/рівн/я́+нн+ість
постановля́ння по/стан/овл+я́+нн*я
посхиля́вшись по+с/хил/я́+вш+и+сь
поту́пцяти по/ту́п/ц+я+ти
поту́пцятися по/ту́п/ц+я+ти+ся
поутрудня́ти по+у/труд/н+я́+ти
представля́ючи пред/ставл/я́+j+уч+и
приживля́ння при/жи/вл+я́+нн*я
примиря́ючо при/мир/я́+j+уч+о
провідміня́ти про+від/мін/я́+ти
прогу́лянковий про/гу́л/я+н+к+ов*ий
прогу́ляночка про/гу́л/я+н+оч+к*а
прогуля́ннячко про/гул/я́+нн+ячк*о
прозаставля́ти про+за/ставл/я́+ти
прочиня́вши про/чин/я́+вш+и
розшпурля́ти роз/шпур/л+я́+ти
рівня́льник /рівн/я́+льн+ик
сп'яня́ти с/п'j/ан+я́+ти
спересе́рдя с+пере/се́рд/я
сповільня́тися с+по/віль/н+я́+ти+ся
ста́влячи /ста́вл/я+ч+и
стріля́ючий /стріл/я́+j+уч*ий
супротивля́тися су/проти/вл+я́+ти+ся
ти́цяння /ти́ц/я+нн*я
ти́цяючи /ти́ц/я+j+уч+и
ту́пцяння /ту́п/ц+я+нн*я
ту́пцяти /ту́п/ц+я+ти
ту́пцятися /ту́п/ц+я+ти+ся
турля́ти /тур/л+я́+ти
удочеря́ти у/доч/ер+я́+ти
умертвля́ти у/мер/т+вл+я́+ти
умилостивля́ти у/мил/ост+ивл+я́+ти
умилостивля́тися у/мил/ост+ивл+я́+ти+ся
усиновля́ти у/син/овл+я́+ти
утрудня́тися у/труд/н+я́+ти+ся
чіпля́ючись /чіпл/я́+j+уч+и+сь
шве́ндяло /шве́нд/я+л*о
шве́ндяти /шве́нд/я+ти
шпарови́ння /шпар/ов+и́нн+я
шпурля́тися /шпур/л+я́+ти+ся

я — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «я»

Слово Морфемна структура
агу́кання /агу́/к+а+нн*я
анодува́ння ан/од/ува́+нн*я
апрету́рниця /апрет/у́р+н+иц*я
армату́рниця /арм/ат+у́р+н+иц*я
ба́нщиця /ба́н/щиц*я
багатирня́ /багат/ир+н*я́
багнови́ця /багн/ов+и́ц*я
багряни́ця /багр/ян+и́ц*я
безбіле́тниця без/біле́т/н+иц*я
безо́дня безо́/дн/*я
безприда́нниця без+при/да́/н+ниц*я
безпрови́ння без+про/ви́нн/*я
безробі́ття без/роб/і́тт*я
безсерде́ччя без/серд/е́чч*я
безсме́ртя без+с/ме́р/т*я
безсо́нниця без/со́н/н+иц*я
безтурбо́ття без/турб/о́тт*я
бите́льниця /би/т+е́льн+иц*я
бите́льня /би/т+е́льн*я
блага́ння /благ/а́+нн*я
благости́ня /благ/ост+и́н*я
блискави́ця /блиск/а+в+и́ц*я
блювоти́ння /блю/в+от+и́нн*я
болі́льниця /бол/і́+льниц*я
борюка́ння /бор/юк+а́+нн*я
босячня́ /бос/яч+н*я́
боя́ришня /боя́р/ишн*я
брито́вниця /бри/т+о́в+ниц*я
брова́рниця /бров/а́р+н+иц*я
броди́льня /брод/и́+льн*я
бронзува́льниця /бронз/ува́+льниц*я
бу́блешниця /бу́бл/еш+ниц*я
бубле́йниця /бубл/е́й+ниц*я
бубоні́ння /буб/он+і́+нн*я
будіве́льниця /буд/ів+е́ль+н+иц*я
бурлакува́ння /бурл/ак+ува́+нн*я
буряківни́ця /буряк/івни́ц*я
бі́йня /бі́й/н*я
бі́льшання /бі́ль/ш+а+нн*я
біготня́ /біг/отн*я́
бідні́ння /бід/н+і́+нн*я
в'я́лення /в'я́/л+енн*я
в'ялі́ння /в'я/л+і́нн*я
вагоне́тниця /вагон/е́т+ниц*я
ваготі́ння /ваг/от+і́нн*я
вальцюва́льниця /валь/ц+юва́+льн+иц*я
валю́шня /вал/ю́ш+н*я
валя́льниця /вал/я́+льн+иц*я
валя́льня /вал/я́+льн*я
варе́ння /вар/е́нн*я
варени́ця /вар/ен+и́ц*я
варяни́ця /вар/ян+и́ц*я
вдосто́єння в+до/сто́j/енн*я
вели́ччя /вел/и́чч*я
верби́ця /верб/и́ц*я
верескотня́ /вереск/от+н*я́
верзя́кання /верз/я́к+а+нн*я
ви́живлення ви́/жи/вл+енн*я
ви́найдення ви́+на/йд/енн*я
ви́провадження ви́+про/вадж/енн*я
ви́тончення ви́/тон/ч+енн*я
вибура́влювання ви/бура́вл/юва+нн*я
вига́дчиця ви/га́д/чиц*я
видавни́ця ви/да/в+ни́ц*я
видобува́ння ви+до/бу/ва́+нн*я
видува́льниця ви/ду/ва́+льниц*я
виживи́чування ви/жи/в+и́ч+ува+нн*я
визби́рування ви+з/би́р/ува+нн*я
визво́льниця ви+з/во́ль/н+иц*я
вико́чування ви/ко́ч/ува+нн*я
викона́виця ви/кон/а́+в+иц*я
винува́тиця /вин/ува́т+иц*я
винува́тниця /вин/ува́т+ниц*я
виробни́чниця ви/роб/н+и́ч+ниц*я
вирі́зьблювання ви/рі́зь/бл+юва+нн*я
витівни́ця ви/ті/в+н+и́ц*я
влади́чиця /влад/и́ч+иц*я
влазю́ля в/лаз/ю́л*я
влу́чення в/лу́ч/енн*я
во́льниця /во́ль/ниц*я
вогневи́ця /вогн/ев+и́ц*я
возве́дення воз/ве́д/енн*я
возз'є́днання воз+з'/є́дн/а+нн*я
возо́вня /воз/о́в+н*я
воло́вня /вол/о́вн*я
впада́ння в/пад/а́+нн*я
впові́льнення в+по/ві́ль/н+енн*я
впорядко́вання в+по/ряд/к+о́ва+нн*я
впрова́дження в+про/ва́дж/енн*я
впізнава́ння в+пі/зна/ва́+нн*я
встано́влювання в/стан/о́вл+юва+нн*я
втаємни́чення в/таj/ем+н+и́ч+енн*я
втовкма́чування в/товк/ма́ч+ува+нн*я
ву́лиця /ву́л/иц*я
вчителюва́ння /вч/и+тел+юва́+нн*я
вчиття́ /вч/и+тт*я́
ві́яльниця /ві́/j+а+льн+иц*я
вівся́ниця /вівс/я́н+иц*я
відбудо́вниця від/буд/о́в+н+иц*я
відбуксирува́ння від/букс/ир+ува́+нн*я
відбуття́ від/бу/тт*я́
відда́виця від/да́/в+иц*я
відда́ння́ від/да́/нн*я́
відклика́ння від/клик/а́+нн*я
віднахо́дження від+на/хо́дж/енн*я
відспі́вування від+с/пі́/в+ува+нн*я
відібра́ння віді/бр/а́+нн*я
візни́ця /віз/ни́ц*я
візникува́ння /віз/ник+ува́+нн*я
вітряни́ця /вітр/ян+и́ц*я
га́вря /га́в/р*я
га́личчя /га́л/ичч*я
гадю́ччя /гад/ю́чч*я
гадюченя́ /гад/юч+ен*я́
газе́тчиця /газе́т/чиц*я
гала́йкання /гала́/й+к+а+нн*я
гало́їдування /гал/о́їд+ува+нн*я
гарбузи́ння /гарбуз/и́нн*я
гари́кання /гар/и́+к+а+нн*я
генерува́ння /ген/ер+ува́+нн*я
герої́ня /героj/і́н*я
гнилля́ /гни/лл*я́
гниля́ччя /гни/л+я́чч*я
гнойови́ця /гной/ов+и́ц*я
гнуття́ /г/ну+тт*я́
голова́тиця /голов/а́т+иц*я
головня́ /голов/н*я́
голосі́льниця /голос/і́льниц*я
голуб'я́тня /голуб'j/а́т+н*я
горди́ня /горд/и́н*я
горохви́ння /горох/в+и́нн*я
госуда́риня /госуд/а́р+ин*я
грабі́жниця /граб/і́ж+н+иц*я
гравіюва́льниця /грав/іj+ува́+льн+иц*я
гради́рня́ /град/и́р+н*я́
градуюва́ння /град/уj+ува́+нн*я
графітува́ння /граф/іт+ува́+нн*я
грибни́ця /гриб/н+и́ц*я
громови́ця /гром/ов+и́ц*я
грохо́чення /грох/о́ч+енн*я
грімни́ця /грім/ни́ц*я
гультяюва́ння /гуль/тяj+ува́+нн*я
гіпнотизува́ння /гіпн/от+из+ува́+нн*я
гірчи́ця /гір/ч+и́ц*я
гірчи́чниця /гір/ч+и́ч+н+иц*я
да́нниця /да́/н+ниц*я
дави́льця /дав/и́+ль+ц*я
давкотня́ /дав/к+от+н*я́
дармови́ця /дар/м+ов+и́ц*я
дармува́ння /дар/м+ува́+нн*я
дбайли́виця /дб/а+й+ли́в+иц*я
дво́єчниця /дв/о́j+еч+ниц*я
двої́ння /дв/оj+і́+нн*я
дві́єчниця /дв/і́j+еч+ниц*я
двійня́ /дв/ій+н*я́
денатура́тниця де/натур/а́т+ниц*я
держа́льниця /держ/а́+льниц*я
джергота́ння /джер/г+от+а́+нн*я
джерготі́ння /джер/г+от+і́+нн*я
директорува́ння /директ/ор+ува́+нн*я
дитиня́ /дит/ин*я́
дихави́ця /дих/а+в+и́ц*я
дообла́днування до+об/ла́д/н+ува+нн*я
дообладна́ння до+об/лад/н+а́+нн*я
дооде́ржання до+о/де́рж/а+нн*я
доповіда́ння до+по/від/а́+нн*я
досо́лювання до/со́л/юва+нн*я
доукомплекто́вування до+у/комплект/о́в+ува+нн*я
доустатко́вування до+у/стат/к+о́в+ува+нн*я
дра́нтя /др/а́+н+т*я
дранкува́ння /др/а+н+к+ува́+нн*я
драпірува́льниця /драп/ір+ува́+льн+иц*я
дресирува́ння /дрес/ир+ува́+нн*я
дрові́тня /дров/і́тн*я
друка́рня /друк/а́р+н*я
дрібни́ця /дріб/н+и́ц*я
дядину́ся /дяд/ин+у́с*я
діву́ля /дів/у́л*я
діжни́ця /діж/ни́ц*я
дітлашня́ /діт/лаш+н*я́
жа́лобниця /жа́л/об+н+иц*я
жалібни́ця /жал/іб+н+и́ц*я
жартівни́ця /жарт/ів+н+и́ц*я
жениха́ння /жен/их+а́+нн*я
жестикулюва́ння /жест/икул+юва́+нн*я
жи́влення /жи́/вл+енн*я
живи́ця /жи/в+и́ц*я
живо́ття /жи/в+о́тт*я
живцюва́ння /жи/в+ц+юва́+нн*я
жнивува́ння /жн/ив+ува́+нн*я
жовтяни́ця /жов/т+ян+и́ц*я
журавленя́ /журав/л+ен*я́
за́здрісниця за́/здр/іс+н+иц*я
забудо́вниця за/буд/о́в+ниц*я
завбача́ння зав/бач/а́+нн*я
завині́ння за/ви/н+і́нн*я
завору́шення за+во/ру́ш/енн*я
заву́шниця за/ву́ш/н+иц*я
заві́йниця за/ві́/й+ниц*я
завізва́ння за+ві/зв/а́+нн*я
заготі́вля за/готі́в/л*я
задава́ння за/да/ва́+нн*я
задовольня́ння за+до/воль/н+я́+нн*я
заздра́виця за/здра́в/иц*я
закам'яні́ння за/кам'j/ан+і́+нн*я
закостені́ння за/кост/ен+і́+нн*я
залиця́льниця за/лиц/я́+льниц*я
залиця́ння за/лиц/я́+нн*я
залізни́чниця /заліз/н+и́ч+н+иц*я
заметі́льниця за/мет/і́ль+ниц*я
замі́жня́ за/мі́ж/н*я́
заокру́глення за+о/кру́г/л+енн*я
заокру́глювання за+о/кру́г/л+юва+нн*я
запобіга́ння за+по/біг/а́+нн*я
запрова́дження за+про/ва́дж/енн*я
зарубцюва́ння за/руб/ц+юва́+нн*я
заспоко́ювання за+с/поко́j/ува+нн*я
зау́треня за/у́тр/ен*я
захребе́тниця за/хреб/е́т+н+иц*я
збезво́днення з+без/во́д/н+енн*я
збито́чниця з/би/т+о́ч+н+иц*я
збито́шниця з/би/т+о́ш+н+иц*я
зброї́вня /зброj/і́вн*я
збільшови́чення з/біль/ш+ов+и́ч+енн*я
звели́чення з/вел/и́ч+енн*я
звели́чування з/вел/и́ч+ува+нн*я
звелича́ння з/вел/ич+а́+нн*я
звинува́чення з/вин/ува́ч+енн*я
звиродні́ння з+ви/род/н+і́+нн*я
звору́шення з+во/ру́ш/енн*я
звідо́млення з/від/о́мл+енн*я
звільня́ння з/віль/н+я́+нн*я
зга́ньблення з/га́нь/бл+енн*я
згі́ркнення з/гі́р/к+н+енн*я
зденервува́ння з+де/нерв/ува́+нн*я
зди́рця з/ди́р/ц*я
здихля́ з/дих/л*я́
здича́віння з/дич/а́в+і+нн*я
здрібні́ння з/дріб/н+і́+нн*я
здійма́ння з+ді/йм/а́+нн*я
зигзи́ця /зигз/и́ц*я
злостува́ння /зл/ост+ува́+нн*я
злі́сниця /зл/і́с+ниц*я
змива́льниця з/ми/ва́+льниц*я
змо́вниця з/мо́в/ниц*я
зміща́нювання з/міщ/а́н+юва+нн*я
знайо́млення /зна/й+о́мл+енн*я
зневуглецюва́ння зне/вугл/ец+юва́+нн*я
знеплі́днення зне/плі́д/н+енн*я
знеприто́мніння з+не/прито́м/н+і+нн*я
зніякові́ння з+ні/як/ов+і́+нн*я
зрече́влення з/реч/е́вл+енн*я
зрогові́ння з/рог/ов+і́+нн*я
зумо́влення з+у/мо́вл/енн*я
зя́яння /зя́/j+а+нн*я
зіщу́лювання зі/щу́л/юва+нн*я
ка́мени́ця /ка́м/ен+и́ц*я
кади́льниця /кад/и́+ль+ниц*я
калю́жниця /калю́ж/н+иц*я
кам'яни́ця /кам'j/ан+и́ц*я
камени́ця /кам/ен+и́ц*я
каменю́ччя /кам/ен+ю́чч*я
каменя́рня /кам/ен+я́р+н*я
каменя́ччя /кам/ен+я́чч*я
камі́ння /кам/і́нн*я
каміню́ччя /кам/ін+ю́чч*я
каміня́ччя /кам/ін+я́чч*я
каню́чення /кан/ю́ч+енн*я
капу́сниця /капу́с/ниц*я
кип'яти́льня /кип'j/ат+и́+льн*я
кип'яти́ння /кип'j/ат+и́+нн*я
кип'яті́ння /кип'j/ат+і́нн*я
кисли́ця /кис/л+и́ц*я
кислотува́льниця /кис/л+от+ува́+льниц*я
кислотува́ння /кис/л+от+ува́+нн*я
клеї́льниця /клеj/і́+льн+иц*я
клеї́льня /клеj/і́+льн*я
клопі́вня /клоп/і́в+н*я
клубови́ння /клуб/ови́нн*я
клюва́ння /клю/ва́+нн*я
ко́лення /ко́л/енн*я
кова́льня /ков/а́ль+н*я
ковалюва́ння /ков/ал+юва́+нн*я
колекціонува́ння /колекц/і+он+ува́+нн*я
колю́ччя /кол/ю́чч*я
компрометува́ння /компромет/ува́+нн*я
комікува́ння /ком/ік+ува́+нн*я
копани́ця /коп/а+ни́ц*я
копи́чення /коп/и́ч+енн*я
косови́ця /кос/ови́ц*я
косови́ця /кос/ов+и́ц*я
кошани́ця /кош/ан+и́ц*я
кошени́ця /кош/ен+и́ц*я
кра́пельниця /кра́п/ель+ниц*я
крамни́ця /крам/ни́ц*я
красову́ля /крас/ов+у́л*я
красу́ня /крас/у́н*я
кректа́ння /крек/т+а́+нн*я
креса́ня /крес/а́н*я
крива́виця /крив/а́в+иц*я
крижі́вни́ця /криж/і́в+ни́ц*я
крижі́вниц́я /криж/і́вн+иц́*я
крижівни́ця /криж/івн+и́ц*я
крижівниц́я /криж/івн+иц́*я
крокіюва́ння /крокі/j+ува́+нн*я
кропи́вниця /кропи́в/ниц*я
кропи́льниця /кроп/и́+льниц*я
кротеня́ /крот/ен*я́
кругля́ччя /круг/л+я́чч*я
кружля́ння /круж/л+я́+нн*я
крутня́ /крут/н*я́
крі́вля /крі́в/л*я
кріпосни́ця /кріп/ос+н+и́ц*я
ку́зня /ку́/зн*я
кубовщи́ця /куб/ов+щи́ц*я
кума́ся /кум/а́с*я
куниченя́ /кун/ич+ен*я́
купа́льниця /куп/а́+льн+иц*я
курча́тниця /кур/ч+а́т+ниц*я
куря́тниця /кур/я́т+ниц*я
кучеря́влення /кучер/я́вл+енн*я
кі́льчення /кі́ль/ч+енн*я
ладна́ння /лад/н+а́+нн*я
лазу́тчиця /лаз/у́т+чиц*я
лаке́йствування /лаке́й/ств+ува+нн*я
лахма́ння /лахм/а́нн*я
ледащи́ця /лед/ащ+и́ц*я
лива́рниця /ли/в+а́р+н+иц*я
лива́рня /ли/в+а́р+н*я
лимо́нниця /лимо́н/н+иц*я
личкува́льниця /лич/к+ува́+льн+иц*я
лома́ччя /лом/а́чч*я
лука́виця /лук/а́в+иц*я
люби́миця /люб/и́м+иц*я
ляпави́ця /ляп/а+в+и́ц*я
лікарюва́ння /лік/ар+юва́+нн*я
м'я́кшення /м'я́к/ш+енн*я
м'я́лиця /м'я́/л+иц*я
м'я́льниця /м'я́/льн+иц*я
м'я́льня /м'я́/льн*я
ма́сляниця /ма́сл/ян+иц*я
ма́сниця /ма́с/ниц*я
майоризува́ння /майор/из+ува́+нн*я
малахі́тниця /малах/і́т+ниц*я
маму́нця /мам/у́н+ц*я
маркірува́ння /марк/ір+ува́+нн*я
масажува́ння /мас/аж+ува́+нн*я
матеріалізува́ння /матер/і+ал+із+ува́+нн*я
мая́чення /маj/а́ч+енн*я
маячня́ /маj/ач+н*я́
маячі́ння /маj/ач+і́+нн*я
меблюва́льниця /мебл/юва́+льниц*я
меживу́зля межи/ву́зл/*я
мере́живни́ця /мере́ж/ив+н+и́ц*я
мерехкоті́ння /мерех/к+от+і́+нн*я
мерзо́тниця /мерз/о́т+н+иц*я
ми́лости́виця /ми́л/ост+и́в+иц*я
моделюва́ння /модел/юва́+нн*я
модернізува́ння /модерн/із+ува́+нн*я
мокри́ця /мок/р+и́ц*я
мокроти́ння /мок/р+от+и́нн*я
мокря́ччя /мок/р+я́чч*я
моле́льня /мол/е́льн*я
моли́твениця /мол/и́+т+в+ениц*я
молито́вня /мол/и+т+о́в+н*я
молодикува́ння /молод/ик+ува́+нн*я
монта́жниця /монт/а́ж+н+иц*я
моро́жениця /моро́ж/ен+иц*я
моро́зивниця /моро́з/и+в+ниц*я
мота́льня /мот/а́+льн*я
мотови́льниця /мот/ови́ль+ниц*я
мохови́ння /мох/ов+и́нн*я
мі́рниця /мі́р/ниц*я
мідя́рня /мід/я́рн*я
мідяни́ця /мід/ян+и́ц*я
мітли́ця /міт/л+и́ц*я
мішани́ця /міш/а+н+и́ц*я
міше́чниця /міш/е́ч+н+иц*я
набубня́віння на/бубн/я́в+і+нн*я
навива́льниця на/ви/ва́+льн+иц*я
надперені́сся над+пере/ні́сс/*я
надужива́ння над+у/жи/ва́+нн*я
наймитува́ння на/йм/ит+ува́+нн*я
нама́зувальниця на/ма́з/ува+льниц*я
насмі́шниця на/смі́/ш+ниц*я
насміха́ння на/смі/х+а́+нн*я
настано́влення на/стан/о́вл+енн*я
натертя́ на/тер/т*я́
натхне́нниця на/тх/н+е́нн+иц*я
начальникува́ння /началь/н+ик+ува́+нн*я
невда́тниця не+в/да́/т+н+иц*я
невпізна́ння не+в+пі/зна́/нн*я
невтруча́ння не+в/труч/а́+нн*я
невідві́дування не+від/ві́д/ува+нн*я
недба́йлиця не/дб/а́+й+л+иц*я
недови́кона́ння недо+ви́/кон/а́+нн*я
недозапи́лення недо+за/пи́л/енн*я
недооде́ржання недо+о/де́рж/а+нн*я
недоспожива́ння недо+с+по/жи/ва́+нн*я
незамі́жня́ не+за/мі́ж/н*я́
незнахо́дження не+з+на/хо́дж/енн*я
непорозумі́ння не+по/розум/і́+нн*я
неузго́дження не+у+з/го́дж/енн*я
нехто́лиця /нехт/о́лиц*я
ногави́ця /ног/ави́ц*я
нормалізува́ння /норм/ал+із+ува́+нн*я
нудьгува́ння /нудь/г+ува́+нн*я
ня́ньчення /ня́нь/ч+енн*я
нікелюва́льниця /нікел/юва́+льн+иц*я
німке́ня /нім/к+е́н*я
обвинува́чення об/вин/ува́ч+енн*я
обвинува́чування об/вин/ува́ч+ува+нн*я
обезба́рвлення обез/ба́рвл/енн*я
обзаве́дення об+за/ве́д/енн*я
обла́днування об/ла́д/н+ува+нн*я
обладна́ння об/лад/н+а́+нн*я
обли́ствлення об/ли́ст/вл+енн*я
обличкува́ння об/лич/к+ува́+нн*я
обмо́тувальниця об/мо́т/ува+льн+иц*я
обра́ниця о/бр/а́+н+иц*я
обсі́ювання об/сі́/j+ува+нн*я
обсіва́ння об/сі/ва́+нн*я
обсіка́ння об/сік/а́+нн*я
обуржуа́знення о/буржу/а́з+н+енн*я
обуржуа́знювання о/буржу/а́з+н+юва+нн*я
обі́дня /обі́д/н*я
одома́шнення о/дом/а́+ш+н+енн*я
одома́шнювання о/дом/а́+ш+н+юва+нн*я
одурма́нення о/дур/ма́н+енн*я
одурма́нювання о/дур/ма́н+юва+нн*я
одуше́влення о/душ/е́вл+енн*я
одушевля́ння о/душ/евл+я́+нн*я
ожеле́диця /ожеле́д/иц*я
озерни́ця /озер/н+и́ц*я
озло́блення о/зл/о́бл+енн*я
ознайо́млювання о/зна/й+о́мл+юва+нн*я
оксидува́ння /окс/ид+ува́+нн*я
окульту́рення о/культ/у́р+енн*я
окульту́рювання о/культ/у́р+юва+нн*я
оме́ртвлення о/ме́р/т+вл+енн*я
омертвля́ння о/мер/т+вл+я́+нн*я
оніме́чування о/нім/е́ч+ува+нн*я
оповива́ння о+по/ви/ва́+нн*я
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
опоетизо́вування о/поет/из+о́в+ува+нн*я
ополя́чування о/пол/я́ч+ува+нн*я
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
опробкові́ння о/пробк/ов+і́нн*я
орани́ця /ор/а+н+и́ц*я
організо́вування /організ/о́в+ува+нн*я
оригіна́льничання /оригіна́ль/н+ич+а+нн*я
оробітни́чення о/роб/іт+ни́ч+енн*я
оробітни́чування о/роб/іт+ни́ч+ува+нн*я
оскажені́ння о+с/каж/ен+і́+нн*я
осмія́ння о/смі/j+а́+нн*я
осо́ння о/со́нн/*я
остю́ччя /ост/ю́чч*я
осуча́снення о+су/ча́с/н+енн*я
осімені́ння о/сім/ен+і́нн*я
отрокови́ця /отрок/ови́ц*я
отру́тниця о/тру́/т+ниц*я
отупі́ння о/туп/і́+нн*я
офакту́рювання о/факт/у́р+юва+нн*я
офранцу́ження о/франц/у́ж+енн*я
офранцу́жування о/франц/у́ж+ува+нн*я
охарактеризува́ння о/характер/из+ува́+нн*я
очни́ця /оч/н+и́ц*я
п'я́льця /п'я́/льц*я
п'яни́ця /п'j/ан+и́ц*я
п'ятерня́ /п'ят/ер+н*я́
п'ятірня́ /п'ят/ір+н*я́
па́далиця /па́д/а+л+иц*я
па́хілля /па́х/ілл*я
падлю́чення /пад/л+ю́ч+енн*я
пали́льниця /пал/и́+льн+иц*я
палі́ччя /пал/і́чч*я
паплю́ження /папл/ю́ж+енн*я
парови́ця /пар/ови́ц*я
парови́чня /пар/ов+и́ч+н*я
парфюме́рниця /парфюм/е́р+н+иц*я
пасинкува́ння па/син/к+ува́+нн*я
пасту́шення /пас/т+у́ш+енн*я
пастухува́ння /пас/т+ух+ува́+нн*я
пастушеня́ /пас/т+уш+ен*я́
пахті́ння /пах/т+і́+нн*я
пащекува́ння /пащ/ек+ува́+нн*я
пая́льщиця /паj/а́+льщиц*я
перевдя́гнення пере+в/дя́г/н+енн*я
перевіря́льниця пере/вір/я́+льн+иц*я
переда́тчиця пере/да́/т+чиц*я
передво́ювання пере/дв/о́j+ува+нн*я
передови́ця /перед/ов+и́ц*я
передпряді́ння перед/пряд/і́нн*я
перезапи́лення пере+за/пи́л/енн*я
перезволо́ження пере+з/воло́ж/енн*я
переймено́вування пере/йм/ен+о́в+ува+нн*я
перейменува́ння пере/йм/ен+ува́+нн*я
переки́нення пере/ки́/н+енн*я
перенаванта́ження пере+на/ванта́ж/енн*я
переобгово́рення пере+об/гово́р/енн*я
переобира́ння пере+о/бир/а́+нн*я
переобмундиро́вування пере+об/мундир/о́в+ува+нн*я
переодяга́льня пере+о/дяг/а́+льн*я
переокулірува́ння пере/окул/ір+ува́+нн*я
переосми́слювання пере+о/сми́сл/юва+нн*я
переповива́ння пере+по/ви/ва́+нн*я
перетасо́вщиця пере/тас/о́в+щиц*я
переусвідо́млення пере+у+с/від/о́мл+енн*я
переіна́кшення пере/ін/а́к+ш+енн*я
переіна́кшування пере/ін/а́к+ш+ува+нн*я
переіна́чення пере/ін/а́ч+енн*я
перлі́вниця /перл/і́в+ниц*я
першенствува́ння /перш/ен+ств+ува́+нн*я
печі́ночниця /печі́н/оч+н+иц*я
пивни́ця /пи/в+н+и́ц*я
писарюва́ння /пис/а+р+юва́+нн*я
пискля́ /писк/л*я́
письме́нниця /пись/м+е́нн+иц*я
пла́кальниця /пла́к/а+льн+иц*я
плакси́виця /плак/с+и́в+иц*я
плаксу́ня /плак/с+у́н*я
платинува́ння /плат/ин+ува́+нн*я
платня́ /плат/н*я́
плащани́ця /плащ/ани́ц*я
плескота́ння /плеск/от+а́+нн*я
плеті́льниця /плет/і́льн+иц*я
плюва́льниця /плю/ва́+льниц*я
плі́сня́віння /плі́сн/я́в+і+нн*я
пови́тиця по/ви́/т+иц*я
повідо́мниця по/від/о́м+н+иц*я
погу́ркування по/гу́р/к+ува+нн*я
подая́ння по/да/j+а́нн*я
подрі́бнювання по/дрі́б/н+юва+нн*я
пожва́влення по/жв/а́вл+енн*я
пожва́влювання по/жв/а́вл+юва+нн*я
поживлі́ння по/жи/вл+і́нн*я
пожили́ця по/жи/л+и́ц*я
пожиткува́ння по/жи/т+к+ува́+нн*я
пожовті́ння по/жов/т+і́+нн*я
познайо́млення по/зна/й+о́мл+енн*я
покре́ктування по/кре́к/т+ува+нн*я
поле́гшення по/ле́г/ш+енн*я
поле́гшування по/ле́г/ш+ува+нн*я
полоска́льниця /полоск/а́+льн+иц*я
полюбо́вниця по/люб/о́в+н+иц*я
поля́рниця /пол/я́р+н+иц*я
поліня́ччя /полін/я́чч*я
помертві́ння по/мер/т+в+і́+нн*я
поневіря́ння по+не/вір/я́+нн*я
поніме́чення по/нім/е́ч+енн*я
попадя́ /поп/ад*я́
попільни́ця /попіль/ни́ц*я
породже́нниця по/родж/е́н+ниц*я
породі́лля по/род/і́лл*я
порохни́ння /порох/н+и́нн*я
порятівни́ця по/рят/ів+ни́ц*я
порі́дня по/рі́д/н*я
порі́дшання по/рі́д/ш+а+нн*я
посві́дчення по/сві́д/ч+енн*я
посві́дчування по/сві́д/ч+ува+нн*я
посвітлі́ння по/світ/л+і́+нн*я
поселе́ниця по/сел/е́н+иц*я
поси́ві́ння по/си́в/і́+нн*я
посиді́льниця по/сид/і́+льниц*я
посла́нниця по/сл/а́+н+ниц*я
послідо́вниця по/слід/о́вн+иц*я
поставщи́ця по/став/щи́ц*я
постановля́ння по/стан/овл+я́+нн*я
потихо́ня по/тих/о́н*я
потопе́льниця по/топ/е́льниц*я
потьма́рення по/тьм/а́р+енн*я
почасті́шання по/част/і́ш+а+нн*я
почива́льня /почи/ва́+льн*я
прабабу́ся пра/баб/у́с*я
прави́ця /прав/и́ц*я
праття́ /пр/а+тт*я́
президентува́ння /презид/ент+ува́+нн*я
привне́сення при+в/не́с/енн*я
приграни́ччя при/гран/и́чч*я
прижи́влювання при/жи́/вл+юва+нн*я
приживля́ння при/жи/вл+я́+нн*я
призбира́ння при+з/бир/а́+нн*я
призвича́ювання при+з/вич/а́j+ува+нн*я
призві́дця при+з/ві́д/ц*я
принево́лення при+не/во́л/енн*я
приохо́чення при+о/хо́ч/енн*я
припрова́дження при+про/ва́дж/енн*я
приятелюва́ння /прия/тел+юва́+нн*я
пробі́рниця /проб/і́р+н+иц*я
пров'я́лювання про/в'я́/л+юва+нн*я
проводжа́ння про/водж/а́+нн*я
програва́ння про/гр/а+ва́+нн*я
продавщи́ця /прода/в+щи́ц*я
пропові́дниця про+по/ві́д/ниц*я
проповіда́ння про+по/від/а́+нн*я
простяга́ння про+с/тяг/а́+нн*я
пря́ничниця /пря́н/ич+н+иц*я
пряди́льниця /пряд/и́льн+иц*я
пряди́льня /пряд/и́льн*я
пта́шниця /пт/а́ш+ниц*я
пта́шня /пт/а́ш+н*я
птаха́рня /пт/ах+а́рн*я
птахівни́ця /пт/ах+івни́ц*я
пташа́рня /пт/аш+а́рн*я
пташеня́ /пт/аш+ен*я́
пти́чниця /пт/и́ч+ниц*я
пти́чня /пт/и́ч+н*я
пу́дрениця /пу́др/ениц*я
пусте́льниця /пуст/е́ль+н+иц*я
пусте́ля /пуст/е́л*я
пусти́ня /пуст/и́н*я
пусто́шення /пуст/о́ш+енн*я
пі́сня /пі́/сн*я
підвору́шення під+во/ру́ш/енн*я
піднебе́сся під/неб/е́сс*я
підночі́вля під/ноч/і́в+л*я
підсипа́льниця під/сип/а́+льниц*я
піклува́льниця /пікл/ува́+льн+иц*я
пішани́ця /піш/ани́ц*я
пішня́ /піш/н*я́
ра́ння /ра́н/н*я
рафіна́дниця /рафін/а́д+н+иц*я
ревни́виця /ревн/и́в+иц*я
революціонізува́ння /революці/он+із+ува́+нн*я
режисерува́ння /режис/ер+ува́+нн*я
рекупера́торниця /рекупер/а́т+ор+ниц*я
ржаві́ння /рж/ав+і́+нн*я
риба́лення /риб/а́л+енн*я
ришто́вання /ришт/о́ва+нн*я
робі́тня /роб/і́т+н*я
робітни́ця /роб/іт+ни́ц*я
родича́ння /род/ич+а́+нн*я
роді́льня /род/і́льн*я
розвальцьо́вування роз/валь/ць+о́в+ува+нн*я
розвору́шення роз+во/ру́ш/енн*я
розвінча́ння роз/він/ч+а́+нн*я
розглаго́льствування роз/глаго́ль/ств+ува+нн*я
роздво́єння роз/дв/о́j+енн*я
роздму́хування роз/дму́/х+ува+нн*я
розки́слення роз/ки́с/л+енн*я
розкріпа́чення роз/кріп/а́ч+енн*я
розкріпа́чування роз/кріп/а́ч+ува+нн*я
розмежо́вування роз/меж/о́в+ува+нн*я
розповсю́дження роз+по+в/сю́дж/енн*я
розповсю́джування роз+по+в/сю́дж/ува+нн*я
розповсю́дниця роз+по+в/сю́д/ниц*я
розповіда́ння роз+по/від/а́+нн*я
розпоря́дчиця роз+по/ря́д/чиц*я
розпізна́ння роз+пі/зна́/нн*я
розпізнава́ння роз+пі/зна/ва́+нн*я
розрисува́ння роз/рис/ува́+нн*я
розселя́нювання роз/сел/я́н+юва+нн*я
розтліва́ння роз/тл/і+ва́+нн*я
розтри́нькання роз/три́нь/к+а+нн*я
розукру́пнення роз+у/кру́п/н+енн*я
розумі́ння /розум/і́+нн*я
розі́бра́ння розі́/бр/а́+нн*я
ру́твиця /ру́т/в+иц*я
руйнува́ння /руй/н+ува́+нн*я
руйнівни́ця /руй/н+ів+н+и́ц*я
рукави́ця /рук/ав+и́ц*я
рукави́чниця /рук/ав+и́ч+н+иц*я
руї́нниця /руj/і́н+н+иц*я
рю́мсання /рю́м/с+а+нн*я
ряботи́ння /ряб/от+и́нн*я
рі́зьблення /рі́зь/бл+енн*я
рівни́ця /рівн/и́ц*я
різни́ця /різн/и́ц*я
сабота́жниця /сабот/а́ж+ниц*я
саді́бня /сад/і́бн*я
санкціонува́ння /санкці/он+ува́+нн*я
сарпи́ночниця /сарп/и́н+оч+ниц*я
сачови́ця /сач/ови́ц*я
свадьбува́ння /свадь/б+ува́+нн*я
свашкува́ння /сва/ш+к+ува́+нн*я
свекру́хня /свекр/у́х+н*я
свиню́шня /свин/ю́шн*я
своя́киня /своj/а́к+ин*я
своя́чениця /своj/а́ч+ен+иц*я
святе́нниця /свят/е́нн+иц*я
святи́ня /свят/и́н*я
святкува́ння /свят/к+ува́+нн*я
сві́дчиця /сві́д/ч+иц*я
світли́ця /світ/л+и́ц*я
свіча́рниця /свіч/а́р+ниц*я
свічка́рня /свіч/к+а́р+н*я
седми́ця /седм/и́ц*я
семери́ця /сем/ер+и́ц*я
сепара́торниця /сепар/а́т+ор+н+иц*я
сестри́ниця /сестр/и́н+иц*я
сестрі́ниця /сестр/і́н+иц*я
сигаре́тниця /сигар/е́т+н+иц*я
силіка́тниця /силік/а́т+н+иц*я
силікатува́ння /силік/ат+ува́+нн*я
силіціюва́ння /силіц/іj+ува́+нн*я
систематизува́ння /систем/ат+из+ува́+нн*я
сити́ця /сит/и́ц*я
скавулі́ння /скаву/л+і́+нн*я
скарбівни́ця /скарб/ів+ни́ц*я
скида́льниця с/кид/а́+льн+иц*я
склепі́ння /склеп/і́нн*я
склерозува́ння /склер/оз+ува́нн*я
сконцентрува́ння с+кон/центр/ува́+нн*я
скребни́ця /скреб/ни́ц*я
скри́тниця с/кри́/т+н+иц*я
ску́пчення с/ку́п/ч+енн*я
скупердя́ /скуп/ерд*я́
скуперня́ /скуп/ерн*я́
скупи́ндя /скуп/и́нд*я
слабі́шання /слаб/і́ш+а+нн*я
сланцюва́ння /сл/а+н+ц+юва́+нн*я
сливови́ця /слив/ов+и́ц*я
слове́сниця /слов/е́с+н+иц*я
служе́бниця /служ/е́б+н+иц*я
смире́нниця с/мир/е́нн+иц*я
смоківни́ця /смок/івни́ц*я
смоля́рня /смол/я́р+н*я
сміхотня́ /смі/х+от+н*я́
снува́льниця /сну/ва́+льн+иц*я
снігови́ця /сніг/ови́ц*я
сніжни́ця /сніж/н+и́ц*я
со́тня /со́т/н*я
солонцюва́ння /сол/он+ц+юва́+нн*я
соняшничи́ння /сон/яш+н+ич+и́нн*я
сочеви́ця /соч/еви́ц*я
сояшничи́ння /соj/аш+нич+и́нн*я
сповиття́ с+по/ви/тт*я́
спогляда́льниця с+по/гляд/а́+льн+иц*я
споля́чення с/пол/я́ч+енн*я
спонука́ння с+по/ну/к+а́+нн*я
спочува́ння с+по/чу/ва́+нн*я
сприятелюва́ння с/прия/тел+юва́+нн*я
спрямо́вання с/прям/о́ва+нн*я
спусто́шення с/пуст/о́ш+енн*я
спусто́шування с/пуст/о́ш+ува+нн*я
співани́ця с/пі/ва+н+и́ц*я
співвинува́тиця спів/вин/ува́т+иц*я
співвітчи́зниця спів/вітч/и́зн+иц*я
співпережива́ння спів+пере/жи/ва́+нн*я
співробі́тниця спів/роб/і́т+ниц*я
співста́влення спів/ста́вл/енн*я
спідни́чниця с/під/ни́ч+н+иц*я
спізна́ння с+пі/зна́/нн*я
срамо́тниця /срам/о́т+ниц*я
стано́влення /стан/о́вл+енн*я
стано́чниця /стан/о́ч+ниц*я
стари́ня /стар/и́н*я
старцюва́ння /стар/ц+юва́+нн*я
старшинува́ння /стар/ш+ин+ува́+нн*я
старшува́ння /стар/ш+ува́+нн*я
створі́ння с/твор/і́нн*я
стеблува́ння /стебл/ува́нн*я
стовби́чення /стовб/и́ч+енн*я
столовни́ця /стол/ов+ни́ц*я
страхові́ття /страх/ов+і́тт*я
страхі́ття /страх/і́тт*я
стрига́льниця /стриг/а́ль+ниц*я
стрі́лочниця /стрі́л/оч+ниц*я
стрі́тення /стрі́/т+енн*я
стрільни́ця /стріль/ни́ц*я
ступенюва́ння /ступ/ен+юва́нн*я
ступи́ця /ступ/и́ц*я
су́кроватиця су́/кров/ат+иц*я
сульфідува́ння /сульф/ід+ува́+нн*я
суперобма́зування супер+об/ма́з/ува+нн*я
суперфосфа́тниця супер/фосф/а́т+н+иц*я
сухі́тниця /сух/і́т+н+иц*я
суше́ня /суш/е́н*я
схо́дня с/хо́д/н*я
сі́яльниця /сі́/j+а+льниц*я
сіва́льниця /сі/ва́+льниц*я
сівби́ця /сі/в+б+и́ц*я
сівня́ /сі/в+н*я́
сідла́ння /сід/л+а́+нн*я
сідни́ця /сід/ни́ц*я
сіка́рня /сік/а́рн*я
сірни́чниця /сір/ни́ч+ниц*я
сірома́шня /сір/ом+а́ш+н*я
січка́рня /січ/к+а́рн*я
талови́ця /та/л+ови́ц*я
танцівни́ця /тан/ц+ів+ни́ц*я
тарахкота́ння /тарах/к+от+а́+нн*я
татарченя́ /татар/ч+ен*я́
те́рлиця /те́р/лиц*я
теоретизува́ння /теор/ет+из+ува́+нн*я
теребі́вля /тереб/і́вл*я
тертя́ /тер/т*я́
тесли́ця /тес/л+и́ц*я
тесля́рня /тес/л+я́р+н*я
ти́цяння /ти́ц/я+нн*я
тихо́ня /тих/о́н*я
тка́ля /тк/а́+л*я
товкма́чення /товк/ма́ч+енн*я
торго́виця /торг/о́в+иц*я
торгі́вля /торг/і́в+л*я
торф'яни́ця /торф'j/ан+и́ц*я
трав'яни́ця /трав'j/ан+и́ц*я
транскрибува́ння тран/скриб/ува́+нн*я
трепета́ння /треп/ет+а́+нн*я
тро́йця /тр/о́й+ц*я
трясави́ця /тряс/ави́ц*я
трясови́ця /тряс/ови́ц*я
трі́йця /тр/і́й+ц*я
ту́пцяння /ту́п/ц+я+нн*я
туберкульо́зниця /туберкуль/о́з+н+иц*я
тужа́влення /туж/а́вл+енн*я
тужі́льниця /туж/і́+льн+иц*я
тупи́ця /туп/и́ц*я
турке́ня /турк/е́н*я
тюре́мниця /тюр/е́м+н+иц*я
тюре́мщиця /тюр/е́м+щиц*я
тюря́жниця /тюр/я́ж+ниц*я
ті́мениця /ті́м/ен+иц*я
тім'яни́ця /тім'j/ан+и́ц*я
тіту́ня /тіт/у́н*я
тіту́ся /тіт/у́с*я
уби́вця у/би́/в+ц*я
уболіва́льниця у/бол/і+ва́+льниц*я
увира́знення у+ви/ра́з/н+енн*я
увібра́ння уві/бр/а́+нн*я
угля́дування у/гля́д/уванн*я
уда́чниця у/да́/ч+ниц*я
удосто́єння у+до/сто́j/енн*я
узбере́жжя уз/бере́жж/*я
умертві́ння у/мер/т+в+і́нн*я
умива́льня у/ми/ва́+льн*я
уможли́влення у/мож/ли́вл+енн*я
умі́ння /умі́/нн*я
унао́чнення у+на/о́ч/н+енн*я
упада́ння у/пад/а́+нн*я
упові́льнення у+по/ві́ль/н+енн*я
упові́льнювання у+по/ві́ль/н+юва+нн*я
упрова́дження у+про/ва́дж/енн*я
упідле́глення у+під/ле́г/л+енн*я
упізнава́ння у+пі/зна/ва́+нн*я
урече́влення у/реч/е́вл+енн*я
урече́влювання у/реч/е́вл+юва+нн*я
уродли́виця у/род/ли́в+иц*я
усвідо́млення у+с/від/о́мл+енн*я
усвідо́млювання у+с/від/о́мл+юва+нн*я
усипа́льня у/сип/а́+льн*я
успадко́вування у+с/пад/к+о́в+ува+нн*я
успадкува́ння у+с/пад/к+ува́+нн*я
устатко́вання у/стат/к+о́ва+нн*я
устатко́вування у/стат/к+о́в+ува+нн*я
усуспі́льнення у+су/спі́ль/н+енн*я
усікнове́ння у/сік/нове́нн*я
фасува́льня /фас/ува́+льн*я
фо́кусничання /фо́кус/нич+а+нн*я
форсу́нниця /форс/у́н+ниц*я
фрезерува́льниця /фрез/ер+ува́+льн+иц*я
фрукто́вниця /фрукт/о́в+ниц*я
фунди́рування /фунд/и́р+ува+нн*я
фігля́рничання /фігл/я́р+нич+а+нн*я
фіглярува́ння /фігл/яр+ува́+нн*я
хапатня́ /хап/а+т+н*я́
харкоти́ння /хар/к+от+и́нн*я
харче́вня /харч/е́вн*я
холоди́льщиця /холод/и́+льщиц*я
хрипі́ння /хрип/і́+нн*я
хрупості́ння /хруп/ост+і́+нн*я
хрі́нниця /хрі́н/ниц*я
ху́днення /ху́д/н+енн*я
цари́ця /цар/и́ц*я
цвірінча́ння /цвірін/ч+а́+нн*я
це́рківця /це́рків/ц*я
цензурува́ння /ценз/ур+ува́+нн*я
цибу́ля /циб/у́л*я
цибули́ння /циб/ул+и́нн*я
цюцю́ня /цюц/ю́н*я
чаба́рня /чаб/а́рн*я
четвертува́ння /четв/ер+т+ува́+нн*я
четві́рочниця /четв/і́р+оч+ниц*я
чинба́рня /чин/б+а́р+н*я
чинбарюва́ння /чин/б+ар+юва́+нн*я
чино́вниця /чин/о́вн+иц*я
чо́кання /ч/о́к+а+нн*я
чоло́мкання /чол/о́м+к+а+нн*я
чорни́ця /чорн/и́ц*я
чуки́кання /чук/и́к+а+нн*я
ша́шечниця /ша́ш/еч+ниц*я
шалені́ння /шал/ен+і́+нн*я
шано́вниця /шан/о́в+н+иц*я
шатківни́ця /шатк/ів+ни́ц*я
шахрайня́ /шахр/ай+н*я́
шахраюва́ння /шахр/аj+ува́+нн*я
шахівни́ця /шах/ів+ни́ц*я
шва́льня /шв/а́льн*я
шва́ля /шв/а́л*я
шварготі́ння /шварг/от+і́+нн*я
шве́йниця /шв/е́й+н+иц*я
швидкісни́ця /швид/к+іс+н+и́ц*я
шепеля́влення /шепел/я́вл+енн*я
ши́шельниця /ши́ш/ельн+иц*я
шиття́ /ши/тт*я́
шкарбо́ття /шкарб/о́тт*я
шкура́ття /шкур/а́тт*я
шовко́виця /шовк/о́в+иц*я
шпачка́рня /шпач/ка́рн*я
шумили́ння /шум/ил+и́нн*я
щасли́виця /щас/ли́в+иц*я
щети́нниця /щет/и́н+н+иц*я
я́блуня /я́бл/ун*я
я́блучниця /я́бл/уч+н+иц*я
яблуння́ /ябл/унн*я́
європеїзува́ння /європ/еj+із+ува́+нн*я
імени́нниця /ім/ен+и́н+н+иц*я
імператри́ця /імпер/атр+и́ц*я
інтерба́чення інтер/ба́ч/енн*я
інтернаціоналізува́ння інтер/наці/онал+із+ува́+нн*я
інтродукува́ння інтро/дук/ува́+нн*я
ґазди́ня /ґазд/и́н*я

я — корінь

Приклади слів із коренем «я»

Слово Морфемна структура
я́чество /я́/че+ств*о

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.