УН — МОРФЕМІКА

ун — суфікс

Значення суфікса «ун»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Демінутивність (зменшення), пестливість.
сосу́н, тіту́ня
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
двигу́н, двигу́нчик, двигуне́ць
Особа (істота) жіночої статі (моція).
красу́ня
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
м'якуне́вий, плазу́н, скакуне́ць, стригу́нчик, цвірку́н
Природне явище (об’єкт).
плаву́н, плаву́нчик, плавуне́ць, пливу́н
Приклади слів із суфіксом «ун»

Слово Морфемна структура
брехуня́ка /брех/ун+я́к*а
буркоту́н /бур/к+от+у́н
бурку́н /бур/к+у́н
бігу́нка /біг/у́н+к*а
бігуне́ць /біг/ун+е́ць
бігунки́ /біг/ун+к*и́
бігунці́ /біг/ун+ц*і́
віщу́нський /віщ/у́н+ськ*ий
гарку́н /гар/к+у́н
гелготу́н /гелг/от+у́н
гладуне́ць /глад/ун+е́ць
двигу́н /двиг/у́н
двигу́нчик /двиг/у́н+ч+ик
двигуне́ць /двиг/ун+е́ць
деру́н /дер/у́н
джигу́нчик /джиг/у́н+чик
джигуне́ць /джиг/ун+е́ць
каплу́нити /капл/у́н+и+ти
коршуня́чий /корш/ун+я́ч*ий
красу́нечка /крас/у́н+еч+к*а
красу́ня /крас/у́н*я
кректу́н /крек/т+у́н
кряку́н /кря/к+у́н
м'якуне́вий /м'як/ун+е́в*ий
маму́нця /мам/у́н+ц*я
мигуне́ць /миг/ун+е́ць
опіку́н о/пік/у́н
опіку́нка о/пік/у́н+к*а
опіку́нство о/пік/у́н+ств*о
опіку́нствувати о/пік/у́н+ств+ува+ти
опіку́нський о/пік/у́н+ськ*ий
опіку́нчий о/пік/у́н+ч*ий
плаву́н /плав/у́н
плаву́нчик /плав/у́н+чик
плавуне́ць /плав/ун+е́ць
плазу́н /плаз/у́н
плазуни́ /плаз/ун*и́
плаксу́н /плак/с+у́н
плаксу́ня /плак/с+у́н*я
плаку́н /плак/у́н
пливу́н /пли/в+у́н
пливу́нний /пли/в+у́н+н*ий
по-пласту́нськи по-/пласт/у́н+ськ+и
по-пласту́нському по-/пласт/у́н+ськ+ому
повзунко́вий /повз/ун+к+о́в*ий
пострибу́нчик по/стриб/у́н+ч+ик
рябцу́н /ряб/ц+у́н
рябчу́н /ряб/ч+у́н
свіргу́н /свір/г+у́н
скакуне́ць /скак/ун+е́ць
сміхоту́н /смі/х+от+у́н
сміху́н /смі/х+у́н
сміху́нка /смі/х+у́н+к*а
смію́н /смі/j+у́н
смію́нка /смі/j+у́н+к*а
сосу́н /сос/у́н
сосуно́к /сос/ун+о́к
спату́нечки /сп/а+т+у́н+еч+ки
спату́ні /сп/а+т+у́н+і
співу́н с/пі/в+у́н
співу́нка с/пі/в+у́н+к*а
стовбу́нчик /стовб/у́н+чик
стригу́нчик /стриг/у́н+ч+ик
тату́нцьо /тат/у́н+ць*о
тіту́ня /тіт/у́н*я
форсу́нник /форс/у́н+ник
форсу́нниця /форс/у́н+ниц*я
ходуно́м /ход/ун+о́м
цвірку́н /цвір/к+у́н
цвірку́нчик /цвір/к+у́н+ч+ик
цвіркуне́ць /цвір/к+ун+е́ць
цвіркуні́в /цвір/к+ун+і́в
чистуно́вий /чист/ун+о́в*ий
шату́нний /шат/у́н+н*ий
шпару́на /шпар/у́н*а
шпару́нка /шпар/у́н+к*а
шпигу́нство /шпиг/у́н+ств*о
я́блуня /я́бл/ун*я
яблуне́вий /ябл/ун+е́в*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.