У — МОРФЕМІКА

у — суфікс

Значення суфікса «у»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Суфіксальна зв’язка — форматив.
Прислівник.
Приклади слів із суфіксом «у»

Слово Морфемна структура
абсорбу́ючись аб/сорб/у́+j+уч+и+сь
виспі́вуючи ви+с/пі́/в+у+j+уч+и
влі́течку в/лі́т/еч+к+у
впа́м'ятку в/па́м'ят/к+у
вприку́ску в+при/ку́с/к+у
відшу́куючи від/шу́к/у+j+уч+и
декаде́нтствуючий /декад/е́нт+ств+у+j+уч*ий
деморалізу́ючий де/морал/із+у́+j+уч*ий
додо́моньку до/до́м/оньк+у
доне́схочу до+не́+с/хоч/у
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/у
достоту́ /достот/у́
досхочу́ до+с/хоч/у́
заві́дуючий за/ві́д/у+j+уч*ий
заспоко́ююче за+с/поко́j/у+j+уч+е
заспоко́юючи за+с/поко́j/у+j+уч+и
заспоко́юючий за+с/поко́j/у+j+уч*ий
заспоко́юючися за+с/поко́j/у+j+уч+и+ся
затя́гуючися за/тя́г/у+j+уч+и+ся
збли́жуючий з/бли́ж/у+j+уч*ий
збі́льшуючи з/бі́ль/ш+у+j+уч+и
зм'я́кшуючий з/м'я́к/ш+у+j+уч*ий
зо́палу з+о́/пал/у
кома́ндуючий /кома́нд/у+j+уч*ий
критику́ючи /крит/ик+у́+j+уч+и
люту́ючи /лют/у́+j+уч+и
лібера́льствуючий /лібера́ль/ств+у+j+уч*ий
ліди́руючий /лід/и́р+у+j+уч*ий
мобілізу́ючий /мобіл/із+у́+j+уч*ий
намо́туючись на/мо́т/у+j+уч+и+сь
напідпи́тку на+під/пи́/т+к+у
наспі́вуючи на+с/пі́/в+у+j+уч+и
неві́руючий не/ві́р/у+j+уч*ий
неподале́чку не+по/дал/е́ч+к+у
неподалеку́ не+по/дал/ек+у́
нудьгу́ючи /нудь/г+у́+j+уч+и
нудьгу́ючий /нудь/г+у́+j+уч*ий
нюшку́ючий /нюш/к+у́+j+уч*ий
обою́ду /об/оj+у́д+у
обсми́куючи об/сми́к/у+j+уч+и
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
організо́вуючий /організ/о́в+у+j+уч*ий
паралізу́юче /параліз/у́+j+уч+е
перезимо́вуючи пере/зим/о́в+у+j+уч+и
переко́нуюче пере/ко́н/у+j+уч+е
пересмі́юючися пере/смі́/j+у+j+уч+и+ся
по-тихе́ньку по-/тих/е́ньк+у
побуту́ючий по/бу/т+у́+j+уч*ий
пови́дну по/ви́д/н+у
помане́сеньку по/ман/е́сеньк+у
попа́хкуючи по/па́х/к+у+j+уч+и
посміюючись по/смі/j+у+j+уч+и+сь
початку́ючий по/ча/т+к+у́+j+уч*ий
практику́ючий /практ/ик+у́+j+уч*ий
присви́стуючи при/сви́ст/у+j+уч+и
пританцьо́вуючи при/тан/ць+о́в+у+j+уч+и
підде́ржуючий під/де́рж/у+j+уч*ий
підспі́вуючи під+с/пі́/в+у+j+уч+и
пікі́руючий /пік/і́р+у+j+уч*ий
рачку́ючий /рач/к+у́+j+уч*ий
ре́мствуючи /ре́м/ств+у+j+уч+и
революціонізу́ючий /революці/он+із+у́+j+уч*ий
резоне́рствуючий /резон/е́р+ств+у+j+уч*ий
ренега́тствуючий /ренег/а́т+ств+у+j+уч*ий
розбри́зкуючи роз/бри́зк/у+j+уч+и
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь
розосере́джуючись роз+о/сере́дж/у+j+уч+и+сь
руйну́ючи /руй/н+у́+j+уч+и
руйну́ючий /руй/н+у́+j+уч*ий
слідку́ючи /слід/к+у́+j+уч+и
сп'я́ну с/п'j/а́н+у
спе́ршу с/пе́рш/у
спредві́ку с+пред/ві́к/у
спрокво́лу с+про/кво́л/у
спросо́нку с+про/со́н/к+у
спрямо́вуючий с/прям/о́в+у+j+уч*ий
спусто́шуючий с/пуст/о́ш+у+j+уч*ий
співісну́ючий спів/існ/у́+j+уч*ий
спідспо́ду спід+с/по́д/у
страйку́ючий /страйк/у́+j+уч*ий
супрово́джуючи су+про/во́дж/у+j+уч+и
угамо́вуючи у/гам/о́в+у+j+уч+и
уприку́ску у+при/ку́с/к+у
флюоресцію́ючий /флюор/есціj+у́+j+уч*ий
функціону́ючий /функці/он+у́+j+уч*ий
хизу́ючись /хиз/у́+j+уч+и+сь
христия́нствуючий /христ/иj+а́н+ств+у+j+уч*ий
ца́рствуючий /ца́р/ств+у+j+уч*ий
шемену́ти /шемен/у́+ти
шугу́ /шуг/у́
ізда́леку із/да́л/ек+у
індиві́дуум /індиві́д/у+ум
індивідуа́л /індивід/у+а́л
індивідуа́льний /індивід/у+а́ль+н*ий
індивідуа́льник /індивід/у+а́ль+н+ик
індивідуа́льно /індивід/у+а́ль+н+о
індивідуалі́зм /індивід/у+ал+і́зм
індивідуалі́ст /індивід/у+ал+і́ст
індивідуалі́стка /індивід/у+ал+і́ст+к*а
індивідуаліза́ція /індивід/у+ал+із+а́ціj*а
індивідуалізо́ваний /індивід/у+ал+із+о́ва+н*ий
індивідуалізува́ти /індивід/у+ал+із+ува́+ти
індивідуалісти́чний /індивід/у+ал+іст+и́чн*ий
індивідуалісти́чно /індивід/у+ал+іст+и́чн+о
індивідуалісти́чність /індивід/у+ал+іст+и́чн+ість

у — префікс

Приклади слів із префіксом «у»

Слово Морфемна структура
безува́жний без+у/ва́ж/н*ий
безува́жно без+у/ва́ж/н+о
безумо́вність без+у/мо́в/н+ість
безуспі́шний без+у/спі́/ш+н*ий
відуме́рти від+у/ме́р/ти
відуме́рщина від+у/ме́р/щин*а
відусю́ди від+у/сю́ди/
доукомплекто́ваний до+у/комплект/о́ва+н*ий
доукомплекто́вування до+у/комплект/о́в+ува+нн*я
доукомплекто́вувати до+у/комплект/о́в+ува+ти
доустатко́вування до+у/стат/к+о́в+ува+нн*я
заупокі́йний за+у/покі́й/н*ий
заусміха́тися за+у/смі/х+а́+ти+ся
звідусю́ди з+від+у/сю́д/и
звідусю́ди з+від+у/сю́ди/
зужи́тий з+у/жи́/т*ий
зужива́тися з+у/жи/ва́+ти+ся
зумо́влення з+у/мо́вл/енн*я
зумо́вленість з+у/мо́вл/ен+ість
зусю́ди з+у/сю́д/и
зусю́ди з+у/сю́ди/
надужива́ння над+у/жи/ва́+нн*я
надужива́ти над+у/жи/ва́+ти
науга́д на+у/га́д/
науро́чити на+у/ро́ч/и+ти
небезуспі́шний не+без+у/спі́/ш+н*ий
небезуспі́шно не+без+у/спі́/ш+н+о
недоукомплекто́ваний не+до+у/комплект/о́ва+н*ий
недоукомплекто́вувати недо+у/комплект/о́в+ува+ти
необумо́влений не+об+у/мо́вл/ен*ий
неу́спіх не+у́/спі/х
неублага́нний не+у/благ/а́+нн*ий
неуда́вано не+у/да́/ва+н+о
неудержи́мий не+у/держ/и́м*ий
неудо́брений не+у/до́бр/ен*ий
неудоскона́леність не+у/доскона́л/ен+ість
неузго́джений не+у+з/го́дж/ен*ий
неузго́дження не+у+з/го́дж/енн*я
неузго́дженість не+у+з/го́дж/ен+ість
неуми́сне не+у/ми́с/н+е
неумива́ка не+у/ми/ва́+к*а
неусвідо́млений не+у+с/від/о́мл+ен*ий
неуси́пність не+у/си́п/н+ість
неусмі́шливий не+у/смі́/ш+лив*ий
неустано́влений не+у/стан/о́вл+ен*ий
обумо́вити об+у/мо́в/и+ти
обумо́влений об+у/мо́вл/ен*ий
обумо́вленість об+у/мо́вл/ен+ість
переукла́дений пере+у/кла́д/ен*ий
переуклада́ти пере+у/клад/а́+ти
переумо́ва пере+у/мо́в/*а
переупако́вка пере+у/пак/о́в+к*а
переусвідо́мити пере+у+с/від/о́м+и+ти
переусвідо́млений пере+у+с/від/о́мл+ен*ий
переусвідо́млення пере+у+с/від/о́мл+енн*я
поув'я́знювати по+у/в'я́з/н+юва+ти
поузго́джувати по+у+з/го́дж/ува+ти
поукі́сний по+у/кі́с/н*ий
поукі́сно по+у/кі́с/н+о
поусвідо́млювати по+у+с/від/о́мл+юва+ти
поуспадко́вувати по+у+с/пад/к+о́в+ува+ти
поутрудня́ти по+у/труд/н+я́+ти
приумно́жувати при+у/мно́ж/ува+ти
підупа́д під+у/па́д/
підупа́лий під+у/па́/л*ий
підупада́ти під+у/пад/а́+ти
розукру́пнений роз+у/кру́п/н+ен*ий
розукру́пнення роз+у/кру́п/н+енн*я
розукрупни́ти роз+у/круп/н+и́+ти
уба́чливий у/ба́ч/лив*ий
уби́вство у/би́/в+ств*о
уби́вця у/би́/в+ц*я
уби́вчо у/би́/в+ч+о
уби́вчість у/би́/в+ч+ість
убо́їще у/бо́j/іщ*е
уболіва́льник у/бол/і+ва́+льник
уболіва́льниця у/бол/і+ва́+льниц*я
убра́ннячко у/бр/а́+нн+ячк*о
убра́нство у/бр/а́+н+ств*о
убі́йчо у/бі́й/ч+о
убі́йчість у/бі́й/ч+ість
уви́ше́нь у/ви́ш/е́нь
увира́знення у+ви/ра́з/н+енн*я
увира́знити у+ви/ра́з/н+и+ти
уво́сьме у/во́сьм/е
угамо́вуючи у/гам/о́в+у+j+уч+и
угля́дування у/гля́д/уванн*я
угодо́вство у/год/о́в+ств*о
уда́чливий у/да́/ч+лив*ий
уда́чливість у/да́/ч+лив+ість
уда́чниця у/да́/ч+ниц*я
удалечині́ у/дал/еч+ин*і́
удалечі́нь у/дал/еч+і́нь
удалині́ у/дал/ин*і́
ударе́мнити у/дар/е́м+н+и+ти
удво́є у/дв/о́j+е
удві́йзі у/дв/і́й+зі
удві́йку у/дв/і́й+к*у
удві́йці у/дв/і́й+ці
удо́вж у/до́вж/
удо́світній у+до́/світ/н*ій
удо́сталь у+до́/ста/ль
удогі́н у+до/гі́н/
удосто́єний у+до/сто́j/ен*ий
удосто́єння у+до/сто́j/енн*я
удосто́їти у+до/сто́j/і+ти
удочери́ти у/доч/ер+и́+ти
удочеря́ти у/доч/ер+я́+ти
уза́втра у/за́втр/а
узаперті́ у+за/пер/т*і́
узаперті́ у+за/перт/*і́
узвича́єний у+з/вич/а́j+ен*ий
узвича́їти у+з/вич/а́j+і+ти
укві́тчаний у/кві́т/ч+а+н*ий
уквітча́вшися у/квіт/ч+а́+вш+и+ся
уквітча́тися у/квіт/ч+а́+ти+ся
укрива́ло у/кри/ва́+л*о
уку́почці у/ку́п/оч+ц*і
уло́го́винка у/ло́г/о́вин+к*а
уло́го́винний у/ло́г/о́вин+н*ий
уло́говина у/ло́г/овин*а
улю́беніший у/лю́б/ен+іш*ий
улю́бленчик у/лю́бл/ен+ч+ик
улі́жно у/лі́ж/н+о
ум'я́тина у/м'я́/т+ин*а
умертви́ти у/мер/т+в+и́+ти
умертвля́ти у/мер/т+вл+я́+ти
умертві́ння у/мер/т+в+і́нн*я
умива́льня у/ми/ва́+льн*я
умилости́вити у/мил/ост+и́в+и+ти
умилости́витися у/мил/ост+и́в+и+ти+ся
умилостивля́ти у/мил/ост+ивл+я́+ти
умилостивля́тися у/мил/ост+ивл+я́+ти+ся
уможли́влення у/мож/ли́вл+енн*я
умісти́лище у/міст/и́+лищ*е
уна́слідок у+на́/слід/ок
унакла́дку у+на/кла́д/к*у
унао́чнений у+на/о́ч/н+ен*ий
унао́чнення у+на/о́ч/н+енн*я
унао́чнити у+на/о́ч/н+и+ти
унеможли́вити у+не/мож/ли́в+и+ти
унеможли́витися у+не/мож/ли́в+и+ти+ся
унеможли́влюватися у+не/мож/ли́вл+юва+ти+ся
уня́тливий у/ня́/т+лив*ий
унічию́ у+ні/чиj/*у́
уоста́ннє у+о/ста́н/н+є
уп'я́вшись у/п'я́/вш+и+сь
упа́донько у/па́д/оньк*о
упа́лий у/па́/л*ий
упа́м'ятку у/па́м'ят/к*у
упада́ння у/пад/а́+нн*я
упада́ти у/пад/а́+ти
уперебі́жку у+пере/бі́ж/к*у
упертю́х у/пер/т+ю́х
упли́н у/пли́/н
упли́нь у/пли́/нь
упливти́ у/пли/в+ти́
упо́вні у/по́вн/і
упови́тий у+по/ви́/т*ий
уповива́ти у+по/ви/ва́+ти
упові́льнення у+по/ві́ль/н+енн*я
упові́льнювання у+по/ві́ль/н+юва+нн*я
упові́льнювач у+по/ві́ль/н+юва+ч
упові́льнюючи у+по/ві́ль/н+ю+j+уч+и
уподо́вж у+по/до́вж/
упоко́рено у+по/ко́р/ен+о
уполови́ну у/пол/ови́н*у
упоря́дницький у+по/ря́д/ниць+к*ий
упорядко́ваність у+по/ряд/к+о́ва+н+ість
упорядко́вувати у+по/ряд/к+о́в+ува+ти
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся
управи́тельша у/прав/и́+тель+ш*а
управлі́нський у/правл/і́н+ськ*ий
уприку́ску у+при/ку́с/к*у
уприку́ску у+при/ку́с/к+у
уприє́мнити у+при/є́м/н+и+ти
упро́голодь у+про́/голодь/
упро́стяж у+про́+с/тяж/
упрова́джений у+про/ва́дж/ен*ий
упрова́дження у+про/ва́дж/енн*я
упрова́джувати у+про/ва́дж/ува+ти
упі́знаний у+пі́/зна/н*ий
упідле́глений у+під/ле́г/л+ен*ий
упідле́глення у+під/ле́г/л+енн*я
упідле́глити у+під/ле́г/л+и+ти
упізнава́ння у+пі/зна/ва́+нн*я
упізнава́ти у+пі/зна/ва́+ти
урече́влення у/реч/е́вл+енн*я
урече́влювання у/реч/е́вл+юва+нн*я
урече́влювати у/реч/е́вл+юва+ти
урече́влюватися у/реч/е́вл+юва+ти+ся
ури́вками у/ри́в/к*ами
уродли́виця у/род/ли́в+иц*я
урожа́й у/рож/а́й
урозби́вку у+роз/би́/в+к*у
усамо́тнитися у/сам/о́т+н+и+ти+ся
усамо́тнюватися у/сам/о́т+н+юва+ти+ся
усамі́тнитися у/сам/і́т+н+и+ти+ся
усамі́тнюватися у/сам/і́т+н+юва+ти+ся
усвідо́мити у+с/від/о́м+и+ти
усвідо́млений у+с/від/о́мл+ен*ий
усвідо́млення у+с/від/о́мл+енн*я
усвідо́млювання у+с/від/о́мл+юва+нн*я
усвідо́млювати у+с/від/о́мл+юва+ти
усвідо́млюватися у+с/від/о́мл+юва+ти+ся
усе́меро у/се́м/ер*о
усинови́тель у/син/ов+и́+тель
усинови́телька у/син/ов+и́+тель+к*а
усиновля́ти у/син/овл+я́+ти
усипа́льня у/сип/а́+льн*я
усмири́телька у+с/мир/и́+тель+к*а
усмі́хнений у/смі́/х+н+ен*ий
усмі́хнено у/смі́/х+н+ен+о
усмі́хнутий у/смі́/х+ну+т*ий
усмі́шкуватий у/смі́/ш+к+уват*ий
успадко́ваний у+с/пад/к+о́ва+н*ий
успадко́вування у+с/пад/к+о́в+ува+нн*я
успадко́вувати у+с/пад/к+о́в+ува+ти
успадкува́ння у+с/пад/к+ува́+нн*я
успра́вжки у+с/пра́вж/ки
усправедли́влювати у+с/правед/ли́вл+юва+ти
успі́шність у/спі́/ш+н+ість
устано́влювальний у/стан/о́вл+юва+льн*ий
устано́влювати у/стан/о́вл+юва+ти
устано́влюватися у/стан/о́вл+юва+ти+ся
устано́вник у/стан/о́в+ник
устано́вчий у/стан/о́в+ч*ий
устатко́вання у/стат/к+о́ва+нн*я
устатко́вування у/стат/к+о́в+ува+нн*я
усту́пчастість у/сту́п/част+ість
усу́міш у+су́/міш/
усуспі́льнений у+су/спі́ль/н+ен*ий
усуспі́льнення у+су/спі́ль/н+енн*я
усуспі́льнити у+су/спі́ль/н+и+ти
усуспі́льнюватися у+су/спі́ль/н+юва+ти+ся
усікнове́ння у/сік/нове́нн*я
утаємни́чити у/таj/ем+н+и́ч+и+ти
утаємни́чувати у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти
утаємни́чуватися у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти+ся
уте́мну у/те́м/н*у
утри́манський у/три́м/а+н+ськ*ий
утру́нок у/тру́/нок
утрудня́тися у/труд/н+я́+ти+ся
утрі́йку у/тр/і́й+к*у
уті́хонька у/ті́х/оньк*а
ухі́дчини у/хі́д/чин*и
учетве́рте у/четв/е́р+т+е
учетверо́м у/четв/ер*о́м
ущасли́влений у/щас/ли́вл+ен*ий
уєди́но у/єд/и́н+о

у — корінь

Приклади слів із коренем «у»

Слово Морфемна структура
обу́в'я об/у́/в+'j*а
обува́ннячко об/у/ва́+нн+ячк*о
обува́чка об/у/ва́+чк*а

у — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «у»

Слово Морфемна структура
безпереста́нку без+пере/ста́/н+к*у
безпереста́ну без+пере/ста́/н*у
вдали́ну в/дал/и́н*у
вдоста́чу в+до/ста́/ч*у
влі́течку в/лі́т/еч+к*у
впа́м'ятку в/па́м'ят/к*у
вперебі́жку в+пере/бі́ж/к*у
вприку́ску в+при/ку́с/к*у
врозби́вку в+роз/би́/в+к*у
вскла́дчину в+с/кла́д/ч+ин*у
додо́лоньку до/до́л/оньк*у
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/*у
дрі́бку /дрі́б/к*у
зверше́чку з/верш/е́ч+к*у
знадво́ру з+на/дво́р/*у
зра́ночку з/ра́н/оч+к*у
зспо́ду з+с/по́д/*у
зіспо́ду зі+с/по́д/*у
кри́хточку /кри́х/т+очк*у
кри́хту /кри́х/т*у
кри́хітку /кри́х/іт+к*у
крихі́точку /крих/і́т+оч+к*у
навдалу́ на+в/да/л*у́
надоли́ну на/дол/и́н*у
настрі́чу на/стрі́/ч*у
начистоту́ на/чист/от*у́
нашвидку́ на/швид/к*у́
одни́зу од/ни́з/*у
понадмі́ру по+над/мі́р/*у
попідгі́р'ю по+під/гі́р/'j*у
скрає́чку с/краj/е́чк*у
спе́реду с/пе́ред/*у
споча́тку с+по/ча́/т+к*у
спра́віку с+пра́/вік/*у
спідспо́ду спід+с/по́д/*у
удві́йку у/дв/і́й+к*у
унакла́дку у+на/кла́д/к*у
унічию́ у+ні/чиj/*у́
упа́м'ятку у/па́м'ят/к*у
уперебі́жку у+пере/бі́ж/к*у
уполови́ну у/пол/ови́н*у
уприку́ску у+при/ку́с/к*у
урозби́вку у+роз/би́/в+к*у
уте́мну у/те́м/н*у
утрі́йку у/тр/і́й+к*у
ізнадво́ру із+на/дво́р/*у
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.