УВАТ — МОРФЕМІКА

уват — суфікс

Приклади слів із суфіксом «уват»

Слово Морфемна структура
блакитнува́тий /блакит/н+ува́т*ий
боязкува́тий /боj/а+з+к+ува́т*ий
бронзува́тий /бронз/ува́т*ий
біснува́тий /біс/н+ува́т*ий
біснува́тість /біс/н+ува́т+ість
великува́тий /вел/ик+ува́т*ий
веснянкува́тий /весн/ян+к+ува́т*ий
винува́тець /вин/ува́т+ець
винува́тити /вин/ува́т+и+ти
винува́тиця /вин/ува́т+иц*я
винува́тниця /вин/ува́т+ниц*я
винува́тіший /вин/ува́т+іш*ий
витіюва́тий ви/ті/j+ува́т*ий
витіюва́то ви/ті/j+ува́т+о
витіюва́тість ви/ті/j+ува́т+ість
вовкулакува́тий /вовк/улак+ува́т*ий
вузликува́тий /вузл/ик+ува́т*ий
вівсюгува́тий /вівс/юг+ува́т*ий
гарячкува́тий /гаряч/к+ува́т*ий
гачкува́тий /гач/к+ува́т*ий
глевтякува́тий /глев/т+як+ува́т*ий
глевтякува́тий /глев/тяк+ува́т*ий
грудочкува́тий /груд/оч+к+ува́т*ий
гіркува́тість /гір/к+ува́т+ість
далекува́то /дал/ек+ува́т+о
жовтува́тий /жов/т+ува́т*ий
жовтува́то /жов/т+ува́т+о
жовтува́тість /жов/т+ува́т+ість
забія́куватий за/біj/а́к+уват*ий
забія́кувато за/біj/а́к+уват+о
забія́куватість за/біj/а́к+уват+ість
задава́куватий /зада/ва́+к+уват*ий
задава́кувато /зада/ва́+к+уват+о
задава́куватість /зада/ва́+к+уват+ість
задери́куватий за/дер/и́к+уват*ий
задери́кувато за/дер/и́к+уват+о
зади́рикуватість за/ди́р/ик+уват+ість
зади́ркувато за/ди́р/к+уват+о
зазнайкува́тий за/зна/й+к+ува́т*ий
зазнайкува́то за/зна/й+к+ува́т+о
змо́ршкуватість з/мо́рш/к+уват+ість
карлючкува́тий /карл/юч+к+ува́т*ий
кислува́то /кис/л+ува́т+о
клинкува́тий /клин/к+ува́т*ий
кривулькува́тий /крив/уль+к+ува́т*ий
криничува́тий /крин/ич+ува́т*ий
крутійкува́тий /крут/ій+к+ува́т*ий
ледаркува́тий /лед/ар+к+ува́т*ий
ледачкува́тий /лед/ач+к+ува́т*ий
ледащува́тий /лед/ащ+ува́т*ий
лозинува́тий /лоз/ин+ува́т*ий
мерзлува́тість /мерз/л+ува́т+ість
мерзлякува́тий /мерз/л+як+ува́т*ий
мерзлякува́то /мерз/л+як+ува́т+о
мерзлякува́тість /мерз/л+як+ува́т+ість
мокрува́тий /мок/р+ува́т*ий
мокрува́то /мок/р+ува́т+о
мочарува́тий /моч/ар+ува́т*ий
мужикува́то /муж/ик+ува́т+о
мужикува́тість /муж/ик+ува́т+ість
мішкува́то /міш/к+ува́т+о
набо́куватий на/бо́к/уват*ий
набо́кувато на/бо́к/уват+о
насмі́шкувато на/смі́/ш+к+уват+о
насмі́шкуватість на/смі́/ш+к+уват+ість
невинува́тість не/вин/ува́т+ість
одутлува́тий о/ду/т+л+ува́т*ий
оста́ркуватий о/ста́р/к+уват*ий
остюкува́тий /ост/юк+ува́т*ий
п'янува́тий /п'j/ан+ува́т*ий
пагорбкува́тий па/горб/к+ува́т*ий
пащекува́тий /пащ/ек+ува́т*ий
пенякува́тий /пен/як+ува́т*ий
повинува́тити по/вин/ува́т+и+ти
простакува́тість /прост/ак+ува́т+ість
рожевува́тий /рож/ев+ува́т*ий
розбишакува́то /розбиш/ак+ува́т+о
скаженкува́тий с/каж/ен+к+ува́т*ий
скупува́то /скуп/ува́т+о
слизькува́тий /слизь/к+ува́т*ий
смішкува́тий /смі/ш+к+ува́т*ий
смішнува́тий /смі/ш+н+ува́т*ий
смішнува́то /смі/ш+н+ува́т+о
солонкува́тий /сол/он+к+ува́т*ий
солонкува́тість /сол/он+к+ува́т+ість
солонува́тий /сол/он+ува́т*ий
солонува́тість /сол/он+ува́т+ість
солончакува́тий /сол/он+ч+ак+ува́т*ий
спичакува́тий /спич/ак+ува́т*ий
співвинува́тець спів/вин/ува́т+ець
співвинува́тиця спів/вин/ува́т+иц*я
сукува́тка /сук/ува́т+к*а
суту́луватість су/ту́л/уват+ість
сідлува́тий /сід/л+ува́т*ий
сіркува́тистий /сір/к+ува́т+ист*ий
торбинкува́тий /торб/ин+к+ува́т*ий
тріщинува́тий /тріщ/ин+ува́т*ий
тріщинува́тість /тріщ/ин+ува́т+ість
тьмянува́тий /тьм/ян+ува́т*ий
тьмянува́тість /тьм/ян+ува́т+ість
тюхтіюва́тий /тюхт/іj+ува́т*ий
усмі́шкуватий у/смі́/ш+к+уват*ий
хазяїнува́тий /хазяj/ін+ува́т*ий
хвалькува́тість /хваль/к+ува́т+ість
хитрува́тість /хитр/ува́т+ість
хлопчакува́тий /хлоп/ч+ак+ува́т*ий
хлорнува́тистий /хлор/н+ува́т+ист*ий
холоднува́то /холод/н+ува́т+о
холоднува́тість /холод/н+ува́т+ість
хриплува́то /хрип/л+ува́т+о
хриплува́тість /хрип/л+ува́т+ість
цукрува́тіти /цукр/ува́т+і+ти
черпакува́тий /черп/а+к+ува́т*ий
чирякува́тий /чир/як+ува́т*ий
чирякува́тість /чир/як+ува́т+ість
шахраюва́тий /шахр/аj+ува́т*ий
шахраюва́то /шахр/аj+ува́т+о
шахраюва́тість /шахр/аj+ува́т+ість
широкува́тий /шир/ок+ува́т*ий
шпичакува́тий /шпич/ак+ува́т*ий
щетинува́тий /щет/ин+ува́т*ий
їдкува́то /їд/к+ува́т+о
ґудзикува́тий /ґудз/ик+ува́т*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.