ЩИН — МОРФЕМІКА

щин — суфікс

Значення суфікса «щин»

Опредметнена дія.
зми́рщина, поножо́вщина
Наслідок (продукт, результат) дії.
зми́рщина, поножо́вщина
Опредметнена ознака (якість, властивість).
зуба́товщина, побуто́вщина
Речовина, мінерал.
ли́марщина
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «щин»

Слово Морфемна структура
антирадя́нщина анти/рад/я́н+щин*а
ба́тьківщи́на /ба́ть/к+ів+щи́н*а
безпопі́вщина без/поп/і́в+щин*а
бува́льщина /бу/ва́+ль+щин*а
відуме́рщина від+у/ме́р/щин*а
емігра́нтщина е/мігр/а́нт+щин*а
займанщи́на за/йм/а+н+щи́н*а
зе́мщина /зе́м/щин*а
зми́рщина з/ми́р/щин*а
зуба́товщина /зуба́тов/щин*а
колії́вщина /кол/іj+і́в+щин*а
криміна́льщина /кримін/а́ль+щин*а
куста́рщина /куст/а́р+щин*а
ли́марщина /ли́м/ар+щин*а
люби́тельщина /люб/и́+тель+щин*а
майстровщи́на /майстр/ов+щи́н*а
матірщи́на /мат/ір+щи́н*а
наддніпря́нщина над/дніпр/я́н+щин*а
небува́льщина не/бу/ва́+ль+щин*а
незайма́нщина не+за/йм/а́+н+щин*а
обива́тельщина /обива́/тель+щин*а
орди́нщина /орд/и́н+щин*а
па́нщина /па́н/щин*а
па́нщинний /па́н/щин+н*ий
па́нщинник /па́н/щин+н+ик
побуто́вщина по/бу/т+о́в+щин*а
полови́нщина /пол/ови́н+щин*а
поліце́йщина /поліц/е́й+щин*а
поножо́вщина по/нож/о́в+щин*а
праба́тьківщина пра/ба́ть/к+ів+щин*а
пустовщи́на /пуст/ов+щи́н*а
сентимента́льщина /сентимент/а́ль+щин*а
слов'я́нщина /слов'j/а́н+щин*а
спа́дщинний с/па́д/щин+н*ий
тесті́вщина /тест/і́в+щин*а
толсто́вщина /толст/о́в+щин*а
халту́рщина /халт/у́р+щин*а
хлисті́вщина /хлист/і́в+щин*а
хуторя́нщина /хутор/я́н+щин*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.