ЧАТ — МОРФЕМІКА

чат — суфікс

Значення суфікса «чат»

Ознака (якість, властивість).
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «чат»

Слово Морфемна структура
безступі́нчатий без/ступ/і́н+чат*ий
перери́вчато пере/ри́в/чат+о
перери́вчатість пере/ри́в/чат+ість
поренча́та /порен/ча́т*а
пори́вчатий по/ри́в/чат*ий
пухирча́тка /пух/ир+ча́т+к*а
розпли́вчатий роз/пли́/в+чат*ий
розпли́вчато роз/пли́/в+чат+о
розпли́вчатість роз/пли́/в+чат+ість
ступі́нчатий /ступ/і́н+чат*ий
ступі́нчатість /ступ/і́н+чат+ість
штахе́тчатий /штахе́т/чат*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.