ЮЧ — МОРФЕМІКА

юч — суфікс

Значення суфікса «юч»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Дієприслівник.
бо́рючись
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
Ознака (якість, властивість).
колю́чий, непосидю́чий
Підсилення ознаки (якості, властивості).
злю́чий
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
гадю́чка, гадюча́, гадюченя́
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
остючо́к
Приклади слів із суфіксом «юч»

Слово Морфемна структура
близню́чка /близ/н+ю́ч+к*а
близнючо́к /близ/н+юч+о́к
бо́рючись /бо́р/юч+и+сь
болю́чіше /бол/ю́ч+іш+е
болю́чіший /бол/ю́ч+іш*ий
воню́чка /вон/ю́ч+к*а
гадю́чин /гад/ю́ч+ин
гадю́чище /гад/ю́ч+ищ*е
гадю́чка /гад/ю́ч+к*а
гадю́чник /гад/ю́ч+ник
гадюча́ /гад/юч*а́
гадюченя́ /гад/юч+ен*я́
гнилю́чка /гни/л+ю́ч+к*а
гнилючо́к /гни/л+юч+о́к
гнітю́че /гніт/ю́ч+е
говорю́чість /говор/ю́ч+ість
жадню́чий /жад/н+ю́ч*ий
живлю́чий /жи/вл+ю́ч*ий
живлю́чість /жи/вл+ю́ч+ість
закарлю́чений за/карл/ю́ч+ен*ий
закарлю́чити за/карл/ю́ч+и+ти
закарлю́читися за/карл/ю́ч+и+ти+ся
закарлю́чка за/карл/ю́ч+к*а
закарлю́чуватися за/карл/ю́ч+ува+ти+ся
злю́чий /зл/ю́ч*ий
каню́чення /кан/ю́ч+енн*я
карлю́чити /карл/ю́ч+и+ти
карлю́читися /карл/ю́ч+и+ти+ся
карлючкува́тий /карл/юч+к+ува́т*ий
ко́лючий /ко́л/юч*ий
колю́чий /кол/ю́ч*ий
колю́чка /кол/ю́ч+к*а
колю́чковий /кол/ю́ч+к+ов*ий
лисню́чість /лис/н+ю́ч+ість
мигтю́чий /миг/т+ю́ч*ий
нападлю́чити на/пад/л+ю́ч+и+ти
нелиню́чий не/лин/ю́ч*ий
непосидю́че не+по/сид/ю́ч+е
непосидю́чий не+по/сид/ю́ч*ий
непосидю́чість не+по/сид/ю́ч+ість
неродю́чість не/род/ю́ч+ість
обханю́чувати об/хан/ю́ч+ува+ти
остючо́к /ост/юч+о́к
п'яню́чий /п'j/ан+ю́ч*ий
падлю́чення /пад/л+ю́ч+енн*я
падлю́чий /пад/л+ю́ч*ий
падлю́чити /пад/л+ю́ч+и+ти
посидю́че по/сид/ю́ч+е
разю́чо /раз/ю́ч+о
родю́чість /род/ю́ч+ість
селю́чка /сел/ю́ч+к*а
селюча́ /сел/юч*а́
селючо́к /сел/юч+о́к
спадлю́читися с/пад/л+ю́ч+и+ти+ся
шерхню́чий /шерх/н+ю́ч*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.