ХІД — МОРФЕМІКА

хід — корінь

Приклади слів із коренем «хід»

Слово Морфемна структура
ви́хідчини ви́/хід/ч+ин*и
винахі́дливий ви+на/хі́д/лив*ий
винахі́дливо ви+на/хі́д/лив+о
висхідни́й ви+с/хід/н*и́й
відхі́дник від/хі́д/н+ик
відхіднико́вий від/хід/н+ик+о́в*ий
дохі́дливіший до/хі́д/лив+іш*ий
зна́хідка з+на́/хід/к*а
знахі́дливий з+на/хі́д/лив*ий
найнеобхі́дніший най+не+об/хі́д/н+іш*ий
обхідця́ми об/хід/ц+я́ми
по-похі́дному по+-по/хі́д/н+ому
привхідни́й при+в/хід/н*и́й
призахі́дний при+за/хі́д/н*ий
схі́дці с/хі́д/ц*і
схі́дчик с/хі́д/ч+ик
східце́вий с/хід/ц+е́в*ий
східча́сто с/хід/ч+а́ст+о
ухі́дчини у/хі́д/чин*и
хі́длі /хі́д/л*і

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.