ТЕЛЬ — МОРФЕМІКА

тель — суфікс

Значення суфікса «тель»

Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
глуши́тель, ми́тель
Речовина, мінерал.
дуби́тель
Приклади слів із суфіксом «тель»

Слово Морфемна структура
визволи́тель ви+з/вол/и́+тель
вимага́тельство ви/маг/а́+тель+ств*о
ганьби́тель /гань/б+и́+тель
ганьби́телька /гань/б+и́+тель+к*а
глуши́тель /глуш/и́+тель
гноби́тельство /гноб/и́+тель+ств*о
довіри́тель до/вір/и́+тель
довіри́телька до/вір/и́+тель+к*а
дуби́тель /дуб/и́+тель
же́ртвуватель /же́ртв/ува+тель
же́ртвувателька /же́ртв/ува+тель+к*а
живи́тель /жи/в+и́+тель
заклина́телька за/клин/а́+тель+к*а
засіда́тельський за/сід/а́+тель+ськ*ий
злоби́тель /зл/об+и́+тель
злоби́тельство /зл/об+и́+тель+ств*о
кара́телька /кар/а́+тель+к*а
краси́тель /крас/и́+тель
люби́тельщина /люб/и́+тель+щин*а
ми́тель /ми́/тель
навчи́тель на/вч/и́+тель
наплюва́тельський на/плю/ва́+тель+ськ*ий
недоноси́тельство не+до/нос/и́+тель+ств*о
непри́я́телька не/при́я́/тель+к*а
непри́я́тельський не/при́я́/тель+ськ*ий
обива́телька /обива́/тель+к*а
обива́тельщина /обива́/тель+щин*а
оскверни́телька о/скверн/и́+тель+к*а
по-прия́тельськи по-/прия́/тель+ськ+и
по-прия́тельському по-/прия́/тель+ськ+ому
по-стара́тельському по-/стар/а́+тель+ськ+ому
пода́тель по/да́/тель
поручи́тельство по/руч/и́+тель+ств*о
поручи́тельський по/руч/и́+тель+ськ*ий
почита́тель по/чит/а́+тель
превосходи́тельство пре+вос/ход/и́+тель+ств*о
предводи́тель пред/вод/и́+тель
при́ятельство /при́я/тель+ств*о
при́ятельський /при́я/тель+ськ*ий
просвіти́тельний про/світ/и́+тель+н*ий
пустоши́тель /пуст/ош+и́+тель
пустоши́телька /пуст/ош+и́+тель+к*а
святи́тельський /свят/и́+тель+ськ*ий
скверни́тель /сквер/н+и́+тель
смотри́тельський /смотр/и́+тель+ськ*ий
стара́тель /стар/а́+тель
стара́тельський /стар/а́+тель+ськ*ий
стяжа́тельний с/тяж/а́+тель+н*ий
сія́тельний /сіj/а́+тель+н*ий
сія́тельство /сіj/а́+тель+ств*о
управи́тельша у/прав/и́+тель+ш*а
усинови́тель у/син/ов+и́+тель
усинови́телька у/син/ов+и́+тель+к*а
усмири́телька у+с/мир/и́+тель+к*а
учи́тельний /уч/и́+тель+н*ий
учи́тельський /уч/и́+тель+ськ*ий
учи́тельчин /уч/и́+тель+ч+ин
учи́тельша /уч/и́+тель+ш*а
храни́телька /хран/и́+тель+к*а
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.