ЧЕТВ — МОРФЕМІКА

четв — корінь

Приклади слів із коренем «четв»

Слово Морфемна структура
зчетве́рений з/четв/е́р+ен*ий
зчетвери́ти з/четв/ер+и́+ти
почетверто́ваний по/четв/ер+т+о́ва+н*ий
розчетвертува́ти роз/четв/ер+т+ува́+ти
учетве́рте у/четв/е́р+т+е
учетверо́м у/четв/ер*о́м
четве́ртий /четв/е́р+т*ий
четвере́ньки /четв/ер+е́ньк*и
четверта́к /четв/ер+т+а́к
четвертако́вий /четв/ер+т+ак+о́в*ий
четвертачо́к /четв/ер+т+ач+о́к
четверти́на /четв/ер+т+и́н*а
четверти́нка /четв/ер+т+и́н+к*а
четверти́нний /четв/ер+т+и́н+н*ий
четвертни́й /четв/ер+т+н*и́й
четверто́ваний /четв/ер+т+о́ва+н*ий
четверту́шечка /четв/ер+т+у́шеч+к*а
четверту́шка /четв/ер+т+у́шк*а
четвертува́ння /четв/ер+т+ува́+нн*я
четві́рочник /четв/і́р+оч+ник
четві́рочниця /четв/і́р+оч+ниц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.