Ш — МОРФЕМІКА

ш — суфікс

Значення суфікса «ш»

Дієприкметник.
перемі́гший
Особова форма дієслова.
знайшовши, зійшо́вшися, пройшо́вши
Займенник.
і́нший
Ознака (якість, властивість).
Особа.
лівша́
Предмет, об’єкт.
покри́шечний, покри́шка
Приклади слів із суфіксом «ш»

Слово Морфемна структура
безпро́грашний без+про́/гр/а+ш+н*ий
безуспі́шний без+у/спі́/ш+н*ий
бі́льш /бі́ль/ш
бі́льшання /бі́ль/ш+а+нн*я
бі́льшати /бі́ль/ш+а+ти
бі́льшість /бі́ль/ш+ість
більшови́зм /біль/ш+ов+и́зм
більшови́к /біль/ш+ов+и́к
більшови́цький /біль/ш+ов+и́ць+к*ий
більшови́чка /біль/ш+ов+и́ч+к*а
більшовиза́ція /біль/ш+ов+из+а́ціj*а
більшовизува́ти /біль/ш+ов+из+ува́+ти
більшовизува́тися /біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
ви́грашка ви́/гр/а+ш+к*а
ви́грашний ви́/гр/а+ш+н*ий
ви́грашно ви́/гр/а+ш+н+о
вну́трішньо /вну́трі/ш+нь+о
гетьма́нша /гетьма́н/ш*а
губерна́торша /губерн/а́тор+ш*а
до́лішній /до́л/і+ш+н*ій
дома́шній /дом/а́+ш+н*ій
дотя́гши до/тя́г/ш+и
ді́йшлий ді́/й/ш+л*ий
ді́йшлість ді́/й/ш+л+ість
за́вждишній /за́вжд/и+ш+н*ій
завбі́льшки зав/бі́ль/ш+ки
завме́рши за+в/ме́р/ш+и
завши́ршки за+в/ши́р/ш+ки
збі́льшеність з/бі́ль/ш+ен+ість
збі́льшувати з/бі́ль/ш+ува+ти
збі́льшуватися з/бі́ль/ш+ува+ти+ся
збі́льшувач з/бі́ль/ш+ува+ч
збі́льшуючи з/бі́ль/ш+у+j+уч+и
збільшови́чений з/біль/ш+ов+и́ч+ен*ий
збільшови́чення з/біль/ш+ов+и́ч+енн*я
збільшови́чити з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти
збільшови́читися з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти+ся
збільшовизо́ваний з/біль/ш+ов+из+о́ва+н*ий
збільшовизува́ти з/біль/ш+ов+из+ува́+ти
збільшовизува́тися з/біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
зм'я́кшувальний з/м'я́к/ш+ува+льн*ий
зм'я́кшуваний з/м'я́к/ш+ува+н*ий
зм'я́кшуючий з/м'я́к/ш+у+j+уч*ий
зменша́тися з/мен/ш+а́+ти+ся
знайшо́вши з+на/й/ш+о́+вш+и
знайшовши з+на/й/ш+ов+ш+и
зійшо́вшися зі/й/ш+о́в+ш+и+ся
команди́рша /команд/и́р+ш*а
коро́тше /коро́т/ш+е
коро́тший /коро́т/ш*ий
ле́гшенько /ле́г/ш+еньк+о
лі́гши /лі́г/ш+и
лі́карша /лі́к/ар+ш*а
лівша́ /лів/ш*а́
ліфте́рша /ліфт/е́р+ш*а
м'я́кшення /м'я́к/ш+енн*я
м'якши́льний /м'як/ш+и́+льн*ий
моло́дшенький /моло́д/ш+еньк*ий
найбі́льшенький най/бі́ль/ш+еньк*ий
найлі́пше най/лі́п/ш+е
насмі́шкувато на/смі́/ш+к+уват+о
насмі́шкуватість на/смі́/ш+к+уват+ість
насмі́шниця на/смі́/ш+ниц*я
небезуспі́шний не+без+у/спі́/ш+н*ий
небезуспі́шно не+без+у/спі́/ш+н+о
небільшови́цький не/біль/ш+ов+и́ць+к*ий
незгі́рш не+з/гі́р/ш
непоспі́шливо не+по/спі́/ш+лив+о
непоспі́шливість не+по/спі́/ш+лив+ість
непоспі́шно не+по/спі́/ш+н+о
непоспі́шність не+по/спі́/ш+н+ість
несогі́рше не+со/гі́р/ш+е
несогі́рший не+со/гі́р/ш*ий
неусмі́шливий не+у/смі́/ш+лив*ий
нікуди́шній ні/куди́/ш+н*ій
обіпе́ршись обі/пе́р/ш+и+сь
одома́шнений о/дом/а́+ш+н+ен*ий
одома́шнення о/дом/а́+ш+н+енн*я
одома́шнити о/дом/а́+ш+н+и+ти
одома́шнитися о/дом/а́+ш+н+и+ти+ся
одома́шнювання о/дом/а́+ш+н+юва+нн*я
одома́шнювати о/дом/а́+ш+н+юва+ти
одома́шнюватися о/дом/а́+ш+н+юва+ти+ся
пере́смішки пере́/смі/ш+к*и
пере́смішок пере́/смі/ш+ок
перемі́гший пере/мі́г/ш*ий
пересміши́ти пере/смі/ш+и́+ти
переіна́кшений пере/ін/а́к+ш+ен*ий
переіна́кшення пере/ін/а́к+ш+енн*я
переіна́кшити пере/ін/а́к+ш+и+ти
переіна́кшитися пере/ін/а́к+ш+и+ти+ся
переіна́кшування пере/ін/а́к+ш+ува+нн*я
переіна́кшувати пере/ін/а́к+ш+ува+ти
переіна́кшуватися пере/ін/а́к+ш+ува+ти+ся
пи́сарша /пи́с/а+р+ш*а
пи́саршин /пи́с/а+р+ш+ин
по-більшови́цьки по-/біль/ш+ов+и́ць+к+и
по-більшови́цькому по-/біль/ш+ов+и́ць+к+ому
по-дома́шньому по-/дом/а́+ш+нь+ому
по-ни́нішньому по-/ни́ні/ш+нь+ому
по-і́ншому по-/і́н/ш+ому
по-іна́кшому по-/ін/а́к+ш+ому
по́кришечка по́/кри/ш+еч+к*а
по́кришковий по́/кри/ш+к+ов*ий
по́смішечка по́/смі/ш+еч+к*а
побага́тший по/бага́т/ш*ий
побі́льшувати по/бі́ль/ш+ува+ти
побі́льшуватися по/бі́ль/ш+ува+ти+ся
погі́ршений по/гі́р/ш+ен*ий
подо́вш по/до́в/ш
поза́втрашній по/за́втр/а+ш+н*ій
покри́шечний по/кри́/ш+еч+н*ий
покри́шка по/кри́/ш+к*а
поле́гша по/ле́г/ш*а
поле́гшення по/ле́г/ш+енн*я
поле́гшитися по/ле́г/ш+и+ти+ся
поле́гшування по/ле́г/ш+ува+нн*я
поме́ншавши по/ме́н/ш+а+вш+и
поме́ншалий по/ме́н/ш+а+л*ий
попереіна́кшувати по+пере/ін/а́к+ш+ува+ти
порі́дшання по/рі́д/ш+а+нн*я
посе́сорша /посе́с/ор+ш*а
посмі́шечка по/смі́/ш+еч+к*а
посмі́шище по/смі́/ш+ищ*е
посмі́шкувати по/смі́/ш+к+ува+ти
посмішко́вувати по/смі/ш+к+о́в+ува+ти
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
посмішкува́тися по/смі/ш+к+ува́+ти+ся
поспі́шливий по/спі́/ш+лив*ий
поспі́шливо по/спі́/ш+лив+о
поспі́шливість по/спі́/ш+лив+ість
поспі́шний по/спі́/ш+н*ий
поспі́шно по/спі́/ш+н+о
поспіша́тися по/спі/ш+а́+ти+ся
поспіша́ючи по/спі/ш+а́+j+уч+и
постаршинува́ти по/стар/ш+ин+ува́+ти
поіна́кшати по/ін/а́к+ш+а+ти
приспі́шено при/спі́/ш+ен+о
приспі́шник при/спі́/ш+ник
приспіша́ти при/спі/ш+а́+ти
пройшо́вши про/й/ш+о́в+ш+и
просмі́шка про/смі́/ш+к*а
ро́зиграш ро́зи/гр/а+ш
ро́зиграшний ро́зи/гр/а+ш+н*ий
сва́шенька /сва́/ш+еньк*а
сва́шечка /сва́/ш+еч+к*а
сва́шин /сва́/ш+ин
сва́шка /сва́/ш+к*а
свашкува́ння /сва/ш+к+ува́+нн*я
свашкува́ти /сва/ш+к+ува́+ти
смі́шечки /смі́/ш+еч+к*и
смі́шки /смі́/ш+к*и
смі́шно /смі́/ш+н+о
смі́шність /смі́/ш+н+ість
сміши́нка /смі/ш+и́нк*а
смішко́ /смі/ш+к*о́
смішко́м /смі/ш+к*о́м
смішкува́тий /смі/ш+к+ува́т*ий
смішли́вий /смі/ш+ли́в*ий
смішли́во /смі/ш+ли́в+о
смішли́вість /смі/ш+ли́в+ість
смішнува́тий /смі/ш+н+ува́т*ий
смішнува́то /смі/ш+н+ува́т+о
смішо́к /смі/ш+о́к
спозаколи́шній с+поза/коли́/ш+н*ій
спра́вдішній с/пра́вд/і+ш+н*ій
спромі́гшись с+про/мі́г/ш+и+сь
спі́шка /спі́/ш+к*а
спі́шний /спі́/ш+н*ий
спіши́ти /спі/ш+и́+ти
спіши́тися /спі/ш+и́+ти+ся
спішне́нький /спі/ш+н+е́ньк*ий
спішне́нько /спі/ш+н+е́ньк+о
старши́на /стар/ш+и́н*а
старши́нський /стар/ш+и́н+ськ*ий
старшина́ /стар/ш+ин*а́
старшинство́ /стар/ш+ин+ств*о́
старшинува́ння /стар/ш+ин+ува́+нн*я
старшинува́ти /стар/ш+ин+ува́+ти
старшува́ння /стар/ш+ува́+нн*я
старшува́ти /стар/ш+ува́+ти
тоді́шній /тоді́/ш+н*ій
увійшо́вши уві/й/ш+о́в+ш+и
управи́тельша у/прав/и́+тель+ш*а
усмі́шкуватий у/смі́/ш+к+уват*ий
успі́шність у/спі́/ш+н+ість
учи́тельша /уч/и́+тель+ш*а
фабрика́нтша /фабрик/а́нт+ш*а
шипши́на /шип/ш+и́н*а
і́гра́шечка /і́гр/а́+ш+еч+к*а
і́грашка /і́гр/а+ш+к*а
і́нший /і́н/ш*ий
іграшка́р /ігр/а+ш+к+а́р
іграшка́рка /ігр/а+ш+к+а́р+к*а
іграшко́вий /ігр/а+ш+к+о́в*ий
іна́кше /ін/а́к+ш+е
іна́кший /ін/а́к+ш*ий

ш — корінь

Приклади слів із коренем «ш»

Слово Морфемна структура
про́швовий про́/ш/в+ов*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.