Ч — МОРФЕМІКА

ч — суфікс

Значення суфікса «ч»

Дієприкметник.
Прислівник.
спотикача́, стихача́
Дієприслівник.
Вищий ступінь прикметника.
найбли́жчий, ни́жчість
Опредметнена ознака (якість, властивість).
вда́ча, вда́чка
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
галча́чий, горо́бчичок, горобчи́ха, дерка́ч, дерка́чик, зайченя́тко, зайчу́к, ку́рчин, ластівча́ний
Місце, приміщення.
ви́їмчастий
Природне явище (об’єкт).
зірча́нин, зірча́сто, зірча́тий
Речовина, мінерал.
сірча́нка, упові́льнювач
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
десятча́ний, мірчу́к
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
па́льчиковий, пальченя́та
Приклади слів із суфіксом «ч»

Слово Морфемна структура
безба́тченко без/ба́т/ч+енк*о
бурча́к /бур/ч+а́+к
ва́жчати /ва́ж/ч+а+ти
важче́зний /важ/ч+е́зн*ий
вби́вчий в/би́/в+ч*ий
вда́ча в/да́/ч*а
вда́чка в/да́/ч+к*а
вдоста́чу в+до/ста́/ч*у
ви́дача ви́/да/ч*а
ви́кладчатий ви́/клад/ч+ат*ий
ви́струнчившись ви́/струн/ч+и+вш+и+сь
ви́тончення ви́/тон/ч+енн*я
ви́тончено ви́/тон/ч+ен+о
ви́хідчини ви́/хід/ч+ин*и
ви́їмчастий ви́/їм/ч+аст*ий
вибійча́ний ви/бій/ч+а́н*ий
виванта́жувач ви/ванта́ж/ува+ч
виправля́ч ви/правл/я́+ч
виправля́чка ви/правл/я́+ч+к*а
випрямля́ч ви/прямл/я́+ч
висівча́ний ви/сі/в+ч+а́н*ий
вито́нчувати ви/то́н/ч+ува+ти
вквітча́тися в/квіт/ч+а́+ти+ся
влашто́вувач в/лашт/о́в+ува+ч
возз'є́днувач воз+з'/є́дн/ува+ч
ворси́нчастий /ворс/и́н+ч+аст*ий
вскла́дчину в+с/кла́д/ч+ин*у
вуйча́ник /вуй/ч+а́н+ик
ві́домчий /ві́д/ом+ч*ий
ві́домчість /ві́д/ом+ч+ість
ві́нчаний /ві́н/ч+а+н*ий
відбудо́вчий від/буд/о́в+ч*ий
вінча́льний /він/ч+а́+льн*ий
галча́чий /гал/ч+а́ч*ий
гну́чий /г/ну́+ч*ий
гну́чко /г/ну́+ч+к+о
гну́чкість /г/ну́+ч+к+ість
гнучки́й /г/ну+ч+к*и́й
го́рнучись /го́р/ну+ч+и+сь
гонча́к /гон/ч+а́к
горо́бчичок /горо́б/ч+ич+ок
горобчи́ха /гороб/ч+и́х*а
господа́рчий /господ/а́р+ч*ий
готува́ч /готу/ва́+ч
готува́чка /готу/ва́+ч+к*а
гірча́к /гір/ч+а́к
гірчи́ця /гір/ч+и́ц*я
гірчи́чний /гір/ч+и́ч+н*ий
гірчи́чник /гір/ч+и́ч+н+ик
гірчи́чниця /гір/ч+и́ч+н+иц*я
да́чка /да́/ч+к*а
двигу́нчик /двиг/у́н+ч+ик
двійча́тий /дв/ій+ч+а́т*ий
двійча́тка /дв/ій+ч+а́т+к*а
деренча́ло /дерен/ч+а́+л*о
дерка́ч /дер/к+а́+ч
дерка́чик /дер/к+а́+ч+ик
десятча́ний /десят/ч+а́н*ий
дзюрчли́вий /дзюр/ч+ли́в*ий
дитинча́ /дит/ин+ч*а́
дитинча́тко /дит/ин+ч+а́т+к*о
до́бич до́/би/ч
досві́дчений до/сві́д/ч+ен*ий
досві́дченість до/сві́д/ч+ен+ість
досві́дченіший до/сві́д/ч+ен+іш*ий
досві́дчитися до/сві́д/ч+и+ти+ся
досвітча́ний до/світ/ч+а́н*ий
дра́ча /др/а́+ч*а
ді́вчина /ді́в/ч+ин*а
ді́вчинка /ді́в/ч+ин+к*а
дівча́тко /дів/ч+а́т+к*о
дівча́тонько /дів/ч+а́т+оньк*о
дівча́чу́р /дів/ч+а́ч+у́р
дівчачу́р /дів/ч+ач+у́р
дівчи́но́нька /дів/ч+и́н+о́ньк*а
дівчи́сько /дів/ч+и́ськ*о
дівчи́ще /дів/ч+и́щ*е
дівчу́р /дів/ч+у́р
дірча́вий /дір/ч+а́в*ий
дірча́віти /дір/ч+а́в+і+ти
дія́ч /діj/а́+ч
жебра́чити /жебр/а́+ч+и+ти
жебра́чка /жебр/а́+ч+к*а
жи́вчик /жи́/в+ч+ик
заві́дувачка за/ві́д/ува+ч+к*а
зада́чник за/да́/ч+ник
зайча́тина /зай/ч+а́тин*а
зайченя́тко /зай/ч+ен+я́т+к*о
зайчу́к /зай/ч+у́к
заробітча́нин за/роб/іт+ч+а́н+ин
заробітча́нка за/роб/іт+ч+а́н+к*а
заробітча́нство за/роб/іт+ч+а́н+ств*о
заробітча́нський за/роб/іт+ч+а́н+ськ*ий
заспі́вувач за+с/пі́/в+ува+ч
заспі́вувачка за+с/пі́/в+ува+ч+к*а
зачі́плювачка за/чі́пл/юва+ч+к*а
збі́льшувач з/бі́ль/ш+ува+ч
здава́ч з/да/ва́+ч
здава́чка з/да/ва́+ч+к*а
здо́бич з+до́/би/ч
здоби́ченька з+до/би́/ч+еньк*а
здоби́чник з+до/би́/ч+ник
здрі́бнювач з/дрі́б/н+юва+ч
зні́мчуваний з/ні́м/ч+ува+н*ий
знімчі́лий з/нім/ч+і́+л*ий
знімчі́ти з/нім/ч+і́+ти
зустрі́чний зу/стрі́/ч+н*ий
зустріча́ючи зу/стрі/ч+а́+j+уч+и
зустріча́ючий зу/стрі/ч+а́+j+уч*ий
зустріча́ючись зу/стрі/ч+а́+j+уч+и+сь
зірча́нин /зір/ч+а́н+ин
зірча́сто /зір/ч+а́ст+о
зірча́тий /зір/ч+а́т*ий
камі́нчастий /кам/і́н+ч+аст*ий
квітча́сто /квіт/ч+а́ст+о
квітча́стість /квіт/ч+а́ст+ість
кленівча́нський /клен/ів+ч+а́н+ськ*ий
ко́рмчий /ко́рм/ч*ий
кома́ндувач /кома́нд/ува+ч
комірчи́на /комір/ч+и́н*а
копнува́ч /коп/н+ува́+ч
корчува́ч /корч/ува́+ч
коси́нчик /кос/и́н+ч+ик
коха́нчик /кох/а́+н+ч+ик
кремі́нчик /крем/і́н+ч+ик
кривульча́стий /крив/уль+ч+а́ст*ий
крильча́тка /криль/ч+а́т+к*а
крупча́стий /круп/ч+а́ст*ий
ку́пчити /ку́п/ч+и+ти
ку́рчин /ку́р/ч+ин
купчи́ха /куп/ч+и́х*а
курча́тко /кур/ч+а́т+к*о
курча́тник /кур/ч+а́т+ник
курча́тниця /кур/ч+а́т+ниц*я
курча́точко /кур/ч+а́т+оч+к*о
куса́чки /кус/а́+ч+к*и
куха́рчин /кух/а́р+ч+ин
кучеря́вчик /кучер/я́в+ч+ик
кучеря́вчики /кучер/я́в+ч+ик*и
кі́льчення /кі́ль/ч+енн*я
лапча́стий /лап/ч+а́ст*ий
ласка́вчик /ласк/а́в+ч+ик
ластови́нчатий /ластов/и́н+ч+ат*ий
ластівча́ний /ластів/ч+а́н*ий
леде́нчик /лед/е́н+ч+ик
ли́нучи /ли́/ну+ч+и
люби́мчик /люб/и́м+ч+ик
ма́тірчин /ма́т/ір+ч+ин
майо́рчики /майо́р/ч+ик*и
матеріа́льчик /матер/і+а́ль+ч+ик
метчі́й /мет/ч+і́й
младе́нчий /млад/е́н+ч*ий
молодча́га /молод/ч+а́г*а
міжспілча́нський між/спіл/ч+а́н+ськ*ий
мірчу́к /мір/ч+у́к
навсто́ячки нав/сто́j/а+ч+ки
наго́нич на/го́н/и+ч
нагірчи́ти на/гір/ч+и́+ти
назу́стріч на+зу́/стрі/ч
найбли́жчий най/бли́ж/ч*ий
наймитча́ на/йм/ит+ч*а́
найтя́жче най/тя́ж/ч+е
накі́льчитися на/кі́ль/ч+и+ти+ся
накі́льчуватися на/кі́ль/ч+ува+ти+ся
нали́вчатий на/ли́/в+ч+ат*ий
настрі́чу на/стрі́/ч*у
нев'я́нучий не/в'я́/ну+ч*ий
нев'я́нучість не/в'я́/ну+ч+ість
невда́чливий не+в/да́/ч+лив*ий
неви́дача не+ви́/да/ч*а
негну́чий не/г/ну́+ч*ий
негну́чкість не/г/ну́+ч+к+ість
негнучки́й не/г/ну+ч+к*и́й
негрито́счин /негр/ито́с+ч+ин
недосві́дчений не+до/сві́д/ч+ен*ий
недосві́дчено не+до/сві́д/ч+ен+о
недосві́дченість не+до/сві́д/ч+ен+ість
незасві́дчений не+за/сві́д/ч+ен*ий
непідві́домчий не+під/ві́д/ом+ч*ий
ни́жче /ни́ж/ч+е
ни́жчість /ни́ж/ч+ість
нитча́тка /нит/ч+а́тк*а
ня́ньчення /ня́нь/ч+енн*я
ня́ньчитися /ня́нь/ч+и+ти+ся
німча́й /нім/ч+а́й
німчи́н /нім/ч+и́н
німчура́ /нім/ч+ур*а́
об'єдна́вчий об'/єдн/а́+в+ч+*ий
обезсме́рчений обез+с/ме́р/ч+ен*ий
обрі́дчастий об/рі́д/ч+аст*ий
обстри́жчини об/стри́ж/ч+ин*и
опи́тувач о/пи́т/ува+ч
опіку́нчий о/пік/у́н+ч*ий
осві́дчини о/сві́д/ч+и+н*и
осві́дчуватися о/сві́д/ч+ува+ти+ся
осві́тлювач о/сві́т/л+юва+ч
п'янчу́га /п'j/ан+ч+у́г*а
па́льчиковий /па́ль/ч+ик+ов*ий
пагі́нчик па/гі́н/ч+ик
пальченя́та /паль/ч+ен+я́т*а
парубча́к /паруб/ч+а́к
переби́вчастий пере/би́/в+ч+аст*ий
перегляда́чка пере/гляд/а́+ч+к*а
писарча́ /пис/а+р+ч*а́
пласти́нчастість /пласт/и́н+ч+аст+ість
пласти́нчатість /пласт/и́н+ч+ат+ість
пластівча́стий /пласт/ів+ч+а́ст*ий
пло́йчатий /пло́й/ч+ат*ий
пло́йчатість /пло́й/ч+ат+ість
по-старча́чому по-/стар/ч+а́ч+ому
по-хлопча́чи по-/хлоп/ч+а́ч+и
побря́зкач по/бря́з/к+а+ч
повистру́нчуватися по+ви/стру́н/ч+ува+ти+ся
повідстовбу́рчувати по+від/стовбу́р/ч+ува+ти
подво́ювач по/дв/о́j+ува+ч
подеренча́ти по/дерен/ч+а́+ти
подірча́вити по/дір/ч+а́в+и+ти
подірча́влений по/дір/ч+а́вл+ен*ий
подірча́віти по/дір/ч+а́в+і+ти
позакві́тчуваний по+за/кві́т/ч+ува+н*ий
полови́нчастий /пол/ови́н+ч+аст*ий
полови́нчасто /пол/ови́н+ч+аст+о
полови́нчастість /пол/ови́н+ч+аст+ість
полови́нчатий /пол/ови́н+ч+ат*ий
полови́нчато /пол/ови́н+ч+ат+о
полови́нчатість /пол/ови́н+ч+ат+ість
полюва́ч /пол/юва́+ч
понево́лювач по+не/во́л/юва+ч
понево́лювачка по+не/во́л/юва+ч+к*а
порива́ч по/рив/а́+ч
посві́дчення по/сві́д/ч+енн*я
посві́дчити по/сві́д/ч+и+ти
посві́дчування по/сві́д/ч+ува+нн*я
посві́дчувач по/сві́д/ч+ува+ч
посві́дчувачка по/сві́д/ч+ува+ч+к*а
пострибу́нчик по/стриб/у́н+ч+ик
пригі́нчий при/гі́н/ч*ий
призби́рувачка при+з/би́р/ува+ч+к*а
прого́нич про/го́н/и+ч
програва́ч про/гр/а+ва́+ч
продово́льчий /продово́ль/ч*ий
пугаче́нько /пуг/а+ч+е́ньк*о
пуза́нчик /пуз/а́н+ч+ик
пухи́рчастий /пух/и́р+ч+аст*ий
пухи́рчатий /пух/и́р+ч+ат*ий
пухи́рчик /пух/и́р+ч+ик
пухирча́тка /пух/ир+ч+а́т+к*а
пі́вча /пі́/в+ч*а
пі́вчий /пі́/в+ч*ий
підбі́лювач під/бі́л/юва+ч
підві́домчий під/ві́д/ом+ч*ий
підві́домчість під/ві́д/ом+ч+ість
підгляда́ч під/гляд/а́+ч
піджи́влювач під/жи́/вл+юва+ч
підківчи́на під/ків/ч+и́н*а
підпарубча́к під/паруб/ч+а́к
підпома́гач під+по/ма́г/а+ч
підси́лювач під/си́л/юва+ч
рва́ч /рв/а́+ч
рва́чко /рв/а́+ч+к+о
рвачки́й /рв/а+ч+к*и́й
риба́лчин /риб/а́л+ч+ин
риба́лчити /риб/а́л+ч+и+ти
риба́лчиха /риб/а́л+ч+их*а
рибчи́нка /риб/ч+и́н+к*а
рибчи́нонька /риб/ч+и́н+оньк*а
роди́мчик /род/и́м+ч+ик
розвінча́ння роз/він/ч+а́+нн*я
роздрі́бнювачка роз/дрі́б/н+юва+ч+к*а
розповсю́джувач роз+по+в/сю́дж/ува+ч
розповсю́джувачка роз+по+в/сю́дж/ува+ч+к*а
розпоря́дчий роз+по/ря́д/ч*ий
розрахо́вувачка роз/рах/о́в+ува+ч+к*а
розтри́нькувач роз/три́нь/к+ува+ч
розтри́нькувачка роз/три́нь/к+ува+ч+к*а
ростов́ча́нин /ростов/́ч+а́н+ин
ростовча́нин /ростов/ч+а́н+ин
рука́вчик /рук/а́в+ч+ик
рукавча́ /рук/ав+ч*а́
руса́лчин /руса́л/ч+ин
рябчу́н /ряб/ч+у́н
рівчачо́к /рів/ч+ач+о́к
санча́та /сан/ч+а́т*а
санчи́ща /сан/ч+и́щ*а
сві́дчиця /сві́д/ч+иц*я
сві́тич /сві́т/и+ч
сестри́ччин /сестр/и́ч+ч+ин
складча́стість с/клад/ч+а́ст+ість
склика́нчик с/клик/а́+н+ч+ик
ску́пчення с/ку́п/ч+енн*я
скі́льчений с/кі́ль/ч+ен*ий
солонча́к /сол/он+ч+а́к
солончако́вий /сол/он+ч+ак+о́в*ий
солончакува́тий /сол/он+ч+ак+ува́т*ий
сп'янчи́ти с/п'j/ан+ч+и́+ти
сп'янчи́тися с/п'j/ан+ч+и́+ти+ся
спасівча́ний /спас/ів+ч+а́н*ий
спови́вач с+по/ви́/ва+ч
спові́льнювач с+по/ві́ль/н+юва+ч
спогляда́ч с+по/гляд/а́+ч
спогляда́чка с+по/гляд/а́+ч+к*а
спожи́вчий с+по/жи́/в+ч*ий
спожива́чка с+по/жи/ва́+ч+к*а
спону́ка́ч с+по/ну́/к+а́+ч
спону́ка́чка с+по/ну́/к+а́+ч+к*а
спотикача́ с+по/тик/а+ч+а́
спусто́шувач с/пуст/о́ш+ува+ч
спусто́шувачка с/пуст/о́ш+ува+ч+к*а
співачо́к с/пі/ва+ч+о́к
співвідповіда́ч спів+від+по/від/а́+ч
співвідповіда́чка спів+від+по/від/а́+ч+к*а
співдопові́да́ч спів+до+по/ві́д/а́+ч
співнайма́ч спів+на/йм/а́+ч
спілча́нський /спіл/ч+а́н+ськ*ий
ста́влячи /ста́вл/я+ч+и
ста́рчити /ста́р/ч+и+ти
стихача́ с/тих/а+ч+а́
стригу́нчик /стриг/у́н+ч+ик
струга́чка /струг/а́+ч+к*а
струмі́нчик /струм/і́н+ч+ик
стрі́лчато /стрі́л/ч+ат+о
стрі́чний /стрі́/ч+н*ий
стрімча́к /стрім/ч+а́к
стріча́тися /стрі/ч+а́+ти+ся
стулча́стий с/тул/ч+а́ст*ий
сусі́дчин су/сі́д/ч+ин
схі́дчик с/хі́д/ч+ик
східча́сто с/хід/ч+а́ст+о
сюрчо́к /сюр/ч+о́к
сірча́нка /сір/ч+а́н+к*а
сірчи́стий /сір/ч+и́ст*ий
сірчи́стість /сір/ч+и́ст+ість
сія́ч /сі/j+а́+ч
сія́чка /сі/j+а́+ч+к*а
татарча́ /татар/ч*а́
татарченя́ /татар/ч+ен*я́
тво́рчо /тво́р/ч+о
ткаче́нко /тк/а+ч+е́нк*о
ткачи́ха /тк/а+ч+и́х*а
ткачи́шин /тк/а+ч+и́ш+ин
ткачу́к /тк/а+ч+у́к
ткачі́вна /тк/а+ч+і́вн*а
товка́чик /товк/а́+ч+ик
трійча́стий /тр/ій+ч+а́ст*ий
трійча́та /тр/ій+ч+а́т*а
трійчаки́ /тр/ій+ч+ак*и́
тя́гнучися /тя́г/ну+ч+и+ся
тя́жче /тя́ж/ч+е
уби́вчо у/би́/в+ч+о
уби́вчість у/би́/в+ч+ість
убі́йчо у/бі́й/ч+о
убі́йчість у/бі́й/ч+ість
уда́чливий у/да́/ч+лив*ий
уда́чливість у/да́/ч+лив+ість
уда́чниця у/да́/ч+ниц*я
укві́тчаний у/кві́т/ч+а+н*ий
уквітча́вшися у/квіт/ч+а́+вш+и+ся
уквітча́тися у/квіт/ч+а́+ти+ся
улю́бленчик у/лю́бл/ен+ч+ик
упові́льнювач у+по/ві́ль/н+юва+ч
устано́вчий у/стан/о́в+ч*ий
учи́тельчин /уч/и́+тель+ч+ин
хло́пчиків /хло́п/ч+ик+ів
хло́пчичок /хло́п/ч+ич+ок
хлопчакува́тий /хлоп/ч+ак+ува́т*ий
хлопчи́сько /хлоп/ч+и́ськ*о
хлопчисько /хлоп/ч+иськ*о
хрумча́ти /хрум/ч+а́+ти
цвірку́нчик /цвір/к+у́н+ч+ик
цвірінча́ння /цвірін/ч+а́+нн*я
черві́нчик /черві́н/ч+ик
черпа́чок /черп/а́+ч+ок
черпачо́к /черп/а+ч+о́к
шапчи́ночка /шап/ч+и́н+оч+к*а
шахтарча́ /шахт/ар+ч*а́
шва́ччин /шв/а́ч+ч+ин
шевчу́к /шев/ч+у́к
шестере́нчастий /шест/ер+е́н+ч+аст*ий
шестері́нчастий /шест/ер+і́н+ч+аст*ий
шкапійчи́на /шкап/ій+ч+и́н*а
щасли́вчик /щас/ли́в+ч+ик
ялівчи́на /ял/ів+ч+и́н*а
ярчу́к /яр/ч+у́к

ч — корінь

Приклади слів із коренем «ч»

Слово Морфемна структура
зніче́в'я з+ні/ч/е́в+'j*а
нізчи́мний ні+з/ч/*и́м$н*ий
ніпочі́м ні+по/ч/*і́м
нічоге́нький ні/ч/*ог$е́ньк*ий
нічоге́нько ні/ч/*ог$е́ньк+о
чо́кання /ч/о́к+а+нн*я
чо́кати /ч/о́к+а+ти
чого́сь /ч/*ого́$сь
чому́сь /ч/*ому́$сь


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.