УМ — МОРФЕМІКА

ум — суфікс

Значення суфікса «ум»

Прислівник.
постфа́ктум
Опредметнена дія.
пле́нум
Наслідок (продукт, результат) дії.
пле́нум
Опредметнена ознака (якість, властивість).
уніку́м
Особа.
ме́діум
Місце, приміщення.
Абстрактне поняття, наукові терміни.
фа́тум
Речовина, мінерал.
еле́ктрум
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
мі́німум
Приклади слів із суфіксом «ум»

Слово Морфемна структура
еле́ктрум /еле́ктр/ум
ме́діум /ме́ді/ум
медіумі́зм /меді/ум+і́зм
медіумі́чний /меді/ум+і́чн*ий
мі́німум /мі́нім/ум
патримо́ніум /патр/имо́ні+ум
пле́нум /пле́н/ум
постфа́ктум пост/фа́кт/ум
пра́ктикум /пра́кт/ик+ум
те́хнікум /те́хн/ік+ум
уніку́м /унік/у́м
фа́тум /фа́т/ум
індиві́дуум /індиві́д/у+ум

ум — корінь

Приклади слів із коренем «ум»

Слово Морфемна структура
напоу́мити на+по/у́м/и+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.