УЧ — МОРФЕМІКА

уч — суфікс

Значення суфікса «уч»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
охаю́чити
Дієприслівник.
вдаючи́, сто́гнучи, тручи́сь
Ознака (якість, властивість).
квіту́чий, надтеку́чий, нелету́чий
Особа.
поліщу́чка
Рослина.
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «уч»

Слово Морфемна структура
абсорбу́ючись аб/сорб/у́+j+уч+и+сь
беручкі́ший /бер/уч+к+і́ш*ий
бу́дучина /бу́д/уч+ин*а
бу́дучність /бу́д/уч+н+ість
бува́ючи /бу/ва́+j+уч+и
вбача́ючи в/бач/а́+j+уч+и
вболіва́ючи в/бол/і+ва́+j+уч+и
вдаючи́ в/даj/уч+и́
вигоря́ючий ви/гор/я́+j+уч*ий
виключа́ючи ви/ключ/а́+j+уч+и
вимага́ючи ви/маг/а́+j+уч+и
випромі́нюючий ви/промі́н/ю+j+уч*ий
виспі́вуючи ви+с/пі́/в+у+j+уч+и
вкрива́ючи в/кри/ва́+j+уч*и
всве́рдлюючись в/све́рдл/ю+j+уч+и+сь
всміха́ючись в/смі/х+а́+j+уч+и+сь
встано́влюючи в/стан/о́вл+ю+j+уч+и
відбива́ючи від/би/ва́+j+уч+и
відпочива́ючий від/почи/ва́+j+уч*ий
відшу́куючи від/шу́к/у+j+уч+и
господарю́ючи /господ/ар+ю́+j+уч+и
гостю́ючи /гост/ю́+j+уч+и
гра́ючи /гр/а́+j+уч+и
грі́ючись /грі́/j+уч+и+сь
гуци́каючи /гуц/и́к+а+j+уч+и
далені́ючи /дал/ен+і́+j+уч+и
декаде́нтствуючий /декад/е́нт+ств+у+j+уч*ий
деморалізу́ючий де/морал/із+у́+j+уч*ий
дереньку́чий /дерень/к+у́ч*ий
добива́ючись до/би/ва́+j+уч+и+сь
дозволя́ючи до+з/вол/я́+j+уч+и
допомага́ючи до+по/маг/а́+j+уч+и
дряхлі́ючий /дрях/л+і́+j+уч*ий
дрібні́ючи /дріб/н+і́+j+уч+и
дубі́ючи /дуб/і́+j+уч+и
ді́ючий /ді́/j+уч*ий
жада́ючий /жад/а́+j+уч*ий
жестикулю́ючи /жест/икул+ю́+j+уч+и
живу́чість /жи/в+у́ч+ість
живучи́ /жи/в+уч+и́
жовті́ючий /жов/т+і́+j+уч*ий
завважа́ючи за+в/важ/а́+j+уч+и
заві́дуючий за/ві́д/у+j+уч*ий
задовольня́ючись за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь
задовольня́ючись за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь
закаблучо́к за/кабл/уч+о́к
заспоко́ююче за+с/поко́j/у+j+уч+е
заспоко́юючи за+с/поко́j/у+j+уч+и
заспоко́юючий за+с/поко́j/у+j+уч*ий
заспоко́юючися за+с/поко́j/у+j+уч+и+ся
затя́гуючися за/тя́г/у+j+уч+и+ся
збавля́ючи з/бавл/я́+j+уч+и
збезво́днюючий з+без/во́д/н+ю+j+уч*ий
збива́ючи з/би/ва́+j+уч+и
збли́жуючий з/бли́ж/у+j+уч*ий
збі́льшуючи з/бі́ль/ш+у+j+уч+и
здоро́вкаючись /здоро́в/к+а+j+уч+и+сь
здійма́ючи з+ді/йм/а́+j+уч+и
зм'я́кшуючий з/м'я́к/ш+у+j+уч*ий
зупиня́ючи зу/пин/я́+j+уч+и
зустріча́ючи зу/стрі/ч+а́+j+уч+и
зустріча́ючий зу/стрі/ч+а́+j+уч*ий
зустріча́ючись зу/стрі/ч+а́+j+уч+и+сь
зізнаючи́сь зі/зна/j+уч+и́+сь
квіту́чий /квіт/у́ч*ий
кома́ндуючий /кома́нд/у+j+уч*ий
критику́ючи /крит/ик+у́+j+уч+и
липу́чка /лип/у́ч+к*а
лисні́ючий /лис/н+і́+j+уч*ий
люту́ючи /лют/у́+j+уч+и
лібера́льствуючий /лібера́ль/ств+у+j+уч*ий
ліди́руючий /лід/и́р+у+j+уч*ий
літу́чка /літ/у́ч+к*а
ма́ючий /ма́/j+уч*ий
мобілізу́ючий /мобіл/із+у́+j+уч*ий
наво́днюючи на/во́д/н+ю+j+уч+и
надло́млюючись над/ло́мл/ю+j+уч+и+сь
надтеку́чий над/тек/у́ч*ий
найблиску́чіший най/блиск/у́ч+іш*ий
намо́туючись на/мо́т/у+j+уч+и+сь
наміря́ючись на/мір/я́+j+уч+и+сь
наспі́вуючи на+с/пі́/в+у+j+уч+и
невважа́ючи не+в/важ/а́+j+уч+и
невгаву́че не/вгав/у́ч+е
неві́руючий не/ві́р/у+j+уч*ий
недочува́ючи недо/чу/ва́+j+уч+и
незважа́ючи не+з/важ/а́+j+уч+и
незгаса́ючий не+з/гас/а́+j+уч*ий
незна́ючий не/зна́/j+уч*ий
нелету́чий не/лет/у́ч*ий
неме́ркнучий не/ме́рк/н+уч*ий
нержаві́ючий не/рж/ав+і́+j+уч*ий
нерозумі́юче не/розум/і́+j+уч+е
нерішу́чість не/ріш/у́ч+ість
нестарі́ючий не/стар/і́+j+уч*ий
нестерпу́че не+с/терп/у́ч+е
нестерпу́чий не+с/терп/у́ч*ий
нестерпу́чість не+с/терп/у́ч+ість
несу́чка /нес/у́ч+к*а
нудьгу́ючи /нудь/г+у́+j+уч+и
нудьгу́ючий /нудь/г+у́+j+уч*ий
нюшку́ючий /нюш/к+у́+j+уч*ий
нявку́чий /няв/к+у́ч*ий
ніякові́ючи ні/як/ов+і́+j+уч+и
обсми́куючи об/сми́к/у+j+уч+и
обхаю́чувати об/хаj/у́ч+ува+ти
обійма́ючи обі/йм/а́+j+уч+и
одкрива́ючи од/кри/ва́+j+уч+и
одурма́нюючий о/дур/ма́н+ю+j+уч*ий
одяга́ючи о/дяг/а́+j+уч+и
оживля́ючий о/жи/вл+я́+j+уч*ий
окру́глюючись о/кру́г/л+ю+j+уч+и+сь
оп'яня́ючий о/п'j/ан+я́+j+уч*ий
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
організо́вуючий /організ/о́в+у+j+уч*ий
осві́тлюючи о/сві́т/л+ю+j+уч+и
охаю́чити о/хаj/у́ч+и+ти
оці́нюючи о/ці́н/ю+j+уч+и
паралізу́юче /параліз/у́+j+уч+е
передбача́ючи перед/бач/а́+j+уч+и
перезимо́вуючи пере/зим/о́в+у+j+уч+и
переко́нуюче пере/ко́н/у+j+уч+е
пересипа́ючи пере/сип/а́+j+уч*и
пересмі́юючися пере/смі́/j+у+j+уч+и+ся
перестаючи́ пере/ста/j+уч+и́
пиша́ючися /пиш/а́+j+уч+и+ся
пливу́чий /пли/в+у́ч*ий
пломені́ючий /пломен/і́+j+уч*ий
побуту́ючий по/бу/т+у́+j+уч*ий
повідомля́ючи по/від/омл+я́+j+уч+и
подра́знюючий по/дра́з/н+ю+j+уч*ий
полум'яні́ючий /полум'j/ан+і́+j+уч*ий
поліщу́чка по/ліщ/у́ч+к*а
попа́хкуючи по/па́х/к+у+j+уч+и
посміюючись по/смі/j+у+j+уч+и+сь
поспіша́ючи по/спі/ш+а́+j+уч+и
початку́ючий по/ча/т+к+у́+j+уч*ий
практику́ючий /практ/ик+у́+j+уч*ий
представля́ючи пред/ставл/я́+j+уч+и
прибі́днюючись при/бі́д/н+ю+j+уч+и+сь
пригно́блююче при/гно́бл/ю+j+уч+е
прикрива́ючись при/кри/ва́+j+уч+и+сь
примиря́ючо при/мир/я́+j+уч+о
присви́стуючи при/сви́ст/у+j+уч+и
пританцьо́вуючи при/тан/ць+о́в+у+j+уч+и
пройма́юче про/йм/а́+j+уч+е
проника́ючий про/ник/а́+j+уч*ий
простяга́ючи про+с/тяг/а́+j+уч+и
проща́ючись /прощ/а́+j+уч+и+сь
підбадьо́рюючи під/бадьо́р/ю+j+уч+и
підде́ржуючий під/де́рж/у+j+уч*ий
підозріва́ючи підо/зр/і+ва́+j+уч+и
підозріва́ючий підо/зр/і+ва́+j+уч*ий
підспі́вуючи під+с/пі́/в+у+j+уч+и
пізнаючи́ пі/зна/j+уч+и́
пікі́руючий /пік/і́р+у+j+уч*ий
рачку́ючий /рач/к+у́+j+уч*ий
рву́чко /рв/у́ч+к+о
рву́чкість /рв/у́ч+к+ість
рвучки́й /рв/уч+к*и́й
ре́мствуючи /ре́м/ств+у+j+уч+и
революціонізу́ючий /революці/он+із+у́+j+уч*ий
резоне́рствуючий /резон/е́р+ств+у+j+уч*ий
ренега́тствуючий /ренег/а́т+ств+у+j+уч*ий
ри́каючий /ри́/к+а+j+уч*ий
рожеві́ючий /рож/ев+і́+j+уч*ий
розбри́зкуючи роз/бри́зк/у+j+уч+и
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь
роздяга́ючись роз/дяг/а́+j+уч+и+сь
розосере́джуючись роз+о/сере́дж/у+j+уч+и+сь
розумі́юче /розум/і́+j+уч+е
росту́чий /рос/т+у́ч*ий
руйну́ючи /руй/н+у́+j+уч+и
руйну́ючий /руй/н+у́+j+уч*ий
рішу́чіше /ріш/у́ч+іш+е
сині́ючий /син/і́j+уч*ий
сині́ючий /син/і́+j+уч*ий
скажені́ючи с/каж/ен+і́+j+уч+и
скрипу́че /скрип/у́ч+е
слі́пнучий /слі́п/н+уч*ий
слідку́ючи /слід/к+у́+j+уч+и
сліпу́чо /сліп/у́ч+о
солонцю́ючи /сол/он+ц+ю́+j+уч+и
спотика́ючись с+по/тик/а́+j+уч+и+сь
спочува́ючи с+по/чу/ва́+j+уч+и
сприйма́ючи с+при/йм/а́+j+уч+и
спрямо́вуючий с/прям/о́в+у+j+уч*ий
спусто́шуючий с/пуст/о́ш+у+j+уч*ий
співу́че с/пі/в+у́ч+е
співу́чий с/пі/в+у́ч*ий
співу́чо с/пі/в+у́ч+о
співу́чість с/пі/в+у́ч+ість
співчува́ючи спів/чу/ва́+j+уч+и
співісну́ючий спів/існ/у́+j+уч*ий
сто́гнучи /сто́гн/уч+и
страйку́ючий /страйк/у́+j+уч*ий
стріля́ючий /стріл/я́+j+уч*ий
супрово́джуючи су+про/во́дж/у+j+уч+и
ся́ючий /ся́j/уч*ий
танцю́ючий /тан/ц+ю́+j+уч*ий
ти́цяючи /ти́ц/я+j+уч+и
тручи́сь /тр/уч+и́+сь
трясу́чка /тряс/у́ч+к*а
тріпо́чучи /тріп/о́ч+уч+и
тупцю́ючи /туп/ц+ю́+j+уч+и
тупцюючи /туп/ц+ю+j+уч+и
тягу́чка /тяг/у́ч+к*а
угамо́вуючи у/гам/о́в+у+j+уч+и
упові́льнюючи у+по/ві́ль/н+ю+j+уч+и
флюоресцію́ючий /флюор/есціj+у́+j+уч*ий
функціону́ючий /функці/он+у́+j+уч*ий
хвилю́юче /хвил/ю́+j+уч+е
хвилю́ючись /хвил/ю́+j+уч+и+сь
хизу́ючись /хиз/у́+j+уч+и+сь
христия́нствуючий /христ/иj+а́н+ств+у+j+уч*ий
ца́рствуючий /ца́р/ств+у+j+уч*ий
циркулю́ючий /циркул/ю́+j+уч*ий
чо́хкаючи /чо́х/к+а+j+уч+и
чу́ючи /чу́/j+уч+и
чіпля́ючись /чіпл/я́+j+уч+и+сь
шалені́ючий /шал/ен+і́+j+уч*ий
шипу́чка /шип/у́ч+к*а
шипу́чість /шип/у́ч+ість
я́блучко /я́бл/уч+к*о
я́блучний /я́бл/уч+н*ий
я́блучник /я́бл/уч+н+ик
я́блучниця /я́бл/уч+н+иц*я

уч — корінь

Приклади слів із коренем «уч»

Слово Морфемна структура
у́чень /у́ч/ень
уче́ність /уч/е́н+ість
учи́лище /уч/и́+лищ*е
учи́лищний /уч/и́+лищ+н*ий
учи́тельний /уч/и́+тель+н*ий
учи́тельський /уч/и́+тель+ськ*ий
учи́тельчин /уч/и́+тель+ч+ин
учи́тельша /уч/и́+тель+ш*а
учителюва́ти /уч/и+тел+юва́+ти
учні́вство /уч/н+і́в+ств*о
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.