ЮК — МОРФЕМІКА

юк — суфікс

Значення суфікса «юк»

Аугментативність (збільшення), згрубілість.
тварю́ка
Особа.
селю́к
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
віслю́к, гадю́ка
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
кашлю́к
Рослина.
овсю́к
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
остю́к
Предмет, об’єкт.
закарлю́ка
Приклади слів із суфіксом «юк»

Слово Морфемна структура
борюка́ння /бор/юк+а́+нн*я
борюка́тися /бор/юк+а́+ти+ся
віслю́к /вісл/ю́к
гадю́ка /гад/ю́к*а
закарлю́ка за/карл/ю́к*а
зведеню́к з/вед/ен+ю́к
каменю́ка /кам/ен+ю́к*а
кашлю́к /кашл/ю́к
кашлюко́вий /кашл/юк+о́в*ий
красню́к /крас/н+ю́к
мазю́кати /маз/ю́к+а+ти
матюкну́вшись /мат/юк+ну́+вш+и+сь
намазю́каний на/маз/ю́к+а+н*ий
намазю́кати на/маз/ю́к+а+ти
овсю́к /овс/ю́к
остю́к /ост/ю́к
остюкува́тий /ост/юк+ува́т*ий
падлю́ка /пад/л+ю́к*а
поборюка́тися по/бор/юк+а́+ти+ся
селю́к /сел/ю́к
сердюкі́вський /серд/юк+і́в+ськ*ий
скаженю́ка с/каж/ен+ю́к*а
скотиню́ка /скот/ин+ю́к*а
смаглю́к /смаг/л+ю́к
тварю́ка /твар/ю́к*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.