ТЕЛ — МОРФЕМІКА

тел — суфікс

Приклади слів із суфіксом «тел»

Слово Морфемна структура
вчи́телів /вч/и́+тел+ів
вчителюва́ння /вч/и+тел+юва́+нн*я
поприятелюва́ти по/прия/тел+юва́+ти
при́ятелів /при́я/тел+ів
приятелюва́ння /прия/тел+юва́+нн*я
приятелюва́ти /прия/тел+юва́+ти
приятелі́зм /прия/тел+і́зм
провчителюва́ти про/вч/и+тел+юва́+ти
роди́телі /род/и́+тел*і
сприятелюва́ння с/прия/тел+юва́+нн*я
сприятелюва́тися с/прия/тел+юва́+ти+ся
учителюва́ти /уч/и+тел+юва́+ти

тел — корінь

Приклади слів із коренем «тел»

Слово Морфемна структура
безтеле́сий без/тел/е́с*ий
теля́чий /тел/я́ч*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.