Х — МОРФЕМІКА

х — суфікс

Значення суфікса «х»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
вдмуха́ти, ви́дмухнути, роздму́ханий
Особа.
невда́ха
Особа (істота) жіночої статі (моція).
сва́ха
Приклади слів із суфіксом «х»

Слово Морфемна структура
вдмуха́ти в/дму/х+а́+ти
ви́дмухнути ви́/дму/х+ну+ти
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
всміхну́тися в/смі/х+ну́+ти+ся
дба́ха /дб/а́+х*а
заусміха́тися за+у/смі/х+а́+ти+ся
здму́хувати з/дму́/х+ува+ти
на́спіх на́/спі/х
насміха́ння на/смі/х+а́+нн*я
невда́ха не+в/да́/х*а
неу́спіх не+у́/спі/х
о́сміх о́/смі/х
по́пряхи по́/пря/х*и
по́спіхом по́/спі/х*ом
пороздму́хувати по+роз/дму́/х+ува+ти
посміха́тися по/смі/х+а́+ти+ся
посміхну́вшись по/смі/х+ну́+вш+и+сь
посміхо́висько по/смі/х+о́в+иськ*о
посміхо́вище по/смі/х+о́в+ищ*е
потіпа́ха по/тіп/а́+х*а
роздму́ханий роз/дму́/х+а+н*ий
роздму́хуваний роз/дму́/х+ува+н*ий
роздму́хування роз/дму́/х+ува+нн*я
роздму́хуватися роз/дму́/х+ува+ти+ся
сва́ха /сва́/х*а
сміха́ /смі/х+а́
сміхо́вина́ /смі/х+о́в+ин*а́
сміхо́висько /смі/х+о́в+иськ*о
сміхо́вище /смі/х+о́в+ищ*е
сміхова́нець /смі/х+ов+а́н+ець
сміхови́й /смі/х+ов*и́й
сміхови́нка /смі/х+ов+и́н+к*а
сміхови́нний /смі/х+ов+и́н+н*ий
сміхови́нно /смі/х+ов+и́н+н+о
сміхови́нність /смі/х+ов+и́н+н+ість
сміхота́ /смі/х+от*а́
сміхоти́нка /смі/х+от+и́нк*а
сміхотли́вий /смі/х+от+ли́в*ий
сміхотли́во /смі/х+от+ли́в+о
сміхотли́вість /смі/х+от+ли́в+ість
сміхотня́ /смі/х+от+н*я́
сміхоту́н /смі/х+от+у́н
сміхоту́ха /смі/х+от+у́х*а
сміху́н /смі/х+у́н
сміху́нка /смі/х+у́н+к*а
спі́х /спі́/х
усмі́хнений у/смі́/х+н+ен*ий
усмі́хнено у/смі́/х+н+ен+о
усмі́хнутий у/смі́/х+ну+т*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.