УВА — МОРФЕМІКА

ува — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ува»

Слово Морфемна структура
абсорбува́ти аб/сорб/ува́+ти
адвербіалізува́тися ад/верб/і+ал+із+ува́+ти+ся
азотува́тися /азот/ува́+ти+ся
акліматизува́ти а/клімат/из+ува́+ти
американізува́ти /америк/ан+із+ува́+ти
анатомува́ти ана/том/ува́+ти
анодува́ння ан/од/ува́+нн*я
антидатува́ти анти/дат/ува́+ти
апперципува́ти ап/перцип/ува́+ти
ба́луваний /ба́л/ува+н*ий
бандитува́ти /банд/ит+ува́+ти
бронзува́льниця /бронз/ува́+льниц*я
бурлакува́ння /бурл/ак+ува́+нн*я
бурсакува́ти /бурс/ак+ува́+ти
бідкува́ти /бід/к+ува́+ти
бідкува́тися /бід/к+ува́+ти+ся
більшовизува́ти /біль/ш+ов+из+ува́+ти
більшовизува́тися /біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
вакцинува́ти /вакц/ин+ува́+ти
ви́буксирувати ви́/букс/ир+ува+ти
ви́гравіруваний ви́/грав/ір+ува+н*ий
ви́гравіюваний ви́/грав/іj+ува+н*ий
ви́цяткуваний ви́/цят/к+ува+н*ий
виванта́жувач ви/ванта́ж/ува+ч
виживи́чування ви/жи/в+и́ч+ува+нн*я
виживи́чувати ви/жи/в+и́ч+ува+ти
виживи́чуватися ви/жи/в+и́ч+ува+ти+ся
визби́рування ви+з/би́р/ува+нн*я
вико́чування ви/ко́ч/ува+нн*я
викристалізо́вуватися ви/кристал/із+о́в+ува+ти+ся
виладно́вуватися ви/лад/н+о́в+ува+ти+ся
вили́скуватися ви/ли́ск/ува+ти+ся
випло́джуваність ви/пло́дж/ува+н+ість
випрова́джувати ви+про/ва́дж/ува+ти
виспі́вуваний ви+с/пі́/в+ува+н*ий
вито́нчувати ви/то́н/ч+ува+ти
витовкма́чувати ви/товк/ма́ч+ува+ти
вичі́кувально ви/чі́к/ува+льн+о
влашто́вувач в/лашт/о́в+ува+ч
вовкулакува́ти /вовк/улак+ува́+ти
возз'є́днувач воз+з'/є́дн/ува+ч
восторжествува́ти вос/торжеств/ува́+ти
воєнізува́ти /воj/ен+із+ува́+ти
воєнізува́тися /воj/ен+із+ува́+ти+ся
впрова́джувати в+про/ва́дж/ува+ти
враждува́ти /враж/д+ува́+ти
втовкма́чування в/товк/ма́ч+ува+нн*я
відбуксиро́вувати від/букс/ир+о́в+ува+ти
відбуксиро́вуватися від/букс/ир+о́в+ува+ти+ся
відбуксирува́ння від/букс/ир+ува́+нн*я
відбуксирува́тися від/букс/ир+ува́+ти+ся
відві́дувацький від/ві́д/ува+ць+к*ий
відмобілізо́вувати від/мобіл/із+о́в+ува+ти
відпрова́джувати від+про/ва́дж/ува+ти
відспі́вування від+с/пі́/в+ува+нн*я
відфрезерува́ти від/фрез/ер+ува́+ти
візникува́ння /віз/ник+ува́+нн*я
гадкува́ти /гад/к+ува́+ти
гайнува́ти /гай/н+ува́+ти
гало́їдування /гал/о́їд+ува+нн*я
ганьбува́ти /гань/б+ува́+ти
гармоніюва́ти /гармон/іj+ува́+ти
генерува́ння /ген/ер+ува́+нн*я
генерува́ти /ген/ер+ува́+ти
гравіюва́льний /грав/іj+ува́+льн*ий
гравіюва́льник /грав/іj+ува́+льн+ик
гравіюва́льниця /грав/іj+ува́+льн+иц*я
градуюва́льник /град/уj+ува́+льник
градуюва́ння /град/уj+ува́+нн*я
градуюва́тися /град/уj+ува́+ти+ся
графітува́ння /граф/іт+ува́+нн*я
графітува́ти /граф/іт+ува́+ти
гультяюва́ння /гуль/тяj+ува́+нн*я
гультяюва́ти /гуль/тяj+ува́+ти
гіперкомпаундува́ти гіпер/компаунд/ува́+ти
гіпнотизува́ння /гіпн/от+из+ува́+нн*я
гіпнотизува́ти /гіпн/от+из+ува́+ти
гіпнотизува́тися /гіпн/от+из+ува́+ти+ся
дармува́ння /дар/м+ува́+нн*я
дармува́ти /дар/м+ува́+ти
дегазува́ти де/газ/ува́+ти
дегенерува́ти де/ген/ер+ува́+ти
дезактивува́ти дез/актив/ува́+ти
децентралізува́тися де/центр/ал+із+ува́+ти+ся
дикта́торствувати /дикт/а́т+ор+ств+ува+ти
директорува́ння /директ/ор+ува́+нн*я
дисгармоніюва́ти дис/гармон/іj+ува́+ти
дисонува́ти ди/сон/ува́+ти
дообла́днування до+об/ла́д/н+ува+нн*я
допрова́джувати до+про/ва́дж/ува+ти
дорахо́вувати до/рах/о́в+ува+ти
дорисо́вуватися до/рис/о́в+ува+ти+ся
доруйно́вувати до/руй/н+о́в+ува+ти
доукомплекто́вування до+у/комплект/о́в+ува+нн*я
доукомплекто́вувати до+у/комплект/о́в+ува+ти
доустатко́вування до+у/стат/к+о́в+ува+нн*я
драматизува́ти /драм/ат+из+ува́+ти
драматизува́тися /драм/ат+из+ува́+ти+ся
дранкува́ння /др/а+н+к+ува́+нн*я
дранкува́ти /др/а+н+к+ува́+ти
драпірува́льниця /драп/ір+ува́+льн+иц*я
драпірува́тися /драп/ір+ува́+ти+ся
дренажува́ти /дрен/аж+ува́+ти
дренажува́тися /дрен/аж+ува́+ти+ся
дресирува́ння /дрес/ир+ува́+нн*я
діагностува́ти діа/гност/ува́+ти
дівува́ннячко /дів/ува́+нн+ячк*о
ексгумува́ти екс/гум/ува́+ти
експеди́руватися /експед/и́р+ува+ти+ся
емігрува́ти е/мігр/ува́+ти
жа́луваний /жа́л/ува+н*ий
жартува́ти /жарт/ува́+ти
же́ртвуватель /же́ртв/ува+тель
же́ртвувателька /же́ртв/ува+тель+к*а
жебракува́ти /жебр/а+к+ува́+ти
жеребкува́льник /жереб/к+ува́+льн+ик
жнивува́ння /жн/ив+ува́+нн*я
заарештува́вши за/арешт/ува́+вш+и
забунтува́ти за/бунт/ува́+ти
заві́дувачка за/ві́д/ува+ч+к*а
заграба́стувати за/граб/а́ст+ува+ти
загіпнотизува́ти за/гіпн/от+из+ува́+ти
загіпнотизува́тися за/гіпн/от+из+ува́+ти+ся
задрапіро́вувати за/драп/ір+о́в+ува+ти
задрапіро́вуватися за/драп/ір+о́в+ува+ти+ся
задрапірува́тися за/драп/ір+ува́+ти+ся
задряпакува́ти за/дряп/а+к+ува́+ти
закарлю́чуватися за/карл/ю́ч+ува+ти+ся
закріпа́чуватися за/кріп/а́ч+ува+ти+ся
залялько́вуватися за/ляль/к+о́в+ува+ти+ся
зами́лувано за/ми́л/ува+н+о
занудьгува́ти за/нудь/г+ува́+ти
заохо́чувальний за+о/хо́ч/ува+льн*ий
заохо́чувано за+о/хо́ч/ува+н+о
заоща́джуваний за+о/ща́дж/ува+н*ий
запози́чувати за+по/зи́ч/ува+ти
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприбуткува́ти за+при/бу/т+к+ува́+ти
зарубцьо́вуватися за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
заспоко́ювання за+с/поко́j/ува+нн*я
заспі́вувач за+с/пі́/в+ува+ч
заспі́вувачка за+с/пі́/в+ува+ч+к*а
збиткува́тися з/би/т+к+ува́+ти+ся
збі́льшувати з/бі́ль/ш+ува+ти
збі́льшуватися з/бі́ль/ш+ува+ти+ся
збі́льшувач з/бі́ль/ш+ува+ч
збільшовизува́ти з/біль/ш+ов+из+ува́+ти
збільшовизува́тися з/біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
звели́чування з/вел/и́ч+ува+нн*я
звинува́чувати з/вин/ува́ч+ува+ти
здармува́ти з/дар/м+ува́+ти
здеморалізува́ти з+де/морал/із+ува́+ти
зденаціоналізува́ти з+де/наці/онал+із+ува́+ти
зденервува́ння з+де/нерв/ува́+нн*я
здеформува́тися з+де/форм/ува́+ти+ся
здму́хувати з/дму́/х+ува+ти
здра́стувати /здра́/ст+ува+ти
здра́стуватися /здра́/ст+ува+ти+ся
зло́бствувати /зл/о́б+ств+ува+ти
злобува́ти /зл/об+ува́+ти
злокалізува́ти з/локал/із+ува́+ти
злостува́ння /зл/ост+ува́+нн*я
злостува́ти /зл/ост+ува́+ти
злука́внувати з/лук/а́в+н+ува+ти
зм'я́кшувальний з/м'я́к/ш+ува+льн*ий
зм'я́кшуваний з/м'я́к/ш+ува+н*ий
зматеріалізува́ти з/матер/і+ал+із+ува́+ти
зматеріалізува́тися з/матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
знахарува́ти /знах/ар+ува́+ти
зневуглецьо́вувати зне/вугл/ець+о́в+ува+ти
знудьгува́тися з/нудь/г+ува́+ти+ся
зні́мчуваний з/ні́м/ч+ува+н*ий
зондува́льність /зонд/ува́+льн+ість
зосере́джуватися з+о/сере́дж/ува+ти+ся
зрепети́руваний з/репет/и́р+ува+н*ий
зрепети́руваність з/репет/и́р+ува+н+ість
зробітни́чуваний з/роб/іт+ни́ч+ува+н*ий
зробітни́чувати з/роб/іт+ни́ч+ува+ти
зруйнува́ти з/руй/н+ува́+ти
зруйнува́тися з/руй/н+ува́+ти+ся
зсу́кувальний з/су́к/ува+льн*ий
каталогізува́ти ката/лог/із+ува́+ти
кислотува́льник /кис/л+от+ува́+льник
кислотува́льниця /кис/л+от+ува́+льниц*я
кислотува́ння /кис/л+от+ува́+нн*я
кислотува́ти /кис/л+от+ува́+ти
колекціонува́ння /колекц/і+он+ува́+нн*я
колекціонува́ти /колекц/і+он+ува́+ти
колекціонува́тися /колекц/і+он+ува́+ти+ся
колонізо́вуваний /колон/із+о́в+ува+н*ий
кома́ндувач /кома́нд/ува+ч
комплектува́льник /комплект/ува́+льн+ик
компрометува́ння /компромет/ува́+нн*я
комікува́ння /ком/ік+ува́+нн*я
комікува́ти /ком/ік+ува́+ти
комісіоне́рствувати /комісі/он+е́р+ств+ува+ти
контратакува́ти контр/атак/ува́+ти
концентрува́ти кон/центр/ува́+ти
копнува́ч /коп/н+ува́+ч
корчува́лка /корч/ува́+лк*а
корчува́ч /корч/ува́+ч
коткува́тися /кот/к+ува́+ти+ся
критика́нствувати /крит/ик+а́н+ств+ува+ти
критикува́ти /крит/ик+ува́+ти
крокіюва́ння /крокі/j+ува́+нн*я
крокіюва́ти /крокі/j+ува́+ти
лаке́йствування /лаке́й/ств+ува+нн*я
лакейчукува́ти /лакей/чук+ува́+ти
личкува́льний /лич/к+ува́+льн*ий
личкува́льниця /лич/к+ува́+льн+иц*я
літера́торствувати /літера́т/ор+ств+ува+ти
майоризува́ння /майор/из+ува́+нн*я
малярува́ти /мал/яр+ува́+ти
маркірува́ння /марк/ір+ува́+нн*я
мармурува́льник /мармур/ува́+льник
марширува́льний /марш/ир+ува́+льн*ий
масажува́ння /мас/аж+ува́+нн*я
масажува́ти /мас/аж+ува́+ти
матеріалізува́ння /матер/і+ал+із+ува́+нн*я
матеріалізува́ти /матер/і+ал+із+ува́+ти
матеріалізува́тися /матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
матіркува́ти /мат/ір+к+ува́+ти
млинкува́ти /мл/ин+к+ува́+ти
мобілізо́вувати /мобіл/із+о́в+ува+ти
модернізува́ння /модерн/із+ува́+нн*я
молитвува́ти /мол/и+т+в+ува́+ти
молодикува́ння /молод/ик+ува́+нн*я
набурлакува́тися на/бурл/ак+ува́+ти+ся
навизби́рувати на+ви+з/би́р/ува+ти
наві́юваний на/ві́/j+ува+н*ий
наві́юваність на/ві́/j+ува+н+ість
нага́дуваний на/га́д/ува+н*ий
назбиткува́тися на+з/би/т+к+ува́+ти+ся
наймитува́ння на/йм/ит+ува́+нн*я
наймитува́ти на/йм/ит+ува́+ти
наймичкува́ти на/йм/ич+к+ува́+ти
накопи́чуваний на/коп/и́ч+ува+н*ий
накопи́чувати на/коп/и́ч+ува+ти
накі́льчуватися на/кі́ль/ч+ува+ти+ся
нама́зувальниця на/ма́з/ува+льниц*я
напрактикува́тися на/практ/ик+ува́+ти+ся
напризби́руваний на+при+з/би́р/ува+н*ий
напрова́джувати на+про/ва́дж/ува+ти
напророкува́ти на+про/рок/ува́+ти
наслі́дувальність на/слі́д/ува+льн+ість
наспі́вувати на+с/пі́/в+ува+ти
наспі́вуватися на+с/пі́/в+ува+ти+ся
нато́птуватий на/то́пт/ува+т*ий
нато́птуватися на/то́пт/ува+ти+ся
начальникува́ння /началь/н+ик+ува́+нн*я
невідві́дування не+від/ві́д/ува+нн*я
недба́льствувати не/дб/а́+ль+ств+ува+ти
недоукомплекто́вувати недо+у/комплект/о́в+ува+ти
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
нормалізува́ння /норм/ал+із+ува́+нн*я
нормалізува́тися /норм/ал+із+ува́+ти+ся
нудьгува́ння /нудь/г+ува́+нн*я
нудьгува́ти /нудь/г+ува́+ти
нянькува́ти /нянь/к+ува́+ти
німо́тствувати /нім/о́т+ств+ува+ти
об'єктивува́тися /об'єкт/ив+ува́+ти+ся
обвинува́чуваний об/вин/ува́ч+ува+н*ий
обвинува́чування об/вин/ува́ч+ува+нн*я
обвинува́чуватися об/вин/ува́ч+ува+ти+ся
обграни́чувати об/гран/и́ч+ува+ти
обжнивува́тися об/жн/ив+ува́+ти+ся
обла́днування об/ла́д/н+ува+нн*я
облицьо́вуваний об/лиць/о́в+ува+н*ий
обличкува́льний об/лич/к+ува́+льн*ий
обличкува́ння об/лич/к+ува́+нн*я
обмо́тувальник об/мо́т/ува+льн+ик
обмо́тувальниця об/мо́т/ува+льн+иц*я
обпасинкува́ти об+па/син/к+ува́+ти
обсі́ювання об/сі́/j+ува+нн*я
обханю́чувати об/хан/ю́ч+ува+ти
обхаю́чувати об/хаj/у́ч+ува+ти
обцяцько́вувати об/цяць/к+о́в+ува+ти
ознамено́вувати о/знам/ен+о́в+ува+ти
ознамено́вуватися о/знам/ен+о́в+ува+ти+ся
ознаменува́тися о/знам/ен+ува́+ти+ся
оклинцьо́вувати о/клин/ць+о́в+ува+ти
око́пуватись о/ко́п/ува+ти+сь
оксидува́ння /окс/ид+ува́+нн*я
оксидува́ти /окс/ид+ува́+ти
оксидува́тися /окс/ид+ува́+ти+ся
октрої́руваний /октроj/і́р+ува+н*ий
окулірува́льний /окул/ір+ува́+льн*ий
омужи́чуватися о/муж/и́ч+ува+ти+ся
оніме́чування о/нім/е́ч+ува+нн*я
оніме́чувати о/нім/е́ч+ува+ти
оніме́чуватися о/нім/е́ч+ува+ти+ся
опащекува́ти о/пащ/ек+ува́+ти
опи́тувач о/пи́т/ува+ч
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
опоетизо́вування о/поет/из+о́в+ува+нн*я
опоетизо́вуватися о/поет/из+о́в+ува+ти+ся
ополя́чування о/пол/я́ч+ува+нн*я
ополя́чувати о/пол/я́ч+ува+ти
ополя́чуватися о/пол/я́ч+ува+ти+ся
опоря́джувальник о+по/ря́дж/ува+льн+ик
опосередкува́ти о+по/серед/к+ува́+ти
опресо́вувальний о/прес/о́в+ува+льн*ий
опресо́вувальник о/прес/о́в+ува+льн+ик
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
опрова́джувати о+про/ва́дж/ува+ти
опіку́нствувати о/пік/у́н+ств+ува+ти
організо́вуваний /організ/о́в+ува+н*ий
організо́вування /організ/о́в+ува+нн*я
організо́вувати /організ/о́в+ува+ти
організо́вуватися /організ/о́в+ува+ти+ся
оробітни́чування о/роб/іт+ни́ч+ува+нн*я
оробітни́чуватися о/роб/іт+ни́ч+ува+ти+ся
оромантизо́вувати о/романт/из+о́в+ува+ти
осві́дчуватися о/сві́д/ч+ува+ти+ся
офранцу́жування о/франц/у́ж+ува+нн*я
офранцу́жувати о/франц/у́ж+ува+ти
офранцу́жуватися о/франц/у́ж+ува+ти+ся
охарактеризува́ння о/характер/из+ува́+нн*я
оєвропе́ювати о/європ/е́j+ува+ти
оєвропе́юватися о/європ/е́j+ува+ти+ся
п'я́нствувати /п'j/а́н+ств+ува+ти
парафразува́ти пара/фраз/ува́+ти
пародіюва́ти /парод/іj+ува́+ти
пасинкува́ння па/син/к+ува́+нн*я
пастухува́ння /пас/т+ух+ува́+нн*я
пастухува́ти /пас/т+ух+ува́+ти
пасічникува́ти /пасіч/н+ик+ува́+ти
патріо́тствувати /патрі/о́т+ств+ува+ти
пащекува́ння /пащ/ек+ува́+нн*я
пащекува́ти /пащ/ек+ува́+ти
передво́ювання пере/дв/о́j+ува+нн*я
передислокува́ти пере+дис/лок/ува́+ти
переймено́вування пере/йм/ен+о́в+ува+нн*я
перейменува́ння пере/йм/ен+ува́+нн*я
переобла́днувати пере+об/ла́д/н+ува+ти
переобла́днуватися пере+об/ла́д/н+ува+ти+ся
переобмундиро́вування пере+об/мундир/о́в+ува+нн*я
переокулірува́ння пере/окул/ір+ува́+нн*я
перепрова́джувати пере+про/ва́дж/ува+ти
пересі́длувати пере/сі́д/л+ува+ти
пересі́ювати пере/сі́/j+ува+ти
пересі́юватися пере/сі́/j+ува+ти+ся
перетанцьо́вувати пере/тан/ць+о́в+ува+ти
переяровизува́ти пере/яр/ов+из+ува́+ти
переіна́кшування пере/ін/а́к+ш+ува+нн*я
переіна́кшувати пере/ін/а́к+ш+ува+ти
переіна́кшуватися пере/ін/а́к+ш+ува+ти+ся
перифразо́вувати пери/фраз/о́в+ува+ти
першенствува́ння /перш/ен+ств+ува́+нн*я
першенствува́ти /перш/ен+ств+ува́+ти
платинува́ння /плат/ин+ува́+нн*я
платинува́тися /плат/ин+ува́+ти+ся
поблаже́нствувати по/блаж/е́н+ств+ува+ти
побурлакува́ти по/бурл/ак+ува́+ти
побутува́ти по/бу/т+ува́+ти
побі́льшувати по/бі́ль/ш+ува+ти
побі́льшуватися по/бі́ль/ш+ува+ти+ся
повизби́рувати по+ви+з/би́р/ува+ти
повипросто́вуватися по+ви/прост/о́в+ува+ти+ся
повирахо́вувати по+ви/рах/о́в+ува+ти
повистру́нчуватися по+ви/стру́н/ч+ува+ти+ся
повко́пуваний по+в/ко́п/ува+н*ий
повідпрова́джувати по+від+про/ва́дж/ува+ти
повідстовбу́рчувати по+від/стовбу́р/ч+ува+ти
погари́кувати по/гар/и́+к+ува+ти
поги́куватися по/ги́/к+ува+ти+ся
погу́кувати по/гу́к/ува+ти
погу́ркування по/гу́р/к+ува+нн*я
подво́ювати по/дв/о́j+ува+ти
подво́юватися по/дв/о́j+ува+ти+ся
подво́ювач по/дв/о́j+ува+ч
поде́йкувано по/де́й/к+ува+н+о
подемобілізо́вувати по+де/мобіл/із+о́в+ува+ти
подранкува́ти по/др/а+н+к+ува́+ти
пожиткува́ння по/жи/т+к+ува́+нн*я
позабе́йкуватися по+за/бе́йк/ува+ти+ся
позаграба́стувати по+за/граб/а́ст+ува+ти
позакві́тчуваний по+за/кві́т/ч+ува+н*ий
позапако́вуваний по+за/пак/о́в+ува+н*ий
позапрова́джувати по+за+про/ва́дж/ува+ти
позарубцьо́вуватися по+за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
позаспоко́ювати по+за+с/поко́j/ува+ти
позасі́юваний по+за/сі́/j+ува+н*ий
позруйно́вувати по+з/руй/н+о́в+ува+ти
позіска́кувати по+зі/ска́к/ува+ти
покаменува́ти по/кам/ен+ува́+ти
покре́ктування по/кре́к/т+ува+нн*я
покритикува́ти по/крит/ик+ува́+ти
поле́гшування по/ле́г/ш+ува+нн*я
полковникува́ти /полк/ов+ник+ува́+ти
поляризува́ти /пол/яр+из+ува́+ти
поляризува́тися /пол/яр+из+ува́+ти+ся
понавига́дувати по+на+ви/га́д/ува+ти
понадкра́юваний по+над/кра́j/ува+н*ий
поназби́руваний по+на+з/би́р/ува+н*ий
понаймитува́ти по+на/йм/ит+ува́+ти
понала́туваний по+на/ла́т/ува+н*ий
понятува́ти /поня/т+ува́+ти
поогоро́джуваний по+о/горо́дж/ува+н*ий
попастухува́ти по/пас/т+ух+ува́+ти
поперевико́нувати по+пере+ви/ко́н/ува+ти
поперевихо́вуватися по+пере+ви/хо́в/ува+ти+ся
попереймено́вувати по+пере/йм/ен+о́в+ува+ти
попереобтя́жувати по+пере+об/тя́ж/ува+ти
попереспі́вувати по+пере+с/пі́/в+ува+ти
попересі́ювати по+пере/сі́/j+ува+ти
поперетанцьо́вувати по+пере/тан/ць+о́в+ува+ти
попереіна́кшувати по+пере/ін/а́к+ш+ува+ти
попереіна́чувати по+пере/ін/а́ч+ува+ти
попорозка́зувати по+по+роз/ка́з/ува+ти
попризби́рувати по+при+з/би́р/ува+ти
попризвича́юватися по+при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
порозвору́шувати по+роз+во/ру́ш/ува+ти
пороздму́хувати по+роз/дму́/х+ува+ти
порозсі́длувати по+роз/сі́д/л+ува+ти
порозсі́юватися по+роз/сі́/j+ува+ти+ся
посві́дчування по/сві́д/ч+ува+нн*я
посві́дчувач по/сві́д/ч+ува+ч
посві́дчувачка по/сві́д/ч+ува+ч+к*а
поско́рчуваний по+с/ко́рч/ува+н*ий
посмі́шкувати по/смі́/ш+к+ува+ти
посмішко́вувати по/смі/ш+к+о́в+ува+ти
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
посмішкува́тися по/смі/ш+к+ува́+ти+ся
поспусто́шувати по+с/пуст/о́ш+ува+ти
постаршинува́ти по/стар/ш+ин+ува́+ти
посто́птуватися по+с/то́пт/ува+ти+ся
постя́гуваний по+с/тя́г/ува+н*ий
потеслярува́ти по/тесл/яр+ува́+ти
поузго́джувати по+у+з/го́дж/ува+ти
поуспадко́вувати по+у+с/пад/к+о́в+ува+ти
похазяїнува́ти по/хазяj/ін+ува́+ти
почередникува́ти по/черед/ник+ува́+ти
почудакува́ти по/чуд/ак+ува́+ти
пошахраюва́ти по/шахр/аj+ува́+ти
празникува́ти /празн/ик+ува́+ти
практикува́тися /практ/ик+ува́+ти+ся
президе́нтствувати /презид/е́нт+ств+ува+ти
президентува́ння /презид/ент+ува́+нн*я
президентува́ти /презид/ент+ува́+ти
прибуткува́ти при/бу/т+к+ува́+ти
призби́рувачка при+з/би́р/ува+ч+к*а
призвича́ювання при+з/вич/а́j+ува+нн*я
призвича́ювати при+з/вич/а́j+ува+ти
призвича́юватися при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
прикажчикува́ти при/каж/чик+ува́+ти
припрова́джувати при+про/ва́дж/ува+ти
прислідкува́ти при/слід/к+ува́+ти
пристосо́вуваність при/стос/о́в+ува+н+ість
пристосува́нець при/стос/ува́+н+ець
пристосува́нка при/стос/ува́+н+к*а
присусі́джувати при+су/сі́дж/ува+ти
приумно́жувати при+у/мно́ж/ува+ти
проаналізува́ти про+ана/ліз/ува́+ти
пробі́рувати /проб/і́р+ува+ти
прогнозува́ти про/гноз/ува́+ти
програвірува́ти про/грав/ір+ува́+ти
програвіюва́ти про/грав/іj+ува́+ти
проградуюва́ти про/град/уj+ува́+ти
продезинфікува́ти про+дез/инфік/ува́+ти
продемонструва́вши про/демонстр/ува́+вш+и
промасажува́ти про/мас/аж+ува́+ти
пронаймитува́ти про+на/йм/ит+ува́+ти
проп'я́нствувати про/п'j/а́н+ств+ува+ти
пропасинкува́ти про+па/син/к+ува́+ти
пропові́дуваний про+по/ві́д/ува+н*ий
професіоналізува́ти /професі/онал+із+ува́+ти
професіоналізува́тися /професі/онал+із+ува́+ти+ся
прохарчо́вуватися про/харч/о́в+ува+ти+ся
підохо́чувально під+о/хо́ч/ува+льн+о
підпорядкува́тися під+по/ряд/к+ува́+ти+ся
підпу́шувальний під/пу́ш/ува+льн*ий
підспі́вувати під+с/пі́/в+ува+ти
підсусі́джуватися під+су/сі́дж/ува+ти+ся
піклува́льниця /пікл/ува́+льн+иц*я
пікі́руваний /пік/і́р+ува+н*ий
пікірува́льник /пік/ір+ува́+льн+ик
радянізува́ти /рад/ян+із+ува́+ти
радянізува́тися /рад/ян+із+ува́+ти+ся
ранкува́ти /ран/к+ува́+ти
реакліматизува́ти ре+а/клімат/из+ува́+ти
реакліматизува́тися ре+а/клімат/из+ува́+ти+ся
ревакцинува́ти ре/вакцин/ува́+ти
революціонізува́ння /революці/он+із+ува́+нн*я
революціонізува́ти /революці/он+із+ува́+ти
революціонізува́тися /революці/он+із+ува́+ти+ся
реекспортува́ти ре+екс/порт/ува́+ти
режисерува́ння /режис/ер+ува́+нн*я
резоне́рствувати /резон/е́р+ств+ува+ти
ремествува́ти /ремес/тв+ува́+ти
ренатуралізува́ти ре/натур/ал+із+ува́+ти
ренега́тствувати /ренег/а́т+ств+ува+ти
репети́руваний /репет/и́р+ува+н*ий
репети́торствувати /репет/и́т+ор+ств+ува+ти
розвальцьо́вування роз/валь/ць+о́в+ува+нн*я
розглаго́льствування роз/глаго́ль/ств+ува+нн*я
розглаго́льствувати роз/глаго́ль/ств+ува+ти
роздму́хуваний роз/дму́/х+ува+н*ий
роздму́хування роз/дму́/х+ува+нн*я
роздму́хуватися роз/дму́/х+ува+ти+ся
роздратува́вшись роз/драт/ува́+вш+и+сь
розкритико́вувати роз/крит/ик+о́в+ува+ти
розкріпа́чування роз/кріп/а́ч+ува+нн*я
розмежо́вування роз/меж/о́в+ува+нн*я
розосере́джувати роз+о/сере́дж/ува+ти
розпащекува́тися роз/пащ/ек+ува́+ти+ся
розповсю́джування роз+по+в/сю́дж/ува+нн*я
розповсю́джувати роз+по+в/сю́дж/ува+ти
розповсю́джувач роз+по+в/сю́дж/ува+ч
розповсю́джувачка роз+по+в/сю́дж/ува+ч+к*а
розрахо́вувачка роз/рах/о́в+ува+ч+к*а
розрисува́ння роз/рис/ува́+нн*я
розсі́длуваний роз/сі́д/л+ува+н*ий
розсі́длуватися роз/сі́д/л+ува+ти+ся
розтри́нькувач роз/три́нь/к+ува+ч
розтри́нькувачка роз/три́нь/к+ува+ч+к*а
розчетвертува́ти роз/четв/ер+т+ува́+ти
розшахраюва́тися роз/шахр/аj+ува́+ти+ся
руйнува́льний /руй/н+ува́+льн*ий
руйнува́льність /руй/н+ува́+льн+ість
руйнува́ння /руй/н+ува́+нн*я
руйнува́ти /руй/н+ува́+ти
руйнува́тися /руй/н+ува́+ти+ся
ріпникува́ти /ріп/ник+ува́+ти
садівникува́ти /сад/ів+ник+ува́+ти
санкціонува́ння /санкці/он+ува́+нн*я
свадьбува́ння /свадь/б+ува́+нн*я
свашкува́ння /сва/ш+к+ува́+нн*я
свашкува́ти /сва/ш+к+ува́+ти
святкува́ння /свят/к+ува́+нн*я
секціонува́ти /секці/он+ува́+ти
си́лувано /си́л/ува+н+о
си́луваність /си́л/ува+н+ість
силікатува́ння /силік/ат+ува́+нн*я
силікатува́тися /силік/ат+ува́+ти+ся
силіціюва́ння /силіц/іj+ува́+нн*я
симпатизува́ти /симпат/из+ува́+ти
симпатизува́ти сим/пат/из+ува́+ти
синхронізува́ти син/хрон/із+ува́+ти
синхронізува́тися син/хрон/із+ува́+ти+ся
систематизува́ння /систем/ат+из+ува́+нн*я
сконцентрува́ння с+кон/центр/ува́+нн*я
сконцентрува́ти с+кон/центр/ува́+ти
скоординува́ти с+ко/ордин/ува́+ти
скосма́чувати с/косм/а́ч+ува+ти
слабезува́ти /слаб/ез+ува́+ти
слов'янізува́тися /слов'j/ан+із+ува́+ти+ся
солонува́ти /сол/он+ува́+ти
сполу́чуваність с+по/лу́ч/ува+н+ість
спону́куваний с+по/ну́/к+ува+н*ий
спрова́джувати с+про/ва́дж/ува+ти
спролетаризува́ти с/пролетар/из+ува́+ти
спролетаризува́тися с/пролетар/из+ува́+ти+ся
спусто́шувальний с/пуст/о́ш+ува+льн*ий
спусто́шуваний с/пуст/о́ш+ува+н*ий
спусто́шування с/пуст/о́ш+ува+нн*я
спусто́шувати с/пуст/о́ш+ува+ти
спусто́шуватися с/пуст/о́ш+ува+ти+ся
спусто́шувач с/пуст/о́ш+ува+ч
спусто́шувачка с/пуст/о́ш+ува+ч+к*а
старшинува́ння /стар/ш+ин+ува́+нн*я
старшинува́ти /стар/ш+ин+ува́+ти
старшува́ння /стар/ш+ува́+нн*я
старшува́ти /стар/ш+ува́+ти
стебнува́ти /стеб/н+ува́+ти
суб'єктивува́ти /суб'єкт/ив+ува́+ти
субсидіюва́ти /субсид/іj+ува́+ти
субсидіюва́тися /субсид/іj+ува́+ти+ся
сульфатува́ти /сульф/ат+ува́+ти
сульфідува́ння /сульф/ід+ува́+нн*я
сульфідува́ти /сульф/ід+ува́+ти
сульфітува́тися /сульф/іт+ува́+ти+ся
суперобма́зування супер+об/ма́з/ува+нн*я
теоретизува́ння /теор/ет+из+ува́+нн*я
теоретизува́ти /теор/ет+из+ува́+ти
теслярува́ти /тес/л+яр+ува́+ти
типізува́тися /тип/із+ува́+ти+ся
тракторизува́тися /трактор/из+ува́+ти+ся
трансгресува́ти транс/грес/ува́+ти
транскрибува́ння тран/скриб/ува́+нн*я
транскрибува́ти тран/скриб/ува́+ти
упорядко́вувати у+по/ряд/к+о́в+ува+ти
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся
упрова́джувати у+про/ва́дж/ува+ти
успадко́вування у+с/пад/к+о́в+ува+нн*я
успадко́вувати у+с/пад/к+о́в+ува+ти
успадкува́ння у+с/пад/к+ува́+нн*я
устатко́вування у/стат/к+о́в+ува+нн*я
утаємни́чувати у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти
утаємни́чуватися у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти+ся
фарбува́ти /фарб/ува́+ти
фарширува́ти /фарш/ир+ува́+ти
фасува́льний /фас/ува́+льн*ий
фасува́льня /фас/ува́+льн*я
фаши́ствувати /фаш/и́ст+в+ува+ти
флотува́льність /флот/ува́+льність
флукту́ювати /флукт/у́j+ува+ти
флюоресціюва́ти /флюор/есціj+ува́+ти
формалізува́ти /форм/ал+із+ува́+ти
фракціонува́тися /фракці/он+ува́+ти+ся
фрезерува́льний /фрез/ер+ува́+льн*ий
фрезерува́льник /фрез/ер+ува́+льн+ик
фрезерува́льниця /фрез/ер+ува́+льн+иц*я
фрезерува́ти /фрез/ер+ува́+ти
фрезерува́тися /фрез/ер+ува́+ти+ся
фугува́льний /фуг/ува́+льн*ий
фунди́рування /фунд/и́р+ува+нн*я
фіглярува́ння /фігл/яр+ува́+нн*я
хазяйнува́ти /хазяй/н+ува́+ти
хазяїнува́ти /хазяj/ін+ува́+ти
холостякува́ти /холост/як+ува́+ти
християнізува́ти /христ/иj+ан+із+ува́+ти
християнізува́тися /христ/иj+ан+із+ува́+ти+ся
ца́рствувати /ца́р/ств+ува+ти
цензорува́ти /ценз/ор+ува́+ти
цензурува́ння /ценз/ур+ува́+нн*я
цензурува́ти /ценз/ур+ува́+ти
цензурува́тися /ценз/ур+ува́+ти+ся
чвертува́ти /чв/ер+т+ува́+ти
четвертува́ння /четв/ер+т+ува́+нн*я
шаблонізува́ти /шаблон/із+ува́+ти
шахраюва́ння /шахр/аj+ува́+нн*я
шахраюва́ти /шахр/аj+ува́+ти
ше́фствувати /ше́ф/ств+ува+ти
щетинникува́ти /щет/ин+н+ик+ува́+ти
юстирува́льник /юст/ир+ува́+льн+ик
яровизува́ти /яр/ов+из+ува́+ти
європеїзува́ння /європ/еj+із+ува́+нн*я
європеїзува́ти /європ/еj+із+ува́+ти
європеїзува́тися /європ/еj+із+ува́+ти+ся
єзуї́тствувати /єзу/j+і́т+ств+ува+ти
іменува́ти /ім/ен+ува́+ти
іменува́тися /ім/ен+ува́+ти+ся
іммігрува́ти ім/мігр/ува́+ти
імперфективува́ти ім/перфект/ив+ува́+ти
інверсува́ти ін/верс/ува́+ти
індивідуалізува́ти /індивід/у+ал+із+ува́+ти
інсценува́льник ін/сцен/ува́+льник
інтернаціоналізува́ння інтер/наці/онал+із+ува́+нн*я
інтернаціоналізува́ти інтер/наці/онал+із+ува́+ти
інтернаціоналізува́тися інтер/наці/онал+із+ува́+ти+ся
інтродукува́ння інтро/дук/ува́+нн*я
інтродукува́ти інтро/дук/ува́+ти
іррадіюва́ти ір/радіj/ува́+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.