ТИ — МОРФЕМІКА

ти — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ти»

Слово Морфемна структура
абсорбува́ти аб/сорб/ува́+ти
агу́ськати /агу́/сь+к+а+ти
адвербіалізува́тися ад/верб/і+ал+із+ува́+ти+ся
азотува́тися /азот/ува́+ти+ся
акліматизува́ти а/клімат/из+ува́+ти
американізува́ти /америк/ан+із+ува́+ти
анатомува́ти ана/том/ува́+ти
антидатува́ти анти/дат/ува́+ти
апперципува́ти ап/перцип/ува́+ти
ау́кати /ау́/к+а+ти
багряни́ти /багр/ян+и́+ти
багряни́тися /багр/ян+и́+ти+ся
бандитува́ти /банд/ит+ува́+ти
бато́жити /бат/о́ж+и+ти
безглу́здіти без/глу́зд/і+ти
божестви́ти /бож/еств+и́+ти
борюка́тися /бор/юк+а́+ти+ся
бренькоті́ти /брень/к+от+і́+ти
бри́нькнути /бри́нь/к+ну+ти
бродя́жити /брод/я́ж+и+ти
бузко́віти /буз/к+о́в+і+ти
бурла́чити /бурл/а́ч+и+ти
бурсакува́ти /бурс/ак+ува́+ти
буяні́ти /буj/ан+і́+ти
бі́гати /бі́г/а+ти
бі́льшати /бі́ль/ш+а+ти
бідкува́ти /бід/к+ува́+ти
бідкува́тися /бід/к+ува́+ти+ся
більшовизува́ти /біль/ш+ов+из+ува́+ти
більшовизува́тися /біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
в'язни́ти /в'яз/н+и́+ти
в'яли́тися /в'я/л+и́+ти+ся
ва́жчати /ва́ж/ч+а+ти
вакцинува́ти /вакц/ин+ува́+ти
вальцюва́ти /валь/ц+юва́+ти
вборони́тися в/борон/и́+ти+ся
ввібга́ти вві/бг/а́+ти
вдмуха́ти в/дму/х+а́+ти
вдоскона́лити в/доскона́л/и+ти
вдосто́їти в+до/сто́j/і+ти
велича́ти /вел/ич+а́+ти
верзя́кати /верз/я́к+а+ти
ви́батожити ви́/бат/ож+и+ти
ви́буксирувати ви́/букс/ир+ува+ти
ви́буравити ви́/бурав/и+ти
ви́втікати ви́+в/тік/а+ти
ви́вільнитися ви́/віль/н+и+ти+ся
ви́дмухнути ви́/дму/х+ну+ти
ви́живичити ви́/жи/в+ич+и+ти
ви́збирати ви́+з/бир/а+ти
ви́сказати ви́+с/каз/а+ти
ви́сповідати ви́+с+по/від/а+ти
ви́танцювати ви́/тан/ц+юва+ти
ви́товмачити ви́/тов/мач+и+ти
вибавля́тися ви/бавл/я́+ти+ся
вибу́бнювати ви/бу́б/н+юва+ти
вибі́люватися ви/бі́л/юва+ти+ся
виві́льнюватися ви/ві́ль/н+юва+ти+ся
вивільня́ти ви/віль/н+я́+ти
вивільня́тися ви/віль/н+я́+ти+ся
вигорта́тися ви/горт/а́+ти+ся
виграва́ти ви/гр/а+ва́+ти
видобува́ти ви+до/бу/ва́+ти
видобува́тися ви+до/бу/ва́+ти+ся
виживи́чувати ви/жи/в+и́ч+ува+ти
виживи́чуватися ви/жи/в+и́ч+ува+ти+ся
викристалізо́вуватися ви/кристал/із+о́в+ува+ти+ся
виладно́вуватися ви/лад/н+о́в+ува+ти+ся
вили́скуватися ви/ли́ск/ува+ти+ся
вими́слювати ви/ми́сл/юва+ти
винайма́ти ви+на/йм/а́+ти
винува́тити /вин/ува́т+и+ти
виокре́мити ви+о/кре́м/и+ти
виокре́млюватися ви+о/кре́мл/юва+ти+ся
виповіда́ти ви+по/від/а́+ти
випрова́джувати ви+про/ва́дж/ува+ти
випурна́ти ви+пу/рн/а́+ти
випірна́ти ви+пі/рн/а́+ти
вирі́зьблювати ви/рі́зь/бл+юва+ти
вирі́зьблюватися ви/рі́зь/бл+юва+ти+ся
вито́нчувати ви/то́н/ч+ува+ти
витовкма́чувати ви/товк/ма́ч+ува+ти
вквітча́тися в/квіт/ч+а́+ти+ся
включа́ти в/ключ/а́+ти
вмика́ти в/мик/а́+ти
вмилости́втися в/мил/ост+и́в+ти+ся
вовкулакува́ти /вовк/улак+ува́+ти
возвели́чити воз/вел/и́ч+и+ти
возз'єдна́ти воз+з'/єдн/а́+ти
возомни́ти возо/мн/и́+ти
ворухну́ти во/рух/ну́+ти
восторжествува́ти вос/торжеств/ува́+ти
воши́віти /вош/и́в+і+ти
воєнізува́ти /воj/ен+із+ува́+ти
воєнізува́тися /воj/ен+із+ува́+ти+ся
впада́ти в/пад/а́+ти
впо́рснути в/по́рс/ну+ти
вповива́ти в+по/ви/ва́+ти
впоту́жнити в/поту́ж/н+и+ти
впрова́джувати в+про/ва́дж/ува+ти
впізнава́ти в+пі/зна/ва́+ти
вражда́ти /враж/д+а́+ти
враждува́ти /враж/д+ува́+ти
всадови́ти в/сад/ов+и́+ти
всміхну́тися в/смі/х+ну́+ти+ся
вспоко́їти в+с/поко́j/і+ти
встановля́тися в/стан/овл+я́+ти+ся
вщасли́влювати в/щас/ли́вл+юва+ти
відбуксиро́вувати від/букс/ир+о́в+ува+ти
відбуксиро́вуватися від/букс/ир+о́в+ува+ти+ся
відбуксирува́тися від/букс/ир+ува́+ти+ся
відзвича́їти від+з/вич/а́j+і+ти
відкашляну́ти від/кашл/я+ну́+ти
відкашляну́тися від/кашл/я+ну́+ти+ся
відколупа́тися від/колуп/а́+ти+ся
відмобілізо́вувати від/мобіл/із+о́в+ува+ти
віднайти́ від+на/й/ти́
відокре́мити від+о/кре́м/и+ти
відомсти́ти відо/мст/и́+ти
відпа́роститися від+па́/рост/и+ти+ся
відповіда́ти від+по/від/а́+ти
відполови́нити від/пол/ови́н+и+ти
відпої́тися від/поj/і́+ти+ся
відпрова́джувати від+про/ва́дж/ува+ти
відспіва́ти від+с/пі/ва́+ти
відуме́рти від+у/ме́р/ти
відфрезерува́ти від/фрез/ер+ува́+ти
відхакну́тися від/ха/к+ну́+ти+ся
відхлебта́ти від/хлеб/т+а́+ти
відібра́ти віді/бр/а́+ти
вілля́ти ві/лл/я́+ти
гадкува́ти /гад/к+ува́+ти
гайнува́ти /гай/н+ува́+ти
гала́йкати /гала́/й+к+а+ти
галайкота́ти /гала/й+к+от+а́+ти
галайкоті́ти /гала/й+к+от+і́+ти
ганьбува́ти /гань/б+ува́+ти
гари́кати /гар/и́+к+а+ти
гари́катися /гар/и́+к+а+ти+ся
гари́кнути /гар/и́+к+ну+ти
гармоніюва́ти /гармон/іj+ува́+ти
генерува́ти /ген/ер+ува́+ти
глибочі́ти /глиб/оч+і́+ти
гончарюва́ти /гонч/ар+юва́+ти
горе́нити /гор/е́н+и+ти
граба́стати /граб/а́ст+а+ти
градуюва́тися /град/уj+ува́+ти+ся
грани́чити /гран/и́ч+и+ти
графітува́ти /граф/іт+ува́+ти
грохоти́ти /грох/от+и́+ти
грубія́нити /груб/іj+а́н+и+ти
грюкота́ти /грюк/от+а́+ти
гугня́вити /гугн/я́в+и+ти
гуко́ну́ти /гу/к+о́ну́+ти
гукону́ти /гу/к+ону́+ти
гультяюва́ти /гуль/тяj+ува́+ти
гуци́кати /гуц/и́к+а+ти
гіперкомпаундува́ти гіпер/компаунд/ува́+ти
гіпнотизува́ти /гіпн/от+из+ува́+ти
гіпнотизува́тися /гіпн/от+из+ува́+ти+ся
далені́ти /дал/ен+і́+ти
дармува́ти /дар/м+ува́+ти
двої́ти /дв/оj+і́+ти
двої́тися /дв/оj+і́+ти+ся
дебоши́рити /дебош/и́р+и+ти
дегазува́ти де/газ/ува́+ти
дегенерува́ти де/ген/ер+ува́+ти
дезактивува́ти дез/актив/ува́+ти
десятери́ти /десят/ер+и́+ти
децентралізува́тися де/центр/ал+із+ува́+ти+ся
джергота́ти /джер/г+от+а́+ти
джерготі́ти /джер/г+от+і́+ти
дзеленькота́ти /дзелень/к+от+а́+ти
дибуля́ти /диб/ул+я́+ти
дикта́торствувати /дикт/а́т+ор+ств+ува+ти
дисгармоніюва́ти дис/гармон/іj+ува́+ти
дисонува́ти ди/сон/ува́+ти
дити́нитися /дит/и́н+и+ти+ся
дити́ніти /дит/и́н+і+ти
доба́вити до/ба́в/и+ти
дови́конати до+ви́/кон/а+ти
дозво́лити до+з/во́л/и+ти
донамина́тися до+на/мин/а́+ти+ся
дообладна́ти до+об/лад/н+а́+ти
дооде́ржати до+о/де́рж/а+ти
доплуга́нитися до/плуг/а́н+и+ти+ся
доповіда́ти до+по/від/а́+ти
допрова́джувати до+про/ва́дж/ува+ти
допімну́тися до+пі/м/ну́+ти+ся
дорахо́вувати до/рах/о́в+ува+ти
дорисо́вуватися до/рис/о́в+ува+ти+ся
доруйно́вувати до/руй/н+о́в+ува+ти
досві́дчитися до/сві́д/ч+и+ти+ся
доспіва́ти до+с/пі/ва́+ти
доукомплекто́вувати до+у/комплект/о́в+ува+ти
драматизува́ти /драм/ат+из+ува́+ти
драматизува́тися /драм/ат+из+ува́+ти+ся
дранкува́ти /др/а+н+к+ува́+ти
драпірува́тися /драп/ір+ува́+ти+ся
дренажува́ти /дрен/аж+ува́+ти
дренажува́тися /дрен/аж+ува́+ти+ся
дри́га́тися /дри́г/а́+ти+ся
дряпану́ти /дряп/а+ну́+ти
дрібу́шити /дріб/у́ш+и+ти
дурма́нити /дур/ма́н+и+ти
дурма́нитися /дур/ма́н+и+ти+ся
духмя́ніти /дух/м+я́н+і+ти
діагностува́ти діа/гност/ува́+ти
дібра́ти ді/бр/а́+ти
дірча́віти /дір/ч+а́в+і+ти
ексгумува́ти екс/гум/ува́+ти
експеди́руватися /експед/и́р+ува+ти+ся
екстраполюва́ти екстра/пол/юва́+ти
емігрува́ти е/мігр/ува́+ти
жа́лобитися /жа́л/об+и+ти+ся
жалісні́ти /жал/іс+н+і́+ти
жартува́ти /жарт/ува́+ти
жвяхті́ти /жвях/т+і́+ти
жебра́чити /жебр/а́+ч+и+ти
жебракува́ти /жебр/а+к+ува́+ти
жениха́тися /жен/их+а́+ти+ся
жестикулюва́ти /жест/икул+юва́+ти
живи́ти /жи/в+и́+ти
живи́тися /жи/в+и́+ти+ся
живцюва́ти /жи/в+ц+юва́+ти
живі́шати /жи/в+і́ш+а+ти
жовті́тися /жов/т+і́+ти+ся
жовті́шати /жов/т+і́ш+а+ти
заба́мкати за/ба́м/к+а+ти
забагряни́ти за/багр/ян+и́+ти
забагряни́тися за/багр/ян+и́+ти+ся
забенте́житися за/бенте́ж/и+ти+ся
забулькота́ти за/буль/к+от+а́+ти
забунтува́ти за/бунт/ува́+ти
забіснува́тися за/біс/ну+ва́+ти+ся
завбача́ти зав/бач/а́+ти
завва́жити за+в/ва́ж/и+ти
заворуши́ти за+во/руш/и́+ти
завізва́ти за+ві/зв/а́+ти
завітрю́жити за/вітр/ю́ж+и+ти
заграба́стувати за/граб/а́ст+ува+ти
загіпнотизува́ти за/гіпн/от+из+ува́+ти
загіпнотизува́тися за/гіпн/от+из+ува́+ти+ся
заджергота́ти за/джер/г+от+а́+ти
заджерготі́ти за/джер/г+от+і́+ти
задовольни́ти за+до/воль/н+и́+ти
задовольни́тися за+до/воль/н+и́+ти+ся
задрапіро́вувати за/драп/ір+о́в+ува+ти
задрапіро́вуватися за/драп/ір+о́в+ува+ти+ся
задрапірува́тися за/драп/ір+ува́+ти+ся
задряпакува́ти за/дряп/а+к+ува́+ти
задурма́нювати за/дур/ма́н+юва+ти
задухмяні́ти за/дух/м+ян+і́+ти
зажовті́тися за/жов/т+і́+ти+ся
зазмага́тися за+з/маг/а́+ти+ся
закарлю́чити за/карл/ю́ч+и+ти
закарлю́читися за/карл/ю́ч+и+ти+ся
закарлю́чуватися за/карл/ю́ч+ува+ти+ся
заклубо́читися за/клуб/о́ч+и+ти+ся
закля́стися за/кля́/с+ти+ся
закопті́ти за/копт/і́+ти
закрива́влювати за/крив/а́вл+юва+ти
закріпа́чуватися за/кріп/а́ч+ува+ти+ся
закріпости́ти за/кріп/ост+и́+ти
закріпоща́ти за/кріп/ощ+а́+ти
закріпоща́тися за/кріп/ощ+а́+ти+ся
закучеря́витися за/кучер/я́в+и+ти+ся
закучугу́рити за/куч/угу́р+и+ти
закіптю́житися за/кіпт/ю́ж+и+ти+ся
залисні́тися за/лис/н+і́+ти+ся
залускоті́ти за/луск/от+і́+ти
залялько́вуватися за/ляль/к+о́в+ува+ти+ся
замазу́рити за/маз/у́р+и+ти
замазу́ритися за/маз/у́р+и+ти+ся
заматері́ти за/мат/ер+і́+ти
замете́литися за/мет/е́л+и+ти+ся
занапасти́ти за+на/паст/и́+ти
заневи́днітися за+не/ви́д/н+і+ти+ся
занепоко́їти за+не/поко́j/і+ти
занудьгува́ти за/нудь/г+ува́+ти
зані́колитися за+ні́/коли/ти+ся
заокру́глити за+о/кру́г/л+и+ти
заокру́глитися за+о/кру́г/л+и+ти+ся
заокру́глювати за+о/кру́г/л+юва+ти
заокру́глюватися за+о/кру́г/л+юва+ти+ся
запа́морочити за+па́/мороч/и+ти
запавути́нювати за/павут/и́н+юва+ти
запалені́тися за/пал/ен+і́+ти+ся
запобіга́ти за+по/біг/а́+ти
запози́чувати за+по/зи́ч/ува+ти
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
заприбуткува́ти за+при/бу/т+к+ува́+ти
заприязни́тися за/прия/зн+и́+ти+ся
запропасти́тися за+про/паст/и́+ти+ся
запухи́ритися за/пух/и́р+и+ти+ся
запухна́титися за/пух/н+а́т+и+ти+ся
запідо́зрити за+підо́/зр/и+ти
запізва́тися за+пі/зв/а́+ти+ся
зароже́вити за/рож/е́в+и+ти
зарожеві́тися за/рож/ев+і́+ти+ся
зарубцьо́вуватися за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
заспоко́їтися за+с/поко́j/і+ти+ся
заспотика́тися за+с+по/тик/а́+ти+ся
застанови́тися за/стан/ов+и́+ти+ся
засторчи́ти за+с/торч/и́+ти
засумніва́тися за+су/мн/і+ва́+ти+ся
зате́мрітися за/те́м/р+і+ти+ся
затемні́тися за/тем/н+і́+ти+ся
затрепета́ти за/треп/ет+а́+ти
затрепиха́тися за/треп/их+а́+ти+ся
затуркоті́ти за/тур/к+от+і́+ти
заусміха́тися за+у/смі/х+а́+ти+ся
захрупості́ти за/хруп/ост+і́+ти
зашваркота́ти за/шварк/от+а́+ти
защети́нитися за/щет/и́н+и+ти+ся
збагряні́ти з/багр/ян+і́+ти
збезлю́дити з+без/лю́д/и+ти
збезлю́дніти з+без/лю́д/н+і+ти
збиткува́тися з/би/т+к+ува́+ти+ся
збі́льшувати з/бі́ль/ш+ува+ти
збі́льшуватися з/бі́ль/ш+ува+ти+ся
збідни́тися з/бід/н+и́+ти+ся
збільшови́чити з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти
збільшови́читися з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти+ся
збільшовизува́ти з/біль/ш+ов+из+ува́+ти
збільшовизува́тися з/біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
звели́читися з/вел/и́ч+и+ти+ся
звинува́чувати з/вин/ува́ч+ува+ти
звиродні́ти з+ви/род/н+і́+ти
зворухну́тися з+во/рух/ну́+ти+ся
зганьби́ти з/гань/б+и́+ти
зганьби́тися з/гань/б+и́+ти+ся
згорба́титися з/горб/а́т+и+ти+ся
згі́ркнути з/гі́р/к+ну+ти
здармува́ти з/дар/м+ува́+ти
здво́їти з/дв/о́j+і+ти
здво́їтися з/дв/о́j+і+ти+ся
здеморалізува́ти з+де/морал/із+ува́+ти
зденаціоналізува́ти з+де/наці/онал+із+ува́+ти
здеформува́тися з+де/форм/ува́+ти+ся
здешеві́ти з/дешев/і́+ти
здити́ніти з/дит/и́н+і+ти
здму́хувати з/дму́/х+ува+ти
здобу́тися з+до/бу́/ти+ся
здоро́вкнутися /здоро́в/к+ну+ти+ся
здорові́шати /здоров/і́ш+а+ти
здра́стувати /здра́/ст+ува+ти
здра́стуватися /здра́/ст+ува+ти+ся
здійма́тися з+ді/йм/а́+ти+ся
здіря́влювати з/дір/я́вл+юва+ти
здіря́влюватися з/дір/я́вл+юва+ти+ся
зжахну́тися з/жах/ну́+ти+ся
злиднюва́ти /злид/н+юва́+ти
зло́бствувати /зл/о́б+ств+ува+ти
злобува́ти /зл/об+ува́+ти
злокалізува́ти з/локал/із+ува́+ти
злости́тися /зл/ост+и́+ти+ся
злостува́ти /зл/ост+ува́+ти
злука́внувати з/лук/а́в+н+ува+ти
зматеріалізува́ти з/матер/і+ал+із+ува́+ти
зматеріалізува́тися з/матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
зменша́тися з/мен/ш+а́+ти+ся
змертві́ти з/мер/т+в+і́+ти
змилости́тися з/мил/ост+и́+ти+ся
змолоди́ти з/молод/и́+ти
знайо́мити /зна/й+о́м+и+ти
знайо́митися /зна/й+о́м+и+ти+ся
знайти́ся з+на/й/ти́+ся
знахарува́ти /знах/ар+ува́+ти
знеба́рвитися зне/ба́рв/и+ти+ся
зневуглецьо́вувати зне/вугл/ець+о́в+ува+ти
знемощі́ти з+не/мощ/і́+ти
знеохо́титися зне+о/хо́т/и+ти+ся
знерухо́міти з+не/рух/о́м+і+ти
знесамови́тіти з+не/сам/ови́т+і+ти
знетерпели́витися з+не/терп/ели́в+и+ти+ся
знудьгува́тися з/нудь/г+ува́+ти+ся
знімчі́ти з/нім/ч+і́+ти
зніякові́ти з+ні/як/ов+і́+ти
зодягти́ся з+о/дяг/ти́+ся
зопсува́ти зо/псу/ва́+ти
зосере́джуватися з+о/сере́дж/ува+ти+ся
зостано́влювати з+о/стан/о́вл+юва+ти
зостано́влюватися з+о/стан/о́вл+юва+ти+ся
зостанови́ти з+о/стан/ов+и́+ти
зостанови́тися з+о/стан/ов+и́+ти+ся
зробітни́чити з/роб/іт+ни́ч+и+ти
зробітни́чувати з/роб/іт+ни́ч+ува+ти
зруйнува́ти з/руй/н+ува́+ти
зруйнува́тися з/руй/н+ува́+ти+ся
зсковзну́тися з+с/ковз/ну́+ти+ся
зсуту́литися з+су/ту́л/и+ти+ся
зужива́тися з+у/жи/ва́+ти+ся
зупини́тися зу/пин/и́+ти+ся
зчетвери́ти з/четв/ер+и́+ти
зісковзну́ти зі+с/ковз/ну́+ти
зісковзну́тися зі+с/ковз/ну́+ти+ся
зіте́рти зі/те́р/ти
зіхо́дити зі/хо́д/и+ти
кам'яни́ти /кам'j/ан+и́+ти
каплу́нити /капл/у́н+и+ти
карлю́чити /карл/ю́ч+и+ти
карлю́читися /карл/ю́ч+и+ти+ся
каталогізува́ти ката/лог/із+ува́+ти
кашляну́ти /кашл/я+ну́+ти
кип'яти́тися /кип'j/ат+и́+ти+ся
кислотува́ти /кис/л+от+ува́+ти
клинцюва́ти /клин/ц+юва́+ти
клубочі́ти /клуб/оч+і́+ти
кля́сти́ся /кля́/с+ти́+ся
кля́узничити /кля́уз/н+ич+и+ти
ковалюва́ти /ков/ал+юва́+ти
козири́тися /козир/и́+ти+ся
колекціонува́ти /колекц/і+он+ува́+ти
колекціонува́тися /колекц/і+он+ува́+ти+ся
комікува́ти /ком/ік+ува́+ти
комісіоне́рствувати /комісі/он+е́р+ств+ува+ти
контратакува́ти контр/атак/ува́+ти
контролюва́тися /контрол/юва́+ти+ся
концентрува́ти кон/центр/ува́+ти
косма́тити /косм/а́т+и+ти
костри́читися /костр/и́ч+и+ти+ся
коткува́тися /кот/к+ува́+ти+ся
критика́нствувати /крит/ик+а́н+ств+ува+ти
критикува́ти /крит/ик+ува́+ти
кро́їтися /кро́j/і+ти+ся
крокіюва́ти /крокі/j+ува́+ти
круглі́тися /круг/л+і́+ти+ся
кружеля́ти /круж/ел+я́+ти
круженя́ти /круж/ен+я́+ти
крупні́ти /круп/н+і́+ти
крупні́шати /круп/н+і́ш+а+ти
ку́пчити /ку́п/ч+и+ти
ку́чмити /ку́ч/м+и+ти
кубря́чити /кубр/я́ч+и+ти
кульга́віти /кульг/а́в+і+ти
куста́рничати /куст/а́р+н+ич+а+ти
кучеря́витися /кучер/я́в+и+ти+ся
кучугу́ритися /куч/угу́р+и+ти+ся
кільцюва́ти /кіль/ц+юва́+ти
ладна́ти /лад/н+а́+ти
ладна́тися /лад/н+а́+ти+ся
лакейчукува́ти /лакей/чук+ува́+ти
ласка́тись /ласк/а́+ти+сь
ледачі́ти /лед/ач+і́+ти
ледащі́ти /лед/ащ+і́+ти
ледени́ти /лед/ен+и́+ти
лиси́чити /лис/и́ч+и+ти
лисни́тися /лис/н+и́+ти+ся
лілові́ти /ліл/ов+і́+ти
літера́торствувати /літера́т/ор+ств+ува+ти
мазю́кати /маз/ю́к+а+ти
малюва́ти /мал/юва́+ти
малярува́ти /мал/яр+ува́+ти
мареві́ти /мар/ев+і́+ти
масажува́ти /мас/аж+ува́+ти
матері́ти /мат/ер+і́+ти
матеріалізува́ти /матер/і+ал+із+ува́+ти
матеріалізува́тися /матер/і+ал+із+ува́+ти+ся
матіркува́ти /мат/ір+к+ува́+ти
маячі́ти /маj/ач+і́+ти
ме́рзнути /ме́рз/ну+ти
мертви́ти /мер/т+в+и́+ти
мертві́ти /мер/т+в+і́+ти
млинкува́ти /мл/ин+к+ува́+ти
млости́ти /мл/ост+и́+ти
млої́ти /мл/оj+і́+ти
мобілізо́вувати /мобіл/із+о́в+ува+ти
мокрі́ти /мок/р+і́+ти
мокрі́шати /мок/р+і́ш+а+ти
молитвува́ти /мол/и+т+в+ува́+ти
мохна́тіти /мох/н+а́т+і+ти
моча́лити /моч/а́+л+и+ти
музи́чити /муз/и́ч+и+ти
міня́тися /мін/я́+ти+ся
міцні́шати /міц/н+і́ш+а+ти
міцнішати /міц/н+іш+а+ти
набурлакува́тися на/бурл/ак+ува́+ти+ся
нав'я́люватися на/в'я́/л+юва+ти+ся
навбива́тися на+в/би/ва́+ти+ся
навибива́ти на+ви/би/ва́+ти
навизби́рувати на+ви+з/би́р/ува+ти
навкуча́ти нав/куч/а́+ти
навідклада́ти на+від/клад/а́+ти
награба́стати на/граб/а́ст+а+ти
награва́тися на/гр/а+ва́+ти+ся
нагрубія́нити на/груб/іj+а́н+и+ти
нагірчи́ти на/гір/ч+и́+ти
надба́вити над/ба́в/и+ти
надозо́лити надо/зо́л/и+ти
надуба́сити на/дуб/а́с+и+ти
надужива́ти над+у/жи/ва́+ти
надібра́ти наді/бр/а́+ти
нажи́влюватися на/жи́/вл+юва+ти+ся
наживи́ти на/жи/в+и́+ти
назапа́сити на+за/па́с/и+ти
назбива́ти на+з/би/ва́+ти
назбиткува́тися на+з/би/т+к+ува́+ти+ся
наздоро́вкатися на/здоро́в/к+а+ти+ся
наздійма́ти на+з+ді/йм/а́+ти
наймитува́ти на/йм/ит+ува́+ти
наймичкува́ти на/йм/ич+к+ува́+ти
накопи́чити на/коп/и́ч+и+ти
накопи́чувати на/коп/и́ч+ува+ти
накри́тися на/кри́/ти+ся
накі́льчитися на/кі́ль/ч+и+ти+ся
накі́льчуватися на/кі́ль/ч+ува+ти+ся
наладна́ти на/лад/н+а́+ти
намазю́кати на/маз/ю́к+а+ти
наобійма́тися на+обі/йм/а́+ти+ся
наоповіда́ти на+о+по/від/а́+ти
нап'я́сти́ на/п'я́/с+ти́
нападлю́чити на/пад/л+ю́ч+и+ти
напоневіря́тися на+по+не/вір/я́+ти+ся
напосіда́ти на+по/сід/а́+ти
напоу́мити на+по/у́м/и+ти
напрактикува́тися на/практ/ик+ува́+ти+ся
напри́щитись на/при́щ/и+ти+сь
наприйма́ти на+при/йм/а́+ти
напрова́джувати на+про/ва́дж/ува+ти
напророкува́ти на+про/рок/ува́+ти
нароздава́ти на+роз/да/ва́+ти
нарозповіда́ти на+роз+по/від/а́+ти
наска́ржитись на/ска́рж/и+ти+сь
наскида́ти на+с/кид/а́+ти
наспотика́тися на+с+по/тик/а́+ти+ся
наспі́вувати на+с/пі́/в+ува+ти
наспі́вуватися на+с/пі́/в+ува+ти+ся
нато́птуватися на/то́пт/ува+ти+ся
натупоті́тися на/туп/от+і́+ти+ся
науро́чити на+у/ро́ч/и+ти
нахваля́ти на/хвал/я́+ти
нащети́нюватися на/щет/и́н+юва+ти+ся
невистача́ти не+ви/стач/а́+ти
нево́лити не/во́л/и+ти
недба́лити не/дб/а́+л+и+ти
недба́льствувати не/дб/а́+ль+ств+ува+ти
недобача́ти недо/бач/а́+ти
недобреха́ти не+до/брех/а́+ти
недови́конати недо+ви́/кон/а+ти
недооде́ржати недо+о/де́рж/а+ти
недорозвива́тися недо+роз/ви/ва́+ти+ся
недоукомплекто́вувати недо+у/комплект/о́в+ува+ти
недібра́ти не+ді/бр/а́+ти
незду́жати не+з/ду́ж/а+ти
неполюбля́ти не+по/любл/я́+ти
нерухо́міти не/рух/о́м+і+ти
нестя́митися не+с/тя́м/и+ти+ся
нетерпели́витися не/терп/ели́в+и+ти+ся
ни́шкнути /ни́шк/ну+ти
нормалізува́тися /норм/ал+із+ува́+ти+ся
нудьгува́ти /нудь/г+ува́+ти
ню́нькатися /ню́нь/к+а+ти+ся
ня́ньчитися /ня́нь/ч+и+ти+ся
нянькува́ти /нянь/к+ува́+ти
ні́колитися ні́/кол/и+ти+ся
німо́тствувати /нім/о́т+ств+ува+ти
ніякові́ти ні/як/ов+і́+ти
об'єктивува́тися /об'єкт/ив+ува́+ти+ся
об'ї́стись об'/ї́с/ти+сь
обвинува́чуватися об/вин/ува́ч+ува+ти+ся
обво́днюватися об/во́д/н+юва+ти+ся
обграни́чувати об/гран/и́ч+ува+ти
обезба́рвити обез/ба́рв/и+ти
обезсме́ртити обез+с/ме́р/т+и+ти
обезсме́ртитися обез+с/ме́р/т+и+ти+ся
обжнивува́тися об/жн/ив+ува́+ти+ся
обзавести́ся об+за/вес/ти́+ся
обнату́жити об+на/ту́ж/и+ти
обомліва́ти обо/млі/ва́+ти
обпасинкува́ти об+па/син/к+ува́+ти
обповива́ти об+по/ви/ва́+ти
оброди́нитися об/род/и́н+и+ти+ся
обстріпа́ти об+с/тріп/а́+ти
обсімени́тися об/сім/ен+и́+ти+ся
обсіменя́тися об/сім/ен+я́+ти+ся
обумо́вити об+у/мо́в/и+ти
обуржуа́зити о/буржу/а́з+и+ти
обуржуа́зитися о/буржу/а́з+и+ти+ся
обханю́чувати об/хан/ю́ч+ува+ти
обхаю́чувати об/хаj/у́ч+ува+ти
обцяцько́вувати об/цяць/к+о́в+ува+ти
обшахра́їти об/шахр/а́j+і+ти
обіте́ртися обі/те́р/ти+ся
одзволя́ти од+з/вол/я́+ти
одзива́тися од/зив/а́+ти+ся
одича́віти о/дич/а́в+і+ти
одома́шнити о/дом/а́+ш+н+и+ти
одома́шнитися о/дом/а́+ш+н+и+ти+ся
одома́шнювати о/дом/а́+ш+н+юва+ти
одома́шнюватися о/дом/а́+ш+н+юва+ти+ся
одповіда́ти од+по/від/а́+ти
одспіва́ти од+с/пі/ва́+ти
одурма́нити о/дур/ма́н+и+ти
одурма́нитися о/дур/ма́н+и+ти+ся
одурма́нюватися о/дур/ма́н+юва+ти+ся
одушеви́ти о/душ/ев+и́+ти
одушеви́тися о/душ/ев+и́+ти+ся
одушевля́ти о/душ/евл+я́+ти
одушевля́тися о/душ/евл+я́+ти+ся
одібра́ти оді/бр/а́+ти
ожва́влюватися о/жв/а́вл+юва+ти+ся
озагла́вити о+за/гла́в/и+ти
озвича́їтися о+з/вич/а́j+і+ти+ся
озло́блюватися о/зл/о́бл+юва+ти+ся
озлобля́ти о/зл/обл+я́+ти
озлобля́тися о/зл/обл+я́+ти+ся
ознайо́млювати о/зна/й+о́мл+юва+ти
ознамено́вувати о/знам/ен+о́в+ува+ти
ознамено́вуватися о/знам/ен+о́в+ува+ти+ся
ознаменува́тися о/знам/ен+ува́+ти+ся
оклинцьо́вувати о/клин/ць+о́в+ува+ти
око́пуватись о/ко́п/ува+ти+сь
округля́тися о/круг/л+я́+ти+ся
оксидува́ти /окс/ид+ува́+ти
оксидува́тися /окс/ид+ува́+ти+ся
омертвля́тися о/мер/т+вл+я́+ти+ся
омертві́ти о/мер/т+в+і́+ти
омужи́чуватися о/муж/и́ч+ува+ти+ся
оміща́нюватися о/міщ/а́н+юва+ти+ся
онемощі́ти о+не/мощ/і́+ти
оніме́читися о/нім/е́ч+и+ти+ся
оніме́чувати о/нім/е́ч+ува+ти
оніме́чуватися о/нім/е́ч+ува+ти+ся
оп'я́нювати о/п'j/а́н+юва+ти
оп'яни́ти о/п'j/ан+и́+ти
оп'яня́ти о/п'j/ан+я́+ти
опащекува́ти о/пащ/ек+ува́+ти
оперна́тіти о/пер/н+а́т+і+ти
оповива́ти о+по/ви/ва́+ти
опоетизо́вуватися о/поет/из+о́в+ува+ти+ся
опоживи́ти о+по/жи/в+и́+ти
опоживля́ти о+по/жи/вл+я́+ти
ополя́чити о/пол/я́ч+и+ти
ополя́читися о/пол/я́ч+и+ти+ся
ополя́чувати о/пол/я́ч+ува+ти
ополя́чуватися о/пол/я́ч+ува+ти+ся
опосере́днювати о+по/сере́д/н+юва+ти
опосередкува́ти о+по/серед/к+ува́+ти
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
опрова́джувати о+про/ва́дж/ува+ти
опустоша́ти о/пуст/ош+а́+ти
опідзо́литися о+під/зо́л/и+ти+ся
опіку́нствувати о/пік/у́н+ств+ува+ти
організо́вувати /організ/о́в+ува+ти
організо́вуватися /організ/о́в+ува+ти+ся
оробітни́читися о/роб/іт+ни́ч+и+ти+ся
оробітни́чуватися о/роб/іт+ни́ч+ува+ти+ся
оромантизо́вувати о/романт/из+о́в+ува+ти
осві́дчуватися о/сві́д/ч+ува+ти+ся
оскажені́ти о+с/каж/ен+і́+ти
осуча́снити о+су/ча́с/н+и+ти
осуча́снитися о+су/ча́с/н+и+ти+ся
осімени́ти о/сім/ен+и́+ти
осіменя́ти о/сім/ен+я́+ти
отверза́ти от/верз/а́+ти
офакту́рювати о/факт/у́р+юва+ти
офакту́рюватися о/факт/у́р+юва+ти+ся
офранцу́жувати о/франц/у́ж+ува+ти
офранцу́жуватися о/франц/у́ж+ува+ти+ся
офранцу́зити о/франц/у́з+и+ти
офранцу́зитися о/франц/у́з+и+ти+ся
охаю́чити о/хаj/у́ч+и+ти
очумані́ти о/чум/а+н+і́+ти
ощасли́вити о/щас/ли́в+и+ти
ощасли́витися о/щас/ли́в+и+ти+ся
ощасли́влюватися о/щас/ли́вл+юва+ти+ся
оєвропе́ювати о/європ/е́j+ува+ти
оєвропе́юватися о/європ/е́j+ува+ти+ся
оєвропе́їти о/європ/е́j+і+ти
оєвропе́їтися о/європ/е́j+і+ти+ся
п'я́нствувати /п'j/а́н+ств+ува+ти
п'яні́шати /п'j/ан+і́ш+а+ти
па́рости́тися па́/рост/и́+ти+ся
павути́нитися /павут/и́н+и+ти+ся
падлю́чити /пад/л+ю́ч+и+ти
паплю́житися /папл/ю́ж+и+ти+ся
парафразува́ти пара/фраз/ува́+ти
пародіюва́ти /парод/іj+ува́+ти
парубо́чити /паруб/о́ч+и+ти
пасту́шити /пас/т+у́ш+и+ти
пастухува́ти /пас/т+ух+ува́+ти
пасічникува́ти /пасіч/н+ик+ува́+ти
патріо́тствувати /патрі/о́т+ств+ува+ти
пахті́ти /пах/т+і́+ти
пащекува́ти /пащ/ек+ува́+ти
перевдяга́ти пере+в/дяг/а́+ти
перевибира́ти пере+ви/бир/а́+ти
переворуши́ти пере+во/руш/и́+ти
передбача́ти перед/бач/а́+ти
передислокува́ти пере+дис/лок/ува́+ти
передові́рити пере+до/ві́р/и+ти
пережовти́ти пере/жов/т+и́+ти
перезапили́ти пере+за/пил/и́+ти
перезволо́жити пере+з/воло́ж/и+ти
перезнайо́мити пере/зна/й+о́м+и+ти
перезнайо́митися пере/зна/й+о́м+и+ти+ся
переки́нути пере/ки́/ну+ти
перекип'яти́ти пере/кип'j/ат+и́+ти
переладна́тися пере/лад/н+а́+ти+ся
перенаванта́жити пере+на/ванта́ж/и+ти
перенавчи́тися пере+на/вч/и́+ти+ся
переобговори́ти пере+об/говор/и́+ти
переобира́ти пере+о/бир/а́+ти
переобла́днувати пере+об/ла́д/н+ува+ти
переобла́днуватися пере+об/ла́д/н+ува+ти+ся
переобладна́ти пере+об/лад/н+а́+ти
переоформля́ти пере+о/формл/я́+ти
переплива́ти пере/пли/ва́+ти
переповива́ти пере+по/ви/ва́+ти
переполови́нювати пере/пол/ови́н+юва+ти
перепрова́джувати пере+про/ва́дж/ува+ти
перепідготовля́ти пере+під/готовл/я́+ти
перерозвива́ти пере+роз/ви/ва́+ти
перерозподіли́ти пере+роз+по/діл/и́+ти
перескажені́ти пере+с/каж/ен+і́+ти
пересміши́ти пере/смі/ш+и́+ти
переспіва́ти пере+с/пі/ва́+ти
пересі́длувати пере/сі́д/л+ува+ти
пересі́ювати пере/сі́/j+ува+ти
пересі́юватися пере/сі́/j+ува+ти+ся
пересідла́ти пере/сід/л+а́+ти
перетанцьо́вувати пере/тан/ць+о́в+ува+ти
переуклада́ти пере+у/клад/а́+ти
переусвідо́мити пере+у+с/від/о́м+и+ти
перешушу́кнутися пере/шушу́/к+ну+ти+ся
переяровизува́ти пере/яр/ов+из+ува́+ти
переіна́кшити пере/ін/а́к+ш+и+ти
переіна́кшитися пере/ін/а́к+ш+и+ти+ся
переіна́кшувати пере/ін/а́к+ш+ува+ти
переіна́кшуватися пере/ін/а́к+ш+ува+ти+ся
переіна́чити пере/ін/а́ч+и+ти
переіржа́віти пере/ірж/а́в+і+ти
перифразо́вувати пери/фраз/о́в+ува+ти
першенствува́ти /перш/ен+ств+ува́+ти
пилюжи́ти /пил/юж+и́+ти
писарюва́ти /пис/а+р+юва́+ти
пишні́тися /пиш/н+і́+ти+ся
платинува́тися /плат/ин+ува́+ти+ся
плесну́тися /плес/ну́+ти+ся
пли́ва́ти /пли́/ва́+ти
пливти́ /пли/в+ти́
плисти́ /пли/с+ти́
плуга́нитися /плуг/а́н+и+ти+ся
плюга́вити /плюг/а́в+и+ти
плюскота́тися /плюск/от+а́+ти+ся
плюскоті́тися /плюск/от+і́+ти+ся
поблаже́нствувати по/блаж/е́н+ств+ува+ти
поборюка́тися по/бор/юк+а́+ти+ся
побродя́жити по/брод/я́ж+и+ти
побурлакува́ти по/бурл/ак+ува́+ти
побутува́ти по/бу/т+ува́+ти
побі́льшувати по/бі́ль/ш+ува+ти
побі́льшуватися по/бі́ль/ш+ува+ти+ся
поввіхо́дити по+вві/хо́д/и+ти
повелича́тися по/вел/ич+а́+ти+ся
повибива́ти по+ви/би/ва́+ти
повизби́рувати по+ви+з/би́р/ува+ти
повинува́тити по/вин/ува́т+и+ти
повипросто́вуватися по+ви/прост/о́в+ува+ти+ся
повирахо́вувати по+ви/рах/о́в+ува+ти
повистру́нчуватися по+ви/стру́н/ч+ува+ти+ся
повкида́ти по+в/кид/а́+ти
поворухну́ти по+во/рух/ну́+ти
повідверта́ти по+від/верт/а́+ти
повіднахо́дити по+від+на/хо́д/и+ти
повідо́мити по/від/о́м+и+ти
повідомля́ти по/від/омл+я́+ти
повідомля́тися по/від/омл+я́+ти+ся
повідпрова́джувати по+від+про/ва́дж/ува+ти
повідстовбу́рчувати по+від/стовбу́р/ч+ува+ти
погари́кати по/гар/и́+к+а+ти
погари́кувати по/гар/и́+к+ува+ти
поги́куватися по/ги́/к+ува+ти+ся
поголосні́шати по/голос/н+і́ш+а+ти
погорба́тіти по/горб/а́т+і+ти
погу́кувати по/гу́к/ува+ти
подво́ювати по/дв/о́j+ува+ти
подво́юватися по/дв/о́j+ува+ти+ся
подемобілізо́вувати по+де/мобіл/із+о́в+ува+ти
подеренча́ти по/дерен/ч+а́+ти
подесятери́тися по/десят/ер+и́+ти+ся
подесятеря́ти по/десят/ер+я́+ти
подесятеря́тися по/десят/ер+я́+ти+ся
поднюва́лити по/дн/юва́+л+и+ти
подобіга́ти по+до/біг/а́+ти
подозво́лити по+до+з/во́л/и+ти
подорослі́ти по+до/рос/л+і́+ти
подорослі́шати по+до/рос/л+і́ш+а+ти
подранкува́ти по/др/а+н+к+ува́+ти
подіво́чити по/дів/о́ч+и+ти
подірча́вити по/дір/ч+а́в+и+ти
подірча́віти по/дір/ч+а́в+і+ти
подістава́ти по+ді/ста/ва́+ти
пожалісні́ти по/жал/іс+н+і́+ти
пожва́влюватися по/жв/а́вл+юва+ти+ся
пожениха́тися по/жен/их+а́+ти+ся
пожестикулюва́ти по/жест/икул+юва́+ти
поживля́ти по/жи/вл+я́+ти
поживі́шати по/жи/в+і́ш+а+ти
позабавля́ти по+за/бавл/я́+ти
позабе́йкуватися по+за/бе́йк/ува+ти+ся
позавдава́ти по+зав/да/ва́+ти
позавмира́ти по+за+в/мир/а́+ти
позаграба́стувати по+за/граб/а́ст+ува+ти
позадовольня́ти по+за+до/воль/н+я́+ти
позапрова́джувати по+за+про/ва́дж/ува+ти
позарубцьо́вуватися по+за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
позаспоко́ювати по+за+с/поко́j/ува+ти
позба́вити по+з/ба́в/и+ти
позвичайні́шати по+з/вич/ай+н+і́ш+а+ти
поздійма́ти по+з+ді/йм/а́+ти
познахо́дити по+з+на/хо́д/и+ти
позодяга́ти по+з+о/дяг/а́+ти
позомліва́ти по+зо/млі/ва́+ти
позоста́тися по+з+о/ста́/ти+ся
позоставля́ти по+з+о/ставл/я́+ти
позруйно́вувати по+з/руй/н+о́в+ува+ти
позупиня́тися по+зу/пин/я́+ти+ся
позіска́кувати по+зі/ска́к/ува+ти
позісхо́дитися по+зі+с/хо́д/и+ти+ся
покаменува́ти по/кам/ен+ува́+ти
поковалюва́ти по/ков/ал+юва́+ти
покрива́витися по/крив/а́в+и+ти+ся
покриву́ли́ти по/крив/у́л+и́+ти
покривуля́ти по/крив/ул+я́+ти
покритикува́ти по/крит/ик+ува́+ти
покруглі́ти по/круг/л+і́+ти
покульту́рнішати по/культ/у́р+н+іш+а+ти
поласкаві́шати по/ласк/ав+і́ш+а+ти
поле́гшитися по/ле́г/ш+и+ти+ся
поледащі́ти по/лед/ащ+і́+ти
полковникува́ти /полк/ов+ник+ува́+ти
полови́нити /пол/ови́н+и+ти
полум'яні́ти /полум'j/ан+і́+ти
поля́чити /пол/я́ч+и+ти
поля́читися /пол/я́ч+и+ти+ся
поляризува́ти /пол/яр+из+ува́+ти
поляризува́тися /пол/яр+из+ува́+ти+ся
помая́чі́ти по/маj/а́ч+і́+ти
помокрі́ти по/мок/р+і́+ти
понабряка́ти по+на/бряк/а́+ти
понавига́дувати по+на+ви/га́д/ува+ти
понадбива́ти по+над/би/ва́+ти
поназбира́ти по+на+з/бир/а́+ти
поназдиви́тися по+на+з/див/и́+ти+ся
поназдоганя́ти по+на+з+до/ган/я́+ти
понайма́тися по+на/йм/а́+ти+ся
понаймитува́ти по+на/йм/ит+ува́+ти
понасклада́ти по+на+с/клад/а́+ти
понастановля́ти по+на/стан/овл+я́+ти
поневажа́ти по+не/важ/а́+ти
понятува́ти /поня/т+ува́+ти
поніме́чити по/нім/е́ч+и+ти
пооббива́ти по+об/би/ва́+ти
пообира́ти по+о/бир/а́+ти
пообпира́тися по+об/пир/а́+ти+ся
пообшива́тися по+об/ши/ва́+ти+ся
пообійма́ти по+обі/йм/а́+ти
поодбива́ти по+од/би/ва́+ти
пооднахо́дити по+од+на/хо́д/и+ти
пооповіща́ти по+о+по/віщ/а́+ти
пооригіна́льничати по/оригіна́ль/нич+а+ти
попа́морочитися по+па́/мороч/и+ти+ся
попадюва́ти /поп/ад+юва́+ти
попасту́шити по/пас/т+у́ш+и+ти
попастухува́ти по/пас/т+ух+ува́+ти
попереба́чити по+пере/ба́ч/и+ти
поперевдяга́ти по+пере+в/дяг/а́+ти
поперевзува́ти по+пере+в/зу/ва́+ти
поперевзува́тися по+пере+в/зу/ва́+ти+ся
поперевико́нувати по+пере+ви/ко́н/ува+ти
поперевихо́вуватися по+пере+ви/хо́в/ува+ти+ся
поперевто́млювати по+пере+в/то́мл/юва+ти
поперезніма́ти по+пере+з/нім/а́+ти
попереймено́вувати по+пере/йм/ен+о́в+ува+ти
попереобтя́жувати по+пере+об/тя́ж/ува+ти
попереодяга́ти по+пере+о/дяг/а́+ти
поперержа́влювати по+пере/рж/а́вл+юва+ти
попереспі́вувати по+пере+с/пі́/в+ува+ти
попересі́ювати по+пере/сі́/j+ува+ти
поперетанцьо́вувати по+пере/тан/ць+о́в+ува+ти
поперетліва́ти по+пере/тл/і+ва́+ти
поперечі́плювати по+пере/чі́пл/юва+ти
попереіна́кшувати по+пере/ін/а́к+ш+ува+ти
попереіна́чувати по+пере/ін/а́ч+ува+ти
попоби́ти по+по/би́/ти
поповива́рювати по+по+ви/ва́р/юва+ти
попозбира́ти по+по+з/бир/а́+ти
попоклясти́ по+по/кля/с+ти́
попоневіря́тися по+по+не/вір/я́+ти+ся
попорозка́зувати по+по+роз/ка́з/ува+ти
попорохня́віти по/порох/н+я́в+і+ти
попосмія́тися по+по/смі/j+а́+ти+ся
попоспіва́ти по+по+с/пі/ва́+ти
попотанцюва́ти по+по/тан/ц+юва́+ти
поправі́шати по/прав/і́ш+а+ти
поприбива́ти по+при/би/ва́+ти
попризби́рувати по+при+з/би́р/ува+ти
попризвича́юватися по+при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
попринево́лювати по+при+не/во́л/юва+ти
попритуля́тися по+при/тул/я́+ти+ся
поприятелюва́ти по/прия/тел+юва́+ти
попробива́ти по+про/би/ва́+ти
попрограва́ти по+про/гр/а+ва́+ти
попростяга́ти по+про+с/тяг/а́+ти
попружи́нити по/пруж/и́н+и+ти
попусто́шити по/пуст/о́ш+и+ти
попідбива́тися по+під/би/ва́+ти+ся
попідплива́ти по+під/пли/ва́+ти
попідійма́ти по+піді/йм/а́+ти
породича́ти по/род/ич+а́+ти
порожеві́ти по/рож/ев+і́+ти
порозвору́шувати по+роз+во/ру́ш/ува+ти
пороздму́хувати по+роз/дму́/х+ува+ти
пороззува́тися по+роз/зу/ва́+ти+ся
порозповіда́ти по+роз+по/від/а́+ти
порозсі́длувати по+роз/сі́д/л+ува+ти
порозсі́юватися по+роз/сі́/j+ува+ти+ся
порозтри́нькати по+роз/три́нь/к+а+ти
порозіхо́дитися по+розі/хо́д/и+ти+ся
порохна́вити /порох/н+а́в+и+ти
порохня́вити /порох/н+я́в+и+ти
порю́мсати по/рю́м/с+а+ти
посві́дчити по/сві́д/ч+и+ти
посентимента́льничати по/сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
посмирні́шати по+с/мир/н+і́ш+а+ти
посмугля́вішати по/смуг/л+я́в+іш+а+ти
посмуглі́шати по/смуг/л+і́ш+а+ти
посмі́шкувати по/смі́/ш+к+ува+ти
посміливі́шати по/сміл/ив+і́ш+а+ти
посміха́тися по/смі/х+а́+ти+ся
посмішко́вувати по/смі/ш+к+о́в+ува+ти
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
посмішкува́тися по/смі/ш+к+ува́+ти+ся
посолонцюва́ти по/сол/он+ц+юва́+ти
посолоні́ти по/сол/он+і́+ти
посповіда́ти по+с+по/від/а́+ти
поспостеріга́ти по+с+по/стеріг/а́+ти
поспусто́шувати по+с/пуст/о́ш+ува+ти
поспівчува́ти по+спів/чу/ва́+ти
поспіша́тися по/спі/ш+а́+ти+ся
постаршинува́ти по/стар/ш+ин+ува́+ти
постатечні́ти по/стат/ечн+і́+ти
постатечні́шати по/стат/ечн+і́ш+а+ти
посто́птуватися по+с/то́пт/ува+ти+ся
постужа́віти по+с/туж/а́в+і+ти
поте́мрити по/те́м/р+и+ти
потеслярува́ти по/тесл/яр+ува́+ти
потрухля́віти по/трух/л+я́в+і+ти
поту́пцяти по/ту́п/ц+я+ти
поту́пцятися по/ту́п/ц+я+ти+ся
потьма́рити по/тьм/а́р+и+ти
потьма́ритися по/тьм/а́р+и+ти+ся
потьмяні́шати по/тьм/ян+і́ш+а+ти
поув'я́знювати по+у/в'я́з/н+юва+ти
поузго́джувати по+у+з/го́дж/ува+ти
поусвідо́млювати по+у+с/від/о́мл+юва+ти
поуспадко́вувати по+у+с/пад/к+о́в+ува+ти
поутрудня́ти по+у/труд/н+я́+ти
похазяїнува́ти по/хазяj/ін+ува́+ти
похлюпоста́тися по/хлюп/ост+а́+ти+ся
поцукрова́тіти по/цукр/ов+а́т+і+ти
почерви́віти по/черв/и́в+і+ти
почередникува́ти по/черед/ник+ува́+ти
почоло́мкати по/чол/о́м+к+а+ти
почоло́мкатися по/чол/о́м+к+а+ти+ся
почудакува́ти по/чуд/ак+ува́+ти
почуки́кати по/чук/и́к+а+ти
почухма́рити по/чух/ма́р+и+ти
почухма́ритися по/чух/ма́р+и+ти+ся
почіткі́шати по/чіт/к+і́ш+а+ти
пошахраюва́ти по/шахр/аj+ува́+ти
пошива́тися по/ши/ва́+ти+ся
пошикова́ти по/шик/ова́+ти
поштивні́ти по/шт/ив+н+і́+ти
пощасли́віти по/щас/ли́в+і+ти
поіна́кшати по/ін/а́к+ш+а+ти
правто́рити /прав/т+о́р+и+ти
празникува́ти /празн/ик+ува́+ти
практикува́тися /практ/ик+ува́+ти+ся
предоку́чити пре+до/ку́ч/и+ти
предста́вити пред/ста́в/и+ти
президе́нтствувати /презид/е́нт+ств+ува+ти
президентува́ти /презид/ент+ува́+ти
преста́витися пре/ста́в/и+ти+ся
прибуткува́ти при/бу/т+к+ува́+ти
привнести́ при+в/нес/ти́
прижи́влювати при/жи́/вл+юва+ти
приживи́тися при/жи/в+и́+ти+ся
прижо́вкти при/жо́в/к+ти
призаду́матися при+за/ду́м/а+ти+ся
призбира́ти при+з/бир/а́+ти
призвича́ювати при+з/вич/а́j+ува+ти
призвича́юватися при+з/вич/а́j+ува+ти+ся
призвича́їти при+з/вич/а́j+і+ти
призвича́їтися при+з/вич/а́j+і+ти+ся
прикажчикува́ти при/каж/чик+ува́+ти
принале́жати при+на/ле́ж/а+ти
принево́лити при+не/во́л/и+ти
приодяга́ти при+о/дяг/а́+ти
приповіда́ти при+по/від/а́+ти
припрова́джувати при+про/ва́дж/ува+ти
прирозумі́ти при/розум/і́+ти
прислідкува́ти при/слід/к+ува́+ти
присмири́ти при+с/мир/и́+ти
присогласи́ти при+со/глас/и́+ти
приспіша́ти при/спі/ш+а́+ти
присусі́джувати при+су/сі́дж/ува+ти
притьма́рюватися при/тьм/а́р+юва+ти+ся
приумно́жувати при+у/мно́ж/ува+ти
приятелюва́ти /прия/тел+юва́+ти
проаналізува́ти про+ана/ліз/ува́+ти
пробо́вкатися про/бо́в/к+а+ти+ся
пробі́рувати /проб/і́р+ува+ти
пров'яли́тися про/в'я/л+и́+ти+ся
провчителюва́ти про/вч/и+тел+юва́+ти
провідмі́нювати про+від/мі́н/юва+ти
провідміня́ти про+від/мін/я́+ти
провійну́ти про/ві/й+ну́+ти
прогнозува́ти про/гноз/ува́+ти
прогосподарюва́ти про/господ/ар+юва́+ти
програвірува́ти про/грав/ір+ува́+ти
програвіюва́ти про/грав/іj+ува́+ти
проградуюва́ти про/град/уj+ува́+ти
продава́тися /прода/ва́+ти+ся
продезинфікува́ти про+дез/инфік/ува́+ти
прозаставля́ти про+за/ставл/я́+ти
промасажува́ти про/мас/аж+ува́+ти
пронаймитува́ти про+на/йм/ит+ува́+ти
пронеду́жати про+не/ду́ж/а+ти
проп'я́нствувати про/п'j/а́н+ств+ува+ти
пропасинкува́ти про+па/син/к+ува́+ти
пропахти́тися про/пах/т+и́+ти+ся
проплісня́віти про/плісн/я́в+і+ти
проповіда́ти про+по/від/а́+ти
прориба́лити про/риб/а́л+и+ти
просвітли́ти про/світ/л+и́+ти
проспереча́тися про+с/переч/а́+ти+ся
просі́ятися про/сі́/j+а+ти+ся
проти́витися /проти́/в+и+ти+ся
професіоналізува́ти /професі/онал+із+ува́+ти
професіоналізува́тися /професі/онал+із+ува́+ти+ся
прохарчо́вуватися про/харч/о́в+ува+ти+ся
прохрумті́ти про/хрум/т+і́+ти
прочути́тися про/чу/ти́+ти+ся
прощава́ти /прощ/а+ва́+ти
прощава́тися /прощ/а+ва́+ти+ся
проізвести́ про+із/вес/ти́
проіржа́вити про/ірж/а́в+и+ти
пружи́нити /пруж/и́н+и+ти
пурна́ти пу/рн/а́+ти
пусто́шити /пуст/о́ш+и+ти
пусто́шитися /пуст/о́ш+и+ти+ся
пухи́ритися /пух/и́р+и+ти+ся
пухкі́шати /пух/к+і́ш+а+ти
пучня́віти /пуч/н+я́в+і+ти
пі́яти /пі́/j+а+ти
підбі́люватися під/бі́л/юва+ти+ся
підви́пити під+ви́/пи/ти
підвору́шити під+во/ру́ш/и+ти
підворуши́ти під+во/руш/и́+ти
піддра́знювати під/дра́з/н+юва+ти
піджи́влюватися під/жи́/вл+юва+ти+ся
піджива́ти під/жи/в+а́+ти
піджива́тися під/жи/в+а́+ти+ся
підзапра́витися під+за/пра́в/и+ти+ся
піднайма́ти під+на/йм/а́+ти
піднепада́ти під+не/пад/а́+ти
підобга́ти підо/бг/а́+ти
підозріва́ти підо/зр/і+ва́+ти
підозріва́тися підо/зр/і+ва́+ти+ся
підохо́тити під+о/хо́т/и+ти
підпомага́ти під+по/маг/а́+ти
підпорядкува́тися під+по/ряд/к+ува́+ти+ся
підпірна́ти під+пі/рн/а́+ти
підпірну́ти під+пі/р/ну́+ти
підрозділи́ти під+роз/діл/и́+ти
підсковзну́тися під+с/ковз/ну́+ти+ся
підспі́вувати під+с/пі́/в+ува+ти
підсусі́джуватися під+су/сі́дж/ува+ти+ся
підупада́ти під+у/пад/а́+ти
підібга́ти піді/бг/а́+ти
пізнава́ти пі/зна/ва́+ти
пістря́віти /пістр/я́в+і+ти
піти́ п/і/ти́
радянізува́ти /рад/ян+із+ува́+ти
радянізува́тися /рад/ян+із+ува́+ти+ся
ранкува́ти /ран/к+ува́+ти
реакліматизува́ти ре+а/клімат/из+ува́+ти
реакліматизува́тися ре+а/клімат/из+ува́+ти+ся
ревакцинува́ти ре/вакцин/ува́+ти
революціонізува́ти /революці/он+із+ува́+ти
революціонізува́тися /революці/он+із+ува́+ти+ся
реекспортува́ти ре+екс/порт/ува́+ти
резоне́рствувати /резон/е́р+ств+ува+ти
ремествува́ти /ремес/тв+ува́+ти
ренатуралізува́ти ре/натур/ал+із+ува́+ти
ренега́тствувати /ренег/а́т+ств+ува+ти
репети́торствувати /репет/и́т+ор+ств+ува+ти
риба́лити /риб/а́л+и+ти
риба́лчити /риб/а́л+ч+и+ти
родича́тися /род/ич+а́+ти+ся
рожеві́ти /рож/ев+і́+ти
розбли́скатися роз/бли́ск/а+ти+ся
розбуркоті́тися роз/бур/к+от+і́+ти+ся
розворуши́ти роз+во/руш/и́+ти
розгари́катися роз/гар/и́+к+а+ти+ся
розглаго́льствувати роз/глаго́ль/ств+ува+ти
розгопцюва́тися роз/гоп/ц+юва́+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/т+я́j+і+ти+ся
розгультя́їтися роз/гуль/тя́j+і+ти+ся
розгуркота́тися роз/гур/к+от+а́+ти+ся
розгуркоті́тися роз/гур/к+от+і́+ти+ся
роздму́хуватися роз/дму́/х+ува+ти+ся
роздобува́ти роз+до/бу/ва́+ти
роздійма́ти роз+ді/йм/а́+ти
розжа́лобити роз/жа́л/об+и+ти
розжа́лобитися роз/жа́л/об+и+ти+ся
розжа́лоблювати роз/жа́л/обл+юва+ти
роззнайо́млюватися роз/зна/й+о́мл+юва+ти+ся
розквокта́тися роз/квок/т+а́+ти+ся
розкритико́вувати роз/крит/ик+о́в+ува+ти
розкріпа́читися роз/кріп/а́ч+и+ти+ся
розледа́щитися роз/лед/а́щ+и+ти+ся
розмаї́тити роз/маj/і́т+и+ти
рознеду́жатися роз+не/ду́ж/а+ти+ся
розомліва́ти розо/млі/ва́+ти
розосере́джувати роз+о/сере́дж/ува+ти
розпано́шитися роз/пан/о́ш+и+ти+ся
розпащекува́тися роз/пащ/ек+ува́+ти+ся
розповива́ти роз+по/ви/ва́+ти
розповсю́джувати роз+по+в/сю́дж/ува+ти
розповсю́дити роз+по+в/сю́д/и+ти
розпу́сничати роз/пу́с/н+ич+а+ти
розпізнава́ти роз+пі/зна/ва́+ти
розрю́мсатися роз/рю́м/с+а+ти+ся
розскавулі́тися роз/скаву/л+і́+ти+ся
розспіва́ти роз+с/пі/ва́+ти
розсі́длуватися роз/сі́д/л+ува+ти+ся
розсідла́тися роз/сід/л+а́+ти+ся
розукрупни́ти роз+у/круп/н+и́+ти
розцокота́тися роз/цок/от+а́+ти+ся
розчетвертува́ти роз/четв/ер+т+ува́+ти
розшалені́ти роз/шал/ен+і́+ти
розшахраюва́тися роз/шахр/аj+ува́+ти+ся
розшпурля́ти роз/шпур/л+я́+ти
розшуга́кати роз/шуг/а́+к+а+ти
розібга́ти розі/бг/а́+ти
рубону́ти /руб/ону́+ти
руйнува́ти /руй/н+ува́+ти
руйнува́тися /руй/н+ува́+ти+ся
руся́віти /рус/я́в+і+ти
різьби́ти /різь/б+и́+ти
різьби́тися /різь/б+и́+ти+ся
ріпникува́ти /ріп/ник+ува́+ти
сабота́жничати /сабот/а́ж+нич+а+ти
садівни́чити /сад/ів+ни́ч+и+ти
садівникува́ти /сад/ів+ник+ува́+ти
самоті́ти /сам/от+і́+ти
свашкува́ти /сва/ш+к+ува́+ти
світлі́шати /світ/л+і́ш+а+ти
секціонува́ти /секці/он+ува́+ти
сентимента́льничати /сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
силікатува́тися /силік/ат+ува́+ти+ся
симпатизува́ти сим/пат/из+ува́+ти
симпатизува́ти /симпат/из+ува́+ти
синхронізува́ти син/хрон/із+ува́+ти
синхронізува́тися син/хрон/із+ува́+ти+ся
сказону́ти с/каз/ону́+ти
скаламу́титися с/каламу́т/и+ти+ся
скаламутні́ти с/каламут/н+і́+ти
скам'яні́ти с/кам'j/ан+і́+ти
скляні́ти /скл/ян+і́+ти
сконцентрува́ти с+кон/центр/ува́+ти
скоординува́ти с+ко/ордин/ува́+ти
скосма́чувати с/косм/а́ч+ува+ти
скра́плювати с/кра́п/л+юва+ти
скребти́ся /скреб/ти́+ся
скреготну́ти /скрег/от+ну́+ти
скугоні́ти /скуг/он+і́+ти
скудря́вити с/кудр/я́в+и+ти
слабезува́ти /слаб/ез+ува́+ти
слов'янізува́тися /слов'j/ан+із+ува́+ти+ся
смагля́віти /смаг/л+я́в+і+ти
смаглі́шати /смаг/л+і́ш+а+ти
смугляві́шати /смуг/л+яв+і́ш+а+ти
сміливі́шати /сміл/ив+і́ш+а+ти
солонува́ти /сол/он+ува́+ти
солонцюва́ти /сол/он+ц+юва́+ти
сотвори́тися со/твор/и́+ти+ся
сп'я́нювати с/п'j/а́н+юва+ти
сп'янчи́ти с/п'j/ан+ч+и́+ти
сп'янчи́тися с/п'j/ан+ч+и́+ти+ся
сп'яня́ти с/п'j/ан+я́+ти
спадлю́читися с/пад/л+ю́ч+и+ти+ся
спекуля́нчити /спекул/я́нч+и+ти
спеси́витися /спес/и́в+и+ти+ся
спливти́ся с/пли/в+ти́+ся
сповільня́тися с+по/віль/н+я́+ти+ся
спокуша́ти с+по/куш/а́+ти
спонука́тися с+по/ну/к+а́+ти+ся
спонукну́ти с+по/ну/к+ну́+ти
спохвати́тися с+по/хват/и́+ти+ся
сприйма́тися с+при/йм/а́+ти+ся
сприятелюва́тися с/прия/тел+юва́+ти+ся
спрова́джувати с+про/ва́дж/ува+ти
спролетаризува́ти с/пролетар/из+ува́+ти
спролетаризува́тися с/пролетар/из+ува́+ти+ся
спроневі́ритися с+про+не/ві́р/и+ти+ся
спусто́шувати с/пуст/о́ш+ува+ти
спусто́шуватися с/пуст/о́ш+ува+ти+ся
співволоді́ти спів/волод/і́+ти
співвідно́сити спів+від/но́с/и+ти
співону́ти с/пі/в+ону́+ти
співпережива́ти спів+пере/жи/ва́+ти
співробі́тничати спів/роб/і́т+нич+а+ти
спізнава́ти с+пі/зна/ва́+ти
спіши́ти /спі/ш+и́+ти
спіши́тися /спі/ш+и́+ти+ся
ста́рчити /ста́р/ч+и+ти
ста́яти с/та́/j+а+ти
станови́ти /стан/ов+и́+ти
станови́тися /стан/ов+и́+ти+ся
старшинува́ти /стар/ш+ин+ува́+ти
старшува́ти /стар/ш+ува́+ти
стате́чніти /стат/е́чн+і+ти
стебнува́ти /стеб/н+ува́+ти
стлума́чити с/тлум/а́ч+и+ти
стовби́чити /стовб/и́ч+и+ти
стрекоті́ти /стрек/от+і́+ти
строка́тіти /строк/а́т+і+ти
строю́дити с/тр/оj+у́д+и+ти
струмені́тися /струм/ен+і́+ти+ся
струпіші́ти /струп/іш+і́+ти
стрі́тити /стрі́/т+и+ти
стрі́титися /стрі́/т+и+ти+ся
стріпону́тися с/тріп/ону́+ти+ся
стріча́тися /стрі/ч+а́+ти+ся
стугоні́ти /стугон/і́+ти
суб'єктивува́ти /суб'єкт/ив+ува́+ти
субсидіюва́ти /субсид/іj+ува́+ти
субсидіюва́тися /субсид/іj+ува́+ти+ся
суда́чити /суд/а́ч+и+ти
сульфатува́ти /сульф/ат+ува́+ти
сульфідува́ти /сульф/ід+ува́+ти
сульфітува́тися /сульф/іт+ува́+ти+ся
супроводжа́ти су+про/водж/а́+ти
супротивля́тися су/проти/вл+я́+ти+ся
сурмо́нитися /сурм/о́н+и+ти+ся
сутені́ти су/тен/і́+ти
сі́ятися /сі́/j+а+ти+ся
сідла́ти /сід/л+а́+ти
сідла́тися /сід/л+а́+ти+ся
сійну́ти /сі/й+ну́+ти
сійну́тися /сі/й+ну́+ти+ся
сімени́тися /сім/ен+и́+ти+ся
телемба́ситись /телемба́с/и+ти+сь
теоретизува́ти /теор/ет+из+ува́+ти
теслюва́ти /тес/л+юва́+ти
теслярува́ти /тес/л+яр+ува́+ти
типізува́тися /тип/із+ува́+ти+ся
тлума́читися /тлум/а́ч+и+ти+ся
товкма́чити /товк/ма́ч+и+ти
тракторизува́тися /трактор/из+ува́+ти+ся
трансгресува́ти транс/грес/ува́+ти
транскрибува́ти тран/скриб/ува́+ти
трепета́ти /треп/ет+а́+ти
трепета́тися /треп/ет+а́+ти+ся
трухлі́ти /трух/л+і́+ти
ту́пцяти /ту́п/ц+я+ти
ту́пцятися /ту́п/ц+я+ти+ся
тупцюва́тися /туп/ц+юва́+ти+ся
турли́ти /тур/л+и́+ти
турля́ти /тур/л+я́+ти
тьма́рити /тьм/а́р+и+ти
тьма́ритися /тьм/а́р+и+ти+ся
тьмяні́шати /тьм/ян+і́ш+а+ти
тюпа́шити /тюп/а́ш+и+ти
тяготи́тися /тяг/от+и́+ти+ся
тіпону́тися /тіп/ону́+ти+ся
увира́знити у+ви/ра́з/н+и+ти
увібга́ти уві/бг/а́+ти
ударе́мнити у/дар/е́м+н+и+ти
удосто́їти у+до/сто́j/і+ти
удочери́ти у/доч/ер+и́+ти
удочеря́ти у/доч/ер+я́+ти
узвича́їти у+з/вич/а́j+і+ти
узгля́дни́ти уз/гля́д/н+и́+ти
узя́ти /узя́/ти
уквітча́тися у/квіт/ч+а́+ти+ся
умертви́ти у/мер/т+в+и́+ти
умертвля́ти у/мер/т+вл+я́+ти
умилости́вити у/мил/ост+и́в+и+ти
умилости́витися у/мил/ост+и́в+и+ти+ся
умилостивля́ти у/мил/ост+ивл+я́+ти
умилостивля́тися у/мил/ост+ивл+я́+ти+ся
унао́чнити у+на/о́ч/н+и+ти
унеможли́вити у+не/мож/ли́в+и+ти
унеможли́витися у+не/мож/ли́в+и+ти+ся
унеможли́влюватися у+не/мож/ли́вл+юва+ти+ся
упада́ти у/пад/а́+ти
упливти́ у/пли/в+ти́
уплисти́ /упли/с+ти́
уповива́ти у+по/ви/ва́+ти
упорядко́вувати у+по/ряд/к+о́в+ува+ти
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся
уприє́мнити у+при/є́м/н+и+ти
упрова́джувати у+про/ва́дж/ува+ти
упідле́глити у+під/ле́г/л+и+ти
упізнава́ти у+пі/зна/ва́+ти
урече́влювати у/реч/е́вл+юва+ти
урече́влюватися у/реч/е́вл+юва+ти+ся
усамо́тнитися у/сам/о́т+н+и+ти+ся
усамо́тнюватися у/сам/о́т+н+юва+ти+ся
усамі́тнитися у/сам/і́т+н+и+ти+ся
усамі́тнюватися у/сам/і́т+н+юва+ти+ся
усвідо́мити у+с/від/о́м+и+ти
усвідо́млювати у+с/від/о́мл+юва+ти
усвідо́млюватися у+с/від/о́мл+юва+ти+ся
усиновля́ти у/син/овл+я́+ти
успадко́вувати у+с/пад/к+о́в+ува+ти
усправедли́влювати у+с/правед/ли́вл+юва+ти
устано́влювати у/стан/о́вл+юва+ти
устано́влюватися у/стан/о́вл+юва+ти+ся
усуспі́льнити у+су/спі́ль/н+и+ти
усуспі́льнюватися у+су/спі́ль/н+юва+ти+ся
утаємни́чити у/таj/ем+н+и́ч+и+ти
утаємни́чувати у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти
утаємни́чуватися у/таj/ем+н+и́ч+ува+ти+ся
утрудня́тися у/труд/н+я́+ти+ся
учителюва́ти /уч/и+тел+юва́+ти
фальши́вити /фальш/и́в+и+ти
фамілья́рничати /фамілья́р/н+ич+а+ти
фарбува́ти /фарб/ува́+ти
фарширува́ти /фарш/ир+ува́+ти
фаши́ствувати /фаш/и́ст+в+ува+ти
флукту́ювати /флукт/у́j+ува+ти
флюоресціюва́ти /флюор/есціj+ува́+ти
формалізува́ти /форм/ал+із+ува́+ти
фракціонува́тися /фракці/он+ува́+ти+ся
фрезерува́ти /фрез/ер+ува́+ти
фрезерува́тися /фрез/ер+ува́+ти+ся
фігля́рничати /фігл/я́р+нич+а+ти
хаба́рничати /хаба́р/нич+а+ти
хазяйнува́ти /хазяй/н+ува́+ти
хазяїнува́ти /хазяj/ін+ува́+ти
халту́рити /халт/у́р+и+ти
хижа́чити /хиж/а́ч+и+ти
хлебесну́ти /хлеб/ес+ну́+ти
хлебеста́ти /хлеб/ес+т+а́+ти
хлепта́ти /хлеп/т+а́+ти
хлюпоста́тися /хлюп/ост+а́+ти+ся
холостякува́ти /холост/як+ува́+ти
християнізува́ти /христ/иj+ан+із+ува́+ти
християнізува́тися /христ/иj+ан+із+ува́+ти+ся
хру́мсати /хру́м/с+а+ти
хрумча́ти /хрум/ч+а́+ти
хрупості́ти /хруп/ост+і́+ти
хуртови́нити /хурт/ови́н+и+ти
ца́рствувати /ца́р/ств+ува+ти
цензорува́ти /ценз/ор+ува́+ти
цензурува́ти /ценз/ур+ува́+ти
цензурува́тися /ценз/ур+ува́+ти+ся
цокота́ти /цок/от+а́+ти
цукрува́тіти /цукр/ува́т+і+ти
ціка́витися /цік/а́в+и+ти+ся
чвертува́ти /чв/ер+т+ува́+ти
чинба́рити /чин/б+а́р+и+ти
чинбарюва́ти /чин/б+ар+юва́+ти
чо́кати /ч/о́к+а+ти
чоло́мкати /чол/о́м+к+а+ти
чоло́мкатися /чол/о́м+к+а+ти+ся
чоло́мкнути /чол/о́м+к+ну+ти
чортихну́тися /чорт/их+ну́+ти+ся
чуки́катися /чук/и́к+а+ти+ся
чухма́рити /чух/ма́р+и+ти
чухма́ритися /чух/ма́р+и+ти+ся
шаблонізува́ти /шаблон/із+ува́+ти
шалені́ти /шал/ен+і́+ти
шахраюва́ти /шахр/аj+ува́+ти
шве́ндяти /шве́нд/я+ти
ше́фствувати /ше́ф/ств+ува+ти
шемену́ти /шемен/у́+ти
шепну́ти /шеп/ну́+ти
широчи́тися /шир/оч+и́+ти+ся
шпурля́тися /шпур/л+я́+ти+ся
щасли́вити /щас/ли́в+и+ти
щасли́витися /щас/ли́в+и+ти+ся
щетинникува́ти /щет/ин+н+ик+ува́+ти
щілюва́ти /щіл/юва́+ти
яровизува́ти /яр/ов+из+ува́+ти
яскраві́шати /яскр/ав+і́ш+а+ти
європеїзува́ти /європ/еj+із+ува́+ти
європеїзува́тися /європ/еj+із+ува́+ти+ся
єзуї́тствувати /єзу/j+і́т+ств+ува+ти
ізвести́ із/вес/ти́
ізжо́вкнути із/жо́в/к+ну+ти
ізнайти́ із+на/й/ти́
ізнемогти́ із+не/мог/ти́
іменува́ти /ім/ен+ува́+ти
іменува́тися /ім/ен+ува́+ти+ся
іммігрува́ти ім/мігр/ува́+ти
імперфективува́ти ім/перфект/ив+ува́+ти
інверсува́ти ін/верс/ува́+ти
індивідуалізува́ти /індивід/у+ал+із+ува́+ти
інтернаціоналізува́ти інтер/наці/онал+із+ува́+ти
інтернаціоналізува́тися інтер/наці/онал+із+ува́+ти+ся
інтродукува́ти інтро/дук/ува́+ти
іррадіюва́ти ір/радіj/ува́+ти
ісказа́ти іс/каз/а́+ти
ґа́вити /ґа́в/и+ти
ґазди́нити /ґазд/и́н+и+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.