ХОД — МОРФЕМІКА

ход — корінь

Приклади слів із коренем «ход»

Слово Морфемна структура
знахо́дячи з+на/хо́д/яч+и
зіхо́дити зі/хо́д/и+ти
обхо́дини об/хо́д/и+н*и
поввіхо́дити по+вві/хо́д/и+ти
повіднахо́дити по+від+на/хо́д/и+ти
познахо́дити по+з+на/хо́д/и+ти
позісхо́дитися по+зі+с/хо́д/и+ти+ся
пооднахо́дити по+од+на/хо́д/и+ти
порозіхо́дитися по+розі/хо́д/и+ти+ся
превосходи́тельство пре+вос/ход/и́+тель+ств*о
підходя́ще під/ход/я́щ+е
схо́дня с/хо́д/н*я
хо́дики /хо́д/и+к*и
хо́дором /хо́д/ор+ом
ходача́та /ход/ач+а́т*а
ходача́тка /ход/ач+а́т+к*а
ходачко́вий /ход/ач+к+о́в*ий
ходе́бщик /ход/е́б+щик
ходу́личник /ход/у́л+ич+ник
ходу́льний /ход/у́ль+н*ий
ходу́льність /ход/у́ль+н+ість
ходуно́м /ход/ун+о́м

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.